vrijdag 20 november 2009

'Het OM leeft op een andere planeet'

Nadat officier van justitie Betty Wind haar betoog had gehouden, kreeg advocaat Mr. Nico Meijering gistermiddag gelegenheid op het OM te reageren. Deze reactie was wel niet zo uitgebreid als de van te voren in een tijdsbestek van 10-19 november voorbereidde reactie van Mr. Betty Wind, maar de boodschap van zijn betoog was duidelijk. 'Het OM leeft op een andere planeet.' Meijering: 'Allereerst lijkt het er op of het OM zelf al met de eindconclusie komt, alsof ik al een eindpleidooi heb gehouden. En dan zijn we pas begonnen. Het is ook een misverstand dat de verdediging gelijkwaardig is aan het OM met haar machtige middelen en rechercheurs. Ik had niet verwacht dat het OM overal op terug zou komen. Het is weer een keiharde nietus. Daarover zijn we op z'n minst verbijsterd. En excuses, ho maar. Het is hier misgegaan. Het OM komt ook niet zelf met constateringen. Dit mis ik, dat het OM er zelf mee komt. Keiharde constateringen van daderinformatie.'

 


Nog enkele samengevatte passages uit het betoog van Mr. Meijering:
'Het te laat of helemaal niet inbrengen van ontlastende zaken. We stellen vast dat bepaalde dingen helemaal niet in het dossier zijn gekomen. OM, waarom komen jullie daar zelf niet mee? De verdediging heeft diverse keren aangegeven dat er sprake zou zijn van het voeren van daderinformatie. Het zou te controleren zijn? Nee, het is niet te controleren. Het feit dat La Serpe zoveel conclusies trekt. Waarom geeft u dat niet gewoon toe? Het staat er zo duidelijk. De Kalashnikov en de klappen. Mag ik u herinneren aan het filmpje met de Kalashnikov? Heeft u dat geluid gehoord? Oorverdovend. En La Serpe wil ons nu doen geloven dat hij hoort Klink! Klink! Klink! Nee, hij is hier aan het draaien. Hij weet het niet. En later weer wel. Dan ben je toch gestuurd? Als Henkie nu vraagt: En heb je die auto geraakt? Dat is een flinke aanwijzing.
Als u nu zegt, dat is geen daderinfo?.... Andere planeet.'

'De Baja Beach Club-ontmoeting. Daar komt een beetje de aap uit de mouw. Het OM heeft gerefereerd aan de getuige. De getuige die zou kunnen hebben waarnemen de ontmoeting van Holleeder, Soerel en Akgün. Welke ontmoeting heeft men het hierover? Er is geen datum te prikken over wanneer er een ontmoeting is geweest. Welke ontmoeting? Er zijn er velen geweest. Hij heeft er zelfs zijn vrouw ontmoet. Welke dan? Die snelheidsoverteding. Is dat op die avond gebeurd? Welke dan? Eén ding is duidelijk. Hij is nooit aanwezig geweest bij welke moordopdracht dan ook. Cliënt is duidelijk. Holleeder kent ie niet. En hij bespreekt al helemaal niet zulke nare dingen die men cliënt in de schoenen wil schuiven.'

'Als een officier van justitie voorstelt dat advocaten of politie-officieren niet besproken mogen worden omdat ze dan bekend zouden worden. Onzin. Ze waren al lang en breed bekend. De daderinformatie zou keurig te controleren zijn? Het is niet te controleren. Henk en Carel zijn de laatste jaren intensief met elkaar omgegaan. Als men daar zo stellig in is, wat kun je daar dan nog mee? Zijn ze dan nog betrouwbaar? Het OM wil doen geloven dat het gewoon regulier recherchewerk was zoals altijd plaatsvindt? Ik weet het niet meer..... Nogmaals... van een andere planeet.'

'Die Doblo is niet aan komen rijden. Hij stond daar al een paar dagen. Toen kwam de officier van justitie met iets, ik viel zowat van mijn stoel. "Ik ben op het verkeerde been gezet. Ik heb voor verwarring gezorgd", zegt ze dan. Nee mevrouw de officier van justitie, u heeft niet voor verwarring gezorgd. U bent juist heel helder geweest. Ze zegt: "Ik heb geen daderinformatie verstrekt." Nou, ik geloof de officier van justitie op haar woord voor zover het haar eerste verklaring betreft. "Ik heb het zelf verstrekt."

'De verdediging maakt zich zorgen. Het is des te meer duidelijk dat het OM op essentiële punten niet correct gehandeld heeft. Het is geen toeval dat het OM nu kennelijk met een joker uit de mouw komt. Maandag gaf Parool-journalist Paul Vugts commentaar, een analyse: "Ze zullen wel echt met iets nieuws moeten komen, want als ze nou niet met iets nieuws komen, kan het wel iemand zijn die de zaak vanaf de tribune in de zaal volgde of de krant goed heeft gelezen." Ik vind dat de rechtbank daar niet in moet trappen. Ik vraag u nu met een krachtig signaal te komen door de voorlopige hechtenis van mijn cliënt op te heffen, althans voorlopig te schorsen. La Serpe is de hofleverancier van de bezwaren. We hebben er verschillende in stelling gebracht. We hebben het over een andere planeet. Daar hebben we de zes-trapsraket. Het staat nu vast dat hij daderinfo kreeg verstrekt. De omvang is niet meer te toetsen. Voorzitter, ik vraag u niet een eindoordeel te vellen. Ik ben niet zo'n niet-ontvankelijkheids-vrager. Echter, dit is toch wel heel erg veel. Zegt u nu eens: "Meijering, we gaan je cliënt nu vrijlaten." Er is echter nog geen eindoordeel te vellen, maar er is te veel twijfel'.....

