dinsdag 17 juli 2012

'Hier mag La Serpe niet mee wegkomen'

Op de laatste procesdag van het liquidatieproces Passage voor het zomerreces zette Mr. Nico Meijering nog eens uiteen waarom het openbaar ministerie niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard. Maandag deed Meijering dat aan de hand van een vijfde en tevens afrondend pleidooi, in combinatie met een presentatie genaamd:'Plaats Delict Houtman'. Volgens de raadsman van Dino Soerel en Ali Akgün heeft kroongetuige Peter La Serpe ronduit gelogen over de gebeurtenissen op de avond van de moord op Kees Houtman. Niet Jesse Remmers zou Houtman hebben geliquideerd met de Glock, maar kroongetuige La Serpe zelf.


Maar voordat Mr. Meijering tot deze stelling komt, legt de raadsman uit dat de thema's Bethlehem en plaats delict Houtman (na nu PD-H) over de betrouwbaarheid van La Serpe gaat en daarmee raakt het aan het bewijs dat tegen zijn cliënten in stelling is gebracht. Tegelijkertijd zeggen deze thema's veel over de wijze waarop het OM in Passage staat. Want ook in de zaak Houtman zien we volgens Mr. Meijering, wat de verklaringen van La Serpe inzake PD-H betreft, het OM een weinig realistisch standpunt innemen: het standpunt dat er op neer komt dat wat La Serpe verklaard heeft overtuigend voor waar kan worden aangenomen.

Mr. Meijering: Net zoals in de zaak Bethlehem -maar uiteraard ook overigens in de zaken waarin hij cliënten belast heeft- een onhoudbaar standpunt.

Meijering heeft het reeds vaker gezegd: de zaak Houtman is vanwege de PD en de door de kroongetuige verklaarde betrokkenheid bij die liquidatie de enige zaak waarin La Serpe kan worden afgerekend aan de hand van harde objectieve feiten. Hij heeft het dan in de eerste plaats over sporen die zijn achtergelaten: met name hulzen en inschoten. Verder zijn daar nog objectieve getuigen die getuige zijn geweest van de liquidatie. Een enkele stond als het ware op de eerste rang. Deze getuigen hoeven niet ieder detail even scherp te hebben meegekregen, maar het zijn voor zeker, Meijering noemt het maar, onafhankelijke getuigen. Ze kunnen door het OM niet weggezet worden in het zogenoemde "kamp Remmers".

Mr. Nico Meijering: Wat ook te denken van het feit dat Maria en dochter Houtman belangwekkende verklaringen hebben afgelegd, terwijl die getuigen al helemaal niet in een dergelijk vermeend kamp thuis horen. Overigens kreeg ik van confrère Janssen mee dat hij al behoorlijk aandacht heeft besteed aan de PD-H. Ik zal daar zeker ook naar gaan verwijzen.

Het eerste dat ik hierna zal doen ik aangeven wat min of meer in confesso is. Vervolgens zal ik de verklaringen van La Serpe bespreken en die gaan afzetten tegen sporen en tegen verklaringen van andere getuigen. Niet in de laatste plaats zal uiteraard ook aan de orde komen de vele wisselingen in de verklaringen van La Serpe — vooral ook als hij geconfronteerd wordt met sporen die niet samengaan met zijn verklaringen.

Ik zal niet alle wisselingen in de verklaringen van La Serpe in deze kunnen bespreken. Dat zou veel te ver voeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien dat La Serpe in zijn verklaringen wat betreft bijvoorbeeld de plaats waar hij met de Kalashnikov zou hebben geschoten steeds verder opschuift naar de plek waar uiteindelijk in oktober 2007 de hulzen in de tuin van de overbuurvrouw Scholten zijn aangetroffen. Dat opschuiven in zijn verklaringen spreekt uiteraard voor zich.

