zaterdag 3 november 2012

'Het OM negeert gewoon zaken keihard'

Mr. Nico Meijering, de advocaat van zowel Dino Soerel als Ali Akgün, trok vrijdag nog een keer alles uit de Passage-kast om zijn cliënten te behoeden voor levenslange gevangenisstraffen. De raadsman was enigzins grieperig, maar dat had hem niet belet tot twee uur 's nachts door te werken. Pas op dat tijstip werd het concept-dupliek dan ook doorgestuurd naar zijn kantoor, zodat een assistent de pleitnota's nog voor de zitting kon uitprinten, om die vervolgens razendsnel naar de Bunker in Osdorp te brengen. Ze waren precies op tijd en de zitting kon dus beginnen.


Dino Soerel was zelf ook aanwezig. Iets naar rechts zat Jesse Remmers tussen zijn beide raadslieden, Mrs. Janssen en Malewicz. In het midden van de zaal zat Mr. Jan Peter van Schaik namens zijn cliënt kroongetuige Peter La Serpe. Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars heette iedereen welkom en gaf Mr. Meijering het startsein voor zijn dupliek dat de hele verdere dag in beslag zou nemen.

De verdediging, zo stelde Meijering, was zeer teleurgesteld over het level dat het openbaar ministerie in de repliek heeft aangehouden. De grootste teleurstelling treft het overweldigende gebrek aan inhoudelijke reacties op feitelijk en juridisch onderbouwde inhoudelijke verweren. Van bepaalde verweren is slechts gesteld dat men er geen reactie op zou geven en andere verweren zijn zelfs in het geheel niet benoemd door het OM: ze zijn simpelweg doodgezwegen.

Mr. Meijering: 'Een eerste reactie van de verdediging was: dat is mooi want het onweersproken laten van onderbouwde verweren wijst dus op een gebrek aan tegenargumenten.

Toch is er wel degelijk teleurstelling. Ik leg dat direct uit met een voorbeeld maar zal daar verderop nog nader op terugkomen.

Ik stel nog maar eens voorop dat in deze zaak levensbelangen van cliënten op het spel staan: het OM wil (twee van de drie) cliënten levenslang opsluiten. Het kernbewijs dat het OM heeft voorgesteld zou te vinden moeten zijn in de verklaringen van La Serpe. Van een (inderdaad: magistratelijk) OM mag verwacht worden dat -indien er goed onderbouwde argumenten worden aangedragen die de betrouwbaarheid (van de verklaringen) van La Serpe (zouden kunnen) aantasten - het OM daar linksom of rechtsom inhoudelijk op reageert. Verwijzend naar mij eind pleidooi zijn de voorbeelden talloos, maar laat ik nu eens als voorbeeld nemen het pleidooi inzake de zaken Adjoeba en Bosnie.

Het waren zoals bepleit zaken die de verdediging niet eerder grondig tegen het licht had gehouden aangezien uw rechtbank in het voorstadium reeds had bepaald dat er onvoldoende zwaarwegende bezwaren waren en aldus de verdediging in die zin voor was geweest.

In die zaken heeft de verdediging in eindpleidooi uitvoerig gemotiveerd waarom de verklaringen van La Serpe in die zaken onbruikbaar waren: zowel aan de hand van zijn eigen verklaringen als aan de hand van andere feiten die uit het dossier zijn op te maken. De verdediging heeft zelfs meer dan aannemelijk kunnen maken dat La Serpe opzettelijk de waarheid geweld had aangedaan.

Een uiterst belangrijk thema kwam daarbij onder meer voorbij: het thema betreffende vraag of La Serpe cliënt Akgün nu daadwerkelijk ooit ontmoet heeft. Verder heeft de verdediging beargumenteerd betoogd dat de analyse van de verklaringen van La Serpe in die zaken evenzeer van groot belang is voor de beoordeling van zijn verklaringen in de andere zaken. Het zegt immers nogal het een en ander over waartoe deze getuige kennelijk in staat is als het gaat om het weergeven van de werkelijkheid. Het raakt de betrouwbaarheid van de kroongetuige in de kern en het straalt daardoor naar alle deelzaken uit. En het zou dus minst genomen ook iets kunnen zeggen over de bruikbaarheid (van de verklaringen) van deze getuige als het gaat om de vordering van het OM om cliënten levenslang op te sluiten.

