maandag 22 december 2014

'Om die redenen verzoeken wij uw Hof de vordering af te wijzen'

Op de tweede dag van de in totaal vier aangekondigde regiezittingen heeft de verdediging diverse onderzoekswensen kenbaar kunnen maken. Mr. Meijering komt echter op 9 januari met onderbouwde verzoeken tot getuigenverhoor en waarschijnlijk andere onderzoekswensen. Hij streeft er nl. wel naar de verzoeken wat gestroomlijnder te brengen. Vandaar dat de raadsman nu 'uit de losse pols' wat puntjes aan de orde stelde. Onder andere als reactie op verzoeken door het OM. Mr. Sander Janssen droeg wel met een lijstje getuigen- en onderzoeks-wensen voor. Jesse Remmers kwam zelf ook behoorlijk lang aan het woord donderdag. Daar kom ik later nog eens op terug.

Video-stills Okura Hotel met Remmers, Burger en Van M.

Het OM bracht nog wel wat aanvullingen op de verzoeken van maandag naar voren. Men wil met name Prof. Peter Koppen ondervragen over het suggestieve karakter van zijn vragen n.a.v. rapportage i.v.m. Raymond Verbaan in de '93-zaken. Dat mag bij de RC. Willem Holleeder is intussen voorgeleid en in voorarrest genomen, men wil hem op zitting horen in de zaken Agenda, Perugia en Art. 140. Verder wil het OM dat de verklaringen van Martin Kok, afgelegd op het kantoor van Meijering, worden toegevoegd aan het Passage-dossier. Mr. Meijering kon maandag nl. nog niet aangeven of Kok nu wel of niet heeft gezegd dat Ros als schutter heeft gefungeerd tijdens de liquidatie van Cor van Hout. Verder wil het OM getuige Rene Anouk van M. horen. Zij is de vrouw die met Jesse Remmers en Sjaak Burger samen aan de receptie op de foto's staat, de zogenaamde 'video-stills' uit de beveiligingscamera's van het Okura Hotel. (zie hierboven).

Advocaat van Jesse Remmers, Mr. Sander Janssen, had een lijst getuigen- en onderzoekswensen. Allereerst verzet Janssen zich tegen het vordering wijziging tenlastelegging die het OM maandag deed. Dat gaat om een verkorting van de pleegperiodes aangaande de Art. 140 (Criminele organisatie)-beschuldigingen in de zaken Akgün, Remmers, Burger en Soerel. De perioden tussen 1 januari 2001 - 1 januari 2004 en de periode 3 augustus 2006 - 1 januari 2008 en bij Soerel zelfs tot 27 augustus 2010, vallen dan af, mocht de vordering tenlastelegging van het OM worden toegelaten door het Hof.

Om dat wat beter te begrijpen, ga ik toch even terug naar de zitting van maandag jl. omdat Mr. Christian Flokstra, advocaat van het kantoor van Meijering, daar een betoog over voordroeg. Het argument dat het OM aangaf, toen men deze vordering tenlastelegging reeds op 10 oktober aankondigde, dat men de beheersbaarheid van het Hoger beroep in de hand zou willen houden, was voorheen geen argument, volgens Mr. Christian Flokstra. Dat er een causaal verband is tussen de vordering en het aantreden van Fred Ros als kroongetuige is volgens Mr. Flokstra dan ook evident. Want kortom: wat wordt er nu eigenlijk beheersbaar?

Het OM kan dat niet duidelijk maken, althans de argumenten overtuigen geenzins, aldus Flokstra. In de zaken van Akgün en Soerel wil men het beheersbaar houden, maar legt vervolgens niet uit waarom men het in de zaak Ros kennelijk níet beheersbaar wil houden. Mag die zaak dan minder beheersbaar of zelfs onbeheersbaar blijven? En hoe moet de verdediging dat zien in verband met de recente aanhouding van meneer Holleeder? De zaken Houtman en Van der Bijl vormen de kern van de beschuldigingen tegen Holleeder, de kern in de zaken tegen de cliënten van het kantoor van Mr. Nico Meijering en de kern van het Passage-proces. Dus hoe ziet men die vermeende beheersbaarheid?

Mr. Flokstra: De complicaties zijn in feite niet meer te overzien nu alles wat in de Holleeder/passage-zaak aan onderzoeksbevindingen boven tafel komt en dus van belang kan zijn in het huidige Passage-Hoger beroep en te nemen beslissingen door het Hof in de zaken van cliënten. Het argument van beheersbaarheid voelt in dat kader dan ook gratuit aan. De zaken Neef 1 (Leen Bosnie), Viool (Cor van Hout) en Warande (Nedim Imaç) vallen buiten die (bovengenoemde) periodes. Een separate vervolging van Ros voor zijn gedragingen in deze zaken wordt door het OM reeds uitgesloten, aldus een citaat uit de aankondiging van 10 oktober, en dat is opmerkelijk. Vooral omdat, zonder al te veel op de zaak vooruit te lopen, de kluisverklaringen in de zaak Viool nogal wat stof hebben doen opwaaien. Hetgeen er onder meer toe heeft geleid dat getuige Martin Kok verklaringen heeft afgelegd in de zaak Viool op het kantoor van Meijering. 

Indien die verklaringen belastende strafrechtelijk relevante gedragingen op zouden leveren voor Ros in de zaak Viool, ligt een separate vervolging voor de hand, echter het OM heeft nu reeds vastgelegd om dat niet te doen in het kader van de criminele organisatie en die strafbare gedragingen in de huidige criminele organisatie (dus als omschreven vóór de wijziging tenlastelegging) niet te laten beoordelen. Kennelijk spelen factoren als beheersbaarheid ineens dus helemaal geen rol meer, waar het de criminele gedragingen van Fred Ros betreft. Tegelijkertijd wordt er gesteld dat er separate onderzoeken plaatsvinden naar Akgün, Soerel en Remmers in de zaken Viool, Neef 1 en Warande.

De verdediging voelt de bui al hangen, nu het OM er op 10 oktober heeft bijgezegd: de verdediging zal wel zeggen dat men Ros buiten vervolging voor zaken Viool en Warande wil houden. En dat is ook zo, want we zien hier dus, aldus Flokstra, dat het OM volstrekt met twee maten meet, door nu juist in de zaak Ros de beheersbaarheid anders in te richten.

Mr. Flokstra: Bij hem laat men de pleegperiode in stand, kennelijk dus wel beheersbaar, terwijl kwa beheersbaarheid Ros wordt toegegd hem niet separaat te vervolgen inzake Van Hout. Het lijkt er dus op dat het OM Ros zo snel mogelijk een vrije aftocht wil gunnen terwijl de cliënten Akgün en Soerel nog volledig vervolgbaar zijn inzake Van Hout. En dan komen we terug op de opmerking van het OM dat de verdediging wel zal stellen dat het OM Viool en Warande buiten het Passage-proces wil houden en dat kwaaddenkende zelfs zullen stellen dat dit ter bescherming van Ros zal zijn. Inderdaad, dat denkt de verdediging ook, nu het OM op geen enkele wijze aanemelijk heeft kunnen maken dat er andere gegronde redenen zijn om op deze wijze te goochelen met de tenlastelegging waarbij nadrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de vermeende deelnemers aan de criminele organisatie. Simpel gezegd: Ros versus de rest. Volstrekte willekeur in onze ogen, die er alleen maar op gericht is om Ros een veilige uitweg te bieden in de zaken Viool en Warande en erop gericht is om de verdediging de pas af te snijden in diezelfde zaken. Niet voor niets stelt men voor om op termijn slechts inzage te verlenen in deze dossiers Viool en Warande, om dan later in deze procedure na een eventuele toewijzing van de vordering ter onderbouwing daar vast aan toe te voegen dat de verdediging geen recht heeft op een volledige kennisneming en daaropvolgende voeging van die stukken, nu cliënten in de huidige Passage-zaak niet voor die feiten vervolgd worden in het kader van de criminele organisatie. Zoals Soerel reeds op 10 oktober kenbaar maakte, hij wenst geen wijziging van de tenlastegelegde periode, nu hij zich ten aanzien van het hele spectrum aan beschuldigingen die Ros tegen hem heeft geuit, wil verdedigen. En om die reden verzet de verdediging zich namens Akgün, Soerel en Burger tegen de vordering door het OM.

Mr. Flokstra: De vordering van het OM dient beoordeeld te worden op grond van Art. 313 strafvordering en op grond van Art. 68 strafrecht ligt een afwijzing niet in de rede, echter wel op grond van de beginselen van een behoorlijke procesorde. Deze beginselen vereisen een zorgvuldig opererend Openbaar Ministerie met een zuiver oogmerk van handelen, waarbij willekeur uit den boze is.

In de ogen van de verdediging dient de vordering nl. slecht ten doel de verdediging te beperken in haar rechten en toont het OM aan, gelet op het ontbreken van de vordering in de zaak Ros en in het licht van hetgeen hiervoor over de processuele consequenties naar voren is gebracht, dat zij volstrekt willekeurig opereert. Er kan volgens de verdediging geen andere conclusie zijn dan dat het OM de bevoegdheid om deze vordering uit te brengen alleen inzet met het doel om de verdediging te beperken in haar rechten en het toewijzen van de wijziging zou in strijd zijn met de beginselen van een behoorlijke procesorde en om die redenen verzoekt de verdediging het Hof de vordering af te wijzen, dan wel niet-ontvankelijk te verklaren.

***
Waar zagen we zo typische beweging van het OM eerder? In eerste aanleg heeft het OM er werkelijk alles aan gedaan om dossier Boedha (liquidatie Gerrie Bethlehem) buiten het Passage-dossier te houden. Zelfs na vele aanwijzingen, onder meer van getuigen (ik noem getuigen F1 + F3, Jesse Remmers zelf, Rob de Wit (rip) en Peter 'Peerke' Schoofs) dat kroongetuige Peter la Serpe verantwoordelijk zou zijn voor de geweldadige dood van Gerrie Bethlehem en niet zoals telkens beweerd Jesse Remmers. Het OM voerde als argument aan, weliswaar met andere woorden, dat het onderzoek naar de liquidatie van Bethlehem geheim moest blijven omdat anders het onderzoek spaak zou kunnen lopen. Een vreemder argument was bijna niet denkbaar, omdat tenslotte de verdachten reeds op zitting zaten. Een uitgelezen kans zou je zeggen om juist wél dossier Bethlehem toe te voegen, zeker als het gaat om de waarheidsvinding. Het lijkt er nu dus op volgens de verdediging dat het OM ook in geval van kroongetuige Fred Ros weer aan het goochelen is geslagen en koste wat kost Fred Ros als betrouwbaar te boek wil houden. Dat belooft weer een leuke strijd te worden aankomend jaar. Je vraagt je al gauw af of zo'n strijd niet in eerste aanleg plaats had moeten vinden eigenlijk. Maar je moet er ook wel een beetje vanuit kunnen gaan dat het Hof kritischer zal zijn dan de rechtbank in eerste aanleg en dat het OM niet wegkomt met het schuiven van tijdlijnen en het niet-verstrekken van dossiers aan de verdediging nu de mogelijke (verkeerde) verdachten reeds voor hen zitten en er reeds geluiden zijn dat Ros zelf meer bij de liquidatie van Cor van Hout is betrokken dan hij iedereen, incluis het OM, wil laten doen geloven.

