donderdag 5 september 2013

'De gestapelde suggesties beginnen de spuigaten uit te lopen'

Dat Mr. Jan Hein Kuijpers een bijtertje is in de rechtszaal weten we al langer, met name sinds het Holleeder-proces 'Kolbak' en het liquidatieproces 'Passage'. Als er zijns inziens iets schort aan de dossierverstrekking en de wijze waarop hij in samenwerking met zijn cliënten de wél ingebrachte verklaringen en eventuele andere stukken kan toetsen, is de raadsman er als de kippen bij om een reeks verzoeken in te dienen, al dan niet voorzien van het nodige kritische kanttekeningen. Ook in onderzoek Andes lijkt het weer die kant op te gaan. Maar goed, daar zijn pro-forma zittingen dan ook tevens voor bedoeld. De regie over zo'n belangrijk proces moet natuurlijk niet alleen bij één partij liggen.

Club Reina aan de Bosporus in Istanbul - Turkije

De beschuldigingen zijn ook niet mis. Het zoveelste 'Hollandse netwerk' zou zijn ontmanteld. 'We got him!', zo leken politie en OM wederom van de daken te willen schreeuwen, zo stelt Kuijpers. TV en kranten waren zelf opgetrommeld om de arrestatie van Danny K. vast te leggen. Een helikopter vloog boven zijn appartement in Hilversum. De kranten konden nog net geen foto's van het interieur schieten. Waar zagen we dat eerder? Bij welke Koning en/of baas van de onderwereld was dat ook weer? Kuijpers kan wel een paar voorbeelden noemen...

Mr. Kuijpers klaagde over het ontbreken van stukken en OVC-gesprekken: 'De dossiers zijn lang niet compleet! OVC-gesprekken zijn vanaf het begin opgevraagd, maar slechts sporadisch verstrekt. Kuiters moet er vanuit kunnen gaan dat hij op eerlijke wijze in rechte wordt betrokken. Mede in het kader van artikel 5 en 6 van het Europese verdrag en de daaromtrent door de rechtbank en het Hof te nemen beslissingen. En daar horen suggesties, interpretaties, conclusies, samenvattingen van stukken die niet worden getoond en overige lacunes in de dossiervorming niet bij. Tevens menen wij te weten dat er inmiddels getuigen zijn gehoord wiens verklaringen wij niet bij de meest recente aanvulling hebben mogen aantreffen, terwijl de inhoud van die verklaringen wel ontlastend voor onze cliënt zou moeten zijn. We hebben er vandaag één gekregen, in ieder geval van mevrouw Timmers, maar er moet er nog een zijn, nl van Patrick Kluivert, die ontlastend zou hebben verklaard. Ik zal aan het einde een opsomming geven van de stukken die wij op grond van de waarheidsvinding zo snel mogelijk toegevoegd willen zien. Over welke audio we wensen te beschikken en welke personen we gezien de huidige stand van de procedure wij met spoed zouden willen horen'.

De raadsman van Danny Kuiters diende onder meer de volgende verzoeken in:
- Vraagt onderzoek naar het lekken van informatie naar de media, met name de uitspraken van een rechercheur in een artikel in Panorama. (Kuijpers wil weten of de uitspraken over Kuiters
- Het verzoek om misdaadjournalist Bas van Hout te horen over dat bewuste artikel.
- Een zoekprogramma op CD's die verstrekt zijn of nog worden.
- De bron-documenten waarnaar verwezen wordt in processen-verbaal. (o.a. uit Acroniem, Gateway en Briard)
- Bob-stukken over gehele periode van het onderzoek, om de rechtmatigheid te kunnen toetsen.
- Afschriften van alle rechtshulpverzoeken aan Turkije.
- Alle audio-bestanden betreffende het onderzoek, in de breedste zin des woords.
- Uit onderzoek *Fotino de gespreksverslagen met opsporingsinstanties.

(*Fotino = het onderzoek naar mogelijke smokkel van drugs via asfalt-shreddermachines vanuit Turkije, waartoe Kuiters, Vrij, Akgün en enkele anderen een machinefabriek in Istanbul zouden hebben bezocht ter voorbereiding van cocaïne-smokkel - wat overigens wordt ontkend door Danny Kuiters, die zegt in het geheel niet aanwezig te zijn geweest bij die ontmoeting)

- De vermeende observaties van de personen in Turkije.
- De identiteit van de 3 personen die nu met X1, X2, X3 worden aangeduid naast Ali Akgün en Harry de K., of zelfs met lang, dun, dik en kort.
- Proces-verbaal van bevindingen uit het Turkse onderzoek.

