dinsdag 24 augustus 2010

'Zelfs de kinderen van Jesse lopen gevaar'

De meeste verdachten waren aanwezig in de rechtszaal op de eerste zittingsdag na het zomerreces. Rechtbankvoorzitter Lauwaars opende de zitting en heette iedereen welkom. Fred Ros was niet de enige die vertraging had opgelopen onderweg in een file. Hij kwam later binnen, terwijl de zitting al met vertraging begonnen was. Lauwaars begon allereerst met de mededeling dat het proces weer vertraging oploopt i.v.m getuigen F1 en F3. Geschat wordt zo'n twee à drie maanden. Vervolgens kwam de voorzitter op de NOVA-uitzending en het Journaal van afgelopen donderdag 19 Augustus. Het wordt betreurt door het Openbaar Ministerie dat de zg rompverklaringen in de openbaarheid zijn gekomen omdat deze delicate gegevens bevatten. Het is een zakelijke weergave van wat de getuigen zouden kunnen verklaren. Het verband met Gerrie Bethlehem werd gelegd. Hoe men daar bij kwam? Lauwaars: Daarom wordt het betreurt. Maar we kunnen er helaas niets aan doen, het zij zo. De rechtbankvoorzitter wilde verdergaan met de zitting.


Het openbaar ministerie, bij monde van officier van justitie Betty Wind, had echter behoefte nog e.e.a op te merken over dit lekken naar de media. Mr. Betty Wind: Wij zijn hier heel kwaad over geweest. Iemand heeft deze rompverklaringen aan de media gegeven terwijl de getuigen nog niet eens gehoord zijn. Er zal onderzoek moeten plaatsvinden. We hebben nieuwsbronnen gevraagd dit onderwerp te laten rusten. NOS vond echter de nieuwswaarde groter dan het belang van het OM. En ondanks dit heeft Mr. Janssen een interview gegeven. Wie ze heeft gelekt is niet bekend. Wel is bekend wie de verklaringen in bezit hadden. In ieder geval komt dit lek niet uit richting van het OM. Niet een keer is het gebeurd dat verklaringen voortijdig in de pers kwamen. We willen onze boosheid laten blijken en vragen er de volgende keer iets behoedzamer mee om te gaan en niet voortijdig naar de media te lekken.

Lauwaars: Wilt u iets zeggen mijnheer Meijering?
Mr. Nico Meijering: In ieder geval is het betreurenswaardig. Ik refereer aan mijn brief. (De raadslieden hadden al gereageert middels een brief)
Lauwaars: U mijnheer Jansen?
Mr. Sander Janssen: Ik heb in een brief te kennen gegeven wat de standpunten van dhr. Remmers zijn. De afweging van dhr. Remmers is geweest dat het wellicht nuttig is als de procedurele gang van zaken voor het voetlicht komt.
Lauwaars: Het is niet anders. Dit ging weer iets verder. De waarheid, wat daarvan in de media komt, hebben we geen invloed op. Maar goed, dit viel ons wel op. Wat ik wel wil vragen, wilt u nu al reageren mijnheer La Serpe?
Betty Wind reageerde echter eerder: Het is hinderlijk die onderbrekingen, maar we willen dhr. La Serpe voor zijn als hij van alles gaat roepen. We willen ook een verzoek doen. We hebben besloten te vragen La Serpe pas te horen zodra de verklaringen van F1 en F3 verstrekt zijn. De volgorde is voor ons van belang. We zouden dit graag aansluitend op ronde 1 willen doen. Deze zaak wordt overigens niet behandeld op dit proces.
Lauwaars: Hmm, interessant. Het zou wel gevolgen kunnen hebben voor de deal.

Mr. Jan Peter van Schaik reageerde nu: We zijn geduldig....
Mijn cliënt heeft ook wel behoefte te reageren op de rompverklaringen van de F1 en F3. ik wil mijn cliënt eerst laten reageren.
Lauwaars: Ik begrijp dat u zegt dat cliënt recht heeft wat te zeggen?
Mr. van Schaik: Het is duidelijk dat cliënt gekoppeld wordt aan een nieuw strafbaar feit en heeft wel degelijk belang en recht om daarop te reageren. Anders wordt dit toch gezien als een beknotting van zijn rechten.
Lauwaars: Gaat u gang, reageert u maar spontaan..... Ooh, dat gaat niet? Hahaha.
Mr. Sander Janssen nam het woord: Wat betreft dhr. Remmers. Nu de rompverklaringen, die nog geen verklaringen zijn, adviseerde ik dhr. Remmers nog niets te verklaren totdat de verklaringen behandeld zijn.
Lauwaars: En ik neem aan dat hij uw advies opvolgt?
Jesse Remmers reageerde eens zelf: Dat klopt wel. Daarbij wou ik zeggen, als ik er over ga verklaren, zal ik eerst vertellen waarom ik tot op heden nog niet heb willen verklaren.
Lauwaars: Ok, we gaan ons dan terugtrekken om dit punt te bespreken.
Mr. Meijering merkte nog eerst op: Dit komt wel terug in de art.140-zaak. Ik weet niet eens of dhr. La Serpe wel voorkomt in het art.140-dossier.