Mr. Marnix van der Werf vroeg de hechtenis van Sjaak Burger op te heffen. De raadsman deed dit verzoek ook op 10 november. Een kanttekening over de nieuw ingebrachte getuige luidde: Ik zie de heer Oppe denken, dat gaat heel lang duren. Lange verhoor-sessies. Dat klopt. Dat denk ik ook. Of dat wat op gaat leveren? Dat denk ik niet. Wat heeft u dan? De art. 140 zaak. Ik acht de kans groot dat die verklaringen van La Serpe in uw eindoordeel minder gewicht in de schaal leggen. Ik persisteer bij het verzoek.

Mr. Brander, de advocaat van Pinny Song heeft ook een verzoek tot opheffing hechtenis gedaan. De raadsman wees erop dat de zaak van Song waarschijnlijk niet binnen de termijn afgehandeld kan worden: De omstandigheden die zo'n termijn kunnen verlengen, doen zich niet voor in de zaak van Pinny Song, aldus Mr. Brander. De ingewikkeldheid echter kan de termijn erg vertragen. De oorzaak is omdat de zaken van alle verdachten en medeverdachten tegelijk worden behandeld. De vertragingen die er zijn geweest, staan niet in verband met de zaak van Song. Daarom wordt de zaak van mevrouw Song gehinderd in het afhandelen binnen de normale termijn. Om deze reden, samen met de financiële toestand van zijn cliënt, deed de raadsman een verzoek tot opheffing hechtenis.

De verzoeken werden allen afgewezen. De rechtbank wil niet teveel vooruitlopen en is van mening dat er nog veel in onderzoek loopt waardoor het te voorbarig is verdachten nu al vrij te laten. De ernst van de delicten waarvan de verdachten worden beschuldigd spelen ook mee in deze beslissing. Het persoonlijke belang van de verdachten weegt niet op tegen het maatschappelijk belang.

Bondtehond

donderdag 19 november 2009

'Een Glock of een Uzi is toch Jesse's favoriet? La Serpe: Ja'

Officier van justitie Betty Wind reageerde vandaag op de verzoeken van 10 November tot opheffing/schorsing van voorlopige hechtenis van Ali Akgün en Sjaak Burger. Als rode draad in het betoog van advocaat Mr. Nico Meijering is volgens haar dat de raadsman vindt dat de rechtbank en de verdediging opzettelijk zijn misleid vanwege het onjuist en/of onvolledig uitwerken van proces-verbalen, het te laat toevoegen van stukken en het onjuist en/of onvolledig informeren op de zitting en bij de Rechter-commissaris tijdens verhoren van getuigen. Daarnaast zou er sturings- en daderinformatie zijn gegeven aan La Serpe door OvJ de Wind en/of anderen, en dat is volgens Mr. Meijering een 'doodzonde'. Mr. Marnix van der Werf heeft daar nog aan toegevoegd dat dit laatste punt niet meer te controleren is en dat de rechtbank er niet meer uit zal komen. Volgens Betty Wind strookt dit niet met de realiteit en treffen de verwijten geen doel. Sommige journaliste meenden zelfs te moeten melden dat het liquidatieproces op springen staat en het OM in zwaar weer verkeert. Wind: Dit is een volstrekt onjuist beeld.


Foto: BLAUW AT5

De twee hoofdthema's, misleiding en het weggeven van informatie, plus enkele lossen punten, werden behandeld. Allereerst deelde ze mede dat het zeer omvangrijke dossier Passage transparant van opzet is en de politie en OM nimmer de intentie hebben gehad relevante zaken bij de rechter weg te houden. Ze geeft toe dat enkele PV's laat zijn toegevoegd en in enkele gevallen pas nadat de verdediging of de rechtbank daartoe een verzoek had gedaan. Ook zijn enkele opsporingshandelingen pas laat verricht. Echter het OM heeft toegegeven dat dat fout zat en hebben ze alsnog toegevoegd of de onderzoeken alsnog uit laten voeren. Volgens Wind moet men zich echter realiseren dat het een zeer omvangrijk, 300 mappen tellend, dossier betreft en een omvang heeft die zijn weerga niet kent. Je zou dat moeten kunnen relativeren, zonder dat het daarmee wordt goedgepraat. In sommige gevallen zijn late toevoegingen volgens de officier ook in nadeel van het OM.

Meijering doet het soms voorkomen alsof de verdenkingen tegen Akgün alleen op La Serpe steunen. Wind: Dat is onjuist, en de rechtbank weet dat natuurlijk ook wel. Bijvoorbeeld in de zaak Houtman zijn er naast de verklaring van La Serpe ook die van mevr Houtman over de Baja Beach Club-ontmoeting, de verklaring van Teeven en de bevestiging (twee snelheidsovertredingen) dat Ali Akgün die nacht naar Rotterdam is gereden en terug, op tijdstippen die naadloos aansluiten op de verklaring van La Serpe. Waarom horen we Akgün niet over deze BBC-ontmoeting en wie hij daar ontmoet heeft? Daar komt binnenkort naar verwachting de relevante verklaring van een anonieme getuige bij.