Kuijpers vroeg de rechtbank de vordering gevangenhouding af te wijzen en merkte tot slot op: 'Voorarrest moet niet een regel zijn, maar een uitzondering'.

Ook top-advocaat Mr. Nico Meijering van Dick Vrij verzocht zijn cliënt in vrijheid te stellen: 'Dick Vrij is een man van 48 met niet al te heftige antecedenten', zo begint Meijering zijn betoog. 'Dat zullen echter niet veel mensen geloven als ze de publicaties zien die er verschenen na de arrestatie van de betrokkenen in 'de wakkere media': 'machtig kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld','leider van de Amsterdamse onderwereld','Turkije connectie penozekoning' en vanmorgen onder meer nog 'baas van Willem Holleeder'. En dat ongeloof wordt gevreesd bij de weging van dit verzoek inzake de voorlopige hechtenis dat de raadsman later zou doen namens zijn cliënt: ongeloof ingegeven door allerhande stemmingmakerij'.

Meijering vertrouwd op de rechtbank dat deze ongetwijfeld voorbij zal gaan aan stemmingmakerij en eerder rekening zal houden met de lange duur van het onderzoek, de ingezette opsporingsmiddelen en de bevoegdheid daartoe, het gewicht en de kwaliteit van de ingebrachte bezwaren die daar uit voort zijn gekomen, oftewel: ontbrekende informatie en het uitblijven van reactie van het OM op vragen van de verdediging. Ook volgens Meijering kan nu al worden vastgesteld dat de rechtbank en de verdediging verre van voldoende geïnformeerd lijkt als het gaat om de start van het onderzoek.

Meijering: 'Dat is even opmerkelijk als ongebruikelijk: waarom mogen u en wij tegen alle gebruiken in niet weten op welke gronden of naar aanleiding van wat precies dit giga-onderzoek is gestart? Dat zou toch des te meer transparant moeten zijn gemaakt door het OM, gelet op de langdurige en ruimhartige inzet van ver op de persoonlijke levenssfeer inbreukmakende bijzondere opsporingsbevoegdheden tegen betrokkenen en vele anderen die daarbij in beeld zijn gekomen'.

'Onderzoek Andes is reeds op 15 oktober 2009 gestart. Op 27 mei 2013 zijn de verdachten gearresteerd. Dat betekent dus dat het onderzoek 3 jaar, 7 maanden en 12 dagen in stilte gaande is geweest. En dat is ongekend lang, volgens Meijering, die al zo'n 25 jaar in het strafproces meedraait: 'er moet iets aan de hand zijn geweest dat we kennelijk niet of nog niet mogen weten'. Er is een kleine 4 jaar onderzoek gedaan door gespecialiseerde onderzoekteams met de inzet van zeer kostbare opsporingsmiddelen. Op grote schaal is er gebruik gemaakt van het peperdure middel van OVC-opname vertrouwelijke communicatie, oftewel het direct afluisteren van gesprekken die overal en nergens hebben plaatsgevonden in horecagelegenheden, auto's, rondom auto's, in bedrijven, etc'.


Mogelijke bewijzen die het OM denkt te zien in onderzoek Andes zijn vooral gebaseerd op OVC-gesprekken, daar komt het grotendeels wel op neer. Maar als gesprekken dan worden nageluisterd door verdachten en hun verdediging en je analyseert wat daar nou werkelijk werd gezegd in vergelijking tot wat er is geverbaliseerd, kom je soms "juweeltjes" tegen van (mis-)inter-pretatie die verbalisanten aan sommige dialogen tussen verdachten geven. De uitleg van de kant van de verdachte is soms verbluffend simpel en met name daarom wel eens lachwekkend om te zien hoeveel suggesties een verbalisant uit zulke tapgesprekjes weet te halen, ware het niet dat er zoveel vanaf hangt voor de verdachten. Het gaat te ver om alle voorbeelden die Meijering aanhaalt voorbij te laten komen, maar deze is wel aardig want hierbij hebben we ook beeld:

Het gaat om de volgende passage over een plezierreisje naar Turkije van Dick Vrij die daar voor de eerste keer was:

Uit opgenomen vertrouwelijke communicatie blijkt vervolgens dat Danny KUITERS deze dezelfde dag omstreeks 22:42 uur met een NNman in zijn voertuig zit. Danny refereert dan naar Turkije en zegt dat hij allemaal Turkse CD's van de baas heeft gehad. Even verder in het gesprek zegt hij: "Die grote (bijnaam van Dick VRIJ) keek zijn ogen uit... (ntv)... Die was de eerste keer mee, die wist niet wat ie meemaakte. Weet je die A hè, je hebt twee toppers daar zitten en hij is met allebei goed". En even later, "Die mafkees is nou gewoon bezig met die mensen in Turkije".
Er wordt vervolgens om 22:48 uit het voertuig gestapt. Te 23:22 stappen KUITERS en NNman weer in het voertuig. Vervolgens zegt Danny KUITERS: "Je weet het te vinden? Donderdag 12 uur".


