woensdag 26 september 2012

'Dat is wat ik wou zeggen, dus schaak maar'

De nieuwe informatie waar het openbaar ministerie zoals aangekondigd tijdens de zitting van 10 september vandaag 'mogelijk' mee zou komen in het liquidatieproces blijkt afkomstig te zijn van een laptop die bij kroongetuige Peter La Serpe in beslag is genomen op zijn cel. Officier van justitie Mr. Betty Wind gaf vanmorgen meteen na aanvang van de zitting een toelichting over de gevonden informatie middels een voorgelezen verklaring. Ze verzocht de rechtbank namens het OM enkele stukken te mogen toevoegen aan het Passagedossier.


Nog voordat zij daarmee kon beginnen, maakte de raadsman van La Serpe echter bezwaar tegen toevoeging van die stukken. Volgens Mr. Jan Peter van Schaik zou de gevonden informatie afkomstig zijn uit stukken die onder geheimhoudersinformatie vallen en maakte daarom 'ernstig bezwaar' tegen de volgens hem onrechtmatige handelswijze van het OM.

Het TGB-OM heeft de informatie namelijk van gegevensdragers (laptop en 2 USB-sticks) van La Serpe gehaald, waarop in totaal 200 Gigabyte aan documenten, brieven en aantekeningen staat en heeft een deel daarvan overgedragen aan het zaaks-OM.

Onder de overgedragen gegevens zouden onder meer aantekeningen zijn, enkel en alleen bedoeld voor de twee advocaten van La Serpe, Mr. Van Schaik en civiel raadsman Mr. Richard Korver waarmee de kroongetuige een geheimhoudersrelatie heeft. Op de laptop zou het volgens de raadsman dan ook zijn opgeslagen onder bepaalde 'koppen' waar dat uit had moeten blijken, bv 'Advocaat - Cliënt'.

De laptop is in beslag genomen nadat het TGB constateerde dat La Serpe opnames via twee USB-sticks wilde overdragen aan derden in de Penitentiaire Inrichting waar hij verbleef en zo naar buiten wilde smokkelen. De USB-sticks zijn onderzocht en naar aanleiding van de opnames die men toen aantrof, is de laptop vervolgens in beslag genomen en ook onderzocht.

Gegevens mochten echter alleen worden onderzocht in het kader van de veiligheid en in het kader van de vraag in hoeverre La Serpe de overeenkomst omtrent zijn veiligheid zou hebben geschonden. Gezien de onrechtmatigheid zou de informatie niet gebruikt mogen worden, aldus raadsman Mr.Van Schaik.

Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars wilde eerst aanhoren wat het OM over de kwestie zou zeggen en gaf het woord aan de officier van justitie.

Dit is wat Mr. Betty Wind erover verklaarde.

Vervolgens wilde het OM de stukken uitdelen waar alles om draaide. Het stapeltje papier bestond uit een proces-verbaal, enkele bijlagen en een dik stapeltje, naar het scheen een manuscript van La Serpe (voor een boek?), 'De Droomgetuige' genaamd. Dat stuk zou volgens de officier als enige van de stukken wel aardig overeen te komen met de in het proces afgelegde verklaringen. Het ging volgens Mr. Wind meer om de bijlagen bij het proces-verbaal. In bovenstaande verklaring zegt zij dus dat het TGB de geheimhoudersstukken met rust heeft gelaten.

Mr. Van Schaik deed echter nog een laatste poging om te voorkomen dat de stukken uitgedeeld zouden worden en legde de gang van zaken uit aan de rechtbank rondom gevoerde procedures m.b.t de in beslag genomen laptop en usb-sticks met de betreffende stukken.

Van Schaik tot slot van zijn uitleg: Het is niet aan het TGB-OM of aan het zaaks-OM om te bepalen of iets onder geheimhoudersinformatie valt, daar zullen mijn collega's in de zaal het vast wel mee eens zijn.