Mr. Meijering stelt de zaken verkeerd voor als hij stelt dat de verdediging telkens weer moet bewijzen dat het OM zich niet aan de regels heeft gehouden. Het kan niet zo zijn dat elke ongefundeerde stelling, die vaak als beschuldigingen in scherpe bewoordingen wordt gebracht, maar uitgezocht moet worden, aldus Mr. Betty Wind. Als de raadsman meent dat een opsporingsmiddel ten onrechte niet of verkeerd is toegepast, kan hij dat aangeven en zal hij zijn stelling moeten onderbouwen.


Als de verdediging een gemotiveerde kwestie aanbrengt, dan gaat het OM aan de slag om e.e.a te verhelderen. Ze geeft als voorbeeld een verslaglegging m.b.t, de geheimhouders. Wind: Zeker, Mr Meijering had één geheimhoudersgesprek ontdekt in een aanvraagnota, en, laat dat helder zijn: dat is er één te veel, maar dan haalt het OM ook alles uit de kast om een transparant overzicht te presenteren. Dat getuigen Z034 en Z035 konden niet bij naam genoemd worden omdat dat hun functioneren in criminele milieus of vertrouwelijke trajecten kan schaden. Dus het woord misleiding is in die zin ongefundeerd en ongepast. Meijering heeft deze rechercheurs in een TV-optreden steevast Henkie en Careltje genoemd. Het is niet relevant, maar wel schadelijk voor betrokken recherecheurs in hun toekomstig werk, aldus Wind. Ten aanzien van Z036 zal wel een vordering ex art 190Sv (uit anonimiteit treden) worden ingediend omdat ten aanzien van deze getuige nog wel extra argumenten zijn aan te voeren. De conclusie van de verdediging dat het OM de rechtbank en de verdediging misleid, zijn volgens Wind onjuist en onterecht.


Mr. Meijering en Van der Werf hebben het beeld opgeworpen dat het dossier doorspekt is met ten onrechte aan La Serpe weggegeven informatie. Als voorbeelden noemden de raadslieden:

- de positie van de Doblo/Combo. (1) - het schieten/doorschoten in de Doblo/Combo. (2) - Kalashnikov-hulzen op de plaats delict en in de tas in de Amstel. (3) - de Uzi gebruikt bij Pels. (4) - de duur van de detentie van Atilla Önder. (5) - de auto waarin Atilla Önder reed. (6) - de ruzie in de Bulldog, zoals verklaard door Maria Houtman. (7)
Betty Wind: 'Ik zal deze onderwerpen kort bespreken'. (samengevat)
(1) La Serpe heeft hierover eerst volledig uit eigen koker verklaard. Er is later wel met CIE-ers (en niet met de officier) ter sprake gekomen. Maar niet in een situatie van ongeoorloofd info weggeven, maar in een normale situatie waar onderzoeksbevindingen worden voorgehouden aan het einde van het verhoor.

(2) La Serpe weet niet zo goed of ie op de Combo heeft geschoten. Hij twijfelt. Hij denkt van wel, door de klappen die hij hoorde. De redenatie van het OM is, dat als La Serpe gevoerd zou zijn met informatie hij hier wel stelliger over verklaard zou hebben, maar dat heeft hij juist niet. Z036 wordt hier nog over gehoord. Dan zal die wellicht kunnen vertellen hoe dit zit.

(3) (nr 3 letterlijk) Tussen het moment waarop La Serpe in zijn kluisverklaringen zegt dat ze de hulzen hebben laten liggen en zijn mededeling op 16 Mei 2007 dat hij zich herinnerde dat hij bij het instappen in de auto iets, mogelijk een aantal hulzen in zijn hand had die onderweg door Jesse uit het raam zijn gegooid, is in de verklaring over dit thema niets terug te vinden. Op 24 Mei 2007 zegt hij in zijn politieverhoor 'dat het hem verteld is' en, kort samengevat, dat hij sinds ongeveer anderhalve week aan het nadenken is over wat er met de hulzen is gebeurd. Wie hem dat verteld heeft, zegt hij in dat verhoor niet. Met betrekking tot het feit dat de hulzen ook niet in de tas zaten zegt La Serpe op 24 Mei 2007 dat hij niet meer zeker weet of hij het heeft gevraagd of dat hij zelf de conclusie heeft getrokken naar aanleiding van het feit dat de politie op zijn aanwijzing naar de hulzen is gaan zoeken. Vorige week ter zitting en ook al eerder heeft hij verklaard dat hij geen enkel moment herinnerd waarop aan hem informatie is gegeven. Het is de vraag of nog opgehelderd zal worden of dit aan La Serpe is verteld en door wie dan. Maar zoals ik al eerder heb betoogd: de gevolgen van het verkrijgen van deze informatie zijn voor alle procesdagen inzichtelijk en controleerbaar. En wel omdat La Serpe in zijn politieverhoor van 24 mei 2007 pagina's lang uitgebreid verslag doet van wat er op dit punt in zijn hoofd is omgegaan, anders gezegd, wat hij met dit hulzengegeven doet. In die zin is het resultaat niet anders dan wanneer aan La Serpe, zoals dat had gemoeten, het ontbreken van hulzen in een verhoor was voorgehouden. En ik roep ook nog maar eens in herinnering dat later op de plaats delict alsnog hulzen zijn gevonden door de verklaringen van La Serpe en de technische bevindingen bij elkaar te leggen..

