vrijdag 16 september 2011

'De verdediging zal bezwaar maken'

De nieuwe getuige van het openbaar ministerie waar al enige weken sprake van is, blijkt geen kroongetuige te zijn. De geruchten spraken wel steeds over een kroongetuige, echter deze man of vrouw gaat gewoon onder naam en op zitting verklaren. Daarbij gaat het om zo'n anderhalf A4-tje tekst per zaak, met name de '93-liquidaties van de Joegoslaven Djordje Ilic en Selim Hadziselimovic bij de Ouderkerkerplas, van diamantair en drugshandelaar Henie Shamel en Anne de Witte in Antwerpen en die van sportschoolhouder Tonny van Maurik bij het Altea Hotel in Amsterdam. Officier van justitie Mr. Betty Wind vertelde de aanwezigen dat het OM rond is met de besprekingen die zijn gevoerd over de voorwaarden waarop de getuige bereid is te getuigen.


Mr. Wind vroeg de rechtbank twee dagen beschikbaar te stellen om de getuige op zitting te horen. Het liefst met enkele dagen ertussen en met een ingelaste leespauze bij aanvang van de eerste dag om de stukken te kunnen bestuderen. Het gaat dus niet om een kroongetuige, maar om een getuige volgens Art. 226g lid 4 Sv

Mr. Betty Wind: Er moeten wel beschermingsmaatregelen getroffen worden. De getuige zal op naam verklaren, dus niet anoniem. Het gaat overigens niet om een getuige die een zak geld krijgt. Dit beeld zou niet terecht zijn. Het gaat om een getuige die bijvoorbeeld strafkorting of teruggave van in beslag genomen goederen zou kunnen krijgen.

Rechtbankvoorzitter Lauwaars vroeg het OM waarom er een leespauze zou moeten worden ingevoerd en de stukken niet gewoon worden verstrekt.
Mr. Wind: Als we de stukken eerder zouden verstrekken, zou al duidelijk kunnen worden om wie het gaat. Dat willen we nog niet. Het kan ook nog niet.

De raadsman van Jesse Remmers, Mr. Sander Janssen, maakte als eerste bezwaar en gaf te kennen onder geen enkele voorwaarde akkoord te zullen gaan. Er zijn nog teveel vragen. Hoe verhoud zich dit tot de andere zaken? Hoe verhoud zich dit tot de media? Et cetera.
Mr. Janssen: Het zou allemaal niet zo heel belangrijk zijn wat deze getuige heeft te vertellen, maar er zou wel degelijk onderzoek moeten plaatsvinden. Er moet minimaal één week tussen zitten, en een week zónder zittingen.
Mr. Lauwaars: Het is natuurlijk zo dat niets zo fataal is dat u niet meer zou kunnen reageren.
Mr. Janssen resoluut: De verdediging zal bezwaar maken.
Mr. Nico Meijering: De heer Janssen maakt bezwaar tegen de handelswijze die het OM voorstelt. Ik sluit mij aan bij de heer Mr. Janssen. Het zou zo kunnen zijn dat de getuige iets zegt over La Serpe. Dat zou wat over diens betrouwbaarheid kunnen zeggen. In zoverre raakt het onze cliënt. Er zou een patroon in kunnen zitten. Er is dan ook overleg nodig met onze cliënt.

De overige raadslieden sloten zich hier eveneens bij aan. Er werd over en weer nog wat gediscussiëerd, onder meer over de juridische aspecten. Hierna reageerde het OM op de gehoorde bezwaren.

Mr. Betty Wind:
Het gaat om de '93-zaken. Het raakt Soerel, Burger en Akgün niet. Je ziet de raadslieden die erbuiten staan het langste aan het woord zijn. Mr. Janssen wil langer voorbreiding. Ik wil u in herinnering roepen, op maandagochtend, de leverancier van de Hollow-points. Geen enkele voorbereidingstijd. Wij hebben dat geslikt. De raadslieden die daar mee kwamen, willen zich nu wel kunnen voorbereiden. Het gaat om anderhalf A4-tje per '93-zaak. Er wordt nogal gespeculeerd. U kunt daar helemaal niets mee. De verdediging wordt geen strobreed in de weg gelegd. U mag aannemen dat we met iedereen rekening houden. Het hoeft natuurlijk niet op één dag. Wij stellen ook voor twee dagen met een pauze ertussen. De verdediging hoeft niet bang te zijn dat men te kort komt. Het gaat met name om afspraken die vallen binnen de normale bevoegdheden van een officier van justitie.