Over de speakers klonk ook plotseling de stem van de kroongetuige.
Peter La Serpe: Voorzitter, mag ik heel kort één opmerking maken?
Lauwaars: Ja, één opmerking.
La Serpe: Dat is met betrekking tot of het wel of geen geheimhouders- informatie is. Ik denk dat dit wel belangrijk is, want ik denk dat er mischien wel 15 getuigen zijn die allemaal kunnen zeggen dat het allemaal geheimhoudersmateriaal is. Het staat niet voor niks achter het deurtje zeg maar 'Advocaat / Cliënt - vertrouwelijk'. Maar ik heb met toestemming van TGB, van het hele team TGB, dat kan ook niet anders natuurlijk, maar ook met toestemming van de inrichting, ik zal ze niet allemaal noemen, maar een heleboel bewaarders in ieder geval, die daar allemaal over kunnen getuigen. Met toestemming van het BOT, heb ik jarenlang informatie uitgewisseld via USB-sticks en via CD's met derden en met mijn advocaten over de strafzaken en civiele zaken. Iedereen wist dat het om geheimhoudersinformatie ging en er is nooit enige controle uitgevoerd.

Nooit één keer. Dus het BOT maakt zo'n USB-stick open om te kijken of er geen bom in zat, maar verder is er geen enkele controle uitgevoerd. Helemaal nooit. Dus dat de officier aan het goochelen is met woorden door te zeggen: 'Ja, dat zijn geen verklaringen, het zijn manuscripts'. Ja dat is goochelen, want in mijn visie, tenminste als ik het mij goed herinner, is de verklaring over Houtman bijvoorbeeld, is 'Geachte rechtbank'. Mijn verklaringen begon ik met 'Geachte rechtbank', tenminste zo kan ik het mij herinneren. Als het losse opmerkingen zijn, die horen dáárbij. Als het over Houtman gaat, die horen daarbij. Al die overwegingen heb ik met mijn advocaten besproken en die hebben wij óf verworpen, óf ingebracht in de rechtbank, óf in het civiele traject. Verworpen of ingebracht. Het zijn allemaal geheimhoudersmateriaal. Alles!

Mr. Lauwaars: Ik heb nu het idee, meneer Van Schaik, dat u de tweede termijn volledig heeft kunnen gebruiken. Wat uw opmerking aangaat meneer La Serpe. Het gaat erg over de inhoud. Daar weten we niks van. Het blijft toch allemaal maar gissen wat u daar nou mee bedoeld. We kunnen het wel een beetje volgen, maar... Ehm, dan geef ik nu nog even het woord aan het OM.

Mr. Betty Wind gaf nog aan dat haar standpunt hetzelfde bleef. De hele procedure zou rechtmatig zijn en binnen de kaders zijn van de wet vallen. Het kopje waaronder iets opgeslagen staat op een laptop zegt volgens Wind niet zoveel, gaf ze de rechtbank nog mee.

De rechtbank besloot vervolgens na een kort beraad dat de stukken toch uitgedeeld mochten worden aan de rechters en de raadslieden die allen aanwezig waren in de rechtszaal. Van de verdachten alleen Dino Soerel en Jesse Remmers. Peter La Serpe zat weer een keer in zijn gepanserde hokje met zijn raadsman.

Mr. Betty Wind gaf een beschrijving van de stukken. Het betreft de volgende stukken:

-Een proces-verbaal van 17 september 2012 van de TGB-officieren betreffende een ontmoeting op het Gelderlandplein met Willem Holleeder.

-Bijlage 1: Een schriftelijk stuk opgesteld door La Serpe op 7 april 2012 waarin hij stelt niet naar waarheid te hebben verklaard over een ontmoeting op het Gelderlandplein in 2005.

-Bijlage II: Het eerdergenoemde manuscript, 'De Droomgetuige'.

-Bijlage III: Een proces-verbaal van de teamchef Getuigenbescherming van 18 september 2012

-Bijlage III-1: Een schriftelijk stuk van de hand van La Serpe genaamd 'Defense Houtman' waarin La Serpe schrijft over zijn rol in de zaak Houtman van juni 2009

-Bijlage III-2: Een schriftelijk stuk opgesteld door La Serpe betreffende de zaak Houtman waarin hij de voor's en tegen's ten aanzien van zijn betrokkenheid op een rijtje zet en stelt dat het logisch klinkt dat hij slechts voorverkenningen heeft gedaan en mischien wel wat klusjes achteraf. Dat stuk is digitaal gedateerd 19 juni 2009.