(4) La Serpe zegt eerst dat hij niet weet met wat voor wapen Pels is doodgeschoten. Hij antwoord op de vraag wat voor wapen Jesse zou gebruiken: Uh nee, maar als ik uh, als ik zou moeten gokken laat ik het zo zeggen, is het toch een Glock of een Uzi. Verbalissant: Dat is zijn favoriet he? La Serpe; Ja. In Utrecht zegt La Serpe dat hij van de CIE heeft gehoord dat Pels met een Uzi is neegeschoten. Of hij doelt op CIE Friesland in 2003 of op de passage hierboven, waarin overigens geen sprake is van zo'n mededeling, is niet duidelijk. Maar hoe het ook is, de NFI heeft niet kunnen vaststellen met wat voor wapen is geschoten. De CIE kan dus helemaal niet verteld hebben dat het om een Uzi ging.

(5) La Serpe zegt: Önder is geloof ik weer een week opgepakt geweest, of iets langer. Langer is ie opgepakt geweest. De suggestie dat het La Serpe wel eens ingefluisterd kan zijn wanneer Önder precies had vastgezeten, klopt niet. De raadsman laat weg dat La Serpe zichzelf corrigeert.

(6) Waarom La Serpe eerst over een Audi 80 spreekt en daarna over een Volvo 80 is niet duidelijk, het kan zijn dat hij of de RC zich heeft vergist. (7) Er is onduidelijkheid over wat zich precies en wanneer heeft afgespeeld. Het is ook drie jaar na dato dat daar herinneringen over opgeroepen moeten worden door CIE-ers. Mevrouw Houtman weet het ook niet precies wanneer er ruzie heeft plaatsgevonden in de Bulldog. Een referentiepunt, de dag waarop de gepantserde auto van Houtman na die ruzie overgedragen werd aan Önder kon Maria Houtman niet tot op de week nauwkeurig herinneren. Het wordt nl door de verdediging in twijfel getrokken of Soerel daar wel geweest kan zijn omdat hij daar al maanden, zelfs jaren niet meer kwam, dus daar niet in de zomer van 2005 geweest kan zijn bij de ruzie. De berekeningen van de verdediging zouden niet kloppen, volgens Wind. Een weggelaten passage die volgens de verdediging bewust is weggelaten omdat deze niet verstaanbaar zou zijn, klopt niet. Deze is toch verstaanbaar. Het gaat om een gesprek wat lopend op straat plaatsvind. Wind: Het uitwerken van zo'n verhoor is geen sinecure en daarbij, niemand is onfeilbaar.

De conclusie:
'Van misleiding door het OM zoals door de verdediging gesteld, is geen sprake. Van voeden van de kroongetuige met informatie als door de verdediging gesteld is evenmin sprake. Van het enkele onopgehelderde punt met betrekking tot de hulzen, zijn de effecten bij de kroongetuige volledig inzichtelijk. Dat uw rechtbank er niet meer uit zou komen is een onjuiste aanname. Van het voeden van andere getuigen is geen sprake. De ernstige bezwaren zijn nog onverkort aanwezig. De verzoeken tot opheffen of schorsen van voorlopige hechtenis van Akgün en Burger moeten opnieuw worden afgewezen.'

Aldus geschiedde. De rechtbank wees na een beraad van een uur de verzoeken af. De rechtbank vindt het prematuur om nu al te beslissen over opheffing hechtenis, omdat er nog te veel punten in onderzoek zijn.
Vanavond de reactie van de verdediging + het verzoek tot opheffing hechtenis van Pinny Song door haar raadsman Mr. Brander, wat overigens ook werd afgewezen.

Bondtehond

dinsdag 17 november 2009

'Dit was mijn persoonlijke hartekreet'

Fred Ros, Ali Akgün en Sjaak Burger hadden vandaag een dagje 'vrij' genomen. Alleen Jesse Remmers, Moppie Rasnabe en Pinny Song waren vandaag wel aanwezig. Veel inhoudelijks betreffende de zaken van eerstgenoemde drie werd er niet behandeld gedurende deze dag. Het was al aangekondigd, Dinsdag 17 november zou min of meer neerkomen op een tussentijdse inventarisatie van het passage-proces. Stuk voor stuk besprak voorzitter Lauwaars de punten die nog moeten gebeuren met het OM en de aanwezige raadslieden. We hebben enkele van de besproken punten op een rijtje gezet: Men wil Gwenette Martha horen in de zaak Nicht. Eerder was dit niet mogelijk omdat hij was ontvlucht. Mr. Nico Meijering verzocht hierbij aanwezig te kunnen zijn.


 - In de zaken Perugia en Agenda moet het alibi van Sjaak Burger onderzocht worden.
- In de zaak Laundry zijn er nog Turkse stukken die men vertaald wil zien. Het gaat om verhoren van een tactische getuige. - Verbalisanten Z34, Z35 en Z36 gaan nog gehoord worden.
- In de zaak Houtman loopt er nog een onderzoek naar de Glock- en Kalashnikov-munitie. Dit neemt nog wat tijd in beslag en duurt dus wat langer.

- In België zijn nog getuigen die vastzitten en daar nog gehoord moeten worden.
- Ook zijn er getuigen die in Spanje wonen en gehoord moeten worden.
- In de zaak Opa moeten de heren Wolde en Esser gehoord worden.
- In de zaak Tanta staat nog een onderzoek uit bij de NFI of de munitie wel gebruikt kan zijn door de door Raymond Verbaan genoemde wapens. De afdeling schotresten heeft dit in behandeling maar heeft nog tijd nodig.
- In de zaak Cobra zou dhr Noorlander nog gehoord moeten worden, maar de rechter-commissaris heeft hem proberen op te halen, echter dit is niet gelukt. Er moet een verzoek uitgaan dit alsnog te doen.
- Het horen van ene Rob de Wit is nog niet gelukt, dat moet nog gebeuren op een of andere manier.
- De rechtbank staat toe dat La Serpe mondeling gehoord mag worden ipv alleen schriftelijk.
- Nader horen van Dhr Haas is volgens de rechtbank overbodig. Er is niets gebleken van daderinformatie-verstekking.