*
Tijdens de zitting achter gesloten deuren vorige week is kennelijk afgesproken dat de verdediging op onderzoekswensen terug zou komen. Mr. Nico Meijering gaf aan daarvoor zo'n twee uur nodig te hebben. De raadsman had eerder gezegd dat de deuren niet gesloten hoefte te worden wat hem betreft, echter Mr. Meijering kwam daar op terug naar aanleiding van een brief die het OM aan de procespartijen had gestuurd. Mr. Meijering gaf aan dat de status van de anonieme bedreigde getuige een groot goed is en beschermd dient te worden. Gisteren zou zijn gebleken 'dat het OM dat aan de laars lapt'.
Mr. Meijering: Als zij dit doorpakt komt de identiteit van F1 en F3 op straat te liggen.
Mr. Lauwaars: Wat bedoeld u?
Mr. Meijering: De namen worden dan bekend.
Mr. Lauwaars richting OM: Wat vindt u van de gesloten deuren?
Mr. Wind: Het is een groot goed, de gesloten deuren. Gezien wat er is voorgevallen vorige keer, lijkt het me raadzaam inderdaad de deuren gesloten te houden.

De voorzitter vroeg ook de raadsman van Peter La Serpe, Mr. Jan Peter van Schaik om zijn mening. De raadsman sloot zich aan bij het OM en de heer Meijering.

De rechtbank trok zich terug voor een kort beraad en besloot vervolgens de zitting voort te zetten achter gesloten deuren. Besproken zou worden de problematiek rond F1 en F3, en hetgeen La Serpe over deze anonieme getuigen vertelde tijdens de vorige besloten zitting. Het OM had naar aanleiding van opmerkingen van La Serpe gevraagd om getuigen F1 + F3, NN1 (Hollowpoint-leverancier) en Marion G. ter zitting nog nader te kunnen horen. Ook wilde men La Serpe nog horen. De raadslieden van Soerel, Akgün en Burger hadden verzocht getuige Q5 te horen.

Na enkele uren en een middagpauze werd de publieke tribune weer opengesteld voor pers en publiek. Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars las een tussenbeslissing voor die de rechtbank inmiddels klaar had gekregen.

De voorzitter ging nogal vlot door de beslissing heen, maar voor zover ik kon meeschrijven en nogal kort samengevat kwam de uitspraak op het volgende neer:
-Het horen van La Serpe is op dit moment afgewezen. De rechtbank ziet geen juridisch aanknopingspunt.
- Getuigen F1 + F3, NN1 en Marion G. op zitting horen door het OM is niet mogelijk. De rechtbank verwijst deze getuigen terug naar de rechter-commissaris, naar aanleiding van de opmerkingen van La Serpe en verzoekt haar oordeel over de betrouwbaarheid opnieuw te bezien. Ondanks verzet van de verdediging oordeelde de rechtbank dat de getuigen daar moeten worden gehoord, weliswaar niet zoals het openbaar ministerie had verzocht op zitting, maar dus bij de rechter-commissaris.
-Het horen van getuige Q5 door de verdediging werd afgewezen door de rechtbank.

Tot slot verzocht Mr. Nico Meijering de rechtbank zijn betoog, dat zo'n twee uur zou gaan duren, te verschuiven naar maandag 19 september, meteen om 9:30 bij aanvang van de zitting. Hij zag het niet zo zitten alvast een begin te maken en pas na het weekend verder te gaan met het tweede gedeelte. Iedereen was ook behoorlijk moe.

De aanvang van inhoudelijke behandeling van de zaak Soerel die op 26 september stond gepland, is nu opgeschoven naar donderdag 29 en vrijdag 30 september, met uitloopmogelijkeid naar 3 en 4 oktober. Op donderdag komt het moordlijsten-verhaal aan de orde, vrijdag behandeld men de zaken Perugia, Agenda en Art. 140 (criminele organisatie). Alle verdachten worden opgeroepen om aanwezig te zijn.

De '93-verdachten staan nu gepland voor 11 en 13 oktober.

Volgende week zijn er drie zittingsdagen ingeruimd. Maandag 19 september gaat het Passage-proces verder.

Bondtehond