-Bijlage III-3: Een schriftelijk stuk dat is opgesteld door La Serpe met als aanhef 'Verklaring Peter La Serpe' waarin hij stelt dat hij in de periode van het afleggen van de kluisverklaringen valse bekentenissen heeft afgelegd in de zaak Houtman waarvan de betrokken CIEers en de CIE-officier op de hoogte zouden zijn dat hij 'gesouffleerd' zou zijn tijdens het afleggen van de kluisverklaringen in de zaak Houtman en waarin hij zijn onvrede over Team Getuigen Bescherming uit. Dat stuk is digitaal gedateerd 9 oktober 2009.

-Dan zijn er nog 3 kleine bijlagen met ieder een iets andere kop en die ieder een verschillende versie zijn van de laatste bijlage, gedateerd: 19 juni 2009, 9 juli 2009 en 14 maart 2010

Er werd door de rechtbank meteen na het uitdelen zo'n anderhalf uur leespauze ingelast. Mr. Wind zei nog dat de stukken zullen worden toegevoegd aan het strafdossier en stelde dat ze bij uitstek niet op internet thuishoren. Ze vroeg de aanwezige advocaten de stukken niet aan de pers te verstrekken zodat deze niet toch op internet zouden kunnen komen.

Na de lees- en luchpauze vroeg rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars om een eerste reactie van Peter La Serpe zelf, maar allereerst gaf de voorzitter het woord aan Mr. Betty Wind die haar ongenoegen uitsprak dat Mr. Nico Meijering zijn leespauze kennelijk voor een deel anders had benut omdat er tijdens de leespauze toch reeds een deel van de tekst uit de stukken op Crimesite was verschenen.

Mr. Lauwaars: Ja, wij zagen die stukken ook op Crimesite. Ik vond dat ook wel verbazigwekkend.

Mr. Nico Meijering: Ja voorzitter, ik wil daar wel iets over zeggen. Ik heb geen stukken eh... gegeven. Ik zal dat ook niet gauw doen, want ik heb gezien dat meneer La Serpe mij ook beschuldigd van xtc-gebruik met cliënten en dat ik tezamen met cliënten naar hoeren zou zijn gegaan, tenzij ik een homo ben. Dus eh...ja...ik zal dat niet gauw geven hoor, maar ik zou sowieso niet gauw stukken geven aan de media. Het is wel zo, dat ik u moet zeggen dat ik met wat hier eigenlijk allemaal gebeurt enigszins overmand wordt door een grote hoeveelheid gemengde gevoelens die zo langzaam ook wel nu en dan ontaarden in gevoelens van woede.

Vijf jaar lang is de verdediging bezig geweest om de onbetrouw- baarheid van meneer La Serpe te duiden, vijf jaar lang heeft de verdediging gezegd dat meneer La Serpe kennelijk nooit op de plaats-delict Houtman is geweest, dan wel een andere rol heeft gehad. Het openbaar minsterie is daar vijf jaar lang ook mee bezig geweest om dat standpunt van de verdediging belachelijk te maken en uiteindelijk ook als trieste dieptepunt neer te zetten dat de verdediging getuigen zou hebben gemanipuleerd om meneer La Serpe neer te halen. Als ik dit dan lees, dan ben ik het Landelijk parket zeer dankbaar dat zij met deze stukken zijn gekomen. Daarvoor veel lof, want daardoor zal uiteindelijk de waarheid op tafel komen.

En ik moet u zeggen dat door deze ontlading van emoties ik op dat moment dacht dit moet ik eens even een stukje voorlezen aan de media. En als dat uiteindelijk het onderzoek geen recht zou doen, dan vind ik dat buitengewoon vervelend. Dan zullen we dat maar eventjes moeten afwachten. Maar dat is mede de reden waarom ik dit gedaan heb. Ik moet u zeggen dat ik eigenlijk diep geschokt ben door deze gang der dingen en ik sta niet langs de kant te applaudiseren richting dit openbaar ministerie met alles wat er tot nu toe vijf jaar lang is voorgevallen en gepasseerd is.

Mr. Wind: Mijnheer de voorzitter, ik begrijp best wel dat u helemaal niet zit te wachten op gesoebat nu. We maken hier zóveel bezwaar tegen. Het is dít openbaar ministerie dat du moment dat we deze stukken onder ogen hebben gekregen, heeft gemeend die te moeten delen waardoor deze nu onderwerp van onderzoek zijn geworden. Dus eh...je schiet er helemaal niets mee op als meneer Meijering en dit OM met elkaar in de clinch gaan, maar we willen ook niet alles over onze kant laten gaan. Het is juist vanwege de continuë openheid én magistratelijkheid dat dit onderwerp nu ten volle op tafel kan liggen. Dank u wel.