Verder kunnen we onmogelijk al zijn opschuiven en onsamenhangend verklaren bespreken als het gaat om het thema hulzen. Zeker de moeite waard om nog eens naar te kijken aangezien het fascineert hoe hij meent te kunnen wegkomen en hoe je als lezer bijna weer gaat denken dat hij daadwerkelijk in zijn eigen verhalen gelooft.

Uiteindelijk zal er ter beoordeling van uw rechtbank een drietal mogelijkheden overblijven:
1) La Serpe heeft naar waarheid gesproken en aldus met de Amstel-Kalashnikov geschoten;
2) La Serpe heeft gelogen en is in het geheel niet op de PD geweest t.t.v. de liquidatie van Houtman;
en
3) La Serpe heeft gelogen aangezien hij zelf Houtman met een pistool vermoord heeft en kennelijk een ander persoon de Kalashnikov gehanteerd heeft.

Mr. Meijering: lk wil wel aannemen dat La Serpe betrokken is geweest. Maar ook hier teken ik direct weer aan: aannemelijkheid staat bepaald niet gelijk aan zekerheid. Het grote probleem is nu juist namelijk dat -zoals we zullen zien- La Serpe er op de meest cruciale onderdelen van zijn verklaringen volstrekt naast de harde feiten heeft gezeten.

Om dit aan te tonen besprak Mr. Meijering hetgeen La Serpe over de Houtman-liquidatie en de PD-H heeft verklaard. Uit kluisverklaringen, de verklaringen daarna en verhoormomenten van La Serpe op zitting haalde de raadsman zinnen en zinsdelen naar voren en wees de rechtbank op allerlei onvolkomenheden die hij heeft gesignaleerd. Vele momenten waarvan de raadsman zegt dat ze absoluut niet overeenkomen met de feiten en de gevonden sporen liet de raadsman de revue passeren.

Meijering's assistent Juriaan de Vries liet intussen een PowerPoint Presentatie afspelen op de videoschermen in de rechtszaal van de Bunker. Dat de raadsman de verklaringen van La Serpe minutieus heeft uitgeplozen door de jaren heen was al wel duidelijk, echter in combinatie met beeldmateriaal laat Meijering in zijn pleidooi niets te raden over en weet hij de verklaringen tot op het bot te fileren en vermeende bewijzen als het ware één voor één te neutraliseren.

[Overigens, voor ik verderga met deze samenvatting van het pleidooi van Meijering wil ik even terugkomen op dit artikel over de gebruikte Kalashnikov van februari 2011. Om niet al teveel in herhaling te vallen, kun je zonder meer spreken van vele overeenkomsten met het pleidooi van Meijering gisteren. Door de loop der (Passage-)jaren heen heeft de verdediging natuurlijk reeds vele zittingen besteed aan het onderbouwen van stellingen die tegenspreken wat de kroongetuige beweert over de zaak Houtman. Vandaar een verwijzing naar dat artikel. - red.]

Enkele opmerkelijke verschillen in de verklaringen van La Serpe met de feitelijke gang van zaken en/of wat getuigen verklaarden, zal ik hieronder weergeven. Het is echter maar een fractie van hetgeen Meijering in zijn pleidooi aanstipt. In essentie wordt door het OM enkel en alleen een drietal feitelijkheden aangevoerd ter ondersteuning van het verhaal van La Serpe, aldus Meijering.

Eerste: Het verhaal van het kerkje.
(La Serpe reed naar eigen zeggen op een raam af waar mensen achter stonden. Later blijkt dat het geen huis maar een Kerkje is waar ie op af reed. Kon dus niet- red.) Janssen is hier bij pleidooi al op ingegaan. Meijering verwijst naar zijn pleidooi van 12 februari 2009 en het hetgeen Janssen daarover vorige week betoogd heeft.