***

Terug naar Donderdag. De getuigen- en onderzoekswensen die Mr. Sander Janssen naar voren bracht. (samengevat)

Mr, Sander Janssen:

 • De wijziging tenlastelegging verzetten wij ons ook tegen. Remmers wil vrijgesproken worden van de hele periode criminele organisatie.
 • De verzoeken van het OM om Willem Holleeder, Dick Vrij en Danny Kuiters te horen ondersteunen wij.
 • Ik zie geen belang om Patricia T. te horen. Zij zou kunnen bevestigen dat Jesse op bezoek was bij Ros.
 • Mr. Teurlings probeert Henk Rommy naar Nederland te krijgen, daar kunnen we verder weinig aan doen.
 • CIE-er Jaap - noodzakelijk en relevant uit verdedigingsbelang. Jaap kan bevestigen dat Jesse en Fred Ros helemaal niet zulke dikke maatjes waren. Dat wordt wel streeds gezegd (in de media oa.) maar dat is helemaal niet zo. Het waren geen compagnons ofzo.
 • Getuige Detmers - hebben we weinig aan toe te voegen.
 • CIE-ers Frits en Leen - die contact hadden met George van Dijk - het is van belang hen te horen over contacten met George van Dijk over de opdracht Piet Schneider te liquideren.
 • T029 + T075 - de verhorende verbalisanten in onderzoek Warande - beschikken over bezoekerslijsten van Ros -  'de (vermeende) mededelingen van Remmers aan Ros tijdens een bezoek in de bajes over de zaak Houtman waren de suiker op de taart voor het OM die men nog nodig had' 
 • Floor Maat, James van Niekerk en Freek Vonk  - personen uit onderzoek 'Torero' - verdenking dat Ros betrokken is bij poging tot liquidatie op Floor Maat 11 januari 2006. - om te toetsen dat Ros bij meer levensdelicten betrokken is.
 • Robin van de Bos - de compagnon van Anthony Heinicke - over zijn ervaringen met Fred Ros.
 • Paul Thijssen en Chris Mathijssen - onderzoek 'Visaak' - zouden geld moeten betalen aan Fred Ros - zouden boete van 283.000 euro wegens naamgebruik moeten betalen.
 • Siem Wulfse - over de contacten met Thijssen en Mathijssen - zou een rol spelen daarin.
 • De heer Marcel Koekoek en Sandy(weduwe Arturo Ritfeld) - in context van de moord op Arturo Ritfeld - Marcel Koekoek was daarbij aanwezig - over betrokkenheid Ros bij andere levensdelicten- ivm de proportionaliteitstoets - toetsing rechtmatigheid deal is niet uitgevoerd door de RC - deze zaak is daarom van belang om die toets uit te voeren.
 • Inzage vonnis en proces-verbaal in de zaak Ritfeld.
 • Onderzoek naar totstandkoming van de OM-deal die de RC niet heeft uitgevoerd wat Janssen betreft.
 • Officieren van justitie Betty Wind, Michiel Zwinkels, Marjolein Verwiel, Sander de Haas en Koos Plooy. - waren betrokken bij de totstandkoming van de deal bij zowel Ros als La Serpe.
 • Ook nu lijkt men akkoord te zijn gegaan dat Ros niet beschermd wordt door de Staat, maar dat hij mag zorgen voor zijn eigen beveiliging en daar geld voor krijgt van de Staat - dat raakt in het hart van de getuigenbescherming, aldus Janssen, en wil daar de officieren over horen.
 • Toevoeging CIE-gespreksverslagen - ook Ros heeft oriënterende gesprekken gehad met CIE-ers over Imac, Van der Bijl, Van Hout en Houtman - Janssen wil weten wat er is besproken.
 • Toegang tot onderzoeksdossiers Viool, Warande en Torero - liefst toevoeging ipv uren op een bureau te moeten zitten - het OM moet maar eens aangeven hoe men Ros als verdachte zag, dat dit OVC-gesprekken rechtvaardigde en dat nu kennelijk allemaal anders ziet.
 • Onderzoek naar de beweringen van Maikel Bronkhorst (Willem de glazenwasser) - in bijzonder naar de ansichtkaart (met vingerafdruk) die hij zegt te hebben verstuurd naar PI Vught met de tgekst: 'Fred, ik leef' - of Ros in die tijd wel in Vught zat - of er nog openstaande boetes of straffen zijn.

De raadsman van Jesse Remmers had een vrij lang betoog met veel meer verzoeken en onderzoekswensen en Jesse kwam zelf ook langdurig aan het woord, maar daar kom ik (ook wegens plaatsgebrek) later nog wel eens op terug.

Tijdens de zitting kwam er een sms-je binnen bij Mr. Nico Meijering van Mr. Stijn Franken, naast van Pinny Song tevens de advocaat van Holleeder, dat luidde: 'De RC heeft in de zaak Holleeder gezegd dat medio Januari onderzoekswensen binnen moeten zijn'.

Mr. Meijering: Wij dachten eerder aan begin 2016, dus dit is bijna lachwekkend!

Later kwam er nog een sms-je binnen van Mr. Franken. Meijering vertelde: De raadsman van Holleeder denkt zeker aan 3 maanden. (die hij minimaal nodig denkt te hebben om onderzoekswensen in te kunnen dienen)

Later: Mijn collega heeft al laten weten dat deze datum (half januari) absurt is. Dat is zijn standpunt dan. En: 'Het is prima dat je dat laat weten in Passage'.

***

Mr. Nico Meijering deed ook al een aantal verzoeken, waar ik later ook nog op terugkom, maar zoals gezegd, draagt hij 9 januari sowieso een meer gestroomlijndere lijst met verzoeken voor bij het Hof.


Het OM kan ook op 9 januari uitgebreider reageren met een gedegen reactie, aldus AG Mr. Posthumus, maar hij merkte onder meer wel alvast op: De verdediging laat zien hoe diep het wantrouwen zit voor het OM. De wijziging tenlastelegging is niet bedoeld om dingen buiten zicht te houden van de verdediging.

Of de verdediging dit dan maar aanneemt, durf ik niet te zeggen, maar ik kan er best wel goed naar raden...

Nadere onderbouwing en precisering getuigen- en onderzoekswensen zal plaatsvinden op 9 en 16 januari. Dan is dus de eerstvolgende zitting.

Bondtehond

dinsdag 16 december 2014

Reeks regiezittingen liquidatieproces Passage in Justitieel Complex Schiphol begonnen

De eerste regiezitting zit erop. Holleeder komt binnenkort pas aan de beurt. Hij moet eerst nog voorgeleid worden, dus het OM wil dat even afwachten alvorens met medelingen te komen die betrekking hebben op het eventueel nieuw op te starten Holleeder-proces. Met andere woorden: laten we eerst maar eens zien of Holleeder wel in voorarrest wordt genomen bij de rechter-commissaris. Zo ja, volgt er in januari wat meer info. Het is iets te vroeg daar veel meer over te zeggen, aldus AG. Mr. Frits Posthumus. Hij denkt niet dat Passage stopgezet dient te worden.

Mr. Stijn Franken voor grote klus ivm arrestatie Holleeder...

Daar zijn wel zorgen over bij de verdediging. Maandag zou ik het teken staan van regie-technische zaakjes, onder meer in verband met de toetreding van Fred Ros tot het Passage-proces als kroongetuige. Maar de aanhouding van Willem Holleeder werd natuurlijk ook wel even besproken. want er zou een hoop veranderen volgens de voorzitter van het Hof Mr. Ruud Veldhuisen. Zoals het er nu uitziet is Holleeder verdachte in de dossiers Agenda (Kees Houtman) en Perugia (Thomas van der Bijl), Art-140 (Criminele organisatie) en er zijn reeds geluiden over de zaak Viool (Cor van Hout). Maar ja, de voorgeleiding van Holleeder vindt vanmiddag dus plaats en dan moet nog blijken of hij ook daadwerkelijk in voorarrest zal worden genomen.

De verdediging maakt zich vooral zorgen over de voortgang van het proces. Mr. Nico Meijering was verbaasd dat de verdediging via de pers heeft moeten vernemen dat Holleeder was gearresteerd en las weer allerlei dingen in De Telegraaf. Kennelijk moet het via de media gecommuniceerd worden, verzuchte Meijering. Er ligt nu een pakket van 5000 pagina's verificatiemateriaal waar de verdediging nog niet helemaal doorheen is, maar je kunt nu de bui al zien hangen. Het zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de voortgang van Passage. Het OM zou dat verificatiemateriaal reeds onderzocht hebben en op die basis is Willem Holleeder afgelopen zaterdag aangehouden.

Het komt er nu op neer dat het Hof kijkt naar de mogelijkheden voor een gelijktijdige behandeling, waarbij de RC regelmatig ingezet zal worden. Verhoren die voor beide zaken, de Holleeder-zaak en Passage, van belang zijn, zouden bij de RC kunnen plaatsvinden in de meeste gevallen. Men zal in ieder geval streven naar een gelijktijdige behandeling. Daar gaat het Hof komende tijd goed over nadenken. Het OM kwam vorige week met een reeks van bijna 40 getuigen die men wil horen. Hier zie je meteen aan dat beide zaken onmogelijk gescheiden kunnen worden behandeld, omdat getuigen zowel in de Holleeder-zaak als in het grote liquidatieproces Passage van belang zijn. Er zullen mogelijk zelfs tegenstrijdige belangen onstaan vrees ik, tussen aan de ene kant de advocaten van Soerel en Akgün en aan de andere kant de verdediging van Holleeder. Hoe zich dat echter precies zal ontwikkelen, wil ik niet teveel op vooruit lopen, dat is koffiedik kijken.

Mr. Nico Meijering is er niet gerust op en voorziet grote vertraging en vindt dat zijn cliënten recht hebben om te weten waar ze nu aan toe zijn. Tenslotte is Akgün reeds 8 jaar aan het procederen, in principe, dus de raadsman wil nu wel weten wat er ligt. Als je alweer leest in De Telegraaf dat er allerlei dossiers bijgehaald worden: Mieremet, Endstra en Van Hout, wat betekent dat straks voor zijn cliënten? Het is duidelijk dat niemand wil wachten op de Holleeder-zaak. De verdediging is het erover eens dat Passage moet doorgaan. Wel roept het vragen op.

Bijvoorbeeld de vraag van Meijering: 'Krijgen we een gedelegeerde rechter-commissaris? Het OM zegt: 'wij houden u op de hoogte en delen u mede wat van belang is, we zullen geven wat relevant is'. Met andere woorden: maak u geen zorgen. Nou, wij maken ons wél zorgen, want we willen álles hebben. Als het maar niet zo gaat als in eerste aanleg, dat we moeten wachten op stukken en dat het OM stukken achterhoudt'. Meijering vroeg het Hof daar bovenop te blijven zitten. De raadsheren hadden zich er al eens kritisch over uitgelaten, maar Meijering verzocht het Hof nu uitdrukkelijk om het OM te vragen of alle relevante stukken nu reeds in bezit zijn van de verdediging en anders het OM op te dragen die te verstrekken.

Het OM kwam kort daarvoor aan het woord en wees het Hof erop dat men verzoeken had gedaan om stukken, onder meer ivm mogelijk toekomstige getuige Martin Kok, die zou hebben verklaard dat Fred Ros tegen hem verteld zou hebben dat hij de motor bestuurde tijdens de liquidatie van Cor van Hout. Meijering vond het opmerkelijk dat de helft van het betoog van het OM ging over: waar blijft het kantoor van Meijering nu met relevante stukken? Daar kon Meijering duidelijk over zijn.

Mr. Meijering: 'Ja, de heer Kok heeft ons kantoor benaderd met informatie dat Fred Ros zelf op de motor heeft gezeten bij de liquidatie van Cor van Hout. Dat hij zelf betrokken is bij diens geweldadige dood'. En er zijn meerdere getuigen tot het kantoor van Meijering gekomen, echter onder deze getuigen zijn er een aantal die bang zijn om te worden vermorzeld door het OM als zij eenmaal bekend zouden zijn. Kortom: Meijering cs. beraden zich nog of deze als NN-getuigen (anonieme bedreigde getuigen) opgevoerd zullen worden, of als gewone getuigen. Kennelijk is dat een van de redenen dat het kantoor nog stukken niet relevante informatie niet meteen heeft kunnen en willen verstrekken. Ook zijn betrokkenen angstig voor met name meneer Ros, want zo zegt Meijering: 'We zullen ook aantonen dat de tentakels van meneer Fred Ros ook nu nog ver reiken'.

Hoe zich een en ander uitkristalliseert, zullen we dus nog even moeten afwachten.