Mr. Lauwaars: U was me voor, dit had ook ook wel even willen opmerken. Verder gaan we er niet op in, want dat kost teveel tijd. Nou, dat gezegd hebbende over de emoties, nou een ehm...een reactie van meneer La Serpe. Een korte reactie.

Peter La Serpe: Uhh....ja...uh...een inhoudelijke reactie zal ik nog niet geven, behalve door te zeggen dat het allemaal veel erger lijkt dan het is. Uhh, een paar dingetjes. Één ding heeft de officier al opgemerkt met betrekking tot Crimesite, dat het daar al opstond, dat wilde ik ook opmerken, maar dat is nu behandeld. Het tweede is de reactie van meneer Meijering met betrekking tot de gemengde gevoelens....

Mr. Lauwaars: Meneer La Serpe, ik wil u voorzichtelijkshalve toch even onder de aandacht brengen, u weet het al, maar u bent niet verplicht te antwoorden. Uw rechtspositie is duidelijk, maar ik wou het u even voorzichtelijkheidshalve onder de aandacht brengen.

Peter La Serpe: Prima, dank u wel. Ik ben best wel bereid vragen te beantwoorden, want ik zeg al, er is niet zoveel te verbergen. Ik had het liever niet in de rechtbank gehad, want het betreft geheimhoudersinformatie van mij, alleen nu het er is, denk ik dat de rechtbank begrijpt wat er staat. Waarom het er staat. Wat ik wil zeggen tegen de heer Meijering over die gemengde gevoelens: Helemaal niet nodig. Het standpunt dat u verkondigd dat u al vijf jaar verkondigd dat ik niet bij Houtman aanwezig ben geweest, is nog steeds net zo belachelijk als het gisteren was. En het laatste wat ik hierover wil zeggen, want ik wil hierover gehoord worden, zodat meteen duidelijk wordt... is over dat dikke pak wat daar staat. Het is goed dat de officier zegt dat daar de juiste versie in staat. In ieder geval de versie die ik hier in de rechtbank heb verteld.

Dat is eh... ik heb het zo gedacht in het begin, weet je wat, laat mij het verhaal opschrijven als een boek. Ik dacht laat ik het opschrijven als een boek. Waarom niet? Ik uh.... ik hou het bij. Een dagboek. In het begin heb ik eerst de hele verklaring zeg maar opgeschreven en daarna heb ik stukjes bijgehouden als ik zin had om te schrijven, of drie zittingen in één keer, en dat heb ik een beetje bijgehouden met mijn eigen gevoelens erbij en allemaal dat soort dingen en that's it, meer niet. Ik moet wel zeggen, ik vind het buitengewoon vervelend dat Marjolein Verwiel dat boek van mij meegeleverd heeft aan deze officier, want dat scheelt mij weer 50.000 euro. Die wil ik graag van het TGB weer terug hebben.
Mr. Lauwaars: Dat wordt heel lastig.
Peter La Serpe: Dat is wat ik wou zeggen, dus schaak maar.

Mr. Lauwaars: Het boek bevat overigens ook wel kleurijke observaties over de personen in dit proces. Sommige wat meer vleiend dan andere.
La Serpe: Dat klopt.
Mr. Lauwaars: Ikzelf kwam er niet zo goed vanaf. (gelach op tribune)
La Serpe tussendoor: Nou, op momenten hoor.
Mr. Lauwaars: Als ik het zo lees, hehe, meneer Meijering ook niet, maar ik ook niet, dus het zij zo.
La Serpe: Op momenten hoor, voorzitter...
Mr. Lauwaars: Want eh, ik was hoofdzakelijk sacherijnig volgens meneer La Serpe, dat vind ik eigenlijk een beetje jammer want dat ben ik zelden.
La Serpe: Nee, maar dat is niet waar, want op andere momenten komt u er juist heel goed vanaf.
Mr. Lauwaars: Dat was maar om de sfeer een beetje te luchtigen, want nou komen we aan een ernstig onderwerp en dat is de ondervraging door het openbaar ministerie. U positie is duidelijk, die is bekend, we hebben dat vele malen herhaald, u mag zich verschonen zeg maar. U heeft een deal, u weet het allemaal en voor de rest legt u de belofte af dat u de waarheid verteld en niets dan de waarheid.
La Serpe: Dat beloof ik.
Mr Lauwaars: Dank u wel en dan geef ik het woord aan de officier van justitie.