Tweede: De Kalashnikov die uit De Amstel is gevist.
-Het OM leunt zwaar op dat gegeven om de betrouwbaarheid van La Serpe te onderstrepen. Het is zelfs gebruikt als ijkpunt voor de deal, om het groene licht te krijgen voor een deal, volgens Mr. De Haas naar eigen zeggen bij de rechter-commissaris, echter De Haas was vergeten dat de Kalashnikov op 20 maart 2007 werd opgedregd uit De Amstel en de deal al was gesloten op 20 februari 2007. Dat er een Kalashnikov op aanwijzen van La Serpe uit de Amstel wordt gevist zegt in het geheel niets doorslaggevends over daderkennis van La Serpe, aangezien La Serpe de tas óók kan hebben weggegooid zonder dat hij betrokkenheid heeft gehad.

Derde: La Serpe zou gezegd hebben dat Houtman 'kankerlijers of iets in die geest' zou hebben geroepen.
-La Serpe vraagt (24 mei 2007) aan een tactische rechercheur of Houtman niet toch terug heeft geschoten. Dat is natuurlijk op zich al een opmerkelijke vraag voor iemand die terplaatse was. Het illustreert volgens Meijering goed dat La Serpe het boek 'De oorlog in de Amsterdamse onderwereld' van Paul Vugts en Bart Middelburg heeft gelezen. (12 oktover 2006 in de winkel) Daar staat deze zin in: "Houtman zou vier of vijf keer hebben teruggeschoten, roepend: 'Deze zijn voor jullie, vuile kankerkoppen!'" In de verbatim uitgewerkte verhoren, was die vraag van La Serpe en een bevestigend antwoord overigens weggelaten.
Mr. Meijering: Nog geen drie weken later zou La Serpe een verklaring afleggen, dus La Serpe kennende is het niet al te moeilijk te bedenken dat hij dat boek voor zeker heeft gelezen.

*
Veel van hetgeen La Serpe verklaarde bleek gewoonweg onmogelijk. Of als je er goed over nadacht soms zelfs lachwekkend. Maar wat de politiemannen hem ook voorhouden, La Serpe blijft volharden in zijn beweringen. Soms kan het gewoon niet en dat drijft de politie soms zelfs tot wanhopig.

Enkele opmerkelijkheden uit zijn verklaringen (samengevat):

-La Serpe verklaart 6 a 7 maal met Jesse Remmers tevergeefs in vol ornaat achter een heg te hebben zitten wachten tot het slachtoffer Kees Houtman naar buiten zou komen. De verdediging vindt dat zeer onwaarschijnlijk.
Meijering: Stelt u eens voor dat ze daar 6 a 7 keer in vol ornaat zouden hebben gezeten. De kans om betrapt te worden, zou gigantisch zijn geweest. Wat zou er gebeurd zijn als een hond hen had opgemerkt? Met een Kalashnikov op je knieën onder je jas, op de hurken, 20 minuten tot een uur. Ziet u het voor u? Heeft u wel een geprobeerd op uw hurken te zitten langer dan enkele minuten?

-Op het moment dat er nog geen hulzen uit een Kalashnikov waren gevonden, hield La Serpe vol dat hij de hulzen had geraapt en aan Jesse had gegeven. Hoeveel hulzen Peter? Ik denk een stuk of 15. Hij roept het uit als de verbalisant opmerkt dat daar geen tijd voor was: "Ik heb ze absoluut overgegeven aan Jesse!" Verbalisant: Er is geen huls gevonden. La Serpe: Ja weet je wat het is, ga dan nog maar even zoeken...

-La Serpe vertelde dat Jesse Remmers de hulzen onderweg op de A10 uit het raam gooide. Later, als politiemensen met hem de route narijden blijkt precies op die plaats de boel afgegraven te zijn, dus de hulzen blijven onvindbaar. Zijn geheugen laat hem in de steek.

-Later wordt weer Serpiaans geantwoord op de vraag of ie dan mischien een hulzenzakje gebruikt heeft: 'Als er een hulzenzakje gebruikt is, kan dat wel door mij gebruikt zijn, dat kan maar zo. Ik had wel iets in mijn handen waardoor ik de auto niet kon starten.'
Mr. Meijering zei hierover reeds in februari 2009: Zie je 't voor je? In zijn ene hand hulzen en in de andere hand een Kalashnikov, en La Serpe kan de auto niet starten. Er werd wat schamperig gelachen op de tribune.

