dinsdag 5 oktober 2010

Dino Soerel: 'Het is als meegezogen worden in een draaikolk'

Tijdens de regiezitting van Dinsdag 5 Oktober in de extra beveiligde rechtbank De Bunker stonden Mr. Bénédicte Ficq en kantoorgenoot Mr. Leon van Kleef verdachte Dino Soerel bij, die zelf overigens verstek had laten gaan op deze eerste zitting. Soerel heeft besloten niet te komen uit een soort protest tegen de manier waarop hij is gedagvaard, aldus Ficq. Hierop kwam de raadsvrouw meteen met twee preliminaire verzoeken.


Mr. Ficq wilde als eerste weten waarom zij buiten overleg is gelaten dat had plaatsgevonden tussen OM en de rechtbank in het kader van het al dan niet aanbrengen van de zaak van Soerel in het Passageproces. Meer in het bijzonder wilde de raadsvrouw weten of er bij het overleg rekening is gehouden met de volgende punten :
- de (on)mogelijkheid van de verdediging om op deze korte termijn (tussen voorgeleiding en heden) verdedigingswensen kenbaar te maken, mede gelet op:
a de omvang van het dossier;
b de naar verluid kleine 60 zittingsdagen die reeds in Passage hebben plaatsgevonden;
c het feit dat Soerel in het geheel nog geen (digitaal of papieren) dossier heeft gekregen;
d de noodzaak om de zaak (en mogelijk daar uit voortvloeiende onderzoekswensen) uitvoerig met (de in Vught gedetineerde) cliënt te bespreken;
e de ernst van de tenlaste gelegde feiten en de daarmee samenhangende belangen van cliënt.
Lees hier het hele 1e verzoek

Als tweede had de raadsvrouw een verzoek aan zowel rechtbank, maar meer in het bijzonder aan het OM hun visie kenbaar te maken wat men nu eigenlijk met deze regiezitting voor ogen heeft.
Lees hier het hele 2e verzoek

Mr. Ficq: De vraag is aan het OM. Heeft het OM zelf onderzoekswensen die men kenbaar wil maken? Wat verwacht het OM van ons? Daar ben ik echt heel nieuwsgierig naar. We vernemen graag uw visie op een en ander.

Volgens rechtbankvoorzitter Lauwaars zou de raadsvrouw niet moeten willen dat ze inzage krijgt in wat er zoal besproken is. Lauwaars: U zult het toch mee eens zijn dat er gewone besprekingen over de planning zijn en dat dat organisatorische aspecten zijn. Er is helemaal niets gebeurd.

Mr. Ficq: We starten vandaag vanaf nul. Ik ben toch benieuwd naar de antwoorden.
Ficq drukte hiermee eigenlijk meteen haar stempel op de zittingsdag. Ze is zeker niet van plan zich zonder slag of stoot bij van alles en nog wat neer te leggen. Een aantal malen reageerde ze behoorlijk fel, vooral richting het OM, maar soms ook richting de rechters.

Officier van justitie Betty Wind wilde hier wel wat over zeggen: Mevrouw Ficq spreekt van overleg. Er is geen sprake van overleg. Er is een brief gestuurd aan de president van de rechtbank mevrouw Eradus. Volstrekt geen overleg dus, alleen wat organisatorische aspecten. U heeft wel een punt, waarom ben ik niet betrokken bij dit overleg. Mischien is het goed voor de zaak Soerel dat argwanende eens aan de kant te zetten en te vertrouwen op het professionele karakter van dat soort overleg met het OM. U weet, mevr. Ficq, dat het OM er voorkeur voor heeft dat we de zaak van uw cliënt in het lopende Passageproces invoegen. Op 14 oktober komen F1 en F3 ter sprake. Het is onze grote wens dat uw cliënt ook aan de zitting deelneemt.