(...)

Officier van justitie Mr. Betty Wind: Mijn collega's en ik hebben een boel vragen naar aanleiding van deze stukken, om het maar zo te zeggen. Ik ga het spits afbijten, maar mijn collega's hebben ongetwijfeld ook wel wat vragen aan u. Voor de goede orde, u heeft ook een afschrift van de stukken. Herkend u die stukken?
La Serpe: Allemaal van mij.
Mr. Wind: Door u geschreven?
La Serpe: Uh... niet in één keer, meestal, maar meestal in meerdere keren. Ja, allemaal door mij gescheven.
Mr. Wind: Zou u per document in de volgorde van de bijlage eens een hele korte reactie willen geven op die documenten?
La Serpe: Ja, geen probleem. Uh...je..
Mr. Wind: Heeft u het pakketje derbij?
La Serpe: Je kunt het in drieën delen. Één noem ik de Holleeder-verklaring, de andere is CIE-matig, die gaat over Houtman en de derde zijn de punten, zeg maar, die ik aanhaal en die gaan uiteindelijk ook over Houtman. Uh... de reactie daarop is dat uh... punten die over Houtman gaan, zeg maar de zaak Houtman, dat zijn punten die ik geïnventariseerd heb om te kijken... kijk ik heb voor mezelf gedacht, dat is nu alweer 4 jaar geleden, toen ik in conflict kwam met TGB, van het zou wel eens kunnen, want de uh... mevrouw Wind heeft uh... ook niet altijd even vriendelijk gereageerd hier, het zou wel eens kunnen dat het OM de deal opzegt. Ik heb voor mezelf gedacht, luister eens, ik moet voor mezelf vooruit verdedigen. Ik wil niet die dingen allemaal in mijn hoofd houden. Ik wil mijn hoofd vrij hebben om te getuigen. Ik ben een schrijver. Ik schrijf alles op. Dus ik heb voor mezelf gedacht, als het OM de deal opzegt, gaan ze 16 jaar eisen, hoe kan ik mezelf dan verdedigen? De verklaring-Houtman is die verdediging. En that's it.

Dus echt heel veel is er niet over te vertellen, de verklaring is eh... kijk dit vind ik eigenlijk heel erg dat ik dit moet doen, want stel dat morgen het OM de deal opzegt, dan krijg ik gewoon 16 jaar eis. Ik moet nu mijn verdediging in de toekomst kapotgooien en dat vind ik onterecht. Dat is geheimhoudmateriaal. Dus ik kan nu nog rustig zeggen, die verklaring is vals. Natuurlijk is ie niet juist. Alleen ik vind het eigenlijk volledig onterecht dat ik dat moet zeggen. Dat ik tegen mijn eigen verklaring een verklaring af moet leggen. Het moet niet gekker worden hier. Snap je?

Nou, dat is in ieder geval de Houtman-verklaring. En met betrekking tot de Holleeder-verklaring. Ja, dat is nog veel eenvoudiger. De verklaring is vals. En het lijkt allemaal of het zo geheim is, ja, hier voor de rechtbank wel en voor de verdediging ook. Maar, Marjolein Verwiel weet dat ie vals is, G1101 weet dat ie vals is, G1501 weet dat ie vals is, ze weten allemaal dat die verklaring gescheven is volledig in het TGB-traject. Net zoals ik in het OM-traject, in de rechtbank zeg maar, TGB-materaal gebruikt heb om... om....als breekwijzer zeg maar, naar TGB toe of naar de rechtbank toe of naar het OM toe om TGB te bewegen om met mij om tafel te gaan zitten om een overeenkomst te sluiten. Zo heb ik dat met TGB ook gedaan, om de druk bij Marjolein Verwiel optimaal te maken, zodat zij weet hoever ik bereid ben te gaan of in ieder geval haar de indruk te geven dat ik de bereidheid heb om alles kapot te maken als zij niet haar afspraken nakomt.

