zondag 25 maart 2012

'Ik voel me belazerd in dit verhaal!'

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn, kroongetuige Peter La Serpe is na het liquidatieproces een rijk man. Als miljonair loopt hij binnenkort de vrijheid tegemoet, zodra zijn gehalveerde straf erop zit. Althans, zo zal Pino het zelf ongeveer in zijn hoofd hebben. Persoonlijk lijkt het mij sterk, in het geval er in eerste aanleg daadwerkelijk veroordelingen uit zouden komen na bijna 4 jaar liquidatieproces, dat er geen Hoger beroep ingesteld zou worden door de mogelijke veroordeelden en hun verdediging. En hoe zit het dán met de kroongetuige? Is een kroongetuige wederom nodig in Hoger beroep?


Zal dat voor de zekerheid eens navragen bij de verdediging, maar ik schat het zo in dat La Serpe nog niet 1, 2, 3 van zijn "plaaggeesten" bij het OM en TGB af is. Ik noem het zo maar even zo omdat La Serpe op z'n minst zelf de indruk heeft gewekt dat ie niet altijd even blij is met die hoeders van de wet waar hij mee te maken heeft. En dat is nogal mild uitgedrukt.

Maar goed, even buiten dat, het gaat er nu natuurlijk om of het überhaupt in eerste aanleg wel tot veroordelingen zou mogen komen, gezien de wettelijke vastgelegde kaders waarbinnen een kroongetuigedeal gesloten zou mogen worden en de mogelijkheid dat het OM zich daar niet aan heeft gehouden. De verdediging vindt van niet en verzoekt de rechtbank diepgaand onderzoek (zie onder), of er (toch) niet-toelaatbare toezeggingen zijn gedaan. Dit naar aanleiding van de nieuwste ontwikkelingen.

De 1,4 miljoen-scoop van de NOS kwam dus vorige week zondagavond tot ons en zorgde voor behoorlijk wat beroering in Nederland. Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars wilde, onder meer vanwege 'de grote onrust die is ontstaan in het land' en 'omdat iedereen zit te wachten op meer duidelijkheid', donderdagmiddag besteden aan het bespreken van de 1,4 miljoen-problematiek zoals hij dat zelf noemde. Er was net als maandag weer opvallend veel pers aanwezig in de Bunker en er zaten ook een aantal vooral van TV bekende OM-leden op de publieke tribune die belangstellend meekeken. Buiten stonden camerateams van diverse omroepen met filmapparatuur in de aanslag.

De advocaat van Jesse Remmers, Mr. Sander Janssen, zou het liefst maandag al op de barricaden zijn gesprongen, hij had immers aardig wat tijd gestoken in zijn pleitnota, echter het OM had zijn cliënt niet aangevoerd vanuit de EBI en dat stuitte op nogal wat protest van de raadsman. Hij wilde absoluut dat cliënt Jesse Remmers aanwezig zou zijn. Het vlammende betoog van Janssen wat daarop volgde deed de rechtbank er onder meer toe besluiten de 1,4 miljoen-problematiek te verschuiven naar donderdag- middag en Remmers dan wel op te laten roepen door het OM. Mr. Betty Wind beloofde plechtig opdracht te zullen geven Remmers en de andere verdachten donderdag door het BOT-team naar de Bunker te laten transporteren.

Mr. Sander Janssen was dan ook de aangewezen persoon van de verdediging om de spits af te bijten deze donderdagmiddag, maar alvorens de raadsman aan zijn betoog begon, kon het openbaar ministerie bij monde van Mr. Betty Wind met een statement komen. Dat had de officier van justitie maandag reeds aangekondigd.