Mr. Meijering had verzoeken n.a.v antwoorden uit een verhoor van Dhr. Gietema betreffende geheimhoudersgesprekken. Hij had daaruit begrepen dat deze gesprekken met een Israëlisch systeem niet vernietigd kunnen worden, maar alleen niet-benaderbaar/niet te raadplegen. Mr. Meijering verzocht de rechtbank het OM te vragen of deze gesprekken nou vernietigd worden of inderdaad alleen niet benaderbaar/niet te raadplegen. Ook vroeg de raadsman de rechtbank het OM te vragen proces-verbalen van vernietiging te overleggen.
Tevens wil hij weten of er al iets uit het onderzoek is gekomen naar de reisbewegingen van Ali Akgün, waartoe hij eerder verzoek had gedaan. Zijn de stempels en het reisvisum bv al onderzocht?

Meijering: 'Ik weet niet welke slimme manier het OM of politie daar voor heeft, maar is er, en zo ja, wat is er onderzocht? Wat voor onderzoek is er gedaan? Vind het niet aanvaardbaar dat een simpele vraag 2 weken duurt om te beantwoorden. Ik vraag de rechtbank het OM voor Donderdag te laten antwoorden omdat dit zeer relevant is voor Donderdag.' (Mr. Meijering gaat een verzoek tot opheffing hechtenis van Ali Akgün doen donderdag a.s)

Officier Betty Wind: Deze vraag is niet 1,2,3 te beantwoorden. Het is niet zo 1 druk op de knop en je hebt de antwoorden. Er zijn vele onderzoekjes voor nodig. Ik kan niet beloven dat het donderdag klaar is. Ga wel mijn best doen.

Wind: De gegevens uit geheimhoudersgesprekken zijn op geen enkele manier bij het OM of politie terecht gekomen.
Mr. Meijering: Wij hebben er geen gebruik van gemaakt, zegt u dit nu? Ze zijn nog wel aanwezig of benaderbaar, maar we gebruiken ze niet?
Officier Wind: We weten ook niet hoe dit in elkaar zit, technisch.
Mr. Meijering: Het speelt geen rol of het mogelijk nog ergens is. Dan ben ik dus snel klaar, want dan zegt u we willen er verder niets mee doen....
Voorzitter Lauwaars: Sluit u nu uit dat ze er nog zijn en gaat u het nu uitzoeken of zegt u nu dat ze er gewoon niet zijn?
Officier Wind kon kennelijk geen bevredigend antwoord op deze vraag geven aan Mr Meijering.
Mr. Meijering: Ik wil dit zeker en helder beantwoord hebben of ze nu vernietigd zijn of alleen niet benaderbaar. Ik wil dat het OM opgedragen krijgt dit helder te krijgen.
- De rechtbank wees dit verzoek toe. Er komt een controle of de gesprekken vernietigd zijn of alleen niet-benaderbaar.

De jongste vrouwelijke rechter had hierop een paar opmerkingen richting advocaat Nico Meijering. Volgens haar heeft de rechtbank een aantal incidentjes met de raadsman gehad. Volgens de rechter heeft Mr. Meijering bepaalde zaken toch net even wat anders weergeven dan ze in werkelijkheid lagen. Zo zou de raadsman opmerkingen hebben gemaakt over het 'selectief selecteren' van bepaalde uitlatingen van La Serpe mbt Altilla Önder en heeft hij eens gezegd dat het OM 'de schaar er maar weer eens in had gezet'. (knip- en plakwerk)
Rechter: De rechtbank wil hier verder geen kwalificaties aan verbinden. We zouden u echter wel willen mededelen dat de kwalificaties die u verbind aan sommige gebeurtenissen wel eens ver gaan. We zijn allen niet onfeilbaar. Dit is een wat persoonlijke hartekreet. Dat wou ik u toch even zeggen.

Mr. Meijering: We schrijven ook mee. We moeten het doen met wat we neerschrijven, de cliënt meeschrijft en wat we horen. Ik geloof dat de vergelijking die nu om mijn oren gewassen wordt niet helemaal op gaat. Je probeert het zo goed mogelijk te reproduceren.....
Op mijn netvlies staat wat de heer IJzendoorn zei. Als u nu zegt dat de heer dat niet gezegd heeft.....
Lauwaars onderbrak de raadsman: Mr. Meijering moet u luisteren. Er moet balans zijn. Je moet soms soepel kunnen zijn. Dat komt het evenwicht ten goede. U kunt dat toch gewoon toegeven? Kennelijk vertrouwd u ons ook niet?
Mr. Meijering: Neee, ik was nog niet klaar....
Lauwaars: Nee, nou was u nog niet klaar.
Mr. Meijering: Ik wilde daar ook mijn excuus voor aanbieden.
Lauwaars: Nou, daar leek het niet op.
Nadat Meijering zijn excuus min of meer had aangeboden ging de rechter verder: We hebben waardering voor uw inzet. Toch wou ik dit aansnijden zonder dat uw cliënt daar bij was. Mischien een klein beetje demping zou de gang van zaken ten goede komen. Dit was mijn persoonlijke hartekreet.

's Middags was alleen de raadsman van Jesse Remmers, Mr. Paul Waarts nog aanwezig. Mr. Brander en Pinny Song vertrokken uit de zaal toen bleek dat de pro-forma en het verzoek tot schorsing pas donderdag zou kunnen plaatsvinden.
Jesse zat wat te spelen op zijn laptop en Moppie hing wat verveeld in zijn stoel.

