dinsdag 3 september 2013

'Alleen onze bril, zo zal blijken, heeft de juiste glazen'

Onderzoek 'Andes', naar verschillende strafbare feiten die gepleegd zouden zijn door Danny Kuiters, Dick Vrij en in mindere mate door Willem Holleeder is maandag van start gegaan met een eerste pro-forma zitting voor de rechtbank in Haarlem. Holleeder hoefde sowieso nog niet te verschijnen en Kuiters en Vrij hadden beide afstand getekend. Hun advocaten, respectievelijk Mrs. Jan Hein Kuijpers en Nico Meijering, waren gevolmachtigd en zaten klaar voor in de zaal. De voorzitter leidde de zitting in waarna officieren van Justitie Koos Plooij en Willem Bos begonnen met het oplezen van de dagvaardingen, met 12 beschuldigingen op die van Danny Kuiters en 7 op die van Dick Vrij. Voor zowel Kuiters als Vrij was het eerste punt: deelname aan een criminele organisatie, dat als oogmerk had het plegen van strafbare feiten.


De strafbare feiten van de organisatie zouden bestaan uit witwassen, valsheid in geschrifte, voorbereidingshandelingen als bedoeld in de opium-wet, invoer, uitvoer en handel in harddrugs, afpersing, bedreiging, mishandeling, uitoefening van dwang en overtreding van de wet wapens en munitie. Danny Kuiters wordt verweten: (1) oprichter en leider te zijn geweest van die organisatie in Nederland in de periode van oktober 2009 tot eind mei 2013, de dag van zijn aanhouding. Dick Vrij wordt verweten: (1) dat hij medeoprichter zou zijn geweest van die organisatie.

Samengevat wordt verder aan Kuiters ten laste gelegd:
(2) Het medeplegen van een gewoonte maken van witwassen, onder meer van het witwassen van een bedrag van 3,2 miljoen euro, althans 2,7 miljoen, een aantal geldbedragen van 3500 euro, enkele auto's en vakantiereizen in relatie tot mevrouw S., zijn ex-vriendin. Telkens zou verdachte Kuiters hebben geweten dat het onderliggende geld van misdrijf afkomstig was.
(3) Bedreiging tegen het leven gericht, althans van mevrouw S., door middel van dreigende sms-berichtjes van oktober 2011 tot juli 2012. De strekking van die berichtjes was: 'Je hebt echt een probleem. Ik ruim je uit de weg; Je komt er niet mee weg; Ik ga er wel voor zitten, en; Je gaat kapot'.

(4) Een gewoonte maken van witwassen mbt contante bedragen voor twee woning in Huizen en Nuenen, enkele auto's en vakantiereizen, loonbetalingen, kleding. horloges, andere luxe gebruiksvoorwerpen en contante bedragen voor levensonderhoud en dat alles in relatie tot mevrouw T., ook een ex-vriendin van Kuiters.
(5) Bedreiging van mevrouw T. "Ik ben het helemaal zat met je. Je gaat weg bij dat bedrijf waar je nu werkt. Zo niet, dan ga ik gas geven en wordt het allemaal veel erger. Probeer me niet uit. Ik maak je kapot."

(6) Bedreiging van mevrouw S. (de werkgever van mevrouw T.) "Als zij (mevr. T.) nog bij je werkt, heb je een groot probleem. Onderschat me niet. Ik kom met 20 man naar binnen stormen".
(7) Medeplegen gewoonte-witwassen mbt contante bedragen voor een appartement in Hilversum, inboedel voor die woning, een stacaravan en een bungalow in Loosdrecht, één of meer vaartuigen, telefoons en andere zaken, alles in relatie tot zijn vriendin, mevrouw Angela van Hulten.
(8) Medeplegen gewoonte-witwassen mbt sieraden twv tienduizenden euro's met mevrouw Van Hulten. (9) Afpersen/poging afpersen van 100.000 euro en een aantal kleinere bedragen van voormalig Hells Angel voorman Theo Huisman. Subsidiair: mishandeling van Huisman.

(10) Medeplegen gewoonte-witwassen 850.000 euro in relatie tot vastgoedman Mathijs S.
(11) Medeplegen van afpersing van de heer Mathijs S. tot de afgifte van aanzienlijke geldbedragen en één of meer horloges en/of van de heer K. tot de afgifte van één of meer geldbedragen.
(12) Medeplegen voorbereidingshandelingen invoer cocaïne via holle ruimtes in asfalt-shredders uit bedrijf in Turkije, door versluierde gesprekken hierover te voeren en contacten te onderhouden, naar Turkije te reizen en daar een ontmoeting te hebben en een bedrijf te bezoeken bedoeld voor de aanschaf van een machine die geschikt zou zijn voor het verbergen van verdovende middelen.