Het OM roept deze reeks getuigen op:

 • Lydia van der H. (vriendin Fred Ros)
 • Freek Geukens, ene Smit, ene Terlinden en ene Mathijssen. (vrienden van Ros, kwamen op bezoek bij hem en hebben relevante zaken besproken)
 • Stanley Karel 'Kai' Esser. (getuige in '93-zaken - heeft iets gezegd over criminele organisatie)
 • Siem Wulfse (vriend Ros - Ros spreekt over hem - vaak op bezoek geweest)
 • Mevrouw *Kik (vriendin Ros)
 • Mevrouw Doezelaar (vriendin Ros)
 • Meneer *Z. K. (op bezoek geweest namens Akgün volgens Ros)
 • Peter la Serpe (verschillende verklaringen)
 • Habes, Saro, De Boer, Haaker en Dick (verdachten / veroordeelden zaak Perugia - vaststellen betrouwbaarheid Ros)
 • George van Dijk (was reeds getuige - nader verhoor)
 • Danny Kuiters (op bezoek geweest - OVC-gesprek waarin het gaat over Ros - over het toosten op de dood van Cor van Hout)
 • Dick Vrij (naam wordt door Ros genoemd - op de hoogte van betalingen + bezoek Kuiters)
 • Greg Remmers (skala van dingen over bevraagd worden - Ros spreekt uitgebreid over Greg Remmers - over Pata)
 • Albanezen Andrea Pata en *Laadhie (over poging liquidatie George van Dijk
 • Maikel Bronkhorst (Willem de Glazenwasser) (over verklaringen Ros - contacten met familie Remmers + Siegfried Saez)
 • Piet Schneider (over verklaring van Ros)
 • Makelaar Anthony Heinicke (verhuurde woningen - Smart Vastgoed)
 • Mark Burbach (zweeft boven dossier rond - Ros kwam bij hem - kent veel mensen)
 • Jesse Remmers (confronteren met verklaringen Ros)
 • Ali Akgün (confronteren met verklaringen Ros)
 • Dino Soerel (confronteren met verklaringen Ros)
 • Sjaak Burger (confronteren met verklaringen Ros)
 • Peter la Serpe (confronteren met verklaringen Ros)
 • Mevrouw Timmers (relatie gehad met Kuiters - op bezoek geweest bij Kuiters)
 • Francis K. (vriendin Jesse Remmers - op bezoek geweest - Ros woonde even bij haar)
 • John van den Heuvel (op bezoek geweest 2004/2005 - Ros heeft daar over verklaard)
 • Bas van Hout (publicaties + bezoeken aan Ros)
 • Mr. Peter Plasman (over poging wig te drijven tussen hem en Ros)
 • Mr. *Grevers (of Krevers) (over poging wig te drijven tussen Plasman en Ros)
 • Mr. John Peters (over poging wig te drijven tussen Plasman en Ros)
 • Fred Ros zelf 
 • Mevrouw Detmer (heeft belastend verklaard in zaak Akgün en andere zaken - mogelijk wordt dat daarom een video-verhoor)
 • Peter van Koppen (over rapporten in de zaak Verbaan)

(* = weet niet zeker of ik deze namen goed heb geschreven)

Overigens zullen niet alle getuigen op zitting worden gehoord, maar ook een hele reeks bij de raadsheer-commissaris.

Verder verzoekt het OM wat stukken toe te voegen, oa. het zg. Exposé van Jesse Remmers, een stuk dat Jesse zelf heeft geschreven.

Het oproepen van Henk Rommy als getuige ziet er niet goed uit. Dat wordt moeilijk omdat de VS niet mee wil werken aan een beschikkingstelling aan Nederland. Men probeert het nog wel via een rechtshulpverzoek, eventueel voor een video-verhoor, maar daar wilde Rommy eerder niet aan meewerken, dus dat is in feite nog onzeker.

Mr. Onno de Jong, de raadsman van Fred Ros, had ook 3 verzoeken, oa. wil hij ook getuigen oproepen:
 • Jesse Remmers : toen de gordijnen na het verhoor van Fred Ros vorige maand dicht gingen, zou Jesse Remmers verklaard hebben, zo las de raadsman in de krant later, dat het verhaal over de poging liquidatie op George van Dijk niet klopte en uit de koker kwam van Fred Ros zelf. Daar wil De Jong Jesse over horen. Of wellicht kan volstaan met het voegen van die verklaring van Jesse.
 • Wil enkele door Ros afgelegde verklaringen toevoegen aan zijn eigen zaken.
 • Ros heeft er belang bij dat zijn geloofwaardigheid in stand blijft, dus wil de raadsman getuigen kunnen horen die dat betwisten. Welke getuigen wordt nog opgegeven.

Er waren geen vragen of bezwaren van de verdediging en het OM maakte ook geen bezwaar.

Mr. Meijering vroeg tot slot of de aankomende verhoren bij de raadsheer-commissaris op geluidsdrager kunnen worden vastgelegd.

Voorzitter Mr. Veldhuisen sloot de zitting hierna af.

Donderdag de 18e gaat het proces verder met een volgende regiezitting.

Bondtehond

zaterdag 13 december 2014

Willem Holleeder aangehouden voor opdrachtgeven moord

Het zat er al een tijdje aan te komen. Vanmorgen was het dan zover: Willem Holleeder is gearresteerd op verdenking van het medeplegen van moord en deelneming aan een criminele organisatie.Het Openbaar Ministerie meldt het volgende:

Willem H. aangehouden voor opdracht-geven moord
Op zaterdag 13 december 2014 is Willem H. aangehouden op verdenking van het medeplegen van moord en deelneming aan een criminele organisatie.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 56-jarige H. ervan samen met anderen opdracht te hebben gegeven Kees Houtman (in 2005) en Thomas van der Bijl (in 2006) te vermoorden. De schutters van de moord op Van der Bijl zijn reeds onherroepelijk veroordeeld.

Willem H. werd al eerder in verband gebracht met de moorden op Houtman en Van der Bijl in het kader van het Passage-onderzoek dat gaat om een aantal liquidaties en pogingen daartoe. Kroongetuige Peter la S. heeft over de rol van Willem H. bij de rechtbank in Amsterdam verklaard.

Het OM heeft met een nieuwe kroongetuige een overeenkomst gesloten. Deze getuige, Fred R., is door de rechtbank veroordeeld in het Passageproces. De verklaringen van R. zijn ingebracht bij de behandeling van het Passage-proces in hoger beroep. Fred R. heeft onder meer verklaard over de betrokkenheid van Willem H. bij moorden. Deze verklaringen hebben de verdenkingen tegen hem sterker gemaakt. Na bestudering en analyse van deze verklaringen is door het OM besloten H. aan te houden.

Het onderzoek naar Willem H. is een samenwerkingsverband tussen de landelijke eenheid en de eenheid Amsterdam van de Nationale Politie onder leiding van het Amsterdamse parket en het Landelijk Parket. Politie en OM zetten stevig in op ondermijnende criminaliteit zoals deze liquidaties in het publieke domein waarbij het risico bestaat dat onschuldige slachtoffers vallen. Politie en OM blijven daarom langdurig en vasthoudend onderzoek doen naar plegers en opdrachtgevers van dergelijke misdrijven.

Bron: Openbaar Ministerie


***

Ja, wat moet je hier op dit moment aan toevoegen? Maandag beginnen de regiezittingen in het Justitieel Complex Schiphol. Één van mijn gedachten is dat het OM Holleeder nu aanhoudt om op z'n minst meteen de verdediging in de gelegenheid te stellen onderzoekswensen mee te laten nemen, om later niet dubbelop te moeten werken. Dat Holleeder op een moment aangehouden zou worden, was wel zo goed als zeker. De vraag was wanneer. Kennelijk denkt het OM genoeg feiten te hebben verzameld om nu dan tot aanhouding te kunnen overgaan. De centrale vraag aankomende tijd zal zijn of kroongetuige Fred Ros de waarheid spreekt, of niet. 

Wordt dus vervolgd...

Bondtehond


dinsdag 25 november 2014

'Voorlopige hechtenis Gwan Ong geschorst'

Vanavond bereikte mij het nieuws dat Gwan Ong, aka 'De Chinees', morgenochtend wordt vrijgelaten uit Huis van Bewaring in Almere. Zijn advocaat Mr. Bas Jansen heeft afgelopen ochtend met succes schorsing van voorlopige hechtenis gevraagd voor zijn cliënt bij het Gerechtshof aan het IJdok in Amsterdam. Gwan belde zelf vanuit het HvB met het heugelijke nieuws, maar hield het verder kort. Er was reeds bericht binnengekomen bij het bewarend personeel dat hij morgen-ochtend kan gaan. De zaak van Gwan, onderzoek 11Cary, wordt binnenkort inhoudelijk behandeld bij het Hof in Hoger beroep.


De verdenkingen tegen Gwan zijn uitgebreid aan de orde geweest in eerdere artikelen en in Panorama. De ernstige beschuldigingen aan het adres van Gwan Ong, voornamelijk door zijn ex-vrouw Pascale Stoeltie, de zus van Hells Angel Harry Stoeltie, zijn niet mals. Zij beschuldigt Gwan van zware mishandeling, maar deed ook (volgens Gwan onnodig) aangifte van wapenbezit en wat andere strafbare feiten, waarvan Gwan zegt dat deze gezocht waren met het doel om hem voorlopig even van het toneel te doen verdwijnen. Pascale was destijds als vermist opgegeven, maar zat in werkelijkheid ondergedoken bij een huisvriend van het stel.

Lees daarover de eerdere artikelen over Gwan Ong:

Gangsterstel in oorlog

Gangster Gwan Ong vecht terug in Hoger Beroep

Gwan Ong blijft in voorlopige hechtenis


Later meer...

Bondtehond

donderdag 6 november 2014

'Voor mij is hij een vieze, smerige, onvoorstelbare leugenaar'

Een verloren ochtend, zo beschouwden vele aanwezige journalisten de onderbreking van de tweede inleidende verhoordag van kroongetuige Fred Ros door het OM om wederom te vorderen dat Ros niet zichtbaar zou zijn voor de aanwezige pers. Kort na aanvang van de zitting verzocht het OM het Hof het TV-scherm, waarop Ros dinsdag reeds de hele dag te zien was, voor niet-procesdeelnemers weer onzichtbaar te maken. Advocaat-generaal Mr. Frits Posthumus ging daarbij zelfs zo ver dat hij suggereerde dat journalisten mogelijk toch zouden proberen de getuige heimelijk te fotograferen. Die suggestie viel niet in goede aarde en veroorzaakte vooral een hard hoongelach bij een aantal jour-nalisten. Het zal je ook maar gezegd worden. 'Een beetje vertrouwen mag er wel zijn', merkte Mr. Stijn Franken op.

Ontmoeting Ros, Greg Remmers en George van Dijk in Powerzone

Deze procesdag is dus voor de lunchpauze voorbij gegaan aan het debat hierover en het beraden door de raadsheren van het Hof. Na de lunchpauze en een hele ochtend nutteloos rondhangen in de wandelgang achter de zittingszaal, waar advocaten, journalisten en JCS-personeel zich tussen de zittingen door ophouden. Kan ook gezellig zijn, maar het was niet waar we voor kwamen. Persoonlijk zou ik eerder gekozen hebben voor eenzelfde oplossing als waar het hoofd-risicovolle zittingen in de Bunker te Osdorp altijd voor koos. Journalisten moesten bij zittingen met beschermde getuigen hun telefoons met camera in hun zak of tas houden. Alleen iPads mochten plat op tafel wel gebruikt worden. Daar werd dan door de parketwachten wat extra op gelet, dat dit ook werd nageleefd door iedere journalist aan de perstafels. Kennelijk speelde nu mee dat La Serpe ook nog gehoord gaat worden in het JCS en dat het OM, met name op verzoek van TGB, er op wees dat La Serpe nooit is getoond aan de media. Dat zou met Ros ook niet moeten, vindt het TGB, gaf AG Mr. Posthumus aan.


Het niet kunnen waarnemen van Ros' lichaamstaal, ook door de media, waar de advocaten juist wel een groot voorstander van zijn en wat Mr. Nico Meijering dus ook beargumenteerde, was voor het Hof geen reden om nu de vordering van het OM namens het TGB te negeren. Sterker nog, het Hof besloot na enkele uren van beraad dat de aanwezige pers niet meer in de zittingszaal mocht tijdens het verhoor van de kroongetuige(n). Deze beslissing moest kennelijk goed onderbouwd worden en heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor toekomstige zittingen waarbij Ros, La Serpe of andere anonieme bedreigde getuigen zullen moeten verschijnen in de extra beveiligde zittingszaal van het JCS. Het zal wel zo zijn redenen hebben, maar het voelt toch een beetje krom aan, mede omdat Fred Ros dinsdag de hele dag gewoon te zien was door de aanwezige media.

Het verhoor van Ros werd meteen na deze onderbreking, gevolgd door de lunchpauze, voortgezet. De raadsheren onderwierpen Ros opnieuw aan een kritisch verhoor, met name over de zaken Perugia (Thomas van der Bijl) en Nicht (Atilla Önder). Eind van de middag namen de advocaten het verhoor over. Veel tijd was er niet meer en de vermoeidheid sloeg ook toe.

Twitter-verslagen van dit verhoor leest u hier:
Ter sprake kwam onder meer ook even de ontmoeting in de Powerzone in Amsterdam in 2002, waarbij Greg Remmers tegen George van Dijk gezegd zou hebben: 'Ga maar naar je vrouw en kinderen. Kom maar niet bij mij in de groep', in plaats van hem een plaatsje te geven in zijn organisatie (destijds) en wel een functie aan Ros zou hebben gegeven. Ros ontkende George van Dijk iets aan te hebben willen doen. Van Dijk is daar echter stellig over en ook La Serpe heeft verklaard dat Ros Van Dijk dood wilde hebben. Het was niet de eerste en ook niet de laatste tegenstrijdigheid in verklaringen van Ros en anderen, waaronder dus het beoogde doelwit George van Dijk en die andere kroongetuige, Peter la Serpe, verklaren dus iets heel anders.