Het OM wil getuige Malika Nasri nog eens horen op de zitting.
Mr. Waarts is hierop tegen en zei: (samengevat) 'We vinden getuige Nasri volslagen onbetrouwbaar. We zijn niet ongelukkig met haar verklaring uit 1996. Op enige punten is ze consistent, maar op vele punten is ze inconsistent. Zie hoe ze het doet. Op cruciale onderdelen is ze juist onbetrouwbaar. U heeft aan den lijve ondervonden dat het verhoren van Nasri geen sinecure is. Ik kan zo 4 of 5 onderwerpen eruit halen waar destijds in 1996 anders is verklaard dan nu. Denk dat het niets uithaald haar opnieuw te horen. Zie ook geen enkele reden mevrouw Nasri nog eens te horen. Verzoek tot horen moet afgewezen worden. Het zou toch niet te repareren zijn'.

Beslissing rechtbank: Verzoek Openbaar Ministerie tot horen Nasri wordt toegewezen. Verzoek tot horen Dhr.Haas wordt afgewezen.
Tot slot was er de mededeling van de jongste rechter dat het hele passage-schema integraal omgegooid zal moeten worden vanwege de vele veranderingen in het tijdschema.
Donderdag dienen de verzoeken tot opheffing hechtenis van Ali Akgün en Sjaak Burger.

De nieuwe getuige die maandag aan het einde van een lange procesdag door Officier van justitie mevr Betty Wind na een aankondiging eerder op de dag is ingebracht en de status van anonieme bedreigde getuige meekreeg is natuurlijk onbekend. De speculaties zijn echter niet van de lucht. Zo niet in de bunker zelf. Daar leek het gisteren op een dag als alle andere. Wat opviel was dat er bijna geen pers aanwezig was, terwijl je anders zou verwachten. Toen Bondtehond de naam Dino Soerel dropte als op andere sites dan Crimesite genoemde mogelijke kandidaat, werd dit meteen naar het rijk der fabelen verwezen. De redenering/mening van Team-Crimesite dat Dino Soerel afviel, o.a omdat deze cliënt is van het welbekende "liquidatiekantoor", waarvan bekend is dat die geen kroongetuigen verdedigen, werd in de wandelgangen van de bunker gedeeld door een nog aanwezige advocaat.


Bondtehond

maandag 16 november 2009

'De inhoud van mijn professionele maag draaide zich daarop toch enigzins om'

Zoals eerder aangekondigd kon de raadsman van Fred Ros, Mr Peter Plasman zijn woord doen voor de rechtbank ivm bankafschriften die ingezien zijn door het OM. Dit is onrechtmatig en heeft de rechten van de verdachte Fred Ros op een grove wijze geschonden, om nog maar te zwijgen over de rechten van de raadsman zelf. Dit is bewust en opzettelijk geweest, aldus Mr. Plasman. Bankbescheiden vallen onder geheimhoudersinformatie. Al in een vroeg stadium gaf Plasman aan een verweer te willen doen wat wil leiden tot een sanctie. In sommige gevallen kan het OM wel eisen bankbescheiden in te zien, bijvoorbeeld als hierdoor een leven gered kan worden, maar zij dient daarvoor wel eerst de deken te informeren. Volgens Plasman is dit in eerste instantie niet gebeurd. Pas toen de raadsman er later achter kwam, heeft het OM alsnog proces-verbaal opgemaakt. De informatie is verkregen door doelbewust de deken te passeren. Dat er zo lang na dato toch proces verbaal is opgemaakt doet echter niets af aan de schending van het verschoningsrecht.
 
 


Mr. Plasman wilde hierover enkele vragen stellen voor de rechtbank, o.a : Heeft iemand ze ingezien? Door welke bank zijn ze verstrekt? Is er van buitenaf ingegrepen? Wie hadden er toegang tot de inhoud? Wie heeft kennis genomen van de inhoud? Waarom is er geen proces-verbaal opgemaakt? Daarnaast verzocht de raadsman enkele betrokkenen te horen. Op de vraag van voorzitter Lauwaars of hij de bescheiden intussen terug had, antwoordde Plasman bevestigend. Mr. Nico Meijering had enkele aanvullende punten, echter daarvoor kreeg de raadsman van Ali Akgün pas later gelegenheid. Eerst kon het OM reageren op Mr. Plasman. Volgens de Officier van justitie Oppe bevonden de bescheiden zich al geruime tijd in het dossier. Het artikel wat vorige week zaterdag verscheen in NRC had hen erg verbaasd en deed afbreuk aan de goede gang van zaken van het proces. De indruk zou kunnen ontstaan dat het OM lichtzinnig zou omgaan met financiële bescheiden. Dit is volgens hen niet zo.

De rekening van de Penitentiaire Inrichting waar Fred Ros zit, is onderzocht. Er waren enkele betalingen verricht. Substantiële bedragen zijn op de rekening gestort. Het was belangrijk te achterhalen wie de schutters van de liquidatie op Thomas van der Bijl betaalde. Juni 2007 is de envelope overgenomen en geopend. Uit informatie is verdenking gerezen dat een derde bedragen stort op de maatschap-rekening van Dhr Plasman om Fred Ros te betalen. Er was dus groot belang de rekening van Fred Ros te onderzoeken. Volgens het OM is vanaf het begin af aan de deken geïnformeerd. Nou komt het: 'Er is beslist de bankgegevens niet te gebruiken. Men heeft de envelope slechts geopend om te zien wat er in de envelope zat. Men heeft slechts gezien dat het bankafschriften waren. Men heeft transparant gehandeld. Er is zorgvuldig mee omgegaan'.
  