Kuiters + Vrij zouden volgens Koos Plooy in beeld zijn gekomen via onderzoek 'Fotino', een onderzoek naar een groepering die zich zou bezighouden met drugs im- en export, onder meer dmv voornoemde machines, afkomstig van de Turkse machineproducent SZR Denizcilik in Istanbul.

Op de dagvaarding van Dick Vrij wordt hem verder ten laste gelegd:
(2) Medeplegen poging tot doodslag (9 februari 2002) op de heer Cor W. (tegen hoofd geslagen, geschopt) Subsidiair: toebrengen zwaar lichamelijk letsel (gebroken kaak, neus en oogkas)
(3) Medeplegen poging tot doodslag, dan wel het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij de heer Rob de R. door met vuurwapen een kogel in zijn onderlichaam te schieten. (9 februari 2002)

(4) Zware mishandeling, dan wel poging daartoe van de heer Willem Holleeder door hem tegen het hoofd te slaan, te stompen, dan wel te trappen, ten gevolge waarvan Holleeder een gebroken kaak heeft opgelopen. Subsidiair: mishandeling, zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbend.
(5) Afpersen/poging afpersen van 100.000 euro en een aantal kleinere bedragen van voormalig Hells Angel voorman Theo Huisman. Subsidiair: poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel/mishandeling van Huisman.

(6) Medeplegen van afpersing van de heer Mathijs S. tot de afgifte van aanzienlijke geldbedragen en één of meer horloges en/of van de heer K. tot de afgifte van één of meer geldbedragen.
(7) Medeplegen voorbereidingshandelingen invoer cocaïne via holle ruimtes in asfalt-shredders uit bedrijf in Turkije, door versluierde gesprekken hierover te voeren en contacten te onderhouden, naar Turkije te reizen en daar een ontmoeting te hebben en een bedrijf te bezoeken bedoeld voor de aanschaf van een machine die geschikt zou zijn voor het verbergen van verdovende middelen.

Na het voordragen van de aanklachten in het kort gaf officier van justitie Mr. Koos Plooy aan dat het openbaar ministerie een toelichting zou geven op de verdenkingen en de stand van het onderzoek en wilde nu 'het perspectief schetsen waar we in de komende periode wat ons betreft naartoe gaan', aldus Plooy. Zijn collega Mr. Willem Bos nam het vanaf hier over.


(samenvatting)
Mr. Bos: 'Het onderzoek 'Andes' startte medio oktober 2009. Aan de basis van het onderzoek lag CIE-informatie over de vermoedelijke strafbare gedragingen van Dick Vrij en Hans Nijman. Deze informatie ging over de vermoedelijke betrokkenheid bij de internationale handel in cocaïne. Die informatie werd vanaf 2006 verkregen en door de CIE als betrouwbaar aangemerkt. Er was ook informatie uit 2005 ivm handel in softdrugs en witwassen. Op basis van deze informatie is onderzoek 'Andes' opgestart onder het openbaar ministerie in Haarlem. Na een korte inventarisatiefase werden er in 2010 voor het eerst BOB-middelen (bijzondere opsporingsbevoegdheden) ingezet. Al vrij gauw bleek dat Dick Vrij regelmatig contact had met Danny Kuiters, die toen nog in de laatste fase van zijn detentie zat wegens betrokkenheid bij een gewelddadige overval waarbij onder meer werd geschoten op de politie. Het bleek dat zij bijna dagelijks met elkaar spraken en contact hadden met personen die niet bij naam werden genoemd, maar bij de politie wel de nodige bekendheid genieten.

Het waren personen die voorkwamen in tal van opsporingsonderzoeken en bekend zijn in onderwereldkringen. Het beeld ontstond dat Kuiters en Vrij vrijwel iedereen, in ieder geval heel veel mensen uit die criminele wereld kenden, maar ook met hen omgingen en zodanige heimelijke contacten met hen onderhielden dat dit meehielp aan de verdenking van deelneming aan de organisatie die het plegen van uiteenlopende misdrijven tot oogmerk had. Verdachte Kuiters bleek al vanaf 2010 in een BMW te rijden die op naam stond van de sportschool van Dick Vrij. Gevoegd bij CIE-informatie dat ook Kuiters in de cocaïnehandel zou werken, maakte dat ook Danny Kuiters binnen onderzoek 'Andes' als verdachte werd aangemerkt. Verdachte Hans Nijman is inmiddels als verdachte al wat meer op de achtergrond verdwenen'.

'Uit onderzoek bleek dat de communicatie zeer moeilijk te onderscheppen bleek. Uit hun gedrag viel op te maken dat zij er voortdurend rekening mee hielden dat zij konden worden afgeluisterd. Alles ging verhuld, alles ging omzichtig en een half woord was vaak genoeg. Afschermen leek een tweede natuur. Het leek erop dat zij er alles aan deden hun criminele contacten, hun criminele ontmoetingen en hun criminele activiteiten af te schermen. Zij praatten op een manier of manieren en op locaties die moeilijk af te luisteren zijn. Evengoed bestonden er verdenkingen en namen die in de loop der tijd ook toe en dat maakte het opnemen van vertrouwelijke communicatie noodzakelijk. Wilde de recherche nog iets van belang kunnen opvangen, dan was het het plaatsten van opnameapparatuur in auto's, sommige openbare plaatsen, in het kantoor van hun vermoedelijke facilitators Jaap de B. en Jurgen D. op de Hogehilweg in Amsterdam en ook in de woning van Kuiters noodzakelijk. Inzet van andere opsporingsbevoegdheden had zo bleek weinig nut'.