Mr. Wind: De dagvaarding is inderdaad uitgebracht. Of de zaak van Soerel meegenomen wordt in Passage, dat dient vandaag an de orde te komen. De rechtbank moet daar nog op beslissen. Ik zal de feiten opnoemen. Mijnheer Soerel wordt beschuldigd van het feit:
1/ dat dhr. Remmers en dhr. La Serpe dhr. Houtman hebben geliquideerd. Dat dhr Soerel een lijst heeft samengesteld en toezeggingen heeft gedaan.
2/ dat dhr. Saro en dhr. Habes op 20 april 2006 Dhr. Van der Bijl om het leven hebben gebracht met tussenkomst van Akgün, Ros en Remmers. Dat de verdachte een lijst heeft samengesteld. Dat hij bedragen en auto's beschikbaar heeft gesteld. Dat hij aanwijzingen zou hebben gegeven dat de moord van Van der Bijl prioriteit had.
3/ deelname aan een criminele organisatie (Artikel 140) met de heren Akgün, Ros, Remmers, La Serpe en Burger.
4/ dat hij valse paspoorten in het bezit had.
5/ dat hij in Amsterdam bij een aanhouding 25.000 euro + 60 Britse ponden voor handen had, terwijl hij wist dat dit van een misdrijf afkomstig was.

Betty Wind: We vinden dat deze zaken nu bij de rechtbank behandeld dienen te worden. Als Soerel niet was ondergedoken, zou hij meteen met Akgün gedagvaard en aangebracht zijn. Vanwege de omvang van het dossier is het van belang dat deze rechtbank zich ook buigt over de zaak Soerel. Er zijn ook nog 3 getuigen, Q5, F1 en F3. Het is van belang dat er een samen-oordeel wordt gevormd. Om die reden hebben we verzocht de zaak Soerel in Passage te voegen. Het is ook wenselijk dat Soerel hierbij aanwezig is. Het zal onvermijdelijk tot vertragingen leiden. Dit zou onrecht zijn ten opzichte van de andere verdachten die al lang in voorarrest zitten. We zijn echter van mening dat er een planning mogelijk is.

Voorzitter Lauwaars gaf vervolgens Mr. Ficq het woord: Mevrouw Ficq, gaat uw gang. Het is in ieder geval de bedoeling om Soerel een fair trial te bezorgen.

De advocate van Dino Soerel kwam met een flink betoog waarin zij aangaf dat dat haar cliënt de gang van zaken van vrijdag 24 september, de dag waarop Soerel werd voorgeleid voor de Rechter Commissaris, had ervaren 'als te worden meegezogen in een draaikolk.' In een noodgang vanuit Vught naar Amsterdam, daar aangekomen vernemen dat hij twee weken later zitting had in een meervoudige moordzaak, in bewaring gesteld worden en voor hij het goed en wel besefte weer in een noodgang terug naar de EBI in Vught.
Cliënt wordt geacht zijn regiewensen te formuleren in een zaak die 500 ordners beslaat en al bijna 3,5 jaar loopt. de computer waarmee cliënt het dossier (digitaal) zou kunnen lezen is door justitie nog niet eens verstrekt. Het papieren dossier evenmin. Lees hier de hele pleitnotitie.

De raadlieden van Dino Soerel verzoeken de rechtbank:
  • de behandeling van de strafzaak aan te houden voor een periode van tenminste 10 maanden teneinde een reéle voorbereidingstijd te gunnen aan de verdediging.
  • het OM te gelasten de oproeping van Soerel voor de zitting van 14 oktober a.s. in te trekken gezien het gebrek aan kennis van de verdediging van het dossier en de daar uit voortvloeiende zinloosheid van de geboden 'verdedigingsmogelijkheden', althans de behandeling van hetgeen die dag behandeld zou worden voor tenminste 10 maanden aan te houden.
Lauwaars probeerde nog enigzins in debat te gaan met Ficq, en wees haar erop dat de planning toch wel erg in de war gegooit zou worden door die 10 maanden aanhouding en dat kantoorgenoot Mr. Nico Meijering het dossier toch al moet kennen.
Lauwaars: Uw kantoorgenoot kent de hele zaak door en door, tot op de comma.....
Ficq: Ik laat mij niet verleiden tot efficiëntie. Ik zou het bijzonder op prijs stellen dat de verdediging niet door het OM, noch door de rechters beknot worden in zijn verdedigingsbelangen. Ik heb mijn eigen verplichtingen ten opzichte van andere cliënten. Ik heb die 10 maanden al krap aangehouden.Wilt u weten wat ik van de zaak weet ?
Lauwaars: Ja..?
Ficq: Bijna niets ! !