-Om het verhaal van La Serpe te onderbouwen fabriceerde de recherche zelf een hulzenzakje.(foto onder)
Mr. Meijering: Ik moet zeggen dat het wel héél erg ver ging daar waar de recherche nog zelfs een hulzenvanger geknutseld heeft om de Amstel-Kalashnikov (dia 27). Alles voor de waarheidsvinding, maar dit was wel heel erg veel meedenken met gesuggereerde onmogelijkheden.


-Later worden er toch 6 hulzen gevonden in de struiken van een tuin. La Serpe weet dat zijn gok om de hulzen mee te nemen niet klopte. Hij wist niet dat er later toch hulzen gevonden werden. Volgens Meijering verwijzen die 6 hulzen het La Serpe-verhaal naar het land der fabelen.

-De looproute waar La Serpe over verklaart, klopt niet met wat getuigen daarover verklaren. Verklaringen van overburen van de familie Houtman en de getuigenissen van Maria en Gillian Houtman spreken eigenlijk voor zich. Kroongetuige La Serpe zegt uit de tuin te zijn gekomen van de buren van Kees Houtman, maar Maria Houtman en dochter Gillian en ook twee overburen spreken over de schutters die vanaf de andere kant komen. Maria Houtman ziet de schutters zelfs voorbij haar raam lopen van rechts naar links. Peter La Serpe zegt van links te zijn gekomen.

Het gaat om een viertal getuigen die over de looproute verklaren:
  • de getuige Scholten die aan de linkeroverzijde (nr. 8) van de familie Houtman woonde; geen zicht heeft gehad op de schutters maar wel lichtflitsen heeft gezien aan de zijkant (steegzijde) van het huis en zelfs nog even zicht heeft gehad op Kees Houtman;
  • Maria en Gillian Houtman die vanuit de keuken zicht hadden op de schutters;
  • De getuige van Gelder die rechts aan de overkant woonde (nr. 6) en die heel goed zicht had op zowel de steeg als de Doblo.
Hier ziet u de tekeningen gemaakt door La Serpe (foto 7, 8, 9 + 10) en de tekening gemaakt door getuigen Maria Houtman, Gillian Houtman en Van Gelder, een van de overburen (foto 13, 14, 15 + 16).

Mr. Meijering stelt: Er is een voor de hand liggende reden om de verklaringen van Maria Houtman als geloofwaardig te kwalificeren: ze heeft hier namelijk wel overwegend consistent verklaard. Bovendien gelden hier mogelijke motieven om het OM ter wille te zijn - met belastende verklaringen tegen de verdachten die het OM op het oog heeft - in het geheel niet. Het gaat hier om droge feiten: waar liepen de schutters; waar kwamen zij vandaan en waar gingen zij naar toe.

Het is bijna waar wat ik zeg, want ondanks dat, is zij toch nog een beetje La Serpe gaan napraten zoals we nog zullen zien. Maar dus niet wat betreft de looproute waarover La Serpe verklaard had. Het aantal verklaringen waarin zij over de looproute van de schutters heeft verklaard heeft Janssen keurig op een rij gezet en resulteerde in de telkens uit die verklaringen terug te halen kern en wel dat de schutters: vanuit de woning gezien van rechts naar links, voor de woning langs zijn gelopen.
Ook in latere verhoren blijft mevrouw Houtman consequent stellen dat zij de schutters rennend heeft zien schieten en dat zij tussen de Doblo en de Mercedes en haar huis door zijn gerend, voor het keukenraam langs.

Hoe dan ook, het is de tegenovergestelde richting van wat La Serpe beweert.

