zondag 6 september 2015

'Of zulks al dan niet onder de vlag van veiligheid plaatsgevonden heeft, boeit populair gezegd niet'

Jarenlang zijn de Passage-advocaten feitelijk al bezig met het trachten te ontsluiten van de geheimen achter de financiële toezeggingen die er zijn gedaan door het OM en de uiteindelijke afspraken die daarover zijn gemaakt met de eerste kroongetuige: Peter la Serpe. Vervolgens kwam daar tijdens het Hoger beroep ook nog een tweede kroongetuige bij: Fred Ros, die in navolging van La Serpe ook heeft door-onderhandeld met het OM over financiële voordelen die er dan ook wel voor hem te behalen waren om zijn toekomst veilig te stellen. Huisje, boompje, beestje, andere identiteit in een ver warm land zou je zeggen, maar ook genoeg geld op de bank om in je eigen veiligheid te kunnen voorzien. Beide hebben er namelijk voor gekozen geen bemoeienis van TGB-ers om zich heen te willen.

La Serpe - Ros - De Boer - Fidan (rip) - Korkmaz

Nee, hun beveiliging regelen de heren zelf wel, zo eiste La Serpe en toen hem dat lukte in navolging daarvan Fred Ros natuurlijk ook. Nou dat huisje wordt een huis van rond de 3 ton, dat boompje staat wellicht binnen een hoge muur met camerabewaking erop en dat beestje zou heel goed een aantal goed afgerichte waakhonden kunnen zijn, als je alleen al ziet hoeveel geld in elk geval de kroongetuigen daar allemaal voor krijgen. (De door NOS ontdekte informatie over de hoogte van financiële vergoedingen is naar nu overigens op zitting bleek afkomstig uit een kopie van een dagvaarding dat de NOS in handen kreeg nadat kroongetuige Peter La Serpe, TP 221 genoemd in het stuk, Mr. Jan Peter van Schaik namens hem een kort geding had laten aanspannen tegen de Staat om het OM te dwingen zijn afspraken na te komen.)

Ros heeft kennelijk goed opgelet tijdens zittingen met La Serpe, want het sluiten van zijn deal heeft ogenschijnlijk veel minder om handen gehad. Geen rimpeltje op de Passage-vijver, laat staan de orkanen die we van La Serpe zo gewend waren. Geen ellenlange discussies of zitting na zitting een ontevreden kroongetuige die de onderhandelingen met het zaaks-OM en TGB kracht bij zette door telkens zijn kont tegen de krib te gooien, zoals La Serpe. My God, wat een ongelooflijke bommen werden er met regelmaat door de recalcitrante kroongetuige onder het Passageproces in eerste aanleg gelegd. Vaak bekroop je daarbij het gevoel dat La Serpe zeer goed wist waar hij mee bezig was, hoeveel macht hij uit kon oefenen en hoe ver hij kon gaan met officieren van justitie het bloed onder de nagels vandaan te halen. En niet in op de laatste plaats natuurlijk van de verdediging. Die hadden toch ook maar te dealen met zo'n weerbarstige kroongetuige die telkens weer de boel op scherp zette. Een bepaalde arrogante houding ten opzichte van de andere verdachten en hun advocaten was dan ook vaak overduidelijk voelbaar. Wat kon 'vieze Peter' nu gebeuren? Hij wist dat hij onmisbaar was voor het OM en gedroeg zich daar ook naar.

Advocaat van Dino Soerel Mr. Nico Meijering zei eens tegen me in een interview: 'Ik heb het wel-es in een ander verband ook gezegd: ik ben in dit proces niet eens zo zeer bezig met het verdedigen van mijn cliënten, maar meer het blootleggen van de wijze waarop de vervolging plaatsvindt'. Dat had vooral te maken met de stappen die het Openbaar Ministerie zette welke buiten het zicht van de verdediging bleven. Ik begreep eerlijk gezegd niet helemaal precies wat Mr. Meijering bedoelde in 2011, maar gedurende de daarop volgende jaren en vele zittingen verder kreeg ik toch wel een aardig beeld wat hij nu wilde zeggen.