Dat het klopt wat ik hier zeg, is denk ik heel makkelijk te bewijzen want Sander de Haas zal mij beverstigen in ieder geval, Karel en Henk zullen mij bevestigen dat die verklaring niet klopt. Maar de mensen bij mij in de inrichting, waar ik gezeten heb, die kunnen ook bevestigen dat die verklaring tactisch afgelegd is.
Rechter: U heeft het over de verklaring klopt, eerst zei u ook de verklaring is vals. Heeft u het nou over de 7 april 2012-verklaring waar we bijlage 1 van eh...?
La Serpe: Ja precies, de Holleeder-verklaring. Het ging over de Holleeder-verklaring.
Rechter: Maar is die nou inhoudelijk... zegt u nou de inhoud klopt, of die klopt niet?
La Serpe: Die is vals.
Rechter: Die is vals?
La Serpe: Natuurlijk is die vals.
Rechter: (....stil...)

La Serpe: Die verklaring is vals, dat is onzin. Ik zei al, dat.. dat.. Karel en Henk kunnen dat zeggen, ik zeg dat en Sander de Haas zegt dat, maar ook... ik heb niet zo'n geheim gemaakt van deze... eh, ik heb gewoon over deze verklaring gesproken, met mensen.
Rechter: Die van 2012 is vals? Dus die verklaringen waarin u zegt dat uw eerdere verklaringen over Holleeder vals zijn, die verklaring is vals? Daarmee heeft u het over de verklaring die onjuist is?
La Serpe: Juist. Kijk, die verklaring, ik had nooit verwacht dat die verklaring, en we zullen straks over de inhoud gaan...
Rechter: Nee, dit gaat even teveel in motivering en motivaties, meneer La Serpe. Welke... over Holleeder, Gelderlandplein
La Serpe: De verklaring over Holleeder is vals.
Rechter: Over Holleeder, Gelderlandplein, wel gebeurt of niet?
La Serpe: Wel gebeurt.
Rechter: Wel gebeurt. Dank u wel.

La Serpe: Dus de verklaring die vandaag ingebracht is, is vals. En de bedoeling van deze verklaring was, níet om die in het proces te brengen, die was alleen maar bedoeld om Marjolein Verwiel te overtuigen van luister eens, ik ben bereid om zover te gaan dat het strafproces geschaad wordt als jij niet om tafel komt zitten en je afspraken nakomt. En dat is er gebeurd. En zo zal ik het u nog sterker vertellen. Uh... eigenlijk had ik dat opgeschreven, maar ik prober het uit mijn hoofd te doen. Die USB-sticks die in beslag genomen zijn bij een derde, die zijn niet helemaal onbewust in beslag genomen. Ook dat... de mensen bij mij in de inrichting weten dat ik daar mee bezig was. Niet alleen met het schrijven van tactische verklaringen, maar ook...
Mr. Wind: Maar wacht even. Nu ga ik u heel even onderbreken, want wij willen het met u vooral graag over de inhoud hebben.
La Serpe: Dat is prima.
Mr. Wind: En even niet meer over het inbeslag nemen.
La Serpe: Ja ok, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat die verklaring tactisch in het TGB-traject afgelegd is en absoluut niet bedoeld was voor het OM-traject.

Mr. Wind: Dan ga ik u gelijk even onderbreken. Die verklaring is tactisch afgelegd in het TGB-traject? Wat bedoeld u daar precies mee?
La Serpe: Dat ik uhh, Marjolein Verwiel...
Mr. Wind: Dit gaat nog steeds over de Holleeder-verklaring?
La Serpe: Ja, uiteraard... Uh, het was anderhalve maand voor mijn vrijlating. Ik moet hier een beetje mee oppassen omdat ik het TGB-traject niet mag benoemen, een hele hoop dingen erin. Uh.. het was anderhalve maand voor mijn vrijlating en er was niets geregeld, er was geen overeenkomst en Marjolein Verwiel wilde niet aan tafel komen zitten, het was uh..uh.. oorlog. Ik kan niet anders zeggen. Er zijn naar beide kanten, u bedoelde vanmorgen ook de opnames die er gemaakt zijn, maar ja, aan de andere kant zijn er ergere dingen gebeurt, in mijn ogen in ieder geval, dan die paar opnames die er gemaakt zijn en die opnames zijn gemaakt omdat men de afspraken niet nakwam en ik wilde dat kunnen bewijzen. Nu is het zo dat 1,5 maand voor tijd, ik had 5 jaar en 2,5 maand in redelijk isolement gezeten en mijn overwegingen waren niet alleen voor mijzelf, die waren breder, en wat moet ik, over 1,5 maand kom ik wellicht vrij en dan? Ik sta op straat, geen veiligheid, zelfs mijn advocaten konden niet vertellen wat er ging gebeuren.

