dinsdag 15 november 2011

'Ik vind het ronduit schandalig!'

Getuige Harry Wolzak, die drie zittingen de gemoederen aardig bezig hield in de Bunker, is volgens de verdediging nou niet wat je zegt de meest betrouwbare getuige. Moppie Rasnabe riep boos: 'Die vent liegt dat ie barst' en 'Hoe kan ik mezelf nou verdedigen tegen zo'n mongool die maar wat roept?' Jesse Remmers zegt eveneens: 'Sterke verhalen', en ook de in Amerika gedetineerde Henk Rommy is er zeer duidelijk over: 'Harry W. zuigt het uit zijn grote duim' .


Allen zijn het over één ding roerend met elkaar eens, alles wat deze Harry Wolzak na al die jaren komt vertellen op zitting is al lang en breed uitgemeten in de media verschenen. Kleine moeite dus om jezelf als toekomstige getuige even in de lezen. Alleen al op 1 website zou je voldoende informatie vinden: Crimesite. En hoeveel informatie zou Wolzak alleen al uit rechtbankverslagen op deze website hebben kunnen verzamelen? Me dunkt dat hier nogal wat details te lezen zijn. Over de moord op Tonny van Maurik bij het toenmalige Altea-Hotel in Amsterdam (onderzoek Opa), de barbecuemoorden bij de Ouderkerkerplas bij Ouderkerk aan de Amstel (onderzoek Tanta) en de dubbele moord op Henie Shamel en Anne de Witte in Antwerpen (onderzoek Cobra) is gedetailleerd geschreven.

Hier een greep uit artikelen waarin onder meer Opa, Tanta en Cobra aan de orde kwamen. Er zijn er natuurlijk veel meer uit de tot op heden 133 reeds gepubliceerde Passage-verslagen, maar ik hou het bij 4 voorbeelden per onderzoek:


Opa a , Opa b , Opa c , Opa d

Tanta a , Tanta b , Tanta c , Tanta d

Cobra a , Cobra b , Cobra c , Cobra d

Na de discussie maandag over het neerleggen van de verdediging van Peter La Serpe door Mr. Jan Peter van Schaik ging de rechtbank verder met de onderzoekswensen van de verdediging in verband met deze Harry Wolzak. De verdediging van Jesse Remmers, Moppie Rasnabe, Siegfried Saez en Pinny Song hadden ieder een lijst aan getuigen die men graag wil horen over deze getuige. Mr. Sander Janssen, die als eerste zijn onderzoekswensen kon indienen, zei: 'Het openbaar ministerie zegt eigenlijk: Nou ja, zoveel zegt de heer Wolzak eigenlijk niet.' Maar de raadsman van Jesse Remmers verwacht echter wel dat het OM de verklaring van Wolzak zeker zal gebruiken en voorspelt dat de verklaring wel degelijk een zwaarwegende rol zal gaan spelen in het requisitoir, ook al heeft de getuige over zijn cliënt Jesse Remmers eigenlijk geen specifieke informatie gegeven.

Zaak is nu dus voor de verdediging om aan te tonen dat de geloofwaardigheid van Wolzak met een hele grote korrel zout dient te worden genomen. Mr. Janssen wilde dan ook allereerst weten op welk moment het voor Wolzak duidelijk werd dat het van belang was wat hij verklaarde. Want vanaf dat moment is hij namelijk gaan kijken naar informatie die overal aanwezig was, aldus Janssen. De raadsman is ook benieuwd naar de setting hoe Wolzak deze informatie tot zich heeft genomen. Daarover wil de raadsman officier van justitie Mr. M. Zwinkels en voormalig officier van justitie Mr. Sander de Haas horen ter zitting. Overigens kwamen de lijstjes met gevraagde getuigen bij iedere raadsman ongeveer op hetzelfde neer. Kom ik zo op terug.

Mrs. Jan Hein Kuijpers en Mark Nillesen, de raadslieden van Moppie Rasnabe, hebben met verbazing moeten vaststellen dat het gehele traject naar de kluisverklaringen van de heer Wolzak van 10 en 12 mei 2011 opvallend, uiterst summier is gedocumenteerd, wat ook van toepassing is op het traject nadien, tot begin oktober. Mr. Kuijpers vraagt zich af waarom niet in het belang van de verdediging behoorlijk is geregistreerd. Kuijpers: Is het omdat 'gewoon vragen kunnen worden gesteld' aan de hand van de op 3 oktober aangeboden stukken?