Simpel uitgelegd -in mijn ogen-: Je hebt een zeer groot prestigieus en langdurig onderwereld-proces waarvan veel vanaf hangt voor justitie. Het (naar eigen zeggen) één en  ondeelbare OM is in zee gegaan met vermeende supergetuige La Serpe die zelf ook wel bloed aan zijn handen heeft kleven, maar dat moet dan maar, want hij zegt veel van de ins en outs van bepaalde liquidaties en de daarvoor verantwoordelijke criminelen te weten. De onderwereldmoorden waar men jaren geen vinger achter kon krijgen zouden mede dankzij Peter La Serpe opgelost kunnen worden en een reeks gevaarlijke criminelen zou eindelijk van de straat af zijn. Dat is een gevaarlijke klus gaat men vanuit, dus zo'n kroongetuige komt in een speciaal getuigenbeschermingsprogramma van het TGB (Team Getuigen Bescherming), een aparte afdeling binnen het OM met speciale bevoegdheden en TGB-officieren van justitie. Men heeft er zelfs een nieuwe wettelijke kroongetuigenregeling voor in het leven geroepen vlak voor het proces en Passage is zo'n beetje het eerste proces waarbij men daar gebruik van maakt. Een van de belangrijkste in het wetboek verankerde regels is echter dat getuigen niet financieel beloond mogen worden om hun verklaringen af te leggen. Dat zou de waarheidsvinding minimaal kunnen beïnvloeden en de geloofwaar-digheid van deze getuigen ontegenzeggelijk kunnen ondermijnen.

Nu zijn we aangeland op het punt waar'm de schoen nu juist wringt, want gedurende het liquidatie-proces is uitgelekt dat de kroongetuigen La Serpe en nu ook Fred Ros wel degelijk een behoorlijke sloot geld meekrijgen (minimaal 1,4 miljoen euro) om 'in hun eigen beveiliging te kunnen voorzien'. Je vraagt je dan meteen af of de wetgever dat nu wel voor ogen had, toen het ging over het hoofdstuk getuigenbescherming en bij het verankeren van de wettelijke kaders binnen die nieuwe kroongetuigenregeling. Want laten we eerlijk zijn, het is bijna niet meer aan een leek uit te leggen dat je aan de ene kant criminelen niet mag betalen voor verklaringen, maar via een omweggetje (telkens onder het mom en verborgen achter/onder de vlag van veiligheid) krijgt zo'n crimineel toch maar mooi gelegenheid om een eigen TGB-vrij leven te leiden en zijn eigen weg te gaan met 1,4 miljoen euro beloning op zak als hij eenmaal zijn kunstje in de rechtszaal heeft vertoond. Hoezo 'programma'? Het programma wilde La Serpe niet en het OM + TGB zijn daar met open ogen in meegegaan. Toen hem dat nog lukte ook na veel gesteggel en dreigementen om te weigeren nog langer mee te zullen werken met het OM, besloot Fred Ros ook zijn handtekening onder de lucratieve deal te zetten.

Daar ging de zitting weer voor een groot deel over gisteren. Het blootleggen van financiële vergoedingen is in feite al jaren een heet hangijzer in Passage en tijdens dit Hoger beroep deden Mrs. Nico Meijering en Sander Janssen vrijdag nog maar weer eens hernieuwde pogingen de raadsheren te overtuigen van het belang om het OM te dwingen transparanter te zijn in de daadwerkelijke gang van zaken rond het sluiten van de deals met La Serpe en Ros. Met name de financiële toezeggingen, het tot stand komen daarvan, de uiteindelijk afgesproken bedragen en of het wettelijk allemaal wel is toegestaan wat er gebeurt, dát intereseert de raadslieden en niet de details rondom de beveiliging van de heren. Dat zal de raadslieden een worst wezen, heb ik begrepen, maar telkens stoten zij op een muur van onwil om ook maar (plat gezegd) de lulligste details over de gang van zaken boven water te krijgen. Het OM zegt keer op keer: 'We mogen daar niks over zeggen, want het valt onder getuigenbescherming. Dat is een TGB-aangelegenheid. Getuigenbescherming staat los van de strafzaak'. Ook vaak gehoord: 'Het zaaks-OM heeft geen wetenschap van TGB-zaken en ook al zouden we het weten, dan nog kunnen wij er niets over zeggen uit veiligheidsoverwegingen'.