Opmerkelijk (en eigenlijk ook weer niet zo opmerkelijk) waren de boze reacties van Dino Soerel, Jesse Remmers en Moppie Rasnabe, toen de voorzitter van het Hof vroeg of zij iets wilden opmerken over het verhoor van Ros deze procesdag. (Het geluid van Ros stond uit, hij kon dit niet horen.)

Jesse Remmers: Ik weet niet waar ik moet beginnen, ik ben ook een beetje vermoeid... Kijk, aan de ene kant zou ik een ontlastende verklaring over Fred Ros kunnen afleggen, want voor zover ik weet, is hij vals beschuldigd voor de opdracht geven van de moord op George van Dijk. En dan ken ik me het best wel voortstellen, even los van waar hij zich wel schuldig aan heeft gemaakt, dat eh... een hele nare ervaring is als je vals wordt beschuldigd en ook nog eens daarvoor wordt veroordeeld.
Dan is het verbijsterend, dat hoewel hij zoiets zelf heeft meegemaakt daarover, dat hij precies hetzelfde ook naar mij toe doet...  Daar eh... dat wou ik aan die kant eventjes vertellen.

(Jesse legt vervolgens uit hoe Ros hetzelfde doet als La Serpe, verzonnen verklaringen afleggen  met een overtuigingskracht waar je van staat te kijken, maar ook over de verklaringen van Alex de Boer, Saro en Habes.)

Jesse Remmers: De verklaring van Alex de Boer was 400 pagina's, zeer gedetailleerd en nu komt Ros met een heel andere verklaring. Wat hij zegt over De Boer, dat gaat echt gepaard met een enorm gebrek aan plausibiliteit... in die 400 pagina's is niet gesproken over een auto ophalen door De Boer. Er is verklaard over die heg en verhuiswagens enz, maar niet één keer over het ophalen van een auto, waarmee ik maar wil zeggen: Dat is compleet verzonnen! Ik vind dat hij dat heel erg knap doet, eigenlijk hetzelfde wat ik over La Serpe heb gezegd, eh... alle beweringen, dus ook waarvan je dus duidelijk kunt vaststellen, dat is een leugen, doet-ie met dezelfde overtuigingskracht. Je ziet vrij weinig contrast. Ehm... nou heb ik wel contrast bemerkt met wat-ie vertelt over eh... dat van George van Dijk, omdat ik dus ook weet, nou daar spreekt hij de waarheid, maar daar zie ik wel een contrast. Het is bijna komisch hoe hij dat over de De Boer daar uitlegd... En dan Saro en Habes, dat in Abcoude... Eerst verklaart hij dat met die psychische overmacht...  dat hij daar dus over liegt, nou heb ik de verklaring van Habes doorgelezen, zo'n 7,5 jaar geleden al, nu heb ik bij Habes helemaal niets kunnen ontdekken waarvan ik kan zeggen dat hij daar opzettelijk over heeft gelogen, enne...want inderdaad, zoals Habes heeft verteld, op die dag is daar helemaal niks besproken over een moord of wat dan ook. Dus wat Ros dan nu zegt, ook verteld over in die auto, ik begrijp dus dat ik daar wat heb gezegd, zelfs met het woord liquidatie erbij, dat is eh... nou dat is helemaal niet besproken, Ehm... nou ja, ik wil het hier effetjes bij laten. Dit zijn uw vragen...
Voorzitter: We noteren dit, dit zijn uw opmerkingen naar aanleiding van de vragen...
Meneer Soerel..

Dino Soerel: Voorzitter, voor mij had het geluid wel aan gemogen, want dan kan hij precies horen hoe ik over hem denk. Dat heb ik ook al gezegd in mijn eerste reactie na het bekend worden van die verklaringen. Toen heb ik ook al aangegeven dat hij liegt over dat opdrachtgeven, ook over het informatie geven. Nu komt daar bij, over dat contact met hem en hoe dat ging, en dat gedoe met die piepers wel of niet geven, ik heb van hem nooit een semafoon- of telefoonnummer gehad, ik had geen contact met hem, op die manier dan, dat zal ik verder nog wel toelichten. Toen ik die verklaringen las, dacht ik al bij mezelf: hij liegt. En als ik hem er zo bij zie zitten, ik ken natuurlijk ook verklaringen van andere mensen, die ben ik ook gaan lezen, De Boer, Habes, Saro, en hoe die mensen bedreigd zijn, nu ben ik het gaan lezen vanuit een ander perspectief, en dan zit-ie daar met zijn gladgestreken kop, gewoon keihard te liegen. U vroeg aan hem of hij niet boos was, nou ik ben echt woest, ik zou....  dat kun je niet zeggen in een rechtbank, maar ik ben echt woest! Wat voor smerigheid hij hier uithaalt, volgens mij is hij echt een vieze smerige, onvoorstelbare leugenaar! En dat had-ie best mogen horen ook! Dat eh... ik wil het toch nog effe rustig afsluiten naar u toe, maar dat ze me echt heel diep, al een hele tijd.

Moppie Rasnabe: Ja, weet je wat het is meneer de voorzitter? Ik heb levenslang gehad, van horen zeggen. Er is één ding waar je je niet tegen kunt verdedigen, dat zijn die getuigen van het OM. Die roepen maar wat, ze hebben je gezien, ze hebben je gesproken, we hebben dit gehoord, we hebben dat gehoord, maar ik heb ze één keer in de Bunker uitgedaagd, dat ze moeten komen met een foto. Ik zag die Charley Chaplin-face bij die Harry W., toen heb ik ze uitgedaagd dat ze met een foto moeten komen... Tot op de dag van vandaag is niemand met een foto gekomen. En dan heb je nog Patrick de Maere, La Serpe....  (Emotioneel) Het is onmogelijk om je te verdedigen tegen zulke getuigen...
Voorzitter: Naar aanleiding van het fenomeen OM-getuigen, zegt u eigenlijk: Ik kan me hier niet tegen verdedigen? U ervaring is slecht...
Moppie: Ik noem ze koopgetuigen deze getuigenfantasten. Want hoe moet je je tegen-bewijzen, als iemand zegt: ik heb ze gezien, zeg maar in Volendam, ik weet van mezelf, in 2002 was ik niet eens in Europa, of in de winter op Ibiza, Patrick de Maere weer, ik was niet eens in Europa... ik hen gewoon levenslang gehad op valse verklaringen.
Voorzitter: Meneer Rasnabe u kunt het Hoger beroep gebruiken, om op een ander moment hier over door te spreken, als het gaat om de bezwaren die er tegen u liggen. Denkt u daaraan. Het is niet goed het nu af te raffelen....
Moppie: Dat is onmogelijk, je bent kansloos.
Voorzitter:...maar we komen daar uiteraard op terug
Moppie: Ja. Ik ben blij dat ik hier bij het Hof ben en dat ik een eerlijk proces krijg.
Voorzitter: Goed.

Hierna sloot het Hof de zitting af.

Op 15 december gaat het proces pas weer verder. Dan is de eerste van een reeks van vier regiezittingen.


***Iets anders dan Passage, maar met zeker een aantal raakvlakken, was de persbericht dat mij tijdens de zitting bereikte. Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen is gisteren in Beverwijk de 55-jarige sportschool-houder en oud freefighter Hans Nijman (R.I.P) geliquideerd bij de sportschool waarvan hij, samen met zijn goede vriend en compagnon Dick Vrij, eigenaar was. De Telegraaf opende vanmorgen met een groot voorpagina artikel: 'MAFFIAOORLOG LAAIT WEER OP', met als bijschrift: 'Gorilla van Dino Soerel doorzeef in Beverwijk'. Deze suggestieve kop viel kennelijk (en dat is ook wel een beetje begrijpelijk) niet in goede aarde bij het kantoor van Meijering, die de verdediging van zowel Dino Soerel als Dick Vrij doet. De laatste, verdachte in de Andes-zaak, heeft zich kortgeleden vrijwillig laten opsluiten omdat hij volgens de CIE op een dodenlijst zou staan. Of deze liquidatie te maken heeft met de (vermeende) doodsbedreiging aan het adres van Dick Vrij, althans dat is hetgeen de CIE hem mededeelde, is gissen. De suggestie dat Nijman voor Soerel zou optreden als geweldsman wordt door de raadslieden van Soerel met klem ontkent.

Lees hier het persbericht:

De Telegraaf   
t.a.v de heer J. van den Heuvel
Amsterdam, 6 november 2014
Inzake : Telegraaf 6 november 2014


Geachte heer,

In de Telegraaf van vandaag vult u de gehele voorpagina en het grootste gedeelte van de pagina’s 2 en 3 met berichtgeving rondom de dood van de heer Hans Nijman.

De eerste kop op de voorpagina luidt: “Gorilla van Dino Soerel doorzeefd in Beverwijk”. Die kop is suggestief, sfeerscheppend en misleidend. Met de kwalificatie “Gorilla” doelt u er kennelijk op dat de heer Nijman een of andere gewelddadige functie bekleed zou hebben in dienst van cliënt, hetgeen onjuist is. Terzijde merk ik daarbij op dat de manier waarop u over de zojuist overleden heer Nijman spreekt als doorzeefde gorilla en vechtmachine niet getuigt van veel inlevingsvermogen.

In het artikel stelt u voorts: “Nijman gold jaren als de geweldsman van een criminele organisatie die volgens justitie mede werd geleid door Dino Soerel, een van de hoofdverdachten in het Passageproces.” Ook die passage is onjuist en misleidend.

Client zit momenteel een gevangenisstraf uit voor een oude zaak, waarin hij inderdaad is veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, maar in die organisatie en in het betreffende strafdossier komt de heer Nijman helemaal niet voor. Cliënt is nooit vervolgd voor deelname aan een organisatie waaraan Nijman ook zou deelnemen.

Ook in het Passageproces wordt cliënt niet vervolgd voor deelname aan een organisatie tezamen met Nijman. Nijman is geen verdachte in het Passageproces en wordt slechts een enkele keer zijdeling benoemd in het kader van de sportschool waarvan hij mede-eigenaar is.

Uw stelling dat ‘justitie’ meent dat Nijman een “geweldsman” was in een organisatie die door cliënt werd geleid is dus onjuist en niet gebaseerd op de verwijten die ‘justitie’ aan cliënt maakt of heeft gemaakt.

Voor de zoveelste keer zet u een verkeerd en uitermate negatief geladen beeld neer van cliënt. Aangezien u de strafzaken tegen cliënt kennelijk volgt weet u ook dat uw stellingen telkens weer onjuist en onterecht beschadigend zijn. Namens cliënt verzoek ik u dringend om zulke berichtgeving nu eens definitief te staken.

Op verzoek van cliënt – die allerminst moegestreden is, maar er gewoonweg op dit moment even geen zin in heeft om weer energie te verspillen om u te dwingen tot rectificatie - zal ik aan deze brief geen sommatie koppelen. Wel zal ik de brief verspreiden onder relevante partijen.

Hoogachtend,

M.E. van der Werf


Geen rectificatie dus, maar wel een stel advocaten van een boze Soerel die op z'n zachtst gezegd 'not amused' zijn door dergelijke berichtgeving.

Dus 15 december verder met een eerste regiezitting.

Bondtehond


woensdag 5 november 2014

Eerste verhoor kroongetuige Fred Ros een feit

Kroongetuige Fred Ros is afgelopen weken met veel bombarie geïntroduceerd in de media. Dat kan bijna niemand ontgaan zijn. Zo ook het boek De Ros Tapes, van collega- blogger + misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink, die met een integrale uitwerking van de verklaringen van deze "nieuwe" kroongetuige. Daar kunnen we inmiddels vanwege het (tijdelijke) verbod ook niet meer omheen. We zullen het als toeschouwers dus voorlopig even moeten doen met flarden uit de verklaringen die Ros heeft afgelegd en hetgeen naar voren zal komen in verhoren ter zitting, waarmee het Hof gisteren reeds een aanvang maakte. 

(vlnr) Raadsheren Mrs. Hoekstra, Veldhuisen en Steinhaus

Onder leiding van voorzitter-raadsheer Mr. Ruud Veldhuisen en de twee andere raadsheren Mrs. R.P.P. Hoekstra en R.M. Steinhaus wordt Ros nu ter inleiding twee dagen aan de tand gevoeld. De verdediging kon aan het einde van deze zittingsdag eveneens een beginnetje maken met het horen van Fred Ros. Mrs. Meijering en Janssen beten de spits af.