-Over de Kalashnikov is dus al veel gezegd. De houten kolf dat een metalen inklapbare beugel bleek te zijn. Het automatische schieten volgens La Serpe dat onmogelijk bleek te zijn omdat de aangetroffen exemplaar alleen semi-automatisch kan worden afgeschoten; De hulzen die op een plek zijn gevonden waar ze onmogelijk terecht kunnen komen als La Serpe heeft geschoten van waar hij zegt te hebben geschoten; (foto 25 + 26) La Serpe zegt op de hoek te hebben gestaan. De hulzen zouden de kant op vliegen (5-7 meter) van de zwarte pijltjes. De Hulzen zijn gevonden in de tuin, vlak voor de knik in de heg vanaf de lantaarnpaal in de steeg. Ook wel "het laantje" genoemd door de familie Houtman. In wezen onmogelijk. Etc.

De verhorende verbalisanten hebben zelf ook zo hun twijfels bij de verklaring van de kroongetuige:

Verbalisant:
Maar als we al die zaken op een rijtje zetten, zijn er dus een aantal zaken die er op wijzen dat jij onvoldoende kennis draagt over de aangetroffen AK en lijkt het er op dat jij die helemaal niet gehanteerd hebt bij de liquidatie op Kees Houtman.

Alles op een rijtje gezet door Meijering zegt de raadsman daarover: Als je de verklaringen van La Serpe over de Kalashnikov op een rijtje zet, kun je maar tot één conclusie komen en dat is dat La Serpe een fantast is.

Meijering houdt het heel wel voor mogelijk dat La Serpe zijn eigen rol kleiner heeft willen maken en zelf de Glock-45 heeft gehanteerd om Kees Houtman te liquideren. Teneinde zijn deal te krijgen heeft de kroongetuige de moord in de schoenen van Jesse Remmers willen schuiven. Als hij niet zoveel fouten zou hebben gemaakt, simpelweg omdat hij in z'n geheel niet aanwezig was op de PD-H, in elk geval ten tijde van de liquidatie, zou hij daar wellicht nog in geslaagd zijn ook. 
Meijering: Hier mag La Serpe niet mee wegkomen.

Tussenconclusie:
Resumerend vroeg Mr. Nico Meijering:
Primair: het OM niet-ontvankelijk te verklaren.
Subsidiair: zijn cliënten vrij te spreken.

De niet-ontvankelijkheid is bepleit op grond van een reeks vormverzuimen. Deze zijn voor een groot deel reeds aan de orde gekomen in vorige verslagen op Bondtehond. Waar de verdediging zwaar aan tilde waren de Holleeder-weglatingen en het feit dat het OM toestond La Serpe 4 jaar lang te zwijgen over Willem Holleeder. Wat volgens de verdediging gewoonweg niet te geloven blijft, is de situatie dat anno 2012 een Openbaar Ministerie een van de vermeend meest grote moordenaars zomaar zou laten lopen, terwijl er volgens datzelfde OM een panklare zaak tegen hem zou liggen, en tegelijkertijd iemand voor dezelfde moorden wel werd vervolgd terwijl er aanzienelijk minder bewijs tegen ligt.

Helemaal te gek voor woorden vond de verdediging het feit dat men vanwege naar de media lekkende Haagse OM-ers en later van de Amsterdamse Hoofdofficier van justitie datgene moesten horen waarnaar zowel door de verdediging als de rechtbank naar was gevraagd: precies wat het dossier en de Haagse OM-ers eigenlijk al hadden laten weten: de zaak tegen Holleeder is niet rond. Met zoveel woorden heeft de hoofdofficier dit laten weten, evenals hij heeft laten weten dat het onderzoek (nog) loopt en het allemaal net iets te gecompliceerd qua bewijspositie is.

Meijering liet vervolgens een fragment zien uit deze aflevering van Nieuwsuur. Zie onder aan dit artikel. Het bedoelde fragment is van minuut 6:28 tot en met 7:30.

Mr. Meijering: Dit standpunt had het zaaks-OM uw rechtbank en ons niet mogen onthouden. Zeker niet nu daar uitdrukkelijk meermalen naar gevraagd was.