Mr. Kuijpers: De eerste vragenronde ten aanzien van de heer Wolzak is inmiddels afgerond en we kunnen vaststellen dat hij zich nagenoeg niets herinnert uit de jaren '90, behalve dan een drietal uiterst beknopte, belastende gesprekken in een auto met als thema precies de thans aanhangige zaken tegen Rasnabe. Henk Rommy en Moppie zouden het tussen neus en lippen hebben besproken, als opschepperij of grap. De heer Wolzak nam een en ander jarenlang niet serieus, zou het zijn vergeten dan wel zou het allemaal hebben weggestopt terwijl hij er wel jaren mee zou hebben gezeten. Hij zou liquidaties nooit goed hebben gevonden.

Sinds afgelopen maandag 7 november 2011 komt daar nog eens bij dat nagenoeg alle door hem gepresenteerde informatie opgedaan is, dan wel kan zijn vanwege het kijken naar Peter R. de Vries, waarbij dient te worden aagetekend dat Wolzak de gehele uitzending heeft gezien, behalve dan de litigieuze onderdelen, zo wil hij ons doen geloven. U snapt dat de verdediging sceptisch staat tegenover deze getuige. Thans is het zaak om zijn (on)betrouwbaarheid verder te exploreren, zulks door middel van het horen van de navolgende personen:

Met het oog op de formele aspecten:
-Officier van justitie Mr. M. Zwinkels.
-Voormalig officier van justitie Mr. Sander de Haas.

Mr. Kuijpers: Zij kunnen naar verwachting, onder meer, verklaren over het, naar de mening van de verdediging, zwalkende motief van de heer Wolzak, hoe de heren Rommy en Rasnabe ter sprake zijn gekomen tegen de achtergrond van de 4050 kg.-zaak, of rercherche is gepleegd naar de persoon van de heer Wolzak geplaatst in de jaren '90, of hij betrouwbaar is. Met andere woorden, of er op enigerlei wijze aan verificatie/falsificatie is gedaan. Uiteindelijk dient de weg naar de kluisverklaringen en de afspraken de daaromtrent zijn gemaakt te worden getoetst.

-De heren Van Brenk en Schaap:
Beiden zijn bij het zogenaamd oriënterend overleg geweest. Kuijpers wil deze personen kunnen bevragen om duidelijkheid te krijgen over de totstandkoming van de kluisverklaringen en de daarmee samenhangende overeenkomst.

- Verbalisanten RE-04 en T055
De opstellers van de kluisverklaringen zijn reeds uitvoerig bekend met het Passage-dossier. Zij hebben zich passief en actief geroerd in een groot aantal verhoren van passagegetuigen en/of verdachten, alsmede zijn zij steeds op de hoogte gesteld van hetgeen ter onafscheidelijke terechtzittingen werd verhandeld in de gevallen dat zij niet in persoon aanwezig waren. Vanwege de bewust gekozen summiere registratie van de kluisverlaringen van 10 en 12 mei 2011 dienen zij, onder meer, inzicht te geven over de wijze van totstandkoming daarvan en de in dat kader genomen beslissingen.

Met het oog op de materiële aspecten:

- De heer Henk Orlando Rommy, thans gedetineerd in de Verenigde Staten;
- De heer Gilbert Rommy; (zoon van Henk Rommy)
- Mevrouw Lonneke T; (vriendin van Henk Rommy)
- De Heer Greg Remmers; (vader van Jesse Remmers)
- De heer Walter Douglas;
- De heer Frans Mulder;
- De heer Tom Bersma;
- De heer Marco Proper;
- De heer Charles de Groot;
- 'De Rooie' zijnde Waldemar van Duuren of Willem Bronkhorst;
- De heer Mark Witteman;
- De heer Bertus Kwarten;
- De heer Sanny Lampie;
- De broer van Jaap (broer van de overleden Jaap Talsma)

(Garagehouder Jaap Talsma (50) uit Huizen, oud-eigenaar van Talcar Lease, leaste terreinwagens aan Joegoslavische criminelen, waaronder de Belgrado-groep van Joca Jocic. In maart 1993, vlak nadat hij de A2 was opgedraaid, werd Talsma in zijn Lincoln Continental doorzeefd met 8 kogels. Verder was Talsma oud-eigenaar van MediaMax, het bedrijf dat later is gekocht (en weer verkocht) door Jan-Dirk Paalberg. - red.)