Cliënten hebben dan ook in spanning zitten wachten op ook een inhoudelijke reactie van het OM op de verdedigingsbetogen in de zaken Adjoeba en Bosnie. Wat zou het OM daarvan vinden? Ze hebben immers toch recht om te weten wat nu het vijftal staande magistraten dat hen levenslang wil opsluiten hier van vindt. Ziet de verdediging het wel goed? Als de verdediging het niet goed ziet, dan zal het OM het vast wel laten horen. En als de verdediging het goed ziet: wat betekent dat dan voor de betrouwbaarheid van La Serpe? Wat betekent het voor het standpunt van het OM dat die zaken bewijsbaar zouden zijn? De rechtbank heeft immers toch ook al iets gezegd over de bezwaren? Wat betekent het misschien wel voor de eis?

Totaal stilzwijgen van het OM. Geen enkele inhoudelijke reactie. Dat is uiterst teleurstellend. En dat past een OM niet onder de omstandigheden van deze zaak.

Het OM hoeft het zeker niet met de verdediging eens te zijn, zoals het OM - weer totaal voorbijgaand aan de inhoud - de magistratelijk- heidskritiek van de verdediging op het OM heeft getracht te 'downplayen'. Het OM mag het immers zeker ook oneens zijn met de verdediging. Maar dan wel graag inhoudelijk beargumenteren. Zo had het - gelet op de op het spel staande gigantische belangen - ons inziens op de weg van het OM gelegen een keuze te maken: inhoudelijk beargumenteerd oneens of eens zijn.

Als het OM argumenten had gevonden om de betogen in Adjoeba en Bosnie te weerleggen - dan had het OM die argumenten zonder enige twijfel laten horen. Die argumenten waren er derhalve kennelijk niet. En als het OM toch eigenlijk wel vindt dat de verdediging een beetje -of misschien wel meer dan dat- een punt heeft, dan had het OM zulks o.i. evenzeer hardop moeten laten horen. Zwijgen past dan niet. Niet alleen cliënten, maar ook uw rechtbank heeft ineen zaak als deze recht op een dergelijke OM-visie. Het gaat hier nogmaals immers om de geloofwaardigheid van de kroongetuige. En veel meer bewijs is er geloof ik niet.

Zeker in een strafzaak als de onderhavige hebben de andere proces partijen recht op de visie van het OM - ook al is die visie niet in lijn met de weg die met de kroongetuige La Serpe is ingeslagen. Het gaat in dit proces niet om een spelletje poker. Het gaat in dit proces niet alleen om het eindresultaat waar het OM kennelijk zijn zinnen heeft gezet.

Het gaat ook om wat het OM daadwerkelijk vindt. Alleen zwijgen past en voldoet.niet. Het is uiterst teleurstellend.

En net alsof de zaken Adjoeba en Bosnie de enige zaken zijn waarvoor een en ander geldt. We zullen nog zien dat zulks voor vele door de verdediging aan de orde gestelde zaken en thema's geldt. De verdediging zal hierna-per repliekdeel- voor zoveel noodzakelijk reageren. De volgorde zal daarbij niet worden aangehouden al is het alleen reeds dat de onderdelen A en B betreffende "De betrouwbaarheid van de verklaringen van La Serpe" op verschillende repliekdagen zijn uitgesproken, maar gezamenlijke bespreking behoeven. Verder zal ik wat betreft de reactie van het OM op het betoog van Janssen inzake de gesloten deal met La Serpe uiteraard weer verwijzen naar de dupliek van Janssen. Voorts zal nog aan de orde komen de recent ingebrachte stukken uit het onderzoek . Enclave. Niet in de laatste plaats zal worden stilgestaan bij hetgeen niet in de repliek aan de orde is gekomen. Zoveel moge inmiddels wel duidelijk zijn'.