Ik heb voor mezelf, wat ik ook eerder gedaan heb, maar dan op een vriendelijkere manier, op een directere manier, heb ik voor mezelf gedacht, hoe kan ik Marjolein Verwiel het inzicht geven dat..eh.. het belang voor haar zo groot maken dat zij met mij aan tafel gaat zitten en haar afspraken nakomt? Nou, en die Holleeder-verklaring, deze, die valse, die is eruit gekomen. Ik dacht, want ik geloof niet... ik wist dat zij niet meer alleen over dingen besliste, dat zij wellicht met Ton Maan zou overleggen, mischien zelfs met het college zou overleggen.

Ik dacht dat mischien uh... kijk ik heb natuurlijk niet veel te verliezen als er geen deal is, dus... want dan sta ik zometeen op straat, ridder te voet en dan uh... Ik heb in mijn overwegingen, en dat weet mevrouw Wind wel, zelfs gezegd van uh... van ja wat moet ik nou? Ik zat dingen te overwegen van ja dan ga ik straks naar het Binnenhof en ik spreek Ivo Opstelten aan of ik ga bij de Prinsesjes op de bank zitten, dan heb ik een beetje veiligheid. Dat weet u nog wel... Ja... en zo uh... ik wist niet meer wat er ging gebeuren. Dus ik heb voor mezelf gedacht, hoe kan ik de zwaarte zeg maar zo groot maken bij het openbaar ministerie dat zij denken van ok weet je wat, laat die tafel maar zitten, laten we die deal maar sluiten, dan is dat klaar. En that's it.

Mr. Wind: Maar eh... begrijp ik het nou goed dat het uw bedoeling was dat mevrouw Verwiel of mischien breder, hoger...
La Serpe: Whoever.
Mr. Wind: ...dat stuk onder ogen zou krijgen?
La Serpe: Uiteraard.
Mr. Wind: Heeft u dat aan haar gegeven?
La Serpe: Nee, maar dat wilde ik net uitleggen, toen onderbrak u mij. Ik was in de inrichting en ik zeg al, er zijn meerdere mensen die daarover kunnen spreken, want ik heb vrij over die verklaringen gesproken. Met meerdere mensen. Ook over de inhoud en ook over eh... sterker nog, toen ik terugkwam, hun geloofden niet dat er inbeslagname zou plaatsvinden. Als Marjolein Verwiel de opnames nog heeft van mijn gesprek met anderen, niet mijn advocaat maar met anderen, dan kan zij horen dat ik expliciet zeg over uh... hé luister ik neem een USB-stick mee want er mag absoluut niets mee gebeuren, want het is expliciet materiaal. En dat vertel ik allemaal over de afgetapte lijn. Expres om de kat op de spek te binden. Ik zeg tegen die bewaarders, van luister eens, hier gaat een inbeslagname plaatsvinden, let maar op.

En dat kan niet, want iedereen wist, dat is geheimhoudersmateriaal. Mijn USB-sticks en mijn laptop, daar moet iedereen vanaf blijven. In de inrichting kan het sowieso niet, dat zeiden ze tegen mij, want dat is de PI-wetgeving zeg maar, en dat is geen TGB, laat ik het zo zeggen. Uh... dat blijkt nu allemaal wat ingewikkelder te zitten. Uh... dus op een gegeven moment ben ik weggegaan en heb ik uh..uh.. dat is een beetje ingewikkeld natuurlijk want dit is TGB-gerelateerd natuurlijk. Ik heb op een gegeven moment contact gehad met iemand en daar heb ik een uitgebreid gesprek mee gehad. Sterker nog, die had een laptop bij hem, ik ook, ik heb een USB-stick erin gedaan en heb gezegd: 'Kijk, dat staat erop, audio-gesprekken met J en R'. (TGBers - red.) Ik heb expres, ik dacht 4 of 5 audiogesprekken erop gedaan omdat ik wist dat ze die graag wilde hebben. Verder heb ik er ook op gedaan... kijk, die verklaring heet niet voor niks 'bekentenis'.