Toelichting: Hoewel door het horen van de heer Wolzak in het verband van de inhoud van zijn eigen verklaringen een begin is gemaakt met het falsificeren van de verklaring, heeft vooralsnog een echte toetsing niet plaatsgevonden/plaats kunnen hebben. De personen om wie wordt verzocht spreekt voor zich. Allen zijn genoemd door de heer Wolzak.

- Henk Rommy zou gesprekken zijn gestart met als onderwerp de '93-moorden.

- Gilbert Rommy verkeerde in de kring van zijn vader, zou deel uitmaken van diens criminele organisatie, en zou daarenboven een hand hebben gehad in een vermeend plan om cliënt (Moppie) te liquideren, waarmee tevens het belang van Van Duuren/Bronkhorst is gegeven.

- Lonneke T. betreft een relatie van Rommy en zou moeten kunnen verklaren of Wolzak inderdaad zo'n innige vriend en goede zakenpartner van Rommy was, zoals hij beweert.

- Greg Remmers, Walter Douglas en Frans Mulder behoorden tot de kring van Rommy, zo is de stelling.

- Tom Bergsma en Marco Proper figureerden in de 4050 kg-zaak, in welk dossier Wolzak een asielboot in de brand zou hebben gestoken. Een en ander is relevant in het verband van Wolzaks 'hoge' (gewelds)motieven om te verklaren tegen cliënt en Henk Rommy. Bergsma speelt daarenboven een uitdrukkelijke rol in de jaren '90.

- Charles de Groot, een zakenrelatie van Henk Rommy en daarmee Wolzak.

- Mark Witteman zou samen met Wolzak een raket hebben afgevuurd.

- Bertus Kwarten zou een bekende zijn van Rommy en Wolzak, aldus de heer Wolzak. Tevens zou het zo geweest kunnen zijn, aldus Wolzak, dat zij samen op het litigieuze Charley Chaplin-feest aanwezig zouden zijn geweest alwaar een situatie zou hebben plaats gehad met de echtgenote van Ton de Bruin. In dit verband is het dan ook belangrijk dat inzicht wordt verkregen in de periodes dat de heer Kwarten gedetineerd heeft gezeten weshalve ik u verzoek om afschrift van alle gegevens aan het dossier toe te voegen.

- De heer Lampie zou geen deel hebben genomen aan de strafbare feiten in het algemeen waarvan de heer Wolzak Rommy en/of cliënt en/of Jesse Remmers beticht, evenwel zou Lampie op enig moment wel heel hard achteruit hebben moeten rijden teneinde te kunnen ontkomen aan 'twee negers' die, zo begrijpt de verdediging, die Lampie iets aan hadden willen doen. De verdediging acht de relatie Wolzak/Lampie relevant alsook hetgeen Wolzak zoals hierboven bedoeld verklaarde, hetwelk op het eerste gezicht nogal tegenstrijdig lijkt te zijn.

- De broer van de heer Jaap Talsma kan naar verwachting nader verklaren omtrent de relatie tussen diens broer en de heer Wolzak. De broer zelve zou een geldbedrag tegoed hebben gehad van Wolzak welke door Wolzak verkregen zou zijn uit een diefstal van een partij verdovende middelen van een groep Zuid-Amerikanen. De getuige waar om wordt verzocht zal naar verwachting nader kunnen verklaren omtrent diens vermoedens dat de heer Wolzak een hand heeft gehad in het overlijden van de broer van de getuige waar om wordt verzocht. Een en ander afgezet tegen de motieven van Wolzak om als 'begunstigingsgetuige' op te willen treden, noopt tot een verhoor van deze 'broer van Jaap'

De verklaringsbereidheid van Henk Rommy is al eens eerder onderwerp van discussie geweest. Teneinde deze discussie verder richting te geven verzoek ik u vriendelijk de door u opgevraagde en bekomen informatie met betrekking tot dit onderwerp per ommegaande te faxen, opdat dit kan worden meegenomen in de aanvullende mondelinge toelichting op dit schrijven zoals die maandag eventueel zal plaatshebben. In dat verband verzoek ik u tevens mij te betichten of de mogelijkheid is onderzocht om de heer Rommy door de Amerikaanse autoriteiten (tijdelijk) ter beschikking te doen stellen aan de Nederlandse autoriteiten ten behoeve van een verhoor ter terechtzitting in het kader van het Passage-proces.

Tevens verzoek ik de detentiegegevens van: De heer Bertus Kwarten, de heer Wolzak, de heer Tom Bergsma en de heer Siegfried Saez.