Tot zover de verklaring van het OM aangaande de noodzaak van de inzet van BOB-middelen.

Veel verdenkingen zouden zijn ontstaan uit die OVC-gesprekken (opname vertrouwelijke communicatie). Er zijn heel veel gesprekken opgenomen en die 'vinden verankering in heel veel ander bewijs', aldus Mr. Bos. Danny Kuiters heeft volgens hem in de spaarzame keren dat hij wat heeft gezegd een keer gezegd 'dat hij eigenlijk maar wat zei, omdat hij natuurlijk wel wist dat de politie meeluisterde'. Maar zo simpel is het natuurlijk niet en zo makkelijk komt hij daar niet mee weg, aldus de officier van justitie. Er zijn tapgesprekken waarin in geuren en kleuren wordt verteld over mishandelingen en het toegepaste geweld die zouden hebben plaatsgevonden en daar zijn dan een slachtoffer, een dader en een plaats aan op te hangen, maar ook werd gesproken over 'blokken', dat uiteindelijk in relatie kon worden gebracht met arrestaties in verband met de handel in cocaïne. Daarin ziet men extern ondersteunend bewijs. En sommige gesprekken zijn volgens Bos zo explosief en duidelijk dat de alternatieve uitleg die daaraan gegeven wordt op voorhand zeer onwaarschijnlijk is. Volgens de officier is het niet aannemelijk dat Kuiters wist dat er mee werd geluisterd, want zo zegt hij: 'Waarom zou je jezelf belasten als de politie meeluistert?' Tot slot meent Bos: 'Veel van de OVC-gesprekken hangen niet in de lucht en zijn bruikbaar voor het bewijs'.

Op een latere zitting zal het OM zich verantwoorden over de inzet van de opsporingsmiddelen, zoals het OVC-middel. Er zou niets onrechtmatigs aan zijn en alles mag worden getoetst. Het onderzoek heeft misschien lang geduurd, volgens het OM, maar de verklaring daarvoor ligt deels voor de hand. Het was moeilijk om bij de relevante gedragingen en de relevante communicatie van de verdachten te komen en daarbij komt dat uit onderzoek bleek dat de verdachten zich bijna voortdurend bezig zouden hebben gehouden met criminele activiteiten en dat maakte voortdurend onderzoek noodzakelijk.

Tot zover het OM met de aanklachten, etc. Het onderzoek is nog volop gaande. Op de vraag van Mr. Nico Meijering of er reeds een der deeldossiers echt al is afgerond, althans het onderzoek in elk geval, antwoordde Mr. Koos Plooy dat hij daar nog niet bevestigend op kan antwoorden omdat de raadsman hem daar dan waarschijnlijk aan zou houden en dan kan er ook geen getuigenverklaring meer bijkomen. In die zin kan Plooy nog niet zeggen dat er al een dossier volledig is afgerond. Wel kon hij zeggen dat de dossiers Cor W. (punt 2 op dagvaarding van Vrij) en Rob de R. (punt 3)goeddeels klaar zijn.

De advocaat van Danny Kuiters, Mr. Jan Hein Kuijpers, droeg als eerste zijn pleitnota voor. Volgens hem en zijn cliënt Kuiters laat de interpretatie van de bloemlezing uit OVC-gesprekken in elk geval nogal te wensen over en hebben zij geen bevestiging gevonden in de gedachten, mededelingen, conclusies en veronderstellingen die het openbaar ministerie eraan verbindt.

Kuijpers: Die interpretaties vormen het hart van de conclusies die politie en het OM daaraan verbinden. Maar er zijn geen belastende verklaringen, geen belastende observaties, er is geen technisch bewijs voorhanden dat zou wijzen op betrokkenheid van Kuiters bij drugshandel of geweld. Dat het OM dat anders ziet, is te wijten aan de de bril die men heeft opgezet bij het beluisteren en beleven van bepaalde gesprekken die in bepaalde volgorde zijn geplaatst ten behoeve van de leesbaarheid van het dossier. Wij hebben echter een andere bril op. Alleen onze bril, zo zal blijken, heeft de juiste glazen. En we gaan er vanuit dat weldra zal blijken dat onze bril de juiste perceptie biedt.

Tot zover.

Aankomende dagen nog meer aandacht voor de verdediging. Ook onderzoek 'Andes' beloofd nu al een juridische strijd te worden straks. We zullen zien.

Bondtehond