Meijering maakt een klein zijstapje en wijkt even af van zijn pleitnotitie om een korte uitleg te geven: 'Voorzitter, ik heb hier een stukje ingescand, waarbij er gesproken wordt over Turkse CD's die hij van de baas heeft gehad. Ik zal u wat verklappen, als er ooit nog eens ruimte is op zitting, wil ik ze wel ter gehore brengen, maar alle CD's die heb ik ook gekregen. Het gaat namelijk om CD's van de baas van de club... nou, hoe heet die club nou? Eh... Club Reina... in Istanbul -Turkije. Daar waren de heren geweest. Dat schijnt een hele mooie club te zijn. En die CD's heb ik inderdaad zelf ook even gedraaid, maar om die nu mee te nemen dat vond ik wel wat ver gaan. Maar dáar ging het om. En zie eens hoe spannend dit wordt gebracht in het dossier. De gestapelde suggesties begint de spuigaten uit te lopen'...

Meijering gaat verder: 'Cliënt kan bevestigen dat je inderdaad in Turkije kwa schoonheid, eten en vakantiemogelijkheden je ogen uit kunt kijken. Ook overigens kan niets bezwarends uit aangehaalde bevindingen worden geput. Dat de verbalisant van het relaas dan zich vervolgens de opmerking:

(Opmerking verbalisant): Blijkbaar regelt 'A' (vermoedelijk *Ali AKGÜN) alles in Turkije voor het traject. Vermoedelijk wordt hier donderdag 12 uur gesproken over de ontmoeting van 30 juni, waar in ieder geval Ali Akgün ("de baas"), Danny KUITERS en Dick VRIJ aanwezig zijn.

durft te veroorloven, zegt meer iets over de auteur dan over feiten. Op basis waarvan men durft te stellen dat Akgün "alles in Turkije voor het traject" regelt, is volslagen duister. Immers men veronderstelt zonder enige onderbouwing:
- dat met 'A' bedoeld wordt Akgün;
- dat in de auto door Kuiters over het shreddertraject werd gesproken;
- dat als Kuiters in de auto zegt dat hij in Turkije "allemaal CD's van de baas heeft gehad" zulks dus met shreddertraject van doen heeft gehad en dat dus Akgün de baas moet zijn;
- dat alles over 'A' wordt gesproken en "je daar (Turkije) twee toppers hebt zitten" waarmee 'A' "allebei goed is", het dus allemaal over kwade zaken en meer in het bijzonder over het shreddertraject zou moeten gaan;
- dat als in de auto verder gezegd wordt "die mafkees (..) nou gewoon met die mensen in Turkije bezig" is, het dus weer over Akgün in relatie tot kwade zaken en meer in het bijzonder over het shreddertraject zou moeten gaan;

Behalve suggesties kan een en ander aldus op geen enkele wijze bijdragen tot de bezwaren'.

(* Ali Akgün kennen we natuurlijk nog van het Passage-proces als eerdere cliënt van Meijeing)

Meijering vraagt niet om voeging van het hele BOB-dossier, maar vind wel dat het OM op z'n minst in dit stadium inzichtelijk moet maken aan de rechtbank en de verdediging welke verdenkingen waren gerezen om het onderzoek Andes te starten en of die verdenkingen de inzet van dergelijke diep in de persoonlijke levenssfeer ingrijpende opsporingsmiddelen hebben kunnen rechtvaardigen. Daarbij heeft de raadsman het natuurlijk over het middel van OVC.

Resumerend verzoekt Meijering:
- de voorlopige hechtenis op te heffen voor alle feiten waarvoor Dick Vrij zich in voorlopige hechtenis bevindt;
- de vordering gevangenhouding af te wijzen (althans niet te ontvangen)
vanwege:
- ontbreken voldoende zwaarwegende bezwaren;
- ontbreken voldoende transparantie start onderzoek;
- uitblijven gevraagde verdedigingsmiddelen (OVC-gesprekken op geluidsdrager)
- ontbreken onderzoek, dan wel ontbreken resultaten daarvan.

En subsidiair:
- de voorlopige hechtenis van Vrij te schorsen -al dan niet onder bijzondere voorwaarden- voor zover die niet (deels) wordt opgeheven. (Meijering verwijst naar de grote belangen die spelen voor wat betreft het voortbestaan van de bedrijven van Dick Vrij)


Op 25 november is de tweede pro-forma zitting.

Bondtehond