Het was als vanouds, zoals in de Bunker te Osdorp voorgaande jaren, eindelijk weer een drukte van belang gisteren in het nieuwe JCS-complex. De Nederlandse pers was in grote getale naar Schiphol gekomen om deze eerste verhoren mee te maken. Fred Ros zat naast zijn raadsman in de beschermde gepantserde ruimte aan de zijkant van de rechtszaal en was slechts zichtbaar op een grote flatscreen-TV. Nou ja "slechts", dat had nog even wat om handen omdat het OM verzocht namens het TGB om de getuige slechts zichtbaar te laten zijn voor de aanwezige verdachten met hun raadslieden, OM en raadsheren en niet voor de aanwezige journalisten. Het Hof ging daarover in beraad en besloot Ros uiteindelijk toch zichtbaar, naast zijn raadsman Mr. Onno de Jong, aan de media te presenteren. En terecht, want Ros was reeds in vermomming met blauw-glazige bril en een ander korter model kapsel. En mogelijk ondergaat hij na het proces nog meer uiterlijke veranderingen om zijn identiteit te verhullen in zijn leven na Passage.

In tegenstelling tot wat u wellicht een beetje gewend bent van mijn blogartikelen, ga ik aankomende weken, zoals overigens eerder aangekondigd, wat minder uitgebreid en gedetailleerd verslag doen, maar wil wel de algemene gang van zaken blijven verslaan in wat kortere vorm. Terug naar de basis, zeg maar. (lees hier: mijn eerste Passage-artikeltje) Mezelf kennende zal dat wel niet altijd lukken, want er komen toch bijna iedere zitting wel weer opmerkelijke zaken boven, en we staan nu eenmaal aan de vooravond van wederom een enorm spannend gevecht tussen aan de ene kant het Openbaar Ministerie met z'n kroongetuige(n) en aan de andere kant het enorme advocatenteam, dat ik afgelopen jaren van behoorlijk dichtbij heb kunnen en mogen volgen.

De verdachten zullen samen met hun raadslieden opnieuw strijd moeten voeren tegen volgens hen onterechte beschuldigingen die deze tweede kroongetuige over sommige verdachten heen stort. Waren Passage-zittingen in eerste aanleg soms een regelrechte uitputtingsslag, de (getuigen-)verhoren die komende zijn, beloven al niet veel beters. Voor crimewatchers echter bijzonder interessant vanwege het goede inkijkje dat men krijgt in een onderwereld waarvan we het bestaan kennen, maar zelden zoveel details aan onze neus voorbij zagen trekken, dan in dit enorme grote en langdurigste onderwereldproces ooit in de Nederlandse rechtsgeschiedenis: PASSAGE

Prettige bijkomstigheid is (voor mij althans) dat ik niet alleen (of met maar heel weinig journalisten) meer bij zittingen zit en dat de professionals (in mijn ogen) nu weer tijd vinden om zelf aanwezig te zijn en verslag te doen, is het niet op TV, dan in de reguliere papieren-, dan wel in de digitale-media. Zo kan ik wat beter afstand nemen, maar toch stug doorgaan met het verzamelen van informatie om daar op een later tijdstip mee te voorschijn te komen. Althans, plannen zijn volop in de maak en het moet er nu ook maar eens van komen. Ik heb altijd een co-writersschap geprefereerd, aangezien ik te weinig ervaring heb in het uitgeven van boeken en een project als het 'Liquidatieproces Passage' tot zulke enorme proporties is uitgegroeid inmiddels, dat ik al gauw het gevoel kreeg: Eric, dit groeit je boven je kop...

Wat vele van mijn vele duizenden lezers niet weten, is dat ik in principe ook geen journalist was toen ik hieraan begon. De grap is dat ik eigenlijk een carrière als (abstracte) kunstschilder ambieerde. Wel was ik al fervent crimewatcher. Maar tijdens het schilderen kreeg ik min of meer een bepaalde ingeving dat er iets heel anders stond te gebeuren en dat de aankomende (nu afgelopen) jaren een grote impact zouden gaan hebben in mijn leven. Destijds was ik nog als redactielid bij de misdaadsite Crimesite.nl en probeerden we reeds met enkele crimewatchers van een soort hobby een professie te maken in de online misdaadverslaggeving. Of dat gelukt is, moeten anderen maar bepalen. In ieder geval richt ik mij met het weblog 'Bondtehond' voornamelijk op dit proces en mag ik sinds 2 maanden mezelf, zelfs gerechtelijk vastgelegd na een positieve uitspraak van een commissie van wijze mannen, officieel vrijwilliger noemen. Ook dat verhaal komt ooit eens aan de orde...

Maar genoeg over mezelf. Het proces gaat nu ongetwijfeld een zeer cruciale fase in en we zullen zien of Fred Ros zich staande weet te houden, of dat de advocaten reeds in een vroeg stadium gaten in zijn verklaringen weten te schieten, een woordspeling die Mr. Nico Meijering gisteren bij Pauw en Peter R. de Vries bij DWDD ook gebruikten. ("Je mag het eigenlijk niet zeggen, 'schieten' in dit verband, maar eh...") Hahaha! Je moet er soms ook maar een beetje luchtiger tegenaan proberen te kijken, hoe ernstig dit proces ook is, zo hou je het voor alle (professioneel) betrokkenen ook enigszins te doen. Want wat we niet moeten vergeten, is dat er mensen dadelijk rond de 10 jaar met zo'n uitputtingsslag bezig zijn en dat er naast de strijd in de rechtszaal en allerhande achterhoede-gevechtjes, vaak in de media uitgevochten, wel mensen aan het werk zijn die na Passage in eerste aanleg de eindstreep reeds zagen gloren aan de horizon, maar nu dus opnieuw hun fileergereedschap uit het vet zullen moeten halen, voor zover dat niet reeds gebeurd is.

Wat me leuk en tevens nuttig lijkt, is om na iedere zitting (na een korte inleiding) een soort portal-artikel te maken, waarmee ik bedoel dat er genoeg zal worden geschreven door voornoemde profs en dat ik daar een selectie uit wil maken, uit zowel tekst, beeld als geluid, dat toch reeds verschijnt in de media. Iets anders dan u van me gewend bent, maar gezien bepaalde beperkingen van medische aard, voor mij een stuk beter vol te houden. Ook is het zinniger gezien de intensievere samenwerking die deze week is beklonken tussen mijn gewaardeerde collega (en inmiddels meer dan dat) Hendrik Jan Korterink, en mezelf. Echter teleurstelling dat u wellicht veel minder details ter ore en ogen zullen komen, is dus vooralsnog niet nodig. Alleen de vorm hoe deze tot u komen zullen dus onder meer om deze reden iets veranderen.


***


De eerste selectie:


De Misdaadjournalist (Hendrik Jan Korterink):De Telegraaf-rechtbankverslaggeefster (Saskia Belleman):


LEES HIER 
(via: Blendle)Saskia Belleman in RTL Late Night Show:


DWDD - en RTL Boulevard -verslaggever (Peter R. de Vries):Twitter-timeline #FredRos (verschillende Twitteraars):


Drie Passage-Advocaten bij (Jeroen) Pauw:
***


klik voor groter
Passage - 'The Light' - by Bondtehond


Bondtehond

dinsdag 28 oktober 2014

Passage-verdachten Pinny Song en Nan-Paul de B. voorlopig vrijgelaten

​Twee verdachten in het hoger beroep van het liquidatieproces Passage van de '93-zaak 'OPA', Nan-Paul de B. en Pinny Song, betreffende de liquidatie van Tonny van Maurik bij het Altea Hotel (nu hotel Mercure) aan de Johan Muyskenweg, worden voorlopig vrijgelaten. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist in het Gerechtshof aan het IJdok. Deze verdachten zijn door de rechtbank veroordeeld tot tien respectievelijk twaalf jaar voor betrokkenheid bij moord in 1993.


De vrijlating is gevolg van vertraging proces door kroongetuige Fred Ros
De vrijlating is het gevolg van het onderzoek naar de verklaringen van de nieuwe kroongetuige Ros. Ros kan waarschijnlijk niet over deze moord verklaren, maar het proces waarin ook andere verdachten terechtstaan gaat nu veel langer duren dan eerder werd gedacht. De uitspraak van het hof wordt daardoor pas op zijn vroegst in het late voorjaar van 2016 verwacht. Dat is bijna een jaar later dan eerder werd gedacht. Het hof vindt dat te lang om deze twee verdachten – die beiden hun betrokkenheid bij die moord in 1993 ontkennen- al die tijd in voorlopige hechtenis te houden.

Ook rechtbank liet deze verdachten al eens vrij
De rechtbank heeft deze verdachten in de loop van het Passageproces ook al in vrijheid gesteld. De rechtbank heeft echter tegelijk met haar einduitspraak in 2013 een nieuw bevel tot gevangenneming gegeven. Sinds die tijd zaten de verdachten weer vast.

Eerdere verzoeken tot schorsing werden afgewezen
Het hof heeft eerder verzoeken om schorsing van de voorlopige hechtenis van deze verdachten afgewezen. Door deze grote vertraging in de behandeling slaat de balans nu in het voordeel van deze twee verdachten door.

De vrijlating van deze twee verdachten is natuurlijk een geweldige opsteker voor de advocaten Mr. Stijn Franken van Pinny Song en Mrs. Geert-Jan Knoops en Steven Post, de nieuwe raadslieden van Nan-Paul de B. in het Hoger beroep van het liquidatieproces Passage.

Aankomende dinsdag zal Fred Ros aan de tand worden gevoeld. De advocaten slijpen intussen ongetwijfeld de messen om zijn verklaringen tot op het bot te fileren. Dat wordt spannend.

Bondtehond

dinsdag 21 oktober 2014

Soerel en Akgün voegen zich in kort geding tegen Korterink

UPDATE (31-10-2014): Het boek 'De Ros-Tapes blijft voorlopig (6 maanden) uit de schappen. Dit besliste de Kort-geding rechter in Hoger beroep, aangespannen door journalist Hendrik Jan Korterink en zijn uitgever.

Advocaat Mr. Christian Flokstra schrijft via Twitter het volgende:

***(nieuws vrijdag 22 oktober)

Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink heeft besloten in Hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de rechter. Op donderdag 30 oktober dient de zaak in Zutphen.


De Misdaadjournalist (Korterink) SCHRIJFT ER DIT OVER

***

(nieuws dinsdagavond 21 oktober) :
De rechter oordeelt dat het boek van Hendrik Jan Korterink 'De Ros-tapes' 6 maanden moet worden opgeschort, op straffe van een dwangsom van 50.000 euro.

Afweging rechter:Belang van waarheidsvinding en recht op fair trial weegt op dit moment zwaarder dan vrijheid van meningsuiting.


De rechter heeft bepaald dat 2500 exemplaren van het boek die reeds bij distributeurs liggen, moeten worden terug-gehaald vanwege 'de verstorende werking die gedetailleerde publicatie kan hebben in de strafzaak Passage'. Het boek, waarin verklaringen van Fred Ros zijn gebundeld, zou woensdag verschijnen en is geschreven door Korterink aan de hand van de door Fred Ros afgelegde verklaringen.

Uitspraak op Rechtspraak.nl

Lees hier het: VONNIS***

(nieuws dinsdagmiddag 21 oktober) :
Vanmorgen vroeg maakte misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink en nieuws- en actualiteitenprogramma 'Een Vandaag' middels een persbericht bekend dat één dezer dagen het boek 'De Ros Tapes' wordt uitgegeven. Echter zojuist is bekend gemaakt dat vandaag in de Rechtbank te Zutphen om 18 uur het kort geding dient dat het OM heeft aangespannen tegen (misdaadjournalist) Hendrik Jan Korterink en zijn uitgever. Het kort geding dient om de publicatie van de verklaringen van kroongetuige Fred Ros in het Passageproces in boekvorm te voorkomen.


Meijering Van Kleef Ficq & Van der Werf Advocaten meldt zojuist:  'Onze cliënten Dino Soerel en Ali Akgün hebben in deze kwestie hetzelfde belang als het OM. Dat geldt overigens ook voor de andere medeverdachten van Ros en voor Ros zelf. Gelet daarop hebben Soerel en Akgün besloten om zich aan de zijde van het OM te voegen in het kort geding. De conclusie tot voeging treft u bijgaand aan'.

Met vriendelijke groet,
Meijering Ficq Van Kleef & Van der Werf Advocaten

Bij dit persbericht bijgesloten de 'Conclusie tot voeging', zoals u hieronder kunt lezen:

Wat dit voor verdere consequenties heeft voor de uitzending van Een Vandaag valt nu nog niet te zeggen.

(EDIT: Niet dus, de uitzending was net op TV)

Wordt vervolgd.....


BNR sprak De Misdaadjournalist vanmiddag : HIER te beluisteren.

Ook 'Een Vandaag' sprak Korterink en advocaat Mr. Christian Flokstra van het kantoor Meijering Van Kleef Ficq & Van der Werf Advocaten : HIER te beluisteren.