De discussie ging zo nog een poosje door. Vervolgens kwam ook confrère van Ficq Mr. Leon van Kleef met een betoog waarin hij wees op allerlei jurisprudentie. Voor hij aan de pleitnota toekwam merkte de raadsman eerst nog wat op.
Mr. Van Kleef: Cliënt zou worden beloond als hij ingepast wordt in Passage. Ik weet niet hoe ik die beloning moet plaatsen. Kleef, wat wilt u? Goed recht, of snelrecht.....?
Mijn zorg is of er naar de verdediging gekeken gaat worden.  Voor cliënt bestaat overdoen niet. De zaak begint bij het OM, vijf man sterk, om cliënt niet in 2006 te dagvaarden, maar pas in 2010 op een moment dat het proces eigenlijk zou moeten beëindigen. Het is het gevolg hoe er gedagvaard is, geen gevolg van de verdediging. De essentie is dat de verdachte de main trial moet kunnen voorbereiden. De essentie is wanneer kan hij er worden tussen geschoven? De dagvaarding van Soerel is twee weken oud. De verdediging voorbereiden doe je met z'n tweeën, cliënt en advocaat. Het is een complexe zaak, daar zijn we het wel over eens. De verdachte moet beschikking over een laptop hebben en over een printer.

Hierna reageerde Betty Wind namens het OM: Mevrouw Ficq begon met de beeldspraak van de draaikolk dat Soerel daar ingezogen is. Dan moet mij even van het hart dat hij zo'n 3 jaar heeft rondgezwommen rond het zuigpunt en daar pas is ingezogen. Hij heeft het dus wel degelijk aan kunnen zien komen. Soerel heeft ervoor gekozen zich te onttrekken aan deze zaak. Nu wordt er gezegd dat het OM cliënt bewust niet heeft gedagvaard. In deze zaak achtten wij het van belang dat Soerel op een later stadium werd gedagvaard, zodat hij niet op afstand wellicht zou kunnen sturen. Dit kun je niet zien in het kader van het ontnemen van rechten. Het was nl zijn eigen keuze. Soerel heeft net als ieder ander recht op een eerlijk proces, dat staat buiten kijf. Het is abstracto niet te bepalen hoe lang een cliënt nodig heeft zijn zaak voor te bereiden. Het is wel dat je moet kunnen onderbouwen hoe lang je nodig hebt. De rechtbank zal ook de rechten van de medeverdachten mee moeten laten wegen.

Wind noemde enkele omstandigheden op die van belang zijn volgens het OM:
- Soerel heeft zich willens en wetens aan zijn aanhouding onttrokken.
- Hij wist al in 2006 dat hij verdachte was in Passage.
- Via Moszkowicz hebben we laten weten dat hij verdachte was.
- Moszkowicz meldde dat Ficq de verdediging had overgenomen.
- Hij volgde de zaak in de media, dat bleek nadat hij via een kort geding tegen de Telegraaf dat hij niet 'de baas van Holleeder' genoemd wilde worden.
- er zijn 4 USB-sticks aangetroffen in een pot Completa koffiemelk, 3 stuks met 'dossier Zuil' en 1 met een groot deel van 'dossier Passage'.

Het OM vindt dus dat Soerel zich dus wel heeft kunnen voorbereiden op het proces, gezien deze punten, en dat Dino Soerel meteen meegenomen moet worden in Passage op de zitting van 14 Oktober.

De rechtbank deed na de pauze uitspraak over de verzoeken.
Rechtbankvoorzitter Lauwaars: De rechtbank heeft de volgende tussenoplossing bedacht. Dat u 14 dagen de tijd heeft om samen met uw cliënt het dossier te bestuderen en dat we later met een beslissing en verdere invulling van de planning komen, laten we zeggen op 19 Oktober.

Uiteindelijk merkte Ficq nog op: Ok, dan slik ik wat in en ben de 19e gewoon aanwezig.
Lauwaars: Als u niet komt met betrekking tot de F-problematiek?
Ficq: Ik moet nog bij mijn cliënt te rade gaan. Ik laat mij niet op deze manier een proces in loodsen van ga hier maar bij zitten. De F-en zijn niet ingebracht in de zaak van mijn cliënt.
Lauwaars: U komt de 14e niet? De 19e wel?
Ficq: Ik wil graag in de PV wordt opgenomen dat de verdediging niet aanwezig zal zijn.
Lauwaars: U ervaart het kennelijk alsof er heel wat over u heen gaat komen?
Ficq onhoorbaar: Kennelijk.....

14 Oktober gaat het proces verder.

Bondtehond