maandag 22 december 2014

'Om die redenen verzoeken wij uw Hof de vordering af te wijzen'

Op de tweede dag van de in totaal vier aangekondigde regiezittingen heeft de verdediging diverse onderzoekswensen kenbaar kunnen maken. Mr. Meijering komt echter op 9 januari met onderbouwde verzoeken tot getuigenverhoor en waarschijnlijk andere onderzoekswensen. Hij streeft er nl. wel naar de verzoeken wat gestroomlijnder te brengen. Vandaar dat de raadsman nu 'uit de losse pols' wat puntjes aan de orde stelde. Onder andere als reactie op verzoeken door het OM. Mr. Sander Janssen droeg wel met een lijstje getuigen- en onderzoeks-wensen voor. Jesse Remmers kwam zelf ook behoorlijk lang aan het woord donderdag. Daar kom ik later nog eens op terug.

Video-stills Okura Hotel met Remmers, Burger en Van M.

Het OM bracht nog wel wat aanvullingen op de verzoeken van maandag naar voren. Men wil met name Prof. Peter Koppen ondervragen over het suggestieve karakter van zijn vragen n.a.v. rapportage i.v.m. Raymond Verbaan in de '93-zaken. Dat mag bij de RC. Willem Holleeder is intussen voorgeleid en in voorarrest genomen, men wil hem op zitting horen in de zaken Agenda, Perugia en Art. 140. Verder wil het OM dat de verklaringen van Martin Kok, afgelegd op het kantoor van Meijering, worden toegevoegd aan het Passage-dossier. Mr. Meijering kon maandag nl. nog niet aangeven of Kok nu wel of niet heeft gezegd dat Ros als schutter heeft gefungeerd tijdens de liquidatie van Cor van Hout. Verder wil het OM getuige Rene Anouk van M. horen. Zij is de vrouw die met Jesse Remmers en Sjaak Burger samen aan de receptie op de foto's staat, de zogenaamde 'video-stills' uit de beveiligingscamera's van het Okura Hotel. (zie hierboven).

Advocaat van Jesse Remmers, Mr. Sander Janssen, had een lijst getuigen- en onderzoekswensen. Allereerst verzet Janssen zich tegen het vordering wijziging tenlastelegging die het OM maandag deed. Dat gaat om een verkorting van de pleegperiodes aangaande de Art. 140 (Criminele organisatie)-beschuldigingen in de zaken Akgün, Remmers, Burger en Soerel. De perioden tussen 1 januari 2001 - 1 januari 2004 en de periode 3 augustus 2006 - 1 januari 2008 en bij Soerel zelfs tot 27 augustus 2010, vallen dan af, mocht de vordering tenlastelegging van het OM worden toegelaten door het Hof.

Om dat wat beter te begrijpen, ga ik toch even terug naar de zitting van maandag jl. omdat Mr. Christian Flokstra, advocaat van het kantoor van Meijering, daar een betoog over voordroeg. Het argument dat het OM aangaf, toen men deze vordering tenlastelegging reeds op 10 oktober aankondigde, dat men de beheersbaarheid van het Hoger beroep in de hand zou willen houden, was voorheen geen argument, volgens Mr. Christian Flokstra. Dat er een causaal verband is tussen de vordering en het aantreden van Fred Ros als kroongetuige is volgens Mr. Flokstra dan ook evident. Want kortom: wat wordt er nu eigenlijk beheersbaar?

Het OM kan dat niet duidelijk maken, althans de argumenten overtuigen geenzins, aldus Flokstra. In de zaken van Akgün en Soerel wil men het beheersbaar houden, maar legt vervolgens niet uit waarom men het in de zaak Ros kennelijk níet beheersbaar wil houden. Mag die zaak dan minder beheersbaar of zelfs onbeheersbaar blijven? En hoe moet de verdediging dat zien in verband met de recente aanhouding van meneer Holleeder? De zaken Houtman en Van der Bijl vormen de kern van de beschuldigingen tegen Holleeder, de kern in de zaken tegen de cliënten van het kantoor van Mr. Nico Meijering en de kern van het Passage-proces. Dus hoe ziet men die vermeende beheersbaarheid?