*

De teleurstelling was volgens Mr. Meijering nog het minst over de wijze waarop de verdediging weer onder vuur heeft gelegen en hoever men daarin in deze repliek-termijn is gegaan. Of over hoop dat het OM zich toch ook aan enige introspectie zou wagen. De verdediging heeft zich in pleidooi immers niet alleen kritisch uitgelaten over het OM: de verdediging heeft de kritiek ook zonder uitzondering telkens onderbouwd met feiten en in perspectief van geldend recht geplaatst. Enkel en alleen reacties met strekking 'dat het allemaal niet waar is' zonder in te gaan op de aangedragen argumenten, stelt dan wel teleur, aldus de raadsman.

Mr. Meijering: 'In dezelfde categorie teleurstelling vallen de louter kwalificatieve mededelingen, stellingen en somtijds retoriek. Dat waren er nogal wat (citaat OM): "het OM (heeft) van het begin tot het einde naar eer en geweten gehandeld, binnen de kaders van de wet en met inachtneming van alle in het geding zijnde belangen".

Een OM zou zulks in een strafzaak in het geheel niet hoeven te stellen. Daar is normaliter in het geheel geen reden toe. Daar is eerst reden toe als met argumenten (door de verdediging) wordt betoogd dat rechtens onjuist is gehandeld, en het OM goede argumenten heeft om het tegendeel te beweren. Maar laat die argumenten dan wel horen. Over eer en geweten van het OM heeft de verdediging het trouwens nimmer gehad, maar helaas hebben we vaker moeten zien dat het OM er kennelijk belang bij heeft om de verdediging allerhande uitspraken toe te schrijven. We zullen zulks hierna ook nog zien'.

Mr. Nico Meijering diende het openbaar ministerie vervolgens van dupliek in een wederom behoorlijk lijfig boekwerk van zo'n 154 pagina's dupliek.

Aan de orde kwamen de volgende conclusies van repliek van het OM:

'Laundry' (witwassen)

'Introductie'

'De betrouwbaarheid van de verklaringen van La Serpe, deel B.

'Delen 1 en 2'
In deze delen van repliek is het OM al dan niet ingegaan op het betoog van Mr. Janssen in eerste termijn aangaande de deal(s) die met La Serpe gesloten (is) zijn. Mr. Sander Janssen zal hier volgende week donderdag op ingaan.

'Deel 3': 'Opening van zaken voorafgaand aan de deal'.
Het ging in dit deel van de repliek hoofdzakelijk over de transparantie betreffende de totstandkoming van de deal. En passant werd er ook nog een enkele woord gewijd aan het betoog van de verdediging rondom de onrechtmatigheid van de weglatingsafspraak. (de z.g. Holleeder-weglatingen)

'Vormverzuimen'
-Vormverzuim Van Lent
-Vormverzuim Enclave

'De zaak Adjoeba'

'De zaak Bosnie'

'De zaak Önder'

'De zaak Van der Bijl'

'De zaak Houtman'

'140 Sr-zaak'

'Overige onderwerpen'

*

Tot slot rondde Mr. Meijering zijn dupliek af met (de) 'Afsluiting'. U begrijpt dat 154 pagina's samenvatten niet zou lukken in één weblog-artikel. U heeft nu wel een overzicht van de onderwerpen waarmee Meijering het openbaar ministerie van dupliek diende. Ook heeft u vast meegekregen dat Mr. Nico Meijering z'n teleurstelling niet onder stoelen of banken steekt over het geheel ontbreken van repliek op toch vrij uitgebreid behandelde onderwerpen in het pleidooi van de verdediging. Ik noem eerdergenoemde 'dossiers Adjoeba en Bosnie'. Of het 200 pagina's tellende pleidooi aangaande 'dossier Bethlehem', of breeduit beargumenteerde zaken in dossier Laundry, onder meer betreffende het inkomen van de vrouw van Ali Akgün ter sprake gekomen in dit witwasonderzoek. Meijering verzuchtte op een gegeven moment: "Het OM negeert gewoon zaken keihard".