Samengevat kwam die statement op het volgende neer:
Ovj Mr. Betty Wind: We waren onaangenaam verrast en verbaasd over het 8 uur-item in het 8 uur-journaal. Mogelijk vertrouwelijke informatie ging zomaar over het scherm, voorzien van gekleurde en zeer eenzijdige berichten. Het betreft in onze visie oude wijn in nieuwe zakken. Het is dezelfde situatie als in 2009/2010. Het is toen uitbebreid in de media geweest. De rechtbank heeft in april 2010 in een uitvoerig gemotiveerde beslissing geoordeeld dat nader onderzoek naar de afspraken onnodig was. Alle verzoeken van de verdediging werden afgewezen. Het enige nieuwe is dat er nu concrete bedragen worden genoemd. Eigenlijk was dit in 2009 ook zo, het bedrag was toen 1 miljoen euro. Laat duidelijk zijn, het OM koopt geen verklaringen. Het OM kan een deal sluiten met een getuige, maar zullen nooit betalen voor verklaringen. De betalingen vloeien voort uit de zorgplicht die het OM heeft ten opzichte van een getuige. Een getuige moet in staat worden gesteld een financiëel onafhankelijke toekomst in te richten. De veiligheid van de kroongetuige gaat boven transparantie. De Staat en de getuige hebben over en weer een geheimhoudingsplicht op zich genomen.

Mr. Lauwaars: Dank u wel. Grappig was om te lezen dat in de media adviezen werden gegeven van wat de rechtbank hiervan zou moeten vinden, maar die waren gelukkig tegengesteld aan elkaar hier en daar, zodat je je toch nog vrij voelt als rechtbank om te beslissen zoals je dat zelf goed dunkt. Dat wou ik maar even zeggen. Ik wil ook even zeggen tegen de raadslieden die verzoeken in willen dienen, u weet dat de fatale termijn ingegaan is voor onderzoekshandelingen, tenzij de kans op een eerlijk proces verloren zou gaan als we niet aanhoren wat u verzoeken zijn. Als u daar in uw motivering nog even aandacht aan zou willen besteden, want het moet wel erg belangrijk zijn, willen we daar nog iets mee doen, laat ik het maar in gewoon Nederlands zeggen. Dat horen we toch graag van u, waarom u vindt dat dat zo is.

Mijnheer Janssen, dan geef ik u nu het woord.

Mr. Sander Janssen deelde zijn pleitnota rond aan de leden van de rechtbank, het OM en zijn confrères en begon deze voor te dragen in het voor de advcaat kenmerkende vlotte tempo. Cliënt Jesse Remmers zat inmiddels naast hem, zo ook Mr. Malewicz, de tweede raadsman van Remmers.

Mr. Janssen, inleidend: De verdediging heeft bij diverse eerdere gelegenheden te kennen gegeven dat deze ervan overtuigd is geraakt, dat de heer La Serpe van de Staat een zeer fors geldbedrag toegezegd heeft gekregen in ruil voor de door hem als getuige in deze zaak afgelegde verklaring. In de afgelopen jaren is daarover reeds meermalen het nodige naar voren gebracht, en is gewezen op diverse bewijsmiddelen waaruit in de visie van de verdediging kan blijken dat La Serpe vanaf medio 2006 tot het moment van het ondertekenen van een deal in februari 2007 doorlopend in onderhandeling met het Openbaar Ministerie is geweest over de vergoeding die hij zou krijgen voor het afleggen van zijn verklaringen, om vervolgens vanaf 2008 die onderhandelingen voort te zetten welke onderhandelingen tot de dag van vandaag zijn voortgezet.

Nog enkele quotes uit het pleidooi van Mr. Sander Janssen samengevat:


In de aanloop naar het requisitoir en het pleidooi heeft de verdediging de afgelopen week een aanvang genomen met het op een rijtje zetten van informatie die ten aanzien van de met La Serpe gemaakte afspraken in de loop van het jaar naar buiten is gekomen. Dit nu de verdediging zoals eveneens bekend en zoals al diverse eerdere malen aangegeven, ervan overtuigd is dat er aan de heer La Serpe wel degelijk toezeggingen zijn gedaan die ver buiten het wettelijk kader vallen en in ieder geval ver buiten de bedoelingen van de wetgever met dat wettelijk kader vallen, zowel voorafgaand aan het ondertekenen van de kluisverklaringen als daarna.

Recent is daartoe op vrijdag 2 december jl. nog uitvoerig stil gestaan bij dat kader en bij de informatie die in de loop der jaren door het Openbaar Ministerie over de met La Serpe gemaakte afspraken (niet) naar buiten is gebracht. Daarbij is herhaaldelijk de term white lies gevallen, dit in de context van door of namens het Openbaar Ministerie gedane mededelingen die weliswaar strikt genomen niet volledig onjuist en leugenachtig waren, maar die in de context waarin ze werden gedaan en met name ten aanzien van de informatie die níet werd gegeven desalniettemin als onjuist en misleidend moeten worden aangemerkt.

-
Zoals uit de recente berichtgeving van de NOS duidelijk is geworden, blijkt de situatie echter aanzienlijk anders te zijn. Voordat ik daarover kom te spreken, eerst een korte bloemlezing van hetgeen het Openbaar Ministerie in dit kader in de afgelopen jaren naar voren heeft gebracht, hetgeen de verdediging brengt tot de stelling dat de informatie van het Openbaar Ministerie misleidend is geweest.
-
Zie verder La Serpe op diezelfde 12 maart 2009, pagina 39 van het verbaal, wanneer hem gevraagd wordt of hij niet liever geld wilde in plaats van het beschermingsprogramma. Daar ben ik mee begonnen, aldus La Serpe. “Ik wist allemaal niet wat het inhield en wilde het liever zelf regelen”.
-
Een schitterend voorbeeld van een white lie: op dat moment is La Serpe al meer dan een jaar in overleg met het TGB over het zelf regelen van zijn beveiliging en het daartoe ontvangen van financiële middelen. In de context van het verhoor lijkt het echter alsof La Serpe in zijn gesprekken voorafgaand aan de OM-deal begonnen is met te vragen naar financiële middelen in plaats van in het programma mee te lopen, om daar vervolgens nul op het rekest te hebben gekregen.
-
Het voert in het bestek van dit betoog te ver de inhoud van die processen-verbaal nauwgezet door te nemen, maar op een later moment zal de verdediging dat zeker nog eens gaan doen. Voor nu kan worden volstaan met hetgeen het zaaks-openbaar ministerie over deze kwestie ter zitting heeft medegedeeld, te weten vrijwel letterlijk weergegeven het volgende:

- De speculaties die onlangs in de media zijn geuit, inhoudende dat La Serpe een groot geldbedrag zal ontvangen, dat hij naar eigen inzicht zal mogen besteden, zijn beslist onjuist.
- De financiële ondersteuning, deels in de vorm van een lening, vindt gefaseerd plaats over een langere periode en is gebonden aan voorwaarden teneinde te verzekeren dat de gelden besteed worden aan genoemde doeleinden als veilig wonen, werken en leven.
- Het verschil in de opstelling van de getuige op 25 mei, 4 juni en heden ziet niet op geld, maar op het bereiken van de overeenstemming over verschillende onderdelen.
- In de stukken die zijn opgesteld is een maximale transparantie betracht. Er zullen zeer waarschijnlijk geen nadere vragen over kunnen worden beantwoord. Het beeld dat la Serpe een grote zak met geld krijgt en na zijn detentie een riant leven kan leiden, is bij deze weg genomen. Het is geen reëel beeld.
- Op de vraag (van de voorzitter) of het door Nova gestelde niet juist is, antwoord ik dat een goed luisteraar uit mijn betoog heeft begrepen dat het beeld dat Nova heeft neergezet niet juist is. Ik kan geen concreet bedrag noemen, maar een bedrag van 1 miljoen is onjuist en het beeld dat daaromheen is geschetst is ook onjuist. Op de vraag of het wellicht om een gefaseerde ondersteuning voor de periode van 20 jaar van in totaal 1 miljoen gaat, ga ik wegens veiligheidsredenen niet in.

-
De verdediging voelt zich in ieder geval ongekend belazerd door de gang van zaken en heeft er geen vertrouwen in dat het hierbij gebleven is, te meer nu uit de recente berichtgeving kan blijken dat La Serpe ook hiermee nog geen genoegen heeft genomen en thans met de Staat verwikkeld is geraakt in een procedure teneinde een nog grotere hoeveelheid geld aan de Nederlandse belastingbetaler te ontfutselen.
-
De vraag is vervolgens of er gezien de thans naar voren gekomen informatie gesteld kan worden dat er sprake is van inhoudelijk excessieve of volstrekt niet te onderbouwen voorzieningen of toezeggingen hiertoe, dan wel dat daar zwaarwegende aanwijzingen toe bestaan, waartoe geen redelijk handelend Officier van Justitie met het oog op de gerechtvaardigde veiligheidsbelangen van de kroongetuige had kunnen komen. Meer concreet is de vraag of gesteld kan worden dat het toezeggen van een renteloze lening voor de duur van niet minder dan 25 jaar van € 600.000,-, in combinatie met een schenking van € 800.000,- welke in 10 jaar wordt uitgekeerd, als inhoudelijk excessief of volstrekt niet te onderbouwen kan worden aangemerkt, waarbij het nog maar de vraag is of het plaatje compleet is: immers uit de berichtgeving kan blijken dat La Serpe nog in een procedure met het Openbaar Ministerie is verwikkeld teneinde een nog verdergaande schadevergoeding van niet minder dan 2.3 miljoen Euro te verkrijgen en de stand van zaken in die procedure kennelijk niet is dat het Openbaar Ministerie die schadevergoeding zonder meer heeft geweigerd.
-
Mr. Janssen week even af van zijn pleitnota en had tussendoor een vraagje aan het OM: 'Ik zou wel willen weten van het OM: Verwacht het OM nou werkelijk dat ze die 6 ton terug gaat krijgen?! La Serpe is dan 74! Ik voel me belazerd in dit verhaal!'
-
Zeker in het licht van het feit dat door de NOS in dit kader eerder opgevoerde bronnen het bij nader inzien toch bij het juiste eind hadden, levert deze aanvullende informatie op zijn minst een aanwijzing op dat er nog meer aan de hand is dan de toch al niet misselijke 1.4 miljoen waarvan inmiddels ook het Openbaar Ministerie wel lijkt te onderkennen dat deze is toegezegd.
-
Los van de misleidende informatieverstrekking, los van het feit dat een uitkering van € 80.000,- netto in combinatie met een gratis huis van € 300.000,- en een gratis bedrijf van € 300.000,- helemaal niets meer met de term modaal of zelfs bovenmodaal te maken heeft, en los van het feit dat met een looptijd van 25 jaar de grenzen van het verbod op een permanente voorziening waarnaar de beslissing van uw rechtbank nadrukkelijk verwijst, op zijn minst worden opgezocht en in de visie van de verdediging worden overschreden, moet de overeenkomst zoals deze thans in de openbaarheid is gekomen naar het oordeel van de verdediging zowel in duur als in intensiteit als excessief worden aangemerkt
-
Er is nog een aantal zittingsdagen beschikbaar tot de aanvang van het requisitoir, en mijn zeer dringende verzoek aan de rechtbank is die zittingsdagen te gaan gebruiken om nu eindelijk klaarheid in deze zaak te brengen, hetgeen mij ten eerste brengt tot de verzoeken:

1- De Officieren van Justitie De Haas, Van der Bel en Verwiel ter zitting (al dan niet met gesloten deuren) te gaan horen;

2- Te bevelen dat de gespreksopnamen van de onderhandelingen van 12 en 22 december 2006 per direct ter beschikking van de rechter-commissaris dienen te worden gesteld en door de rechtercommissaris worden uitgewerkt en aan het dossier worden toegevoegd, met uitzondering van die informatie die daadwerkelijk en direct ziet op de veiligheidssituatie van de heer La Serpe en/of zijn aanverwanten;

3- Te bevelen dat de integrale tekst van de intentieovereenkomst van 23 januari 2007, zowel de versie van 23 januari als die van 18 december 2007, van de overeenkomst op hoofdlijnen van 2 juni 2009, van het concrete door het College van Procureurs-Generaal in begin maart 2009 vastgestelde kader waarbinnen de afspraken met La Serpe gemaakt moesten worden (zie onder andere punt 23 pv Maan en Verwiel van 8 juni 2009), en alle na 2 juni 2009 met la Serpe gemaakte afspraken ten aanzien van de financiële afhandeling van zijn rol als getuige in deze zaak in de breedste zin des woords, per direct aan de rechter-commissaris worden toegezonden, met de opdracht aan de rechter-commissaris dat deze overeenkomsten / afspraken en in ieder geval de financiële bepalingen uit deze overeenkomsten / afspraken aan het dossier dienen te worden toegevoegd, met zo nodig verwijdering van die passages die daadwerkelijk en direct zien op de veiligheidssituatie van de heer La Serpe en/of zijn aanverwanten.
-
Zou de Rechtbank verder daadwerkelijk menen te kunnen volhouden dat dit mogelijk nog allemaal de bedoeling van de wetgever is geweest, althans dat de stelling van de verdediging dat dit zeker niet het geval is niet zonder meer opgaat, dan is de tijd naar het oordeel van de verdediging gekomen om die wetgever daar maar eens concreet naar te gaan vragen, nu er – alsdan kennelijk – een wereld van verschil is tussen wat de wetgever naar het oordeel van de verdediging en overigens een groot aantal wetenschappers met die wettelijke regeling voor ogen heeft gehad, en hoe die wetgeving thans in de praktijk wordt uitgevoerd en – in dat geval - door Uw Rechtbank wordt beoordeeld.
-
Ik verzoek ten behoeve van beantwoording van de vraag in hoeverre deze specifieke problematiek (de scheiding van de trajecten, het onderhandelen in beide trajecten door één en dezelfde inhoudelijk betrokken Officier van Justitie, het noemen en afspreken en mogelijk toezeggen van concrete bedragen door deze Officier van Justitie, het aanbieden van renteloze leningen met een (zeer) aanzienlijke looptijd, het ter beschikking stellen van financiële middelen aan de getuige opdat deze zelf in zijn bescherming kan voorzien, de betekenis van het begrip toezegging, de omvang van de in de zaak vastgestelde bedragen, enzovoorts) bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake de Wet toezeggingen aan getuigen in strafzaken door de wetgever is onderkend en beoogd, hetgeen uit de schriftelijk beschikbare parlementaire geschiedenis onvoldoende duidelijk kan blijken, op een zo spoedig mogelijke termijn bij de rechter-commissaris te doen horen de navolgende personen:

- De heer Albert Hendrik (Benk) Korthals (Voorschoten, 5 oktober 1944), Minister van Justitie ten tijde van het indienen van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet toezeggingen aan getuigen in strafzaken;

- De heer Jan Pieter Hendrik (Piet Hein) Donner (Amsterdam, 20 oktober 1948), Minister van Justitie ten tijde van de behandeling van de wet in de Eerste Kamer en ten tijde van het aannemen van de wet;

- Professor mr. E.C.M. Jurgens, hoogleraar staatsrecht en parlementsrecht maar vooral lid van de Eerste Kamer in de periode 1995-12 juni 2007 en nauw betrokken bij de totstandkoming van de Wet toezeggingen aan getuigen in strafzaken.

- Eduardus Christiaan Maria (Ed) Wagemakers (Den Haag, 22 november 1947), van 1983 tot 1995 en van 2003 tot 2007 namens het Christen-Democratisch Appèl (CDA) lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Wagemakers was woordvoerder voor justitiezaken en nauw betrokken bij de totstandkoming van de Wet toezeggingen aan getuigen in strafzaken;

- Gerrit Holdijk (Uddel, 17 november 1944) sinds 11 juni 1991 lid van de SGP-fractie in de Eerste Kamer. In de Kamer houdt Holdijk zich onder meer bezig met Justitie en nauw betrokken bij de totstandkoming van de Wet toezeggingen aan getuigen in strafzaken;

- Diana Judith Benvenuta (Diana) de Wolff (Heemstede, 24 oktober 1959), werd in 1999 lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks. Ze was woordvoerder justitie en nauw betrokken bij de totstandkoming van de Wet toezeggingen aan getuigen in strafzaken;

- Uriël (Uri) Rosenthal (Montreux (Zwitserland), 19 juli 1945), Van 8 juni 1999 tot 14 oktober 2010 was hij lid van de Eerste Kamer voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en nauw betrokken bij de totstandkoming van de Wet toezeggingen aan getuigen in strafzaken;

- Martinus Josephus Maria (Tiny) Kox (Zeelst, 6 mei 1953), Namens de Socialistische Partij is hij vanaf 10 juni 2003 lid van de Eerste Kamer en nauw betrokken bij de totstandkoming van de Wet toezeggingen aan getuigen in strafzaken.

Nu de verdediging tot slot uit alle tot op heden beschikbaar gekomen informatie en de informatievoorziening van het Openbaar Ministerie sterk de indruk heeft bekomen dat hier een werkwijze bij in ieder geval het Team Getuigenbescherming wordt blootgelegd, waarbij men bewust en opzettelijk wensen van getuigen in strafzaken in een Getuigenbeschermingsovereenkomst parkeert opdat deze wensen tegemoet kunnen worden gekomen én geheim kunnen worden gehouden, en niet meer wenst te vertrouwen op de geruststellende woorden van het Openbaar Ministerie waar het de kwestie Wolzak betreft, verzoek ik u te bevelen dat ook de met de heer Wolzak gesloten TGB-overeenkomst(en) aan de rechter-commissaris wordt toegezonden, met de opdracht aan de rechter-commissaris dat de financiële afspraken uit deze overeenkomst aan het dossier dienen te worden toegevoegd, met verwijdering van die passages die daadwerkelijk en direct zien op de veiligheidssituatie van de heer Wolzak en/of zijn aanverwanten.

Dank u wel.

De raadsman,  S.L.J. Janssen.

Natuurlijk kwamen ook de andere raadslieden aan het woord, met name Mrs. Nico Meijering en Marnix van der Werf.

Een opvallende quote van Mr. Nico Meijering over het artikel met Peter 'Pino' La Serpe in Panorama. (samengevat):

Mr. Meijering: De jeugd van Peter La Serpe in Panorama. Het gaat over stelen, liegen en bedriegen. Verteld door zijn eigen zus. Het is haar al lang bekend waar hij zit. Nooit heeft ie naar zijn zoon omgekeken. En als ik dan lees dat hij zijn zoon gebruikt als breekijzer. Ik griezel als ik het lees.

Advocaat Mr. Marnix van der Werf had tussendoor ook nog een snugger klinkende opmerking die bij (bijna) iedereen op de lachspieren werkte die vandaag op publieke tribune zat.

Mr. Van der Werf: Het klopte wel wat mevrouw Wind zei in 2009. Ze heeft de waarheid gesproken. Het ging niet om 1 miljoen. Het gaat namelijk om 1,4 miljoen... (ook een voorbeeld van een white lie?)

*

Het openbaar ministerie reageerde na deze verzoeken bij monde van Mr. Betty Wind. Het was niet verrassend dat het OM vasthoudt aan eerder reeds gehoorde argumenten en de betaling(en) plaatst onder de kop: toelaatbaar. Men blijft erbij dat veiligheid duur is en nu La Serpe zijn eigen veiligheid straks zelf mag regelen, zou het bedrag van 1,4 miljoen niet excessief hoog zijn om dat te regelen.

De rechtbank vond de antwoorden van het OM 'nogal onbevredigend'. Mr. Lauwaars merkte op: U heeft toch op z'n minst de indruk gewekt dat u zegt: Hier heb je een zak met geld en verder zoek je het maar uit.

Het is moeilijk voorspellingen te doen over wat en wanneer de rechtbank straks gaat beslissen. Dat bleef sowieso in het midden.

Wordt dus vervolgd.....

Maandag gaat het proces verder met repliek en zo mogelijk dupliek ivm het opheffingsverzoek van Dino Soerel.

Bondtehond