dinsdag 25 januari 2011

'Bestaat er wel zoveel toeval? Wij denken van niet'

In het liquidatieproces Passage begon de rechtbank vanmorgen met de uitspraak rondom de overige onderzoekswensen in de zaak van Dino Soerel. Alle verzoeken werden afgewezen. Rechtbankvoorzitter Lauwaars motiveerde de uitspraak in het kort. Misdaadverslaggever John van den Heuvel en chef opsporing van de Nationale Recherche Jan Boersma hoeven niet te worden gehoord. Volgens de rechtbank zou niet aannemelijk genoeg gemaakt zijn dat Van den Heuvel heeft willen suggereren dat informatie afkomstig was van een corrupt politiecontact van Soerel over zijn op handen zijnde arrestatie. De rechtbank vindt het ook niet nodig dat Jan Boersma gehoord wordt omdat de aanhouding van Soerel aan de Rozengracht op zich ver af staat van de inhoud van het dossier Passage.


Er komt ook geen onderzoek naar de mogelijkheid of Peter La Serpe een psychopaat is. Volgens de rechtbank miste het verzoek van Mr. Bénédicte Ficq voldoende feitelijke of juridische grondslag om voor toewijzing in aanmerking te komen. Volgens Ficq zijn er sterke aanwijzingen in het dossier te vinden dat La Serpe voldoet aan een reeks eigenschappen die hem tot psychopaat maken. La Serpe zou onder meer glad, oppervlakkig, egocentrisch, leugenachtig en manipulatief zijn. Het OM gaf vorige week aan het niet van groot belang te vinden of La Serpe een psychopaat is of niet. Volgens het OM gaat het om de betrouwbaarheid van zijn verklaringen. Als deze geverifieerd en gecontroleerd kunnen worden, is er volgens het OM niets aan de hand. De advocaten twijfelen echter zeer sterk aan betrouwbaarheid van La Serpe. Of men in beroep gaat tegen deze beslissing is vandaag nog niet bekendgemaakt.

Tot slot is tevens een onderzoek naar de Endstra-tapes afgewezen. Wel wordt het hele Kolbak-dossier ter beschikking gesteld aan de verdediging van Soerel. Mr. Sander Janssen vroeg zich vervolgens af of het een groot probleem is om het Kolbak dossier ook ter beschikking aan de verdediging van Jesse Remmers te stellen.
OvJ  Betty Wind antwoordde: Als het is toegevoegd aan Passage is het voor iedereen beschikbaar. Voor de goede orde, het is een uitlenen. We hebben het nog niet officieel toegevoegd en we zijn ook niet voornemens dat te doen.
Mr. Sander Janssen merkte op: Mijnheer Remmers komt volgens mij weinig voor in het Kolbak-dossier.
OvJ Betty Wind: Helemaal niet....
Lauwaars: Kom op, het is nieuwjaar, het is maandagochtend, iedereen is weer vliegenvangerig aan het doen. Laten we dat niet doen.

Lauwaars opende meteen na zijn verzoekje het debat over de toevoeging van stukken aan het dossier Passage. Het ging over de stukken over de aanslag op Gerrie Bethlehem enerzijds en de aanslag op Arjen Kaale sr. anderzijds. Deze stukken zijn tot dusverre nog niet aan Passage toegevoegd. Zowel de verdediging van Jesse Remmers als de verdediging van Soerel, Akgün en Burger achten het wel van groot belang voor de verdediging van hun cliënten in het liquidatieproces dat deze dossierstukken worden toegevoegd.

Eerst kwam Mr. Sander Janssen met een betoog waarin hij dat belang naar voren bracht, ondersteund door voorhanden zijnde jurisprudentie van onder andere de Hoge Raad. Het OM had een aantal redenen naar voren gebracht waarom men dit dossier nog niet heeft toegevoegd aan Passage, o.a. vanwege het onderzoeksbelang en omdat Jesse Remmers onvoldoende aanknopingspunten zou hebben aangebracht. De verdediging is het daar niet mee eens en ziet juist goede reden deze twee zaken nu toe te voegen aan het liquidatieproces. Jesse Remmers is uitgebreid verhoord en heeft intussen wel degelijk wat verklaard over de zaak Bethlehem. De raadsman van Jesse Remmers wil dat in deze zaken o.a. Paul en Rob de W. worden gehoord als getuigen. Over de voornoemde en voortvluchtige Rene Pouw wordt volgens Janssen wild op los gespeculeerd waarom hij op de Most Wanted-lijst zou staan. Er zijn namelijk wel meer mensen die 1000 dagen moeten zitten en vooral in nationaal verband is dat nou niet zo schokkend. Janssen vroeg zich daarom hardop af of Pouw op die lijst staat omdat het OM hem graag wil horen over de zaak Bethlehem?

Lauwaars noemde het na afloop een degelijk betoog en liet vervolgens, zoals min of meer al door Mr. Sander Janssen aangekondigd, Mr. Nico Meijering aan het woord. Mr. Meijering zou meer inhoudelijk ingaan op wat La Serpe heeft verklaard in een betoog dat zo'n 1,5 uur duurde.

Mr. Nico Meijering: Thans zal ik mij concentreren op wat La Serpe tot op heden heeft verklaard in de zaak Bethlehem. In de zaak Kaale sluit ik mij in volle omvang aan bij het verzoek dat reeds door Mr. Janssen is geformuleerd. Het is in dit stadium uiterst interessant te bezien wat er uit de verhoren van La Serpe is gekomen, en wel vanwege een aantal redenen die ik hieronder nader zal bespreken. Zo kunnen we uit die verhoren niet alleen