Mr. Flokstra: De complicaties zijn in feite niet meer te overzien nu alles wat in de Holleeder/passage-zaak aan onderzoeksbevindingen boven tafel komt en dus van belang kan zijn in het huidige Passage-Hoger beroep en te nemen beslissingen door het Hof in de zaken van cliënten. Het argument van beheersbaarheid voelt in dat kader dan ook gratuit aan. De zaken Neef 1 (Leen Bosnie), Viool (Cor van Hout) en Warande (Nedim Imaç) vallen buiten die (bovengenoemde) periodes. Een separate vervolging van Ros voor zijn gedragingen in deze zaken wordt door het OM reeds uitgesloten, aldus een citaat uit de aankondiging van 10 oktober, en dat is opmerkelijk. Vooral omdat, zonder al te veel op de zaak vooruit te lopen, de kluisverklaringen in de zaak Viool nogal wat stof hebben doen opwaaien. Hetgeen er onder meer toe heeft geleid dat getuige Martin Kok verklaringen heeft afgelegd in de zaak Viool op het kantoor van Meijering. 

Indien die verklaringen belastende strafrechtelijk relevante gedragingen op zouden leveren voor Ros in de zaak Viool, ligt een separate vervolging voor de hand, echter het OM heeft nu reeds vastgelegd om dat niet te doen in het kader van de criminele organisatie en die strafbare gedragingen in de huidige criminele organisatie (dus als omschreven vóór de wijziging tenlastelegging) niet te laten beoordelen. Kennelijk spelen factoren als beheersbaarheid ineens dus helemaal geen rol meer, waar het de criminele gedragingen van Fred Ros betreft. Tegelijkertijd wordt er gesteld dat er separate onderzoeken plaatsvinden naar Akgün, Soerel en Remmers in de zaken Viool, Neef 1 en Warande.

De verdediging voelt de bui al hangen, nu het OM er op 10 oktober heeft bijgezegd: de verdediging zal wel zeggen dat men Ros buiten vervolging voor zaken Viool en Warande wil houden. En dat is ook zo, want we zien hier dus, aldus Flokstra, dat het OM volstrekt met twee maten meet, door nu juist in de zaak Ros de beheersbaarheid anders in te richten.

Mr. Flokstra: Bij hem laat men de pleegperiode in stand, kennelijk dus wel beheersbaar, terwijl kwa beheersbaarheid Ros wordt toegegd hem niet separaat te vervolgen inzake Van Hout. Het lijkt er dus op dat het OM Ros zo snel mogelijk een vrije aftocht wil gunnen terwijl de cliënten Akgün en Soerel nog volledig vervolgbaar zijn inzake Van Hout. En dan komen we terug op de opmerking van het OM dat de verdediging wel zal stellen dat het OM Viool en Warande buiten het Passage-proces wil houden en dat kwaaddenkende zelfs zullen stellen dat dit ter bescherming van Ros zal zijn. Inderdaad, dat denkt de verdediging ook, nu het OM op geen enkele wijze aanemelijk heeft kunnen maken dat er andere gegronde redenen zijn om op deze wijze te goochelen met de tenlastelegging waarbij nadrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de vermeende deelnemers aan de criminele organisatie. Simpel gezegd: Ros versus de rest. Volstrekte willekeur in onze ogen, die er alleen maar op gericht is om Ros een veilige uitweg te bieden in de zaken Viool en Warande en erop gericht is om de verdediging de pas af te snijden in diezelfde zaken. Niet voor niets stelt men voor om op termijn slechts inzage te verlenen in deze dossiers Viool en Warande, om dan later in deze procedure na een eventuele toewijzing van de vordering ter onderbouwing daar vast aan toe te voegen dat de verdediging geen recht heeft op een volledige kennisneming en daaropvolgende voeging van die stukken, nu cliënten in de huidige Passage-zaak niet voor die feiten vervolgd worden in het kader van de criminele organisatie. Zoals Soerel reeds op 10 oktober kenbaar maakte, hij wenst geen wijziging van de tenlastegelegde periode, nu hij zich ten aanzien van het hele spectrum aan beschuldigingen die Ros tegen hem heeft geuit, wil verdedigen. En om die reden verzet de verdediging zich namens Akgün, Soerel en Burger tegen de vordering door het OM.

Mr. Flokstra: De vordering van het OM dient beoordeeld te worden op grond van Art. 313 strafvordering en op grond van Art. 68 strafrecht ligt een afwijzing niet in de rede, echter wel op grond van de beginselen van een behoorlijke procesorde. Deze beginselen vereisen een zorgvuldig opererend Openbaar Ministerie met een zuiver oogmerk van handelen, waarbij willekeur uit den boze is.