Meestal maak je een envelope open om te kunnen lezen wat er in de inhoud daarvan staat. Zo niet bij het OM. Daar openen ze envelopen om ze meteen weer dicht te doen en zo het risico te lopen dat een wakkere raadsman, in dit geval Mr. Peter Plasman van verdachte Fred Ros, daar vragen bij gaat stellen, sterker nog, het risico lopen dat dit een stevige sanctie opleverd. Maar goed, deze Officier van justitie kon al vlot de vragen van Mr. Plasman beantwoorden. Of iemand ze heeft ingezien?: In concreto heeft niemand ze ingezien. Ze zijn ongezien in de envelope teruggedaan en dus niet ingezien. Of er iemand heeft ingegrepen?: Dhr Mr. van Straalen heeft besloten de gegevens niet te gebruiken. Het doel was de betalingen te onderzoeken. Het is transparant gedaan door Dhr. van Straalen. Onzorgvuldigheid bestrijd ik. Wie er kennis van heeft genomen?: Niemand. Waarom is de envelope geopend?: Om te zien of er zich inderdaad bankafschriften in bevonden. Waarom geen proces-verbaal?: Omdat er geen nader onderzoek is geweest. Het horen van getuigen?: Dat is niet nodig want dat heeft geen enkel doel.....
  
Op de vraag door voorzitter Lauwaars aan advocaat Mr. Plasman of hij twijfelt en er dingen toch anders zijn gegaan, antwoordde de raadsman: Er zijn dingen toch anders gegaan, ja. Er is nl overleg geweest met de deken dat er van 'een' rekening gebruikt is gemaakt en niet van 'mijn' kantoor. Het kan niet betiteld worden dat het deken wel degelijk betrokken is. Ik wil de deken wel horen wat die daar van vinden. De stelling is dat er in het passage-onderzoek op grove wijze het verschoningsrecht is geschonden van cliënten. In mijn geval Dhr Ros.Het is niet eerder vertoond. Het is nuttig de deken te horen. Dhr van Straalen wist wat er in de envelope zat, waarom moest hij dan toch worden opengemaakt? Ik wil een paralel trekken met de geheimhoudersgesprekken. Er is mogelijk sturing gegeven aan het onderzoek. Er wordt nu gezegd: Vertrouwt u er maar op dat de informatie uit de envelope niet in gebruikt. Dat ligt toch iets anders. Ik wil dit onderzocht hebben. Ik vind het wezenlijke punten dat er toch uitgezocht moet worden hoe de gegevens gebruikt zijn. Het waren volkomen normale betalingen. Straks gaat het OM een volkomen normale betaling aan mijn cliënt gebruiken om met olifant-stappen door geheimhoudersinformatie te lopen.
  
Het was opvallend hoe weinig reactie of begrip Mr Plasman kreeg van de rechtbank. Op het nogmaals oplezen van de door Plasman gestelde punten na leek het erop of de rechters het punt er niet zo van inzagen. Mr.Plasman merkte dat op een gegeven moment dan ook op: 'Het verbaast me dat de rechtbank niet gelijk beseft wat ik dan bedoel. Het gaat om een schending die is gepleegd ivm diverse cliënten. Het onderzoeken van een detentie-rekening mag. Dat er later wel sturing is gegeven, dat had niet gemogen. Dat ik moet uitleggen in deze materie dat de rechtbank dit zou moeten onderzoeken, dat verbaast mij eerlijk gezegd.'
  
Vervolgens was het de beurt aan Mr Nico Meijering. Eerder had het OM juist aangegeven dat men vond dat Mr. Meijering zich er maar niet mee moest bemoeien omdat hij geen partij zou zijn. Het gaat alleen Mr. Plasman en zijn cliënt Fred Ros aan, beweerde officier Mr.Oppe. Het is geen zaakoverschijdend cq verdachtenoverschrijdend onderwerp. Dan moet je net Mr Meijering hebben. Zeg maar gerust, dit was 'tegen het zere been'. Alsof het OM op voorhand de bui al zag hangen. Meijering begon dan ook met: 'Ik heb het nog niet eerder meegemaakt dat het OM mij al bij voorbaat wil laten zwijgen. Het heeft wel degelijk belang in de zaak van mijn cliënt. Het lijkt erop dat we op niet-ontvankelijkheid af koersen. Het OM heeft zich met regelmaat niet aan de wet gehouden. Dit kan gekoppeld worden aan diverse gebeurtenissen. Dhr Oppe hoorde ik zeggen dat er transparant gehandeld is. De inhoud van mijn professionele maag draaide zich daarop toch enigzins om. Ik kan het gemist hebben, maar in geen enkel verbaal heb ik teruggelezen dat de envelope was geopend. En men blijft glimlachen. Dit is stiekem. Men heeft erop gehoopt dat de rechtbank het niet heeft gezien. Dit is de truuk die men hier heeft gedaan. Men heeft er simpelweg op gehoopt dat het niet wordt gezien. Het wordt dan ergens weggemoffeld op 3 hoog achter, pagina 2001 ergens achterop. Ik wil uitgezocht hebben hoe dit zit. Ik heb het een beetje gehad met die vermeende transparantie. Er zal uitgezocht moeten worden waarom dit niet in een loopverbaal is opgenomen.'
  