Mr. Wind: Maar mag ik heel even onderbreken?
La Serpe: Wacht even, laat me dit heel even afmaken. Als het geheim moet blijven, buiten dat ik er dan niet over gesproken moest hebben, zou ik het zeker geen 'bekentenis' genoemd hebben. Als die verklaring geheim was... stel nou dat die verklaring waar was, nou sorry, maar ik ben echt iets te snugger om 1,5 maand voor mijn vrijlating met een verklaring te gaan lopen, die 'bekentenis' te gaan noemen en er dan mee gaan lopen leuren. Dat kan alleen maar tactisch zijn. Dat is de bedoeling van die verklaring geweest. Dus ik wilde dat ze hem zouden vinden. Als ze hem toen niet in beslag genomen hadden, had ik een andere manier gevonden.

Mr. Wind: Waarom zo ingewikkeld doen? Als u wilde dat dit bij mevrouw Verwiel onder ogen zou komen om haar te bewegen een goed programma eh... af te spreken, waarom heeft u die verklaring dan niet gewoon aan haar gegeven?
La Serpe: Dat zal... dat zal ik u vertellen.
Mr. Wind: Van nou, als ik niet krijg wat ik wil dan zal ik...
La Serpe: Nee, zo werkt het niet helemaal.
Mr. Wind: Dat was toch veel eenvoudiger?

La Serpe: Nou, dat zal ik u vertellen. Ik kan niet anders meer dan toegeven dat het openbaar ministerie bijzonder stug is. Tenminste, aan die kant. En daar bedoel ik mee... een plank voor der hoofd heeft... Marjolein Verwiel. Ik heb met Ton Maan bijvoorbeeld gezeten, ik denk 3 maanden daarvoor ongeveer, en die heb ik ook een verklaring gegeven. In die verklaring daar staat in, dat was iets teveel van het goede moet ik zeggen, ik heb hem nog even nagelezen, die was iets teveel van het goede, van ja dat mogelijk de Kolbakzaak gaat vallen en dat de Paarlberg-17 miljoen kan niet meer geïnd worden en wat nog meer, de Endstra-tapes raken beschadigd en uh... ik zei al dat was iets teveel van het goede. En toen op een gegeven moment heb ik zitten denken, ja hoe kan ik de overtuigingskracht van die verklaring groter maken? En dat is door het op deze manier in beslag te laten nemen, of te laten lekken of op een andere manier kwijt te raken aan het openbaar ministerie. En daarmee heeft het aan kracht gewonnen, daar ben ik van overtuigd.

Nou ja, dat blijkt wel, hij werd zelfs geloofd. Althans dat lijkt zo, want laten we wel zijn, Marjolein Verwiel zegt iets wat absoluut niet klopt in haar PV. De verklaring is 10 april in beslag genomen, er staat 10 april, maar diezelfde dag is ie al gelezen door G1501. Nou, u ziet zelf, u heeft de inhoud gelezen, de rechtbank heeft de inhoud ook gelezen, ook als G1501 die verklaring leest, ik kan me niet voorstellen dat als zij die verklaring leest dat ze dat niet aan haar meerderen of aan de officier geeft, of eh... dat ze dan tot 30 juli wachten, of tot 17 juli voor meneer F. B. het leest en daarna tot 30 juli wachten tot Marjolein Verwiel het leest. Daar geloof ik he-le-maal niets van. Ja sorry, ik heb eh... in mijn enthousiasme heb ik wat namen genoemd wat niet helemaal de bedoeling was.
Mr. Wind: Nee, daar moet u voorzichtig mee zijn.
La Serpe: Ja maar ja, ik eh...
Mr. Wind: Maar mischien is het voor de griffiers wat prettiger als u probeert iets rustiger te eh... praten.
La Serpe: Ja sorry, maar het is een groot verhaal.
Mr. Wind: Ik wil dit Holleeder-verhaal heel even parkeren, maar daar kom ik straks nog zeker op terug.

Tot zover...

Zo verklaardde La Serpe de gevonden informatie op de laptop. Een groot deel van de middag werd besteed aan ondervraging van La Serpe door alle procespartijen, vooral door het OM en de rechters.

Donderdag zullen de advocaten van de verdachten vragen op La Serpe afvuren. Men heeft twee dagen om deze te kunnen formuleren. Morgen probeer ik hier nog even wat eerste reacties van de verdediging terug te halen. Als het lukt, anders na donderdag.

Bondtehond