In de ogen van de verdediging dient de vordering nl. slecht ten doel de verdediging te beperken in haar rechten en toont het OM aan, gelet op het ontbreken van de vordering in de zaak Ros en in het licht van hetgeen hiervoor over de processuele consequenties naar voren is gebracht, dat zij volstrekt willekeurig opereert. Er kan volgens de verdediging geen andere conclusie zijn dan dat het OM de bevoegdheid om deze vordering uit te brengen alleen inzet met het doel om de verdediging te beperken in haar rechten en het toewijzen van de wijziging zou in strijd zijn met de beginselen van een behoorlijke procesorde en om die redenen verzoekt de verdediging het Hof de vordering af te wijzen, dan wel niet-ontvankelijk te verklaren.

***
Waar zagen we zo typische beweging van het OM eerder? In eerste aanleg heeft het OM er werkelijk alles aan gedaan om dossier Boedha (liquidatie Gerrie Bethlehem) buiten het Passage-dossier te houden. Zelfs na vele aanwijzingen, onder meer van getuigen (ik noem getuigen F1 + F3, Jesse Remmers zelf, Rob de Wit (rip) en Peter 'Peerke' Schoofs) dat kroongetuige Peter la Serpe verantwoordelijk zou zijn voor de geweldadige dood van Gerrie Bethlehem en niet zoals telkens beweerd Jesse Remmers. Het OM voerde als argument aan, weliswaar met andere woorden, dat het onderzoek naar de liquidatie van Bethlehem geheim moest blijven omdat anders het onderzoek spaak zou kunnen lopen. Een vreemder argument was bijna niet denkbaar, omdat tenslotte de verdachten reeds op zitting zaten. Een uitgelezen kans zou je zeggen om juist wél dossier Bethlehem toe te voegen, zeker als het gaat om de waarheidsvinding. Het lijkt er nu dus op volgens de verdediging dat het OM ook in geval van kroongetuige Fred Ros weer aan het goochelen is geslagen en koste wat kost Fred Ros als betrouwbaar te boek wil houden. Dat belooft weer een leuke strijd te worden aankomend jaar. Je vraagt je al gauw af of zo'n strijd niet in eerste aanleg plaats had moeten vinden eigenlijk. Maar je moet er ook wel een beetje vanuit kunnen gaan dat het Hof kritischer zal zijn dan de rechtbank in eerste aanleg en dat het OM niet wegkomt met het schuiven van tijdlijnen en het niet-verstrekken van dossiers aan de verdediging nu de mogelijke (verkeerde) verdachten reeds voor hen zitten en er reeds geluiden zijn dat Ros zelf meer bij de liquidatie van Cor van Hout is betrokken dan hij iedereen, incluis het OM, wil laten doen geloven.

***

Terug naar Donderdag. De getuigen- en onderzoekswensen die Mr. Sander Janssen naar voren bracht. (samengevat)

Mr, Sander Janssen:

 • De wijziging tenlastelegging verzetten wij ons ook tegen. Remmers wil vrijgesproken worden van de hele periode criminele organisatie.
 • De verzoeken van het OM om Willem Holleeder, Dick Vrij en Danny Kuiters te horen ondersteunen wij.
 • Ik zie geen belang om Patricia T. te horen. Zij zou kunnen bevestigen dat Jesse op bezoek was bij Ros.
 • Mr. Teurlings probeert Henk Rommy naar Nederland te krijgen, daar kunnen we verder weinig aan doen.
 • CIE-er Jaap - noodzakelijk en relevant uit verdedigingsbelang. Jaap kan bevestigen dat Jesse en Fred Ros helemaal niet zulke dikke maatjes waren. Dat wordt wel streeds gezegd (in de media oa.) maar dat is helemaal niet zo. Het waren geen compagnons ofzo.
 • Getuige Detmers - hebben we weinig aan toe te voegen.
 • CIE-ers Frits en Leen - die contact hadden met George van Dijk - het is van belang hen te horen over contacten met George van Dijk over de opdracht Piet Schneider te liquideren.
 • T029 + T075 - de verhorende verbalisanten in onderzoek Warande - beschikken over bezoekerslijsten van Ros -  'de (vermeende) mededelingen van Remmers aan Ros tijdens een bezoek in de bajes over de zaak Houtman waren de suiker op de taart voor het OM die men nog nodig had' 
 • Floor Maat, James van Niekerk en Freek Vonk  - personen uit onderzoek 'Torero' - verdenking dat Ros betrokken is bij poging tot liquidatie op Floor Maat 11 januari 2006. - om te toetsen dat Ros bij meer levensdelicten betrokken is.
 • Robin van de Bos - de compagnon van Anthony Heinicke - over zijn ervaringen met Fred Ros.
 • Paul Thijssen en Chris Mathijssen - onderzoek 'Visaak' - zouden geld moeten betalen aan Fred Ros - zouden boete van 283.000 euro wegens naamgebruik moeten betalen.
 • Siem Wulfse - over de contacten met Thijssen en Mathijssen - zou een rol spelen daarin.
 • De heer Marcel Koekoek en Sandy(weduwe Arturo Ritfeld) - in context van de moord op Arturo Ritfeld - Marcel Koekoek was daarbij aanwezig - over betrokkenheid Ros bij andere levensdelicten- ivm de proportionaliteitstoets - toetsing rechtmatigheid deal is niet uitgevoerd door de RC - deze zaak is daarom van belang om die toets uit te voeren.
 • Inzage vonnis en proces-verbaal in de zaak Ritfeld.
 • Onderzoek naar totstandkoming van de OM-deal die de RC niet heeft uitgevoerd wat Janssen betreft.
 • Officieren van justitie Betty Wind, Michiel Zwinkels, Marjolein Verwiel, Sander de Haas en Koos Plooy. - waren betrokken bij de totstandkoming van de deal bij zowel Ros als La Serpe.
 • Ook nu lijkt men akkoord te zijn gegaan dat Ros niet beschermd wordt door de Staat, maar dat hij mag zorgen voor zijn eigen beveiliging en daar geld voor krijgt van de Staat - dat raakt in het hart van de getuigenbescherming, aldus Janssen, en wil daar de officieren over horen.
 • Toevoeging CIE-gespreksverslagen - ook Ros heeft oriënterende gesprekken gehad met CIE-ers over Imac, Van der Bijl, Van Hout en Houtman - Janssen wil weten wat er is besproken.
 • Toegang tot onderzoeksdossiers Viool, Warande en Torero - liefst toevoeging ipv uren op een bureau te moeten zitten - het OM moet maar eens aangeven hoe men Ros als verdachte zag, dat dit OVC-gesprekken rechtvaardigde en dat nu kennelijk allemaal anders ziet.
 • Onderzoek naar de beweringen van Maikel Bronkhorst (Willem de glazenwasser) - in bijzonder naar de ansichtkaart (met vingerafdruk) die hij zegt te hebben verstuurd naar PI Vught met de tgekst: 'Fred, ik leef' - of Ros in die tijd wel in Vught zat - of er nog openstaande boetes of straffen zijn.

De raadsman van Jesse Remmers had een vrij lang betoog met veel meer verzoeken en onderzoekswensen en Jesse kwam zelf ook langdurig aan het woord, maar daar kom ik (ook wegens plaatsgebrek) later nog wel eens op terug.

Tijdens de zitting kwam er een sms-je binnen bij Mr. Nico Meijering van Mr. Stijn Franken, naast van Pinny Song tevens de advocaat van Holleeder, dat luidde: 'De RC heeft in de zaak Holleeder gezegd dat medio Januari onderzoekswensen binnen moeten zijn'.

Mr. Meijering: Wij dachten eerder aan begin 2016, dus dit is bijna lachwekkend!

Later kwam er nog een sms-je binnen van Mr. Franken. Meijering vertelde: De raadsman van Holleeder denkt zeker aan 3 maanden. (die hij minimaal nodig denkt te hebben om onderzoekswensen in te kunnen dienen)

Later: Mijn collega heeft al laten weten dat deze datum (half januari) absurt is. Dat is zijn standpunt dan. En: 'Het is prima dat je dat laat weten in Passage'.

***

Mr. Nico Meijering deed ook al een aantal verzoeken, waar ik later ook nog op terugkom, maar zoals gezegd, draagt hij 9 januari sowieso een meer gestroomlijndere lijst met verzoeken voor bij het Hof.


Het OM kan ook op 9 januari uitgebreider reageren met een gedegen reactie, aldus AG Mr. Posthumus, maar hij merkte onder meer wel alvast op: De verdediging laat zien hoe diep het wantrouwen zit voor het OM. De wijziging tenlastelegging is niet bedoeld om dingen buiten zicht te houden van de verdediging.

Of de verdediging dit dan maar aanneemt, durf ik niet te zeggen, maar ik kan er best wel goed naar raden...

Nadere onderbouwing en precisering getuigen- en onderzoekswensen zal plaatsvinden op 9 en 16 januari. Dan is dus de eerstvolgende zitting.

Bondtehond
Aangepast zoeken