Bondtehond

Een vandaag: Kluisverklaringen kroongetuige Fred Ros op straat

Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink komt vandaag met een nieuw boek: 'De Ros Tapes'. Ik was natuurlijk al een poosje op de hoogte, maar vanmorgen maken Korterink en actualiteitenprogramma 'Een Vandaag' bekend dat er vanavond een uitzending staat gepland rondom deze opzienbarende ontwikkeling:

Alle kluisverklaringen van de nieuwe kroongetuige Fred Ros in liquidatieproces Passage liggen op straat. De ruim 450 pagina’s tellende biecht en de details rond de deal verschijnen in boekvorm: ‘De Ros Tapes’. Dat meldt EenVandaag.Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink maakt het dossier over de omstreden deal met ‘De Ros-Tapes’ in een klap openbaar. Eerder lekten al wel fragmenten uit. Tijdens een zitting van het liquidatieproces toonde het Openbaar Ministerie zich daar zeer geërgerd over. Het OM riep daarom op tot terughoudendheid omdat de waarheidsvinding in het monsterproces schade zou oplopen.

Het is niet voor het eerst dat verklaringen uit een belangrijk dossier volledig gepubliceerd worden. In mei 2006 verscheen het boek ‘De Endstra-tapes’. Deze publicatie omvatte de volledige transcriptie van de achterbankgesprekken die de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE) voerde met de geliquideerde Amsterdamse vastgoedondernemer Willem Endstra. De erven Endstra probeerden publicatie te voorkomen. Het Landelijk Parket noemde het destijds ‘zeer kwalijk dat stukken uit het procesdossier door derden in boekvorm zijn uitgegeven, met name omdat de zaak nog onder de rechter is’.

‘Moordmakelaar’ Ros werd in eerste aanleg veroordeeld tot 30 jaar cel voor zijn rol in Passage. Door zijn biecht halveert hij zijn celstraf en komt hij in een getuigenbeschermingsprogramma terecht. De deal met deze nieuwe kroongetuige zorgt voor grote commotie onder verdachten en advocaten in Passage. Hij zou tegenstrijdig verklaren en wordt door onder andere Dino S. ‘kroonleugenaar’ genoemd.

Lees verder bij:Kijken dus!

Bondtehond

vrijdag 3 oktober 2014

Vers van de pers: MOCRO MAFFIA! door Wouter Laumans en Marijn Schrijver

Het jaar is nog niet voorbij, maar je kunt nu al zeggen dat gisteren in Amsterdam-West het misdaadboek van het jaar 2014 is gelanceerd tijdens een drukbezochte boekpresentatie in het sfeervolle drijvende Grandcafé Fossa. Journalisten Wouter Laumans en Marijn Schrijver presenteerden hun boek MOCRO MAFFIA.

Onder warm applaus van vele aanwezige bekende gezichten uit de Nederlandse (misdaad-) journalistiek deelde uitgeverij LEBOWSKI ruimhartig vele exemplaren van het reeds lang verwachte boek uit onder alle aanwezigen. Goed geregeld dus. Het is een mooi en spannend boek geworden, product van een samen-werking door twee gedreven journalisten waar we in de toekomst ongetwijfeld nog veel van zullen lezen, horen en vooral ook zien nu de filmrechten van MOCRO MAFFIA reeds zijn verkocht.

***

'IEDEREEN IN DIT CONFLICT WORDT GELIQUIDEERD'

GELD, AMBITIE, HOOGMOED EN VERRAAD IN DE ONDERWERELD

Een paar jaar geleden trokken ze gezamenlijk door het land om juweliers te beroven, nu vermoorden ze elkaar met zware wapens in de strijd om cocaïnemiljoenen. Niet alleen in Amsterdam, maar door heel Nederland en zelfs tot in België en Marokko is het oorlog. Maar wie staan er nu precies tegenover elkaar en waarom. MOCRO MAFFIA vertelt het inside-verhaal over de opkomst van een nieuwe generatie zware criminelen. Een verhaal over geld, ambitie, hoogmoed en verraad.

'Hij hoort achter hem hoe de moordenaars blijven schieten op Said. Rida rent door. Hij moet overgeven. Het spuug op zijn gezicht en zijn kleren is geen reden om in te houden. Hij blijft rennen. In de verte klinken nog een paar schoten. Ze hebben Said van dichtbij afgemaakt.'

WOUTER LAUMANS @WLaumans is journalist en schrijft onder meer voor Panorama en Nieuwe Revu.

MARIJN SCHRIJVER @schrijver is journalist en schrijft voor AT5 en Nieuwe Revu, eerder deed hij dat voor De Pers.

Details: MOCRO MAFFIA
Auteurs Wouter Laumans & Marijn Schrijver
Taal: Nederlands
Afmetingen: 23x211x134 mm
Gewicht: 345,00 gram
Druk: 1
Prijs: 17,50

***

'Halen dat boek!'
***

(opklikken voor groter)

  (Vastgoed-Godfather / kunstschilder twitter.com/DevliegerErik ook onder genodigden)
       
                                                              
Bondtehond

donderdag 2 oktober 2014

De Miljoenenroof - Ruud Kagie & Marian Husken

Marian Husken, één van de door mij meest gerespecteerde misdaadauteurs, tevens een zeer aardige dame, die ik heb mogen leren kennen tijdens de vele zittingen van onder meer het liquidatieproces Passage, heeft gisteren weer een spannend boek gepresenteerd: De Miljoenenroof - Het spannende verhaal achter de roof van 16 miljoen van het cultuurfonds BKVB door boekhouder/rekenwonder Clemens Kahmann - Dit keer geschreven in samenwerking met collega-redacteur Rudie Kagie.

***

Een uitgave van uitgeverij Prometheus | Bert Bakker:

De miljoenenroof is het onwaarschijnlijk spannende verhaal over de grootste roof van subsidiegeld ooit in Nederland. Hoofdrolspeler is het rekenwonder Clemens K., die in de kunstensector werd geprezen om zijn betrouwbaarheid en precisie. Hij sluisde in 2009 16 miljoen euro weg van het Amsterdamse cultuurfonds BKVB, waar hij als hoofd financiën op de loonlijst stond. Toen de megafraude aan het licht kwam, bleken de creatieve boekhouder en zijn twee tienerzonen spoorloos verdwenen. K. werd bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel. Aan het nieuwe leven van het eenoudergezinnetje in het verre Thailand kwam een einde toen de marechaussee K. in 2013 op Schiphol aanhield.

K. claimt dat hij verstrikt was geraakt in een crimineel netwerk van dreigende kickboksers, foute Russen en Hollandse penoze: zij hadden de miljoenenbuit ingepikt. Bij het bizarre scenario waren kidnapping en moord inbegrepen. De reconstructie van dit drama laat zich lezen als het verslag van een nachtmerrie, maar dit is true crime, gepleegd vanuit een statig grachtenpand, onder het oog van de culturele elite.

Zowel Rudie Kagie (1950) als Marian Husken (1948) verdienden hun sporen als redacteur van het weekblad Vrij Nederland. Dit is hun eerste coproductie in boekvorm. Van Kagie verscheen onder meer Bikkel. Het verhaal van de eerste politieke moord van het Bouterse-regime (2012).

Marian Husken schreef, veelal samen met VN-collega Harry Lensink, een reeks spraakmakende boeken over criminaliteit, waaronder het recente boek 'De jacht op crimineel geld' (2013) en natuurlijk het standaard naslagwerk 'De Dodenlijst' dat reeds verscheen tijdens de aanloop naar het liquidatieproces Passage over de aldaar behandelde liquidatie-zaken.

Husken schrijft over georganiseerde misdaad, politie, justitie, inlichtingendiensten en terrorisme. Voordien werkte ze jarenlang als eindredacteur van Vrij Nederland. Marian ontving in 2004 de Jacques van Veen persprijs voor haar informatieve en kritisch opiniërende artikelen over omstreden opsporingsmethoden, veelplegers en topcriminelen.


Bestellen:
-morgen in huis- 
(klik op afbeelding)

Prijs: € 19,95


De Miljoenenroof:
ISBN: 9789035141971
Verschenen: 28-09-2014
Leverbaar: Direct
Druk:1e druk
Uitvoering: Paperback
Taal: Nederlands
Uitgever: Prometheus Bert Bakker
Aantal paginas: 240
Auteurs: Rudie Kagie + Marian Husken

'Een aanrader!!'

Bondtehond


dinsdag 30 september 2014

'Hof laat verklaringen nieuwe kroongetuige Fred Ros in Passage toe en zaak gaat door'

Vanmiddag maakte het Gerechtshof bekend dat Fred Ros wordt toegelaten als kroongetuige in het Passage-proces. De aanwezige pers hoorde toe hoe voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen de beslissing voorlas aan de verdachten Dino Soerel, Jesse Remmers, Moppie Rasnabe en hun raadslieden. Advocaat-generaal Mr. Frits Posthumus gaf kort daarvoor aan dat Fred Ros ook aanwezig was en dat hij voortaan in de getuigencabine zal plaatsnemen, vermomd met schmink en een pruik. Dit omdat Ros sinds het bekendmaken van het sluiten van een deal met het Openbaar Ministerie geen maatje meer zou zijn van zijn medeverdachten, maar een vijand. Daar was vooral Ali Akgün volgens de AG nogal duidelijk over geweest in zijn voorgedragen reactie.Het Hof heeft beslist dat de verklaringen van Fred Ros en alle stukken over de deal zelf aan het dossier mogen worden toegevoegd. De wet staat toe dat ook in een laat stadium van een proces nieuwe stukken worden ingebracht. Verder heeft het OM bij het sluiten van de deal de juiste weg gevolgd door toestemming te vragen aan de rechter-commissaris, die die toestemming ook heeft verleend. Het bestaan van de deal is daarom een vaststaand gegeven waar het Hof niet omheen kan.

Inhoudelijk bezien gaan de verklaringen van Ros over de beschuldigingen waarvoor een aantal verdachten in Passage terecht staan. Ze zijn dus van belang voor de waarheidsvinding. Passage is een ingewikkelde zaak en de belangen zijn groot. Dat alles betekent dat het OM de plicht heeft die stukken in te brengen. De voeging van die stukken is dus niet in strijd met de beginselen van een behoorlijke procesorde, maar juist in het belang daarvan. Het Hof benadrukt dat het op dit moment oordeelt over de processuele kant van de zaak. De inhoudelijke bezwaren van de verdediging zullen later aan de orde komen.

Passageproces niet terug naar de rechtbank
Het Hof wijst de verzoeken van een aantal raadslieden om de zaak terug te wijzen naar de rechtbank af. Van terugwijzing kan alleen sprake zijn als bij de rechtbank in wezen geen volwaardige berechting heeft plaatsgevonden. Terugwijzing op grond vanwege een na het vonnis gesloten deal past niet in ons wettelijk stelsel. Het recht op berechting in twee instanties betekent niet dat alle belangrijke bewijsmiddelen en/of fundamentele verweren altijd zowel door de rechtbank als het Hof moeten worden beoordeeld. Het Hoger beroep is bedoeld om voldoende ruimte te bieden voor herkansing en herstel aan beide partijen.

Voortgangsbewaking
Een punt van zorg is de voortgangsbewaking. Er is kennelijk opsporingsonderzoek gaande, waarvan aard en inhoud voor het Hof vergaand onduidelijk zijn. Ook de verdediging wordt voor een lastige opgave geplaatst. Het Hof neemt geen genoegen met de aankondiging van de Advocaten-generaal dat zij zo nodig verslag zullen doen van de ontwikkelingen. Zij krijgen de opdracht het Hof concrete informatie te geven over het lopende opsporingsonderzoek en de gevolgen daarvan voor de tenlastelegging en de tijdsplanning. Met name waar het gaat om de beschuldigingen van het lidmaatschap van een criminele organisatie acht het Hof zeer onwenselijk dat lang onduidelijk zal blijven wat de beschuldigingen precies inhouden.

Planning
De planning is op dit moment als volgt: op 10 oktober 2014 zal het Openbaar Ministerie de gevraagde nadere informatie verstrekken; op de zittingen van 27 en 28 oktober 2014 mag de verdediging naar aanleiding daarvan regieverzoeken doen. Op 4 en 6 november 2014 is zittingsruimte gereserveerd voor de reactie van het Openbaar Ministerie en eventuele uitloop.

Bondtehond

vrijdag 19 september 2014

'Het is bizar dat het OM met deze man een overeenkomst sluit, werkelijk onbegrijpelijk!'

