vrijdag 24 februari 2012

'Het OM is La Serpe toe gaan staan de waarheid geweld aan te doen'

Het tweede gedeelte van het enorme verzoek tot opheffing cq. schorsing voorlopige hechtenis van Dino Soerel door zijn raadsman Mr. Nico Meijering nam net als bij het eerste gedeelte weer een hele dag in beslag. Twee stapels papier van elk 5 cm dik, 473 pagina's in totaal. Als je dat ziet, vraag je je al gauw af: Hoe ziet het uiteindelijke pleidooi er straks dan wel niet uit? In ieder geval kun je dit betoog wel beschouwen als een voorschot op het eindpleidooi dat gepland staat ergens in Mei/Juni.

Mr. Nico Meijering - Dino Soerel

Mr. Nico Meijering heeft er reeds 4 jaar procederen opzitten in de Bunker-rechtszaal van het liquidatieproces. Je kunt je bijna niet voorstellen hoe het mogelijk is dat een advocaat in staat is zijn bevindingen van die periode zo gedetailleerd en secuur weer te geven in één betoog. Ik noemde het gisteren 'fileren van de(het) vermeende bewijzen(pakket)', maar het is meer dan dat. Met recht is met dit juridische uitpluizen en ook het verwoorden in zo'n prachtig uitgebreid betoog weer een prestatie van formaat geleverd. Laat dat maar aan Meijering over. Je begrijpt meteen waarom Mr. Meijering zo'n populaire advocaat is.

Zoals ik gisteren al zei, het wordt dan ook moeilijk zo'n groot betoog in een verslag samen te vatten. Het is eenvoudigweg te groot. Maar ik kan u zo zeggen, het OM gaat een zware dobber krijgen aan dit verzoek. De rechtbank wil niet zomaar een korte reactie, maar vroeg de officieren van justitie ook echt inhoudelijk in te gaan op het betoog van Meijering. Die gelegenheid krijgt het OM op 13 februari.

Mr. Betty Wind antwoordde: Summier reageren, zou geen recht doen aan de heer Meijering.
'Waarvan akte', zou Meijering kunnen zeggen.

Donderdag ging de raadsman van Dino Soerel natuurlijk uitgebreid in op de verklaringen van kroongetuige Peter La Serpe.

Mr. Meijering: Deze kroongetuige is veel besproken en zal voorlopig nog wel gesprekstof blijven opleveren. Natuurlijk niet zo gek voor een kroongetuige in zo'n omvangrijk liquidatieproces, maar vooral niet gek omdat La Serpe tot aan de eindstreep altijd wel weer met iets komt dat niet onbesproken mag passeren.

La Serpe is in ieder geval voor ons een heel bijzondere getuige, geheel los van het feit dat hij kroongetuige is. Ik heb het in ieder geval nog niet eerder meegemaakt dat een getuige zelf aankomt met het verhaal dat hij drie soorten/categorieën verklaringen heeft afgelegd. Hij kwam met deze onthulling nadat hij meer en meer in de (on)waarheidshoek werd gedreven aan de hand van vragen over de inhoud van Holleederweglatingen in relatie tot eerdere uitspraken die hij afgelopen jaren tijdens verhoren heeft gedaan. Meer en meer geconfronteerd met tegenstijdigheden en ongerijmdheden, zocht hij vervolgens zijn vlucht in een betrekkelijke bizarre poging tot uitleg van die ongerijmdheden: drie categorieën van verklaringen met elk voor zich een eigen waarheids- of onwaarheidsgehalte. La Serpe ten voeten uit. En we kenden natuurlijk van La Serpe al zijn verhalen rondom zijn "zekerheidjes", "stelligheidjes", "logica's" en "overtuiging". Ook al geen beste basis voor het OM om een stevige bewijsconstructie op te willen bouwen.

Verder zijn daar nog andere voor La Serpe kenmerkende uitspraken geweest: "alles wat ik verklaard heb is naar waarheid geweest" of "vanaf de verklaringen bij de RC ben ik altijd volledig en naar waarheid gaan verklaren". We zullen nog zien dat deze uitspraken uiterst moeizaam, of in het geheel niet te rijmen zijn met diverse uitspraken door La Serpe gedaan inzake meerdere thema's.

In dit kader mag niet onvermeld blijven een andere gevleugelde uitspraak van La Serpe die nog tot een veelbetekenende verspreking op zitting heeft geleid. Ik doel op de veelgehoorde uitspraak van La Serpe als hij weer eens geconfronteerd werd met volslagen ongerijmdheden met eerder door hem gedane uitspraken: "Ik kende mijn overwegingen van destijds om zo te verklaren niet". Zijn meest recente verspreking: "Ik kende mijn berekeningen van destijds niet" was veelbetekenend.