Volgens de raadslieden in Passage geeft dit continu afschermen van informatie onder het mom van 'veiligheid voor alles' en/of  'dit valt onder getuigenbescherming' en/of 'we weten het niet want daar gaat TGB over' het OM een vrijbrief om financiële vergoedingen aan (kroon)getuigen te geven en af te schermen voor zowel de verdediging als rechters/raadsheren van rechtbank en gerechtshof. Immers ook vragen die na lang aandringen via een rechter-commissaris gesteld mogen worden, geven de verdediging nog geen helder beeld van de feitelijke gang van zaken en de financiële tegenprestaties. Een RC moet immers ook zwijgen over details van geheime TGB-zaken.

Volgens Mr. Nico Meijering heeft het OM in visie van de verdediging ten onrechte een argument gecreëerd om de financiële toezeggingen aan het zicht van de verdediging en de rechter te onttrekken. Hij merkt daarover op:  Waar het simpelweg om gaat is dat de getuigen kennelijk hun verklaringsbereidheid (buiten de kluis) hebben laten afhangen  van het verkrijgen van (toezeggingen tot) financiële middelen/vermogen welke beschikbaar gesteld worden door de Staat. En of zulks na al dan niet onder de vlag van veiligheid plaatsgevonden heeft, boeit populair gezegd niet. (onder staan een reeks getuigen die Mr. Meijering verzoekt onder meer hierover te kunnen horen op zitting in het Hof)

Kortgeleden bleek overigens dat nu ook de Turk Hidir Korkmaz, verdachte in Enclave ((liquidatie Willem Endstra + poging moord/poging doodslag op David Denneboom) met het OM in zee is gegaan en we hadden natuurlijk al Alex de Boer, die in Perugia (liquidatie Thomas van der Bijl) getuigde en ook in een getuigenbeschermingsprogramma is verdwenen. Naar het zich nu laat aanzien, heeft Hidir Korkmaz eveneens onderhandeld met het OM en is het zo goed als zeker voor de verdediging dat deze getuige de derde persoon is die er financieel beter van moet worden.

In berichtgeving in een krant stond:
Het Openbaar Ministerie zegt Hidir K. een betrouwbare getuige te vinden. “Hij heeft niet om een tegenprestatie gevraagd van ons. Hij heeft geen geld gevraagd, hij heeft niet om strafvermindering gevraagd. Wel heeft hij gevraagd om bescherming en aangezien wij hem van belang vinden in het onderzoek naar Holleeder, bieden we hem die bescherming,” aldus het OM.

Daarover willen de raadslieden ook diverse getuigen opgeroepen zien worden.

Tot slot doken er postuum verklaringen op van de Turk Okan Fidan (rip), die kennelijk ook al bezig was om ooit eens een deal te sluiten. Waarschijnlijk niet zozeer alleen in Passage, maar hij zegt wel dingen te weten over Ali Akgün (rip). Deze man is echter in december 2014 in Amsterdam-Noord zelf geliquideerd, dus wat hij ook heeft verklaard over Akgün, die een week eerder in Turkije werd doodgeschoten, je kunt Fidan er zelf dus niet meer over bevragen als advocaat. Één vraag van de verdediging zou zeker kunnen zijn: of meneer Fidan niet toevallig bepaalde informatie uit de media had vernomen, zoals dat 'rondjes lopen' en 'een Chinees restaurant in Buitenveldert', waar La Serpe al eerder over had verklaard, of Ros. Maar voor Ros geldt eigenlijk precies hetzelfde, ook hij komt met gedeeltelijk reeds bekende informatie.

Het is bekend dat via NOS-berichtgeving concrete informatie omtrent de met La Serpe gemaakte afspraken naar buiten is gekomen. Informatie die, in ieder geval in de visie van de verdediging, afkomstig is van La Serpe zelf. Verhoren van La Serpe en Verwiel bij de rechter-commissaris hebben de bevestiging opgeleverd dat deze informatie afkomstig is uit een door de verdediging van de heer La Serpe aangespannen juridische procedure tegen de Staat, waarin deze nakoming van de in de beleving van de heer La Serpe gemaakte afspraken met de Staat vorderde.