Dit standpunt betekent immers niet meer en niet minder dan dat het OM – vanwege het feit dat het Passagedossier in de zaken Houtman en Van der Bijl evident minder bewijs tegen cliënten bevat – evenzeer meent dat "de zaak" tegen clienten niet rond is.

Het is uit den boze om dit te verzwijgen – zeker gelet op alle besproken Passageomstandigheden. Kennelijk hebben ongekende krachten gespeeld om de zaken tegen cliënten tot het bittere eind door te zetten. Krachten die u en wij van het OM kennelijk niet mogen kennen.

Vormverzuim:
Het aan uw rechtbank en ons onthouden van dit standpunt van het OM dient mede bij te dragen tot de primair bepleite niet-ontvankelijkheid.

Het is bitter illustratief voor het feit dat de waarheid in het Passageproces voor wat het OM betreft verworden is tot een relatief begrip.

Dit pleidooi strekt niet alleen tot het vrijuit laten gaan van cliënten en het doen wegnemen van alle ten onrechte tegen hen geuite kapitale beschuldigingen.

Mijn betoog is evenzeer een pleidooi voor een zuiver strafproces.

Naar ik hoop zal zulks, zowel naar het OM als naar La Serpe, krachtig doorklinken in uw eindvonnis.

Raadsman


*
Tot slot wenste Meijering de rechtbank en alle andere aanwezigen een prettige vakantie en gaf aan dat hij graag wilde vertrekken vanwege andere verplichtingen, zo zei de raadsman. Rechtbankvoorzitter Mr. Frits Lauwaars liet Meijering echter niet gaan voor hij de raadsman complimenteerde.

Mr. Lauwaars: Meneer Meijering gaat u alstublieft nog even zitten. Ik vind het altijd een wat ceremonieel moment, moet ik zeggen. Niet alleen omdat het zomervakantie is, maar ook omdat we de laatste ronde van het debat hebben afgerond. Dan voel ik altijd als voorzitter behoefte om iets te zeggen. We hebben natuurlijk allemaal, en dan spreek ik namens de hele rechtbank, met enige huivering gekeken naar de dagen voor het requisitoir en ook naar het pleidooi, met name die dagen wisten we niet hoe we die door moesten komen, maar we hebben in alle opzichten op de punt van onze stoel gezeten hoe geboeid we waren, dat zeg ik uit naam van al mijn collega's.

Het heeft mij zelf verbaasd, ik loop al wat langer mee en ik dacht, nou ik hoop dat ik die dagen allemaal maar doorkom, maar het was in wezen allemaal heel erg boeiend en een debat op hoog niveau. Daarbij heeft het OM natuurlijk het nadeel dat het een voorschot moet geven op het debat en de verdediging heeft aan alle kanten de standpunten van het OM gefileerd en onderuit gehaald.

Het debat is nog niet klaar, dus dat moet allemaal nog verder afgerond worden, we zijn dan ook heel erg benieuwd of de kwaliteit van het debat zich voortzet naar de repliek, daar vertrouwen we uiteraard op en we geloven ook dat dat gebeurt, en dan krijgen we nog de dupliek, ik voelde toch voor u vertrekt behoefde daar iets over te zeggen.

We hebben uiterst geboeid geluisterd en dat geldt ook voor de andere advocaten, naast Mr. Janssen ook de andere advocaten die we tot nu toe allemaal gehoord hebben, we hebben uiterst geboeid naar de zeer hoge kwaliteit van het debat geluisterd, en we hopen dat dat voortgezet wordt in de tweede termijn. Dat was wat ik wilde zeggen. En dan wens ik u nog een buitegewoon prettige vakantie. Nou vakantie, dat weet ik niet, maar eh... hehehe.

Mr. Meijering: Dank u wel. U ook. En tot na de zomer.

*

Er volgen nog verslagen over eerdere zittingen. Ik loop iets achter.

Bondtehond

___________________________________________