Er is al heel veel gezegd over de betrouwbaarheid van La Serpe zowel in pleitnota's in de zaak van cliënt Akgün, als de vele zittingen die hebben plaatsgehad.

Er is reeds veel gezegd over de onbetrouwbaarheid van La Serpe. zowel in de pleitnota's in de zaak van cliënt Akgün, als op de vele zittingen die hebben plaatsgehad.

Er is reeds veel gezegd over de speciale kenmerken die aan (de verklaringen) van La Serpe kleven. Kenmerken die vragen om extra behoedzaamheid bij het waarderen van de waarde van zijn verklaringen, alsmede vragen om stevig aanvullend bewijs. Kenmerken die tezamen bezien tot geen andere conclusie kunnen leiden dan dat de verklaringen van La Serpe in de zaken van cliënt volstrekt onbruikbaar zijn. De hoeveelheid kenmerken dat thans kan worden bloot gelegd overstijgt het aantal kenmerken waarop wij eerder hebben gewezen.

Ik benoem die kenmerken hier inleidend kort en zal ze daarna uitgebreider bespreken. Reeds in een vroeg stadium stonden we stil bij het kenmerk dat La Serpe in beginsel alleen staat in zijn beschuldigingen, waardoor het 'unus testis nullus testis'-leerstuk in beeld komt bij deze getuige. (één getuige is géén getuige)

Verder was daar het tweede kenmerk: La Serpe is een de-auditu getuige. In de liquidatiezaken die tegen cliënt Akgün zijn opgestart, gold dat de-auditu-kenmerk niet voor alle zaken. In de zaak tegen cliënt Soerel geldt zulks in volle omvang: La Serpe heeft cliënt nog nooit gezien en/of gesproken en - hetzij ook maar direct gezegd : hij heeft cliënt ook nimmer in gezelschap van Jesse Remmers gezien.

Het derde kenmerk betreft uiteraard het feit dat La Serpe een kroongetuige is. De wetgever vereist extra stevig bewijs wil het OM de verklaringen van een dergelijke getuige met sucses kunnen bezigen tegen verdachten.

Het vierde kenmerk is dat inmiddels vast is komen te staan dat de getuige -al of niet gewild- gestuurd is.

Deze eerste vier kenmerken klevende aan (de verklaringen van) La Serpe laten zich in het kader van dit betoog het gemakkelijkst gezamelijk bespreken, hetgeen ik dan ook zal doen.

Hoewel voorgaande kenmerken natuurlijk ook raken aan de betrouwbaarheid van (de verklaringen van) La Serpe, geldt zulks des te meer -en directer- voor de volgende kenmerken. Ik zal die daarom appart bespreken.

Zo wordt het eens tijd om wat langer stil te staan bij hetgeen zeker kenmerkend (vijfde) is voor de getuige La Serpe: de daadwerkelijke redenen om kroongetuige te worden.

Het zesde kenmerk betreft de constatering dat de getuige La Serpe niet in staat is gebleken consistent te verklaren in de zaken die tegen cliënten zijn opgestart.

Het zevende kenmerk betreft het feit dat La Serpe aantoonbaar niet naar waarheid verklaard heeft. Gedoeld wordt op (onderdelen van) verklaringen die afgerekend kunnen worden met vaststaande feiten.

Kenmerk acht betreft het feit dat La Serpe zelf met zoveel woorden dan wel impliciet heeft aangegeven niet naar waarheid te hebben verklaard. We zullen dadelijk zien welke varianten op dit kenmerk zijn terug te vinden in zijn verklaringen.

Het negende kenmerk betreft de mogelijkheid dat La Serpe daadwerkelijk meent dingen te hebben meegemaakt die hij nimmer meegemaakt heeft.

Het tiende kenmerk is dat de getuige heel wel mogelijk een dealmoord (Bethlehem) die hij heeft gepleegd in de schoenen van een ander heeft geschoven. Daarmee wordt de betrouwbaarheid van de getuige in de kern geraakt.

Mr. Meijering: Al deze kenmerken die kleven aan (de verklaringen van) deze getuige zal ik hierna langslopen. Bij het ene kenmerk zal ik aanzienlijk korter stil staan dan het andere. Al is het alleen reeds omdat met betrekking tot dat kenmerk verwezen kan worden naar voorgaande pleitnota's, of omdat juist eerst bij eindpleidooi dat kenmerk nader onder de loep zal worden genomen. Verder zullen vele voorbeelden van uitspraken die door La Serpe gedaan zijn raken aan meerdere blootgelegde kenmerken of elkaar overlappen. Sommige in het oog springende uitspraken van La Serpe zullen worden besproken in de recent vrijgekomen Holleederweglatingen, aangezien die uitspraken door de weglatingsafspraken veel beter verklaarbaar lijken.