Betty Wind: Ik heb niet gezegd dat La Serpe niets zou mogen zeggen. Wel wilden we opmerken, dit staat buiten het proces, dus buiten Agenda, Perrugia, etc etc. Of hij zijn recht heeft, dat wil ik niet bestrijden., maar of hij nu al een reactie op de rompverklaringen zou kunnen geven, zou de verklaringen van F1 en F3 wellicht kunnen beïnvloeden. We willen het zo zuiver mogelijk houden. Begrijp me goed, we zijn heel benieuwd naar wat dhr. La Serpe wil zeggen, maar pas op een later tijdstip om het zo zuiver mogelijk te houden.
Lauwaars: We beraden 10 minuten.

Lauwaars na het beraad: We hadden het over of La Serpe wel zou kunnen verklaren, dat kan natuurlijk wel. We zullen niks in de weg leggen. Nu is het woord aan dhr. La Serpe.

Peter La Serpe las vervolgens een verklaring voor die hij kennelijk van te voren grotendeels had opgeschreven. Volgens de kroongetuige zijn de F-getuigen in het proces gebracht door de onderwereld als laatste poging zijn getuigenis onderuit te halen. Per telefoon was hij op de hoogte gebracht door zijn advocaat Mr. Jan Peter van Schaik.

(samenvatting)
La Serpe: Laat ik er duidelijk over zijn. Het is complete nonsens. Het is geconstrueerd. Het is Eftelingmateriaal, een noodsprong, een geconstrueerde beschadigingsactie. Het tactische springt van het papier af. Het is te zien aan dat deel waar de verklaringen hebben overeengekomen. Het B-filmgehalte straalt er vanaf. Als een duveltje uit een doosje komen er twee getuigen. Dit is dé manier om een kroongetuige te beschadigen of om te laten vallen. Dit moet worden gezien als een uiterste wanhoopspoging om mijn betrouwbaarheid te ondermijnen. Ze proberen mijn geloofwaardigheid onderuit te halen. Het was Jesse die mij alles vertelde. Van Jesse wordt ook verwacht dat hij zichzelf opoffert. Hier wordt hoog spel gespeeld. Zelfs de kinderen van Jesse lopen gevaar. Ze zijn bereid te moorden. Ik zie deze geconstrueerde beschadigingsactie als laatste poging mij onderuit te halen. Ze zien de bui nl al hangen. Ze zijn bang dat het tot een veroordeling gaat komen. Jesse heeft zijn verklaringen al opgetekend om in een latere fase in het proces te brengen. Het is niet opportuun nu te reageren op de F-getuigen. Het zal mij geen enkele moeite kosten dit naar het land der fabelen te verwijzen.

Vooral de opmerking "Zelfs de kinderen van Jesse lopen gevaar" maakte nogal wat los bij Ali Akgün. Ali kon zich dit keer niet inhouden en viel uit richting zijn plaaggeest, kroongetuige La Serpe.
Ali Akgün: Ik word hier echt doodziek van, mijnheer de voorzitter! Die clown. Reageer dan! Reageer dan! Reageer! Dat altijd met je blufverhaal! Morgen staat er weer in de krant van die vent Ali wil de kinderen van Jesse Remmers liquideren. Er zit hier toch zo'n grote vriend die eerder zulke leuke dingen in de krant zette. Morgen stuurt u me maar een dagvaarding. Ali wil de kinderen van Jesse laten liquideren....

Ali hield zich verder in, ondanks zijn woede, maar zijn punt had ie wel gemaakt. Hij doelde op een artikel in De Telegraaf en de journalist die had geschreven dat Ali mogelijk een opdracht tot liquidatie zou hebben gegeven in de rechtszaal, terwijl hij enkel gebaarde naar zijn broertje met een schuine handbeweging, zich afvragend of zijn ouders al per vliegtuig naar Turkije waren vertrokken. Dit artikel had toen nogal wat teweeg gebracht bij Ali. Betreffende journalist staat dan ook niet in het lijstje populaire verslaggevers, op z'n zwakst gezegd. Peter La Serpe zei niets terug. Of zijn advocaat hem weerhield, of dat de microfoon uitstond, is mij niet duidelijk. Meestal volgt er wel een snedige reactie van de kant van de kroongetuige. Dit keer bleef het echter angstvallig stil. Mischien leek het hem wijzer zijn mond dicht te houden.