Het betreffende stuk vormt de grondslag voor de berichtgeving van de NOS van maart 2012, en vermeldt met zo veel woorden dat in de op 2 juni 2009 gesloten 'Overeenkomst op hoofdlijnen' staat opgenomen dat een bedrag van 1.4 miljoen Euro ter beschikking zal worden gesteld en dat dit bedrag verdeeld is in een renteloze lening van 2 maal €300.000,- enerzijds en een bedrag van €800.000,- ten behoeve van de bestrijding van noodzakelijke kosten van veiligheid en het verwerven van garantie-inkomen anderzijds. Tevens vermeldt het stuk dat een bedrag van €800.000,- netto zou zijn overeengekomen en dat dit gedurende een periode van 10 jaar in termijnen van €80.000,- netto ter beschikking zou worden gesteld.

Meijering vraagt het Hof het OM op te dragen de volgende vragen te beantwoorden:

(klik op afbeelding)

Hieronder ook even op een rijtje de meeste getuigen die de verdediging nog op zitting wil horen en enkele stukken die men nog wil ontvangen van het OM.

Mr. Nico Meijering, raadsman Dino Soerel, verzocht de volgende getuigen horen op zitting:

Vandros/Passage
 • Astrid Holleeder
 • Sonja Holleeder
 • Sandra den Hartog
 • Mr. Betty Wind - officier van justitie
 • Hidir Korkmaz
Over (vermeende) betalingsafspraken met Ros
 • Moeder van Ros (was reeds toegezegd - verhoor is op dinsdag 8 sept as.)
 • Zoon van Ros (was reeds toegezegd - verhoor is op dinsdag 8 sept as.)
(aanvullend):
 • Jadie Demi P.
 • Astrid P.
 • Cher P.
 • Ben Z.
 • Joël Justy P.
Onderzoek Perugia (liquidatie Thomas van der Bijl)
 • Dwight Saro
 • Remy Habes
Onderzoek Viool (liquidatie Cor van Hout)
 • Geurt Roos
 • Ad van Hout
 • C.M Smit
 • Martin Erkamps
 • Piet Schneider
 • Dirk D. (onder voorbehoud)
Over moordplannen van Ros
 • L.F. Gressmann - Kan verklaren over het voornemen van Ros om Alex de Boer, Mike Verfuurt en Peter van Dijk te vermoorden.
 • Peter van Dijk
 • E.M.C.W de L. (schoonzoon Peter van Dijk)
Over Ros en de motor liquidatie Cor van Hout
 • R.R.A S. - Ros heeft erkend één van de personen op de motor te zijn geweest die is gedumpt bij het bruggetje in Buitenveldert.
Onderzoek Vandros (liquidatieonderzoek i.v.m Holleeder)
 • Cornelis W.
 • Hermanus W.
 • Harriette Sonja M.
 • P.M.E. van der W.
  +
Stukken met verklaringen
Maria Houtman
Arjen Kaale jr.
Martin Erkamps


Over (overleden) getuige Okan Fidan
 • De ovj onder wiens verantwoordelijkheid de kluisverklaring van Fidan is opgenomen
 • Aydin R.
Pasta di Mama
Stukken en camerabeelden i.v.m met vermeende ontmoeting Soerel en Remmers in Italiaanse broodjeszaak Pasta di Mama

*

Mr. Sander Janssen, raadsman Jesse Remmers, wil de volgende getuigen horen op zitting:

Over afspraken met La Serpe:
 • Officier van Justitie belast met getuigenbescherming mr.Marjolein Verwiel
 • Mr. H.N. (Harm) Brouwer, Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal

Onderzoek Vandros:
 • Hidir Korkmaz
 • Astrid Holleeder
 • Sonja Holleeder
 • Sandra den Hartog
Onderzoek Viool:
 • M. (Martin) Erkamps
 • M.M. (Martin) Kok
 • L.F. Gressmann
 • E.M.C.W. de L.
 • T.J. (Koos) Reuvers
Beide raadslieden verzochten om veel meer stukken die ik verder niet nader zal benoemen.

*

De Advocaten-generaal van het Openbaar Ministerie reageerden vrijdag op de (getuigen-)verzoeken/onderzoekswensen en willen op enkele nieuwe getuigen na, of enkele getuigen die reeds op de lijst zouden staan, dat de meeste verzoeken worden afgewezen.

*

Het Hof maakt op maandag 21 september as. om 13:30 de beslissingen bekend op de verzoeken.

Dinsdag 8 september as. om 9:30 staan de verhoren van de moeder (Mia S.) en de zoon (Sonny P.) van Fred Ros op de agenda van het Hof.

Bondtehond