Die weglatingen zullen aan het slot van de bespreking van La Serpe appart en betrekkelijk uitgebreid aan bod komen. De verdediging acht zulks van belang, nu reeds het OM op 1 november jl. hier uitvoerig aandacht heeft besteed. Net als het OM destijds deed zal door mij ook worden stilgestaan bij de (on)rechtmatigheid van de weglatingsafspraak die met La Serpe is gemaakt. Zonodig belangrijker is daarbij ook aandacht te besteden aan de gevolgen van dergelijke weglatingsafspraken. Gevolgen die men juist kennelijk als wetgever niet heeft gewild en gevolgen die evident in de zaak van cliënt te voelen en te zien zijn.

Vervolgens ging Meijering in op wat La Serpe nu in essentie over zijn cïënt Dino Soerel te verklaren heeft. Dat is zeer weinig en daarom overzichtelijk. Van groot belang is daarna te bezien hoe het toch mogelijk is dat een getuige over zo weinig vermeende feitelijkheden in staat is zo wisselend en inconsistent te verklaren. Dat is enkel en alleen mogelijk als de getuige zich niet gesteund kan weten door de waarheid.

Tot zover de letterlijke inleiding van het betoog van Mr. Meijering.

Het bespreken van de Holleederweglatingen nam inderdaad een groot deel van de middag in beslag. Het betoog van Meijering richtte zich op de mogelijkheid dat La Serpe aan 'in de plaats stellingen' deed de afgelopen 5 jaar.

('In de plaats-stelling' = Meijering bedoeld hiermee dat La Serpe, omdat hij vreesde voor zijn veiligheid en van zijn verwanten, wilde dat zijn verklaringen over Holleeder buiten Passage bleven. De verdediging houdt het goed voor mogelijk dat La Serpe op momenten in de plaats van over Holleeder toen maar over Dino Soerel is gaan verklaren. Hij moest immers wel iemand aanwijzen. Holleeder durfde hij niet. Dan maar Soerel.)

Meijering gaf legio voorbeelden en kwam met een treffende beeldspraak: Het beeld wat La Serpe schetste is dat hij een groot schilderij maakte waar slechts een klein hoekje van ontbrak. La Serpe heeft getracht cliënt over Holleeder heen te schilderen. Het risico is dat je een verkeerd ingekleurd schilderij krijgt.

Mr. Meijering (samengevat): Al die tijd is de verdediging op het verkeerde been gezet en was de transparantie ver te zoeken. De Holleeder-passages zijn weggehouden uit de verklaringen van La Serpe onder de vlag van veiligheid. Het weghouden raakte echter niet alleen de veiligheid, maar ook de waarheidsvinding. Men had transparant kunnen vermelden dat er passages zouden worden weggelaten. Dat is niet gebeurd. Er is 5 jaar gebruik gemaakt van een woordenspel. Er was geen transparantie wat betreft de deal met La Serpe. Transparantie wordt wel steeds gesuggereerd. Het OM is La Serpe toe gaan staan de waarheid geweld aan te doen.

En La Serpe? La Serpe zal altijd bij zijn verhaal blijven. Hij zal nooit toegeven dat hij cliënt in de plaats heeft gesteld. Hij kijkt wel beter uit. La Serpe zal een eenmaal gemaakte leugen zo lang mogelijk willen blijven volhouden. De ene in de plaats stelling op de andere. Ik heb het al eens een smeerboel genoemd, aldus Meijering.

La Serpe wilde Holleeder niet belasten. Hoe moet je dan het opdrachtgeven plaatsen? En hoe komt het dat hij 'nu' het hem gevraagd wordt zich 'nu' ineens herinnert: Dat kwam van Dino af.

Meijering: Dat komt omdat hij liegt!

Tot zover deze samenvatting. De rechter mevrouw Mr. Van Dale complimenteerde Mr. Meijering na afloop met zijn betoog.

Rechter: Dank u, mijnheer Meijering. U heeft een grote prestatie geleverd.

*

Op 6 Maart gaat het proces verder met de persoonlijke omstandigheden van de verdachten. Op 13 Maart reageert het OM op dit verzoek opheffing cq. schorsing voorlopige hechtenis van Meijering.

Bondtehond