Zo ging dat de hele ochtend en groot gedeelte van de middag nog door. De voor de raadsman van Ali Akgün kenmerkende felle bewoordingen werden kennelijk al verwacht en het lijkt dan ook op z'n minst een zwaktebod van het OM om op voorhand Mr.Nico Meijering de mond te willen snoeren. Maar goed, de verzoeken dienden volgens het OM allen te worden afgewezen en hoewel alle raadslieden zich achter Mr.Plasman en Mr. Meijering hadden geschaard, deed rechtbank dit toch na een beraad van 1,5 uur. De beslissing van de rechtbank: De verzoeken worden afgewezen. De rechtmatigheid daarvan kan de verdediging later pleiten.
  
Dit moet ongetwijfeld een teleurstelling zijn voor het advocaten-team. Een opmerking uit de mond van officier Mr.Oppe die hij maakte deze ochtend moet daarbij extra wrang hebben geklonken in de oren van deze raadslieden: 'Omdat wij de geheimhouders-informatie bescherming hoog in het vaandel hebben staan'.....
  
Officier van justitie Betty Wind had tot slot nog een mededeling: Het Openbaar Ministerie heeft een nieuwe getuige tegen vijf van de elf verdachten in het Amsterdamse liquidatieproces-Passage. Het OM heeft aan de rechter-commissaris gevraagd de getuige de status van anonieme, bedreigde getuige toe te kennen. Daarbij wilde ze het voor vandaag laten.

Bondtehond

dinsdag 10 november 2009

'Dat hele verbaal van 12 oktober sloeg nergens op!'

Zowel boven- als onderwereld waren vandaag naar de Bunker in Osdorp gekomen om de verichtingen van de rechtbank gade te slaan en sommigen met de stille hoop het OM onderuit te zien gaan in het grote liquidatie-proces. Je kunt je als toeschouwer afvragen of je nou blij moet zijn, of dat je meewarig het hoofd moet schudden om de fouten die keer op keer gemaakt worden in belangrijke processen van de laatste jaren. Uit het oogpunt van de belastingbetaler neig je naar het tweede, maar je kunt je voorstellen dat familieleden van verdachten die keer op keer op de tribune zitten om hun man, vader, broer, zoon en zelfs een moeder te steunen, vandaag extra verwachtingsvol waren over mogelijke ontwikkelingen die zomaar weer konden volgen op een grove fout van het OM. Waar er afgelopen procesdagen bijna geen media of toeschouwers te bekennen waren, zat de bunker vandaag juist weer tot de nok toe vol.
Het was ook niet niets waar Officier van justitie Betty Wind van beschuldigd werd tijdens de zitting van 12 Oktober door advocaat mr. Nico Meijering. Had zij werkelijk daderkennis en andere informatie verstrekt aan kroongetuige Peter La Serpe? Was er echt sprake van sturing? Volgens Officier van justitie Wind zelf niet. Dit probeerde zij duidelijk te maken aan de hand van een betoog van enkele uren. De rechters en raadslieden kregen dat ook op schrift, de media en toeschouwers moesten het met haar stem doen die door de speakers klonk. Ook de rechtszaal zat natuurlijk bomvol vandaag. Alle verdachten waren aanwezig met hun raadslieden en allen hingen aan de lippen van zaaksofficier Wind. Vooraf merkte de officier op dat het niet uitmaakt dat zij als zaaksofficier of als getuige gehoord zou worden daar zij in beide gevallen de feitelijke waarheid zou geven.

Meteen daaropvolgend kwam zij met de mededeling dat iets nieuw licht op de zaak zou werpen. Haar was gisteren (jawel, ook op zondag werkte het OM) duidelijk geworden dat een passage niet juist is belicht: 'U heeft aangehaald dat ik op 12 oktober op basis van een aantal gegevens enkele gegevens aan La Serpe zou hebben verstrekt. Deze conclusie was in hoofdzaak gebaseerd op een passage uit een verhoor. Hij (La Serpe) maakt duidelijk dat hij in deze passage is gecorrigeerd. De schrijftolk heeft deze passage echter anders opgeschreven. Hij zegt nl 'CIE' (zie) in plaats van 'officier'. Dat maakt dat de banden zeer zorgvuldig opgeschreven en gecontroleerd moeten worden. Het uitwerken van de verhoren is heel veel werk, aldus Wind. Zo schoof officier Wind de zwarte piet dus door naar de CIEers die La Serpe hebben verhoord.

Officier Wind concludeerde eerder dat juist zij degene moet zijn geweest die La Serpe van die informatie had voorzien. Vandaag trok Wind die conclusie dus weer terug, dit tot verbijstering van de rechtbank. Rechtbankvoorzitter Lauwaars merkte dan ook op dat 'haar eerdere verstrekkende conclusie was gebouwd op drijfzand'. Later zei hij zelfs: 'Dat hele verbaal van 12 oktober sloeg nergens op!' Deze opmerking had een soort van hoongelach tot gevolg op de tribune. Mr Meijering zei na een kort verhoor van Betty Wind: We worden voor het lapje gehouden met z'n allen. Kort daarop vroeg hij de rechtbank gelegenheid een verzoek tot opheffing hechtenis van zijn cliënt Ali Akgün te kunnen doen. Dat mag dinsdag 10 November. Welke gevolgen deze kentering bij Betty Wind heeft op het verloop van dit proces kunnen we nu nog niet veel over zeggen. Bij de verdachten is hoop. Het stikte ook van familieleden dit keer. Vaders, broers, zonen, vrouwen, iedereen was er.
Wordt dus vervolgd...

Door Bondtehond