Trouwe lezers van deze site hebben de laatste ontwikkelingen natuurlijk ook wel meegekregen in het het Hoger beroep van het liquidatieproces Passage en kennis genomen van de "nieuwe" kroongetuige Fred Ros. Toevallig was ik er op de dag van de bekendmaking niet. Zul je altijd zien. Ik besloot kort daarvoor om wegens persoonlijke omstandigheden iets minder zittingen bij te wonen. In elk geval te wachten tot de wat belangrijkere zittingen. Dergelijke zitting liet echter niet lang op zich wachten. Donderdag konden de verdachten en hun advocaten reageren op de ingebrachte verklaringen van Fred Ros. Zo'n zitting wil je dus ook niet missen...


Om nu maar niet teveel in herhaling te vallen met wat op bijna iedere nieuwssite en in ieder krant aan de orde is geweest, publiceer ik liever wat u tot nog toe nergens kon lezen: de in de rechtszaal van het JCS voorgedragen verklaringen van de twee meest besproken Passage-hoofdverdachten de afgelopen week, Dino Soerel en Ali Akgün.

De voorzitter van het Hof Mr. Ruud Veldhuisen vroeg in de loop van de ochtend om een reactie van alle aanwezige verdachten op de verklaringen van Fred Ros. Dino Soerel en Ali Akgün deden dat middels een geschreven verklaring die Soerel zelf voorlas en Mr. Meijering die namens zijn in Turkije verblijvende cliënt Ali Akgün. Hieronder volgen de integrale teksten van deze verklaringen:

Dino Soerel: Voorzitter, ik richt mijn woord nu tot u, maar uiteraard ook tot de andere leden van het Hof: U vroeg mij afgelopen vrijdag om een reactie. Ik wilde het eerst even laten bezinken en ik wilde eerst lezen wat Fred Ros allemaal over mij verklaard heeft. En dat heb ik gedaan afgelopen weekend. Ik heb het hele weekend de verklaringen nagelezen en de uitspraken van Ros bekeken en neergelegd naast de kennis die ik al had en/of uit het dossier heb kunnen halen. Voorzitter, ik ben ervan geschrokken. Geschrokken dat het Openbaar Ministerie met deze aantoonbare leugenaar in zee is gegaan. Het is werkelijk ongelooflijk en dan heb ik het niet alleen over de verklaringen. Ik kan me voorstellen dat een "nieuwe" rechter-commissaris (nieuwe tussen aanhalingstekens) niet het hele dossier kent, maar feitelijk af is gegaan op uitspraken van anderen. Dit dossier is immers gigantisch. Maar het OM kent het dossier wel. zelfs beter dan mijen dat maakt het allemaal nog griezeliger. 

Wat wil Ros nu eigenlijk zeggen? Dat La Serpe, Alex de Boer, Saro, Habes en Pata gelogen hebben met hun uitspraken over hem? Uitspraken waar rechter al de waarheid van hebben ingeschat? Want dat is namelijk wat hij zegt. Dus als hij, Ros, de waarheid spreekt, hebben zij allemaal gelogen. Voorzitter, ik heb het dossier goed gelezen, het is precies andersom als wat Ros beweert. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik las wat hij over mij verklaard heeft. Wat Ros over mij zegt over opdrachtgeven, is niet waar. Wat hij zegt, wat betreft over afspraken met hem met betrekking tot liquidaties, is ook niet waar. Wat hij zegt over informatieverstrekking en prioriteit geven, is ook niet waar. Het zijn allemaal leugens en dan doe ik dat niet af met wellus/nietus, ik kan en zal het onderbouwen met feiten uit het dossier. Voorzitter, ik kan haast niet wachten. Maar dat het leugens zijn, dat had het OM ook al lang kunnen en ook moeten weten, omdat zij het dossier wel kennen. Ik heb Fred Ros nog nooit iets gevraagd of gegeven. Wat dan ook, nog nooit! 

Het is bizar dat het OM met deze man een overéénkomst sluit, werkelijk onbegrijpelijk! Moeten wij allen nu maanden of jaren wachten om deze leugenaar te ontmaskeren? Nou, dat heb ik de afgelopen weken al gedaan. Het zijn aantoonbare keiharde leugens, die je niet kunt wegschuiven met verschil in interpretaties zoals het OM beweert. Het is onthutsend! Nogmaals, het is bizar wat hier gebeurt. Hetgeen nu gebeurt, is hét voorbeeld hoe fout het kan gaan met getuigen die je strafvermindering en heel veel geld belooft. Dan roep je dit soort leugenaars op je af. U zult het ook zien en ik hoop dat deze liegende en bedriegende Fred Ros en de overéénkomst keihard afstraft. Voorzitter, ik hoop dat ik een eerlijk proces krijg, ondanks alle druk en dat u niet zult toegeven aan deze waanzin. Dat vertrouwen heb ik in u. Dank u.

Voorzitter: Dank u meneer Ros.
Dino Soerel: Soerel!
Voorzitter: Eh... meneer Soerel... meneer Ros zat nog in mijn hoofd...  (gelach in de zaal)
Dino Soerel: Bij mij ook!
Voorzitter: Dat had u dus wel goed overgebracht aan het Hof.... Het ligt mijlenver uit elkaar, ik hoor net de advocaat-generaal zeggen, dat het van wezenlijk belang voor de waarheidsvinding is, ik hoor u grote woorden gebruiken: 'bizar' en 'onbegrijpelijk' en 'grote leugens', nou ja, dat ligt heel ver uit elkaar, dus er ligt nog een hele taak voor het Hof om die waarheid te vinden. Het is van groot belang wat u daar zelf over te zeggen heeft. U zegt dat Ros alles bij elkaar gelogen heeft, maar zegt de heer Ros ook iets wat niet gelogen is? En wat we kunnen koppelen aan de beschuldigingen die er liggen?
Dino Soerel: Wat we kunnen koppelen aan de beschuldigingen?
Voorzitter: Ja, die aan uw adres zijn gemaakt. Heeft Ros iets gezegd dat wel waar zijn?
Dino Soerel: Eh... ja, bijvoorbeeld een etentje met de vriendinnen. Daar heeft-ie het bijvoorbeeld over gehad. Ja, dat is waar.
Voorzitter: Dus je als je leest in het dossier dat er uit uw hoek is betaald toen-ie vastzat....
Dino Soerel: Dat is niet waar. Dat is onzin.
Voorzitter: Dat is niet waar, dat is onzin...
Dino Soerel: Ik was zelf of hier, of tenminste niet hier. maar gedetineerd en anders was ik niet in de buurt en ik heb nooit contact gehad met wie dan ook daarover. Daar heb ik ook al over gezegd bij de rechtbank dat ik me dat verhaal helemaal niet herinner.
Voorzitter: Dus eigenlijk staat u bij alle kernpunten...  ja, daar tegenover?
Dino Soerel: Ik bedoel te zeggen: Ja, ik kan wel zeggen wellus en nietus bij wat hij wel of niet zegt, ik ken natuurlijk het dossier, daar heb ik me de afgelopen dagen in verdiept, want ik moet en wil het natuurlijk onderbouwen. Dat heb ik ook gevonden in het dossier en dat geeft mij natuurlijk de kennis en de kracht om het te zeggen zoals ik het gezegd heb.
Voorzitter: En kennelijk ook het vertrouwen.
Dino Soerel: Zeker! Alleen... wij moeten nu weer maanden en jaren gaan wachten, terwijl, nou ja, laat ik het tot deze kant beperken, degene die het dossier kent, die weten ook dat dit leugens zijn. Ik heb er echt intensief naar gezocht, de afgelopen week. En ik kan het ook volgende week voor u op tafel leggen, bij wijze van spreken, en dat wordt het wel duidelijk voor u, en allen. Nu zijn we afhankelijk van een...
Voorzitter: Alles wat u op tafel kunt leggen, doe dat vooral, want dat kan het proces versnellen.
Dino Soerel: Nou... dat zou ik graag willen.
Voorzitter: Dan kunnen we snel inzicht en overzicht krijgen van wat uw standpunten zijn.
Dino Soerel: Ik zal het overleggen met de heer Meijering en als we daar een weg voor kunnen vinden dan zou ik het proces graag willen versnellen, want anders zijn we weer jaren onderweg,
Voorzitter: Het kan ook omdat het OM uiteraard zegt: Het is in belang van de waarheidsvinding en dan kan het OM dat betrekken bij al het onderzoek wat nog gedaan moet worden.
Dino Soerel: Dat zou wel wat zijn, ja. Daarom heeft meneer Meijering ook gezegd: Ik ben ook bereid om te komen en te beantwoorden op de vragen.
Voorzitter: Hou dat vast en probeer ook onorthodox te zijn als het gaat om de manier waarop dat dan tot ons komt.
Dino Soerel: Ja, dat zal ik doen.
Voorzitter: Zijn er nog vragen van de collega's aan meneer Soerel?  (schudden nee)  Meneer Meijering, u wilde namens Akgün iets naar voren brengen? Hij is niet zelf verschenen, dus u krijgt gelegenheid om dat namens hem te doen. Mr. Meijering...

Mr. Nico Meijering: Ja, dit is verklaring van cliënt Akgün zoals overgenomen uit een bericht van 17 september jl.en ook dat zal ik zo dadelijk overhandigen aan de griffiers.

Ali Akgün: Geacht Hof, ik wil graag reageren op de nieuwe kroonleugenaar Fred Ros. Ik ga per zaak een verklaring afleggen waar meneer Ros mij van beschuldigt. Meneer Ros verklaart dat hij mij kent vanaf 2002. Dat is een grote leugen. Ik heb meneer Ros voor 2006 nog nooit gezien of ontmoet. Die paar keer dat ik meneer Ros heb ontmoet of ben tegengekomen, was in uitgaansgelegenheden in Rotterdam. Daar ben ik hem hooguit twee keer tegengekomen. Hij ging met een meisje om die ik kende, Lydia van der Hulst, een vriendin van Esther Scipio, dat was toen een vriendin van Dino. 
Verder heb ik hem een keer gezien op de begrafenis van de vader van Danny Kuiters. 

Ik heb nog nooit afspraken met hem gehad, zoals hij verklaart, in verband met opdrachten geven voor liquidaties en geven van informatie over personen. Fred Ros beweert dat ik hem plat belde. Als het goed is zijn er wel telefoon-taps, vanaf toen meneer Ros vrijkwam eind 2005, in het Passage-dossier en dan moet dat daarin terug te vinden zijn. Één ding weet ik zeker, dat het me onmogelijk is, want ik heb de beste man nooit gebeld, simpelweg omdat ik geen relatie met de man had. 

Ik wil nu terug komen per zaak waar Fred Ros me er in probeert te naaien. Deze getuige is eerst gaan afwachten wat er in het dossier terecht kwam. Na acht jaar dossierkennis komt de nieuwe kroonleugenaar uit de hoge hoed van het OM. Waarom nu opeens, vraagt iedereen zich af, na acht jaar? Als hij zoveel wist over liquidaties en opdrachtgeven, zoals het OM hem heeft gepresenteerd afgelopen week, dan hadden ze ook niet met die clown van een La Serpe in zee hoeven gaan. Waarom niet meteen een deal gemaakt met deze getuige in 2006? Het antwoord is simpel te geven: Omdat meneer helemaal niks kón zeggen over mij als opdrachtgever, simpelweg omdat ik nooit opdracht héb gegeven. De viezerik! Ik ben geen heilige, maar mensen vermoorden of laten doden, dat nooit!

Wat betreft de beschuldigingen van deze getuige in zaak 1, de heer Thomas van der Bijl, het volgende: Fred Ros verklaart dat hij van mij informatie heeft gekregen. Ik heb Ros, zoals ik al zei, nog nooit informatie gegeven over welke persoon dan ook. Fred Ros beweert dat hij mij rond 16 december 2005 heeft gezien bij 'Het Kalfje' (Restaurant bij Amstelveen) en hij zegt er ook bij, bij 'Ping' (Chinees restaurant). Ten eerste, die ontmoeting is er nooit geweest, maar zoals bekend is uit het dossier had La Serpe het ook over een dergelijke verzonnen ontmoeting. Maar ik heb toen al verklaard tegenover de rechtbank dat die ontmoeting, zoals La Serpe heeft verklaard, er nooit is geweest. Maar wat dacht onze nieuwe kroonleugenaar?: Ik ga La Serpe hier proberen te ondersteunen, want Ali Akgün heeft verklaard dat die ontmoeting er niet is geweest. Fred Ros zegt ook dat ik hem 80,000 euro in verband met het plegen van die liquidatie heb gegeven. Ik zou 40.000 euro een dag later hebben gegeven aan Jesse Remmers. Gek is dat, want Jesse zou toch in Marokko hebben gezeten toen? 