Mr. Jan Peter van Schaik deed vervolgens enkele verzoeken tot de rechtbank en reageerde op een brief van de hoofdofficier van het landelijk parket. La Serpe zou volgens deze brief worden gesanctioneerd omdat hij zich niet aan regels zou hebben gehouden van de kroongetuige-deal. La Serpe zou onder meer de publiciteit hebben gezocht en wordt gewezen op het feit dat de overeenkomst zal worden opgeheven. Hierdoor voelt La Serpe zich niet nader geroepen te verklaren. Het is La Serpe nl gebleken dat de veiligheid van zijn familie niet kan worden gegarandeerd en dat hij geen aanspraak kan maken op een nieuwe identiteit. Mede hierdoor verzocht de raadsman van de kroongetuige om herziening van deze beslissing. Hiertoe is de kroongetuige La Serpe nu een civiele procedure gestart tegen de staat. En subsidiair verzocht Van schaik schorsing tot er op deze civiele procedure is beslist. Er werd veelvuldig door de raadsman geciteerd uit een proefschrift van Dhr. Krijns om zijn betoog kracht bij te zetten.

Betty Wind van het OM reageerde echter als volgt: De gronslag is: Ik, La Serpe, ben het er niet mee eens. Dit is echter geen reden tot herziening. Als tweede het proefschrift van Dhr. Krijns. Zo'n proefschrift is geen novum, geen beslissing waarover u zou moeten herbeslissen. Dit waren de twee argumenten waarom herziening zou moeten worden gevraagd. Beide zouden ons inziens niet tot herziening moeten leiden. Het bewijs hangt niet af van de uitspraak van het civiele geding. De uitkomst van een civiele zaak kan er niet toe leiden dat een beslissing ongedaan wordt gemaakt. De strekking van de brief is dat La Serpe verder zijn mond moet houden over beschermingsmaatregelen. La serpe stelt dat zijn naasten in gevaar zouden komen en dat hij verdere bescherming wel kan vergeten. Dat staat er niet. Het enige dat er staat is dat men niet met La Serpe wil praten tot 6 maanden voor zijn straf erop zit. Er staat slechts dat er een sanctie zal zijn als La Serpe zich niet aan de afspraken houdt. De onmogelijke spagaat waar hij in terecht zou zijn gekomen gaat niet op hier. Verder had Wind nog een suggestie: Mijnheer van Schaik kan natuurlijk altijd in overleg met het TGB. (Team Getuigen Bescherming).

Mr. Nico Meijering had tot slot enkele opmerkingen en verzoeken aan de rechtbank. Allereerst merkte de raadsman van Ali Akgün op dat het horen van Dhr. De Haas en enkele rechercheurs als getuigen bij de stand van zaken toen werd afgewezen, maar verzocht bij de huidige stand van zaken De Haas en de rechercheurs toch te horen en vroeg de rechtbank hiertoe opdracht te geven. Van belang is volgens de raadsman dat de rechtbank het toendertijd kennelijk had opgehangen aan een toets. Kennelijk is deze toets er nog niet op losgelaten. Hij kan het verkeerd hebben, maar dan hoort hij dat graag, aldus Meijering. De Baja-getuigen en het Q5-verhaal. Meijering verzocht alsnog enkele getuigen te kunnen horen, met name de portiers zijn daarbij van groot belang omdat zij er steeds bij stonden toen Soerel en Holleeder dingen gezegd zouden hebben. Hiernaast, mischien wel nog belangrijker, verzocht Meijering het OM na te gaan of in het Kolbak-onderzoek naar Willem Holleeder ook observaties zijn geweest in en om de Baja Beach Club. Meijering reageerde lichtelijk geïrriteerd toen de rechter afvroeg wat het belang is van dit verzoek.

Meijering: Nou, mijnheer of mevrouw Q5 heeft verklaard dat Holleeder, Soerel en cliënt daar aanwezig waren. Dat wordt met kracht ontkent. Ik zie niet dat u geen belang ziet als er 3 á 6 maanden een aantal mensen wordt gezien terwijl in observaties niemand wordt gezien. Hoe concreet kan ik zijn om nou eens bij het landelijk parket na te vragen of dat nou is gebeurd. Ik weet dat het niet simpel wordt opgeschreven. Er gebeurt wel wat meer mee. Met name de heer Holleeder heb ik genoemd, of er in Kolbak dergelijk onderzoek heeft plaatsgevonden? Klein kansje, mischien groot geluk...

De rechtbank trok zich terug voor een laatste beraad. Lauwaars deed uitspraak.
Op de verzoeken van La Serpe/van Schaik besliste de rechtbank: De opgevoerde reden zijn niet toereikend. Er zijn geen aanleidingen om het te herzien. Onze beslissing blijft in stand. Subsidiair: De schorsing om de civiele procedure af te wachten. Het is niet afhankelijk van de civiele rechter.

Op de verzoeken van Akgün/Meijering besliste de rechtbank: Men acht de beslissing van de rechter-commissaris genoegzaam. Dan rest me te zeggen de verrichtingen van de RC af te wachten. De RC moet beslissen.

Lauwaars: We verwachten eind September, begin Oktober, een zitting om La Serpe te kunnen horen. Tot eind September.

Bondtehond