Verderop in zijn dupliek kwam Mr. Meijering dus uitgebreid terug op: 'De betrouwbaarheid van de verklaringen van La Serpe'. Over het feit dat het OM zelf benoemde, dat kroongetuige Peter La Serpe in staat is het OM te beschadigen en over de uitspraak 'In het riool zwemmen geen witte zwanen', merkte Meijering zelf beeldend op: "Je ziet de officieren al met kaplaarzen door het riool waden".

De kritische noot die Meijering vervolgens uitte was deze: De mogelijkheid op het beschadigen van cliënten komt het OM echter niet op terug. Maar als La Serpe in staat is om het OM te beschadigen, waarom zou hij dan niet in staat zijn cliënten te beschadigen? Het OM gaat er keihard aan voorbij:
Het stormt, het bliksemt en stortregent, maar voor het OM blijft het stralend mooi weer....

*

'Afsluiting'

Mr. Nico Meijering: 'Ik ga afronden.

Teleurstellend was aldus de repliek van het OM.

Ik ben geschrokken van het level waarop de verdediging persoonlijk is aangevallen en heb zulks als minder dan onprofessioneel ervaren.

Van veel groter belang is dat wij uit alles kunnen opmaken dat het OM niet het achterste van de tong heeft laten zien als het gaat om daadwerkelijk bij het OM levende standpunten en meningen over het dossier en vooral de gevoerde verweren.

Die standpunten en meningen hadden wij hier moeten horen.

Uitvoerig heb ik reeds laten zien waarop het OM in het geheel niet gereageerd heeft.

Aparte vermelding verdient nog het uitvoerige betoog van de verdediging inzake Bethlehem. Tweehonderd pagina's lang zijn stap voor stap de feiten geanalyseerd en vooral in het licht geplaatst van hetgeen La Serpe zelf in die zaak verklaard heeft. Aandacht is besteed aan een groot aantal getuigen die in die zaak geloofwaardig belastend verklaard hebben tegen La Serpe. Het betoog van het OM ter zake in requisitoir, is evenzeer tegen het licht gehouden, waarbij ook aandacht is geweest voor het nooit en te nimmer te verklaren feit dat La Serpe niet vervolgd is in die zaak. Het OM wilde niet vervolgen, want het OM wilde kennelijk geen trammelant met La Serpe. Wij kunnen het niet anders uitleggen.

Ook het gehele Bethlehem betoog is aldus door het OM volledig onbesproken gelaten. Kan weerlegging van het betoog van de verdediging gevonden worden in het requisitoir? In het geheel niet.

Door evenmin op dit uiterst belangwekkende thema te reageren, is het OM wat ons betreft verder met La Serpe in het moeras geraakt.

Ik benoem verder nog het niet reageren op de aan het slot van het pleidooi gesignaleerde uitspraken van de hoofdofficier bij Nieuwsuur. Uitspraken die haaks stonden op uitspraken van het OM op zitting.

Uitspraken die in essentie aantonen dat de vervolging van Soerel een willekeurige is geweest nu het OM zelf meent dat er tegen Holleeder te weinig bewijs is en het OM ook uitstekend op de hoogte is van het feit dat er tegen Soerel minder bewijs is aangedragen.

Ook hier betreft het weer een daadwerkelijk bij het OM levend standpunt dat in bedoeld kader van achterste van de tong niet in de rechtszaal op tafel is gekomen. We moesten het vernemen in een uitzending op de televisie.

Uw rechtbank zal zich na het laatste woord terug trekken voor beraadslaging.

Het zal u niet verbazen dat ik als nimmer te voren in spanning zal afwachten wat uw eindvonnis cliënten gaat brengen'.

Raadsman

*

Volgende week donderdag 8 november komen Mrs Janssen en Malewicz de dupliek voordragen met betrekking tot de zaken waarin hoofdverdachte Jesse Remmers een rol zou hebben gespeeld. Maandag 12 november komt Mr. Marnix van der Werf met zijn dupliek en worden de verdachten in de gelegenheid gesteld 'het laatste woord' te voeren als ze dat willen. Dino Soerel gaf reeds aan daar wel gebruik van te zullen maken.

Bondtehond