Ook verzoek ik u nadere gegevens (meer bedoeld: fotomateriaal) te doen achterhalen van de woonboot op welke de heer Wolzak met mijn cliënt stelt te hebben gewoond.

De andere advocaten sloten zich aan bij deze verzoeken.

*

Het openbaar ministerie reageerde 's middags op de verzoeken van de verdediging. (samengevat)
De meeste verzoeken zouden volgens Mr. Betty Wind moeten worden afgewezen. Alleen Henk Rommy en Rasnabe zouden iets zinnigs kunnen zeggen. Het OM ziet wel het belang om Rommy te horen, en heeft een rechtshulpverzoek ingediend, echter Rommy zou (maar liefst 3 keer) hebben geweigerd.

Mr. Kuijpers las een gedeelte voor van de verklaring die Henk Rommy op Crimesite heeft geschreven. 'Onzin!' schrijft Rommy volgens Kuijpers. Henk Rommy schrijft in het stuk op Crimesite graag naar Nederland te komen om zijn verhaal vertellen.

Henk Rommy: Mijn Amerikaanse advocaat heeft aan de Amerikaanse Officier gevraagd wat er tegenover een verklaring staat. De normaalste zaak van de wereld hier. Verder is er niets gehoord. Daar hebben de Officieren zelf van gemaakt dat ik niet wil verklaren. Maar ik kom graag naar Nederland om te verklaren.

Officier van justitie Mr. Betty Wind blijft erbij: Rommy heeft gezegd alleen wat te willen doen in ruil voor 'benifits' (gunsten). Daar gaan wij niet over. Kortom, hij kan in de media zoveel zeggen, maar dat veranderd niets aan de stand van zaken. (Het laatste woord is hier waarschijnlijk nog niet over gesproken.)

De overige getuigen noemde Mr. Wind 'character-witnesses'. Volgens Mr. Wind moet het volgende in het achterhoofd gehouden worden. Al deze personen hebben er belang bij om Wolzak neer te zetten als leugenachtige getuige.

Mr. Wind: We willen nog wel iets aanbieden. We werken aan een proces-verbaal waarin we kunnen falsificeren, dan wel controleren, wat de getuige heeft verklaard.

De heer Kwarten had aangegeven dat hij zich niet veel van het feestje kon herinneren. Deze getuige zou dus zinloos zijn.

Voor fotomateriaal moet de verdediging maar zelf zorgen.
Wind: Het is niet zo dat wij een knop hebben waar je op drukt als we beeldmateriaal nodig hebben.

Er was gevraagd om opnames van de kluisverklaringen. Het is volgens Wind niet nodig het OM op te dragen deze beschikbaar te stellen omdat die er niet zijn. Het is meteen op papier gezet.

*
De verdediging is over dat laatste totaal niet te spreken. Mr. Sander Janssen heeft ooit eens tegen het OM gezegd: 'Zorg nou voor volledige opnames om problemen die we wel hebben gehad met de heer La Serpe te voorkomen.' De raadsman spreekt dan ook van een omissie nu het OM weer niets heeft opgenomen.

Mr. Kuijpers gaat nog een stapje verder: Ik vind dat het eigenlijk strafbaar moet zijn dat een getuige niet opgenomen wordt waar het belang zo groot is. Ik vind het ronduit schandalig! De verdediging moet niet zeuren... De verdediging zeurt wél! Er staan 3 zinnetjes per verklaring die van belang zijn. Wolzak herinnert zich verder niks. Niet het beginstuk, niet het eindstuk, alleen die drie zinnetjes. Mogen wij dan zelf vragen stellen? Bijvoorbeeld over of Wolzak zelf de ripper is van een partij cocaïne van een Zuid-Amerikaanse groep waarbij intussen de naam Jaap Talsma ter sprake is gekomen.

Tot slot nog over Henk Rommy. De heer Rommy heeft via zijn raadsman Mr. Mark Teurlings op Crimesite laten weten wel degelijk te willen verklaren. Het OM zegt van niet. Men vindt Crimesite geen authentieke bron, terwijl Crimesite doorgaans toch echt beter is geïnformeerd dan het NRC. Kuijpers stelt voor Rommy dan maar in de VS te horen, om daar dan maar te zien wat hij kan en wil verklaren.

De rechtbank heeft in ieder geval genoeg om over te raadkameren, aldus de rechter.

Bondtehond