Fred Ros heeft grote fantasie, dat is allemaal nooit gebeurd, hij liegt keihard. Hij wist natuurlijk dat het OM effe zo'n verklaring nodig had, want La Serpe had ook al over geld gelogen in de zaak Houtman. Ros zegt ook dat nadat het was gebeurd mij tegenkwam en dat ik vroeg: "Hebben jullie het gedaan?" Met andere woorden, meneer Ros verspreekt zich hier al.  Ali moet jou informatie geven vooraf de liquidatie en als het gebeurd is, moet-ie vragen: "Hebben jullie het gedaan?"  Waarom moet Ali dat dan vragen, als-ie Fred Ros informatie heeft gegeven vooraf over Thomas van der Bijl en Ali al wist dat Fred Ros bezig was met de liquidatie van de heer Van der Bijl? Dus Fred Ros zegt zelf al: Ali weet nergens vanaf. 

Laat één ding duidelijk zijn: Ik heb nog informatie gegeven of geld in verband met liquidatie-opdrachten, maar meneer Ros heeft heel goed het dossier gelezen en gezien welke leugens nodig waren om tot een deal te komen en wat het OM graag wilde horen. De van horen zeggen verklaringen van La Serpe hebben nooit tot de gewenste uitspraak geleid waar het OM en La Serpe op hadden gehoopt, dus dan trekken we toch een nieuw konijn Fred Ros uit de hoge hoed. Als het linksom niet gebeurt, dan maar rechtsom. Het maakt toch geen moer uit of deze opdrachtgever van de moord op de heer Van der Bijl moeders met de dood heeft bedreigd, en de zus van Saro met de dood heeft bedreigd, als ze Thomas van der Bijl niet zouden doodschieten. Het zijn niet mijn woorden, het zijn verklaringen die het OM zelf heeft ingebracht in de zaak Fred Ros (Perugia). Als je Ali en Dino maar aanwijst als opdrachtgever. 

Maakt niet uit of het de waarheid is, Ali en Dino moeten hangen. Laat ze maar onschuldig in de cel wegrotten, het gaat er alleen om dat het OM zijn succes heeft in de krant en of dat nou over de rug van onschuldigen gaat, maakt ze geen moer uit. Kort samengevat: Alles wat Fred Ros zegt in de zaak Thomas van der Bijl is een leugen en als het OM zo graag Fred Ros wil geloven, moeten ze met keihard bewijs komen. Hoe moet ik bewijzen dat die afspraken er niet geweest zijn? Ik hoef ook niks te bewijzen, maar deze kroonleugenaar moet het wel bewijzen, samen met zijn kompaan en het OM.

De heer Nedim Imaç: Fred Ros zegt dat ik hem de opdracht had gegeven om Nedim Imaç te liquideren en dat ik hem ook info gaf. Ik heb nooit opdracht of informatie gegeven om iemand te liquideren. Meneer Ros zegt in zijn verklaring: Er zijn sporen te vinden over de zaak Imaç en dan komt ie met iets dat natuurlijk helemaal nergens op slaat, hij zegt: Ga naar Theo Eggens, daar huurde Imaç auto's, hij waste geld wit en reed in een Bentley. Raar dat meneer Ros nooit die info heeft gedeeld met die andere kroonleugenaar La Serpe. Ze rijden wel samen naar Bir Bey, volgens Ros, maar Ros deelt niet de info waar Imaç elke week zat en hij zag hem ook en volgens La Serpe deden ze voorverkenningen. 


Of is dit verhaal in elkaar gezet om La Serpe z'n verhaal te ondersteunen na acht jaar? Dit voegt ook totaal niks toe aan de verklaring van Fred Ros. Hij zegt dat hij in 2006 op 6 januari had gezocht op internet waar Türkiyemspor voetbalde. Hij zoekt aansluiting bij La Serpe die had verklaart dat Fred Ros in de bosjes had gelegen bij een voetbalveld. Hij wist geen naam van een club te noemen. Waarom zocht Fred Ros informatie over Türkiyemspor op terwijl hij Imaç elke week tegenkwam bij Theo Eggens in zijn garage? Terwijl ik verder diegene was volgens Ros die info zou hebben gegeven over Nedim Imaç  aan Fred Ros. Het zou voor mij heel makkelijk zijn geweest als het waar zou zijn waar Fred Ros mij van beschuldigt, dat ik info aan hem doorgaf over Imaç, terwijl hij juist deze info zelf ging opzoeken. Nou het zou voor mij de makkelijkste info zijn geweest om door te geven aan Fred Ros, mijn broertje voetbalde namelijk bij Türkiyemspor. Al mijn vrienden waar ik mee samen mee had gevoetbald, voetbalden bij Türkiyemspor. Ik heb daar jarenlang gevoetbald en ging ook vaak kijken bij voetbal van het eerste van Türkiyemspor waar Nedim Imaç elke week was. Dus dan zou het toch een eitje zijn geweest om een seintje te geven dat de heer Imaç daar aanwezig was? 

Het OM weet dat natuurlijk al lang, maar dat schrijven ze niet op. Ze weten al lang dat ik nooit Nedim Imaç wat heb willen aandoen. Waarom zou ik? Ze weten al lang wie Imaç wel wat wilde aandoen, maar ze willen het dossier niet geven. Al jaren niet! En dan meneer Ros even uit de hoge hoed trekken... Meneer Ros liegt, de viezerik, en hij haakt ook aan bij La Serpe zijn verhaal over Bir Bey, dat La Serpe pas is gaan verklaren nadat hij in de krant had gelezen dat meneer Nedim Imaç was vermoord bij de Bir Bey. In geen kluisverklaring kwam La Serpe daar eerder mee, nee, toen Bir Bey in de krant stond en meneer Ros had had gelezen dat La Serpe had verklaard dat hij samen met Fred Ros naar Bir Bey was gaan rijden en naar camera's had gekeken, Precies dezelfde leugen als La Serpe had verklaard in verband met mij probeert Ros te ondersteunen met zijn eigen leugens, maar in zijn eigen zaak met George van Dijk, zegt hij dat La Serpe liegt. Nee, meneer Ros geeft geen opdracht, heeft hij ook nog nooit gedaan in zij leven en het OM roept dat hij betrouwbaar is. Hoe moet ik ooit dit OM vertrouwen als eerlijke officieren? Nou gaan ze ineens zeggen dat Ros te vertrouwen is, alleen maar omdat ze zo verschrikkelijk graag willen scoren. Maar dan moet ze zich wel aan de regels houden... 

Laat één ding duidelijk zijn, Ros is veroordeeld voor opdracht geven voor moord op Van der Bijl, George van Dijk en Atilla Önder door de rechtbank. En in de zaak van Atilla Önder zegt hij ook: "We reden toevallig langs",  en zei Ros tegen Alex de Boer: "Die kan ook doodvallen". Hij zei niet zoals Alex de Boer verklaart, dat hij zei: "Die moet ook dood, als Thomas goed gaat dan kan je deze ook doen". Alleen wat nog erger is, dat het OM zegt: "Er zijn kleine interpretatieverschillen in de verklaringen van Fred Ros, La Serpe en Alex de Boer"... gadverdamme!! Nee, het OM moet zeggen: "Er zijn  hele grote verschillen", ik snap niet dat ze zichzelf nog in de spiegel kunnen zien bij het OM. Kan het je dan echt niks schelen als iemand onschuldige levenslang wordt opgeborgen? Wie liegt er nou, La Serpe of Ros? Of liegen ze allebei, uit eigen belang, of voor het geld dat ze meekrijgen van het OM? Er zijn veel verschillen in de verklaringen van Fred Ros en La Serpe en is Ros zijn eigen stront van 30 jaar aan het schoonvegen. Vijftien jaar minder zitten en een pak geld meekrijgen, want meneer Ros vindt dat hij niks met Van Dijk heeft te maken en met Atilla Önder en nog even, dan ook niet meer met Van der Bijl. Met andere woorden: La Serpe is een grote leugenaar. Ik ben blij dat Ros dat zegt. 

Terugkomend op de verklaringen van Fred Ros, dat ik hem opdracht zou hebben gegeven om de heer Imaç te vermoorden: het is een grote leugen en dat ik info zou hebben gegeven is een grote leugen. Laar meneer Ros dat maar bewijzen, dat kan hij niet, omdat het niet is gebeurd, en dat geldt ook voor de zaak Atilla Önder. Ik heb nooit aan Ros doorgegeven en nooit een opdracht aan Fred Ros gegeven in verband met Atilla Önder. Ik ga me eigen niet laten afslachten door deze kroonleugenaars, ook al wil het OM dat heel graag. En dan nog die vuile leugen dat ik met Siem Wulfse betalingen zou hebben geregeld aan Ros. Wanneer dan viezerik? Ik heb nog nooit betalingen geregeld en nooit contact gehad met Wulfse. Wanneer dan? Toen het OM mij in de EBI 3,5 jaar liet wegrotten? Ik heb die Wulfse nooit gezien of contact mee gehad. Dit is een voorlopige reactie van mij op de leugens van Fred Ros. Als Fred Ros bij zijn verhaal blijft, nodig ik hem uit met feiten en bewijzen te komen. Ik wil uw Hof bedanken voor de tijd die u mij hebt gegeven om mijn verklaring door mijn advocaat voor te laten lezen.
 (einde)

Voorzitter Mr. Veldhuisen merkte op: Nou, allemaal materiaal wat het OM ook kan gebruiken in het belang van de waarheidsvinding en nader onderzoek.

Hierna kreeg Mr. Nico Meijering gelegenheid van het Hof om zijn pleitnota voor te dragen. De raadsman van Soerel en Akgün vindt dat het Hof de Passage-zaak in Hoger beroep zou moeten beëindigen, de vonnissen van de rechtbank inzake Soerel en Akgün zou moeten vernietigen en de behandeling van de zaken zou moeten (terug) verwijzen naar de Rechtbank Amsterdam, aldus zijn verzoek aan het Hof.

Zoals ik reeds vermoedde, zouden zijn cliënten deze move met een nieuwe kroongetuige in deze Hoger beroep-fase van het Passage-proces wellicht ook wel eens kunnen ervaren als een truc van het OM. Want je ontneemt hen als het ware de tweede termijn ter verdediging tegen de naar hun mening tevens leugenachtige verklaringen van deze tweede kroongetuige. Immers dit is reeds de fase van Hoger beroep, bij de tweede gerechtelijke instantie, hierna eindigt het in principe. Op een cassatieprocedure na zijn de veroordelingen mogelijk definitief. Meijering ziet deze zet van het OM dan ook als een processuele goocheltruc. De raadsman van Soerel en Akgün wil daarom dat het Hof bekijkt of deze deal met Fred Ros wel mag. Hij is van mening, zeker nu er levenslang op het spel staat, dat de verdachten recht hebben op twee rechtelijke instanties.

Mocht het Hof zijn verzoek tot verwijzing naar de rechtbank afwijzen, dan zal het OM volgens Meijering rekening moeten houden met een verdediging die rechtens tot het uiterste zal gaan om te bewerkstelligen dat in ieder geval in deze instantie bij het Hof zijn cliënten een eerlijk proces zullen krijgen. Mocht het OM menen zijn cliënten even vlug vlug twee maal levenslange gevangenisstraffen in te kunnen werken, zonder dat zij een eerlijk proces krijgen, vergist het OM zich mogelijk meer dan ooit, aldus Meijering.

Ook Mr. Sander Jansen, raadsman van Jesse Remmers, reageerde ‘s middags. Hij is van mening dat het Hof de verklaringen van Ros in zijn geheel niet zou moeten accepteren. Hij vindt dat het ontbreken van juridische bepalingen om het niet zo te mogen doen, dus het inbrengen van verklaringen van een nieuwe kroongetuige in de fase van Hoger beroep, zoals het OM 's ochtends beargumenteerde, nog niet wil zeggen dat het dan maar is toegestaan. Hetgeen wat nu allemaal gebeurt, zou de wetgever niet hebben voorzien bij het goedkeuren van de relatief nieuwe kroongetuigenregeling zoals die er nu ligt, aldus Mr. Jansen.

Andere raadslieden sloten zich aan bij Mrs. Meijering en Janssen.

30 September maakt het Hof de beslissing op de verzoeken van de verdediging bekend.


***

Deze week in Panorama: 
Holleeder en de liquidaties


Holleeder en de liquidaties: Cor van Hout (2003), Cees Houtman (2005), Thomas van der Bijl (2006). Gaat Holleeder voor de bijl? Moordmakelaar Fred Ros als nieuwe kroongetuige: dat zet het Passageproces over liquidaties in de Amsterdamse onderwereld op z’n kop. Ros wijst Dino S., Ali A. en Willem Holleeder aan als opdrachtgevers op onder andere Cor van Hout. Weet Ros genoeg om dit drietal hiervoor veroordeeld te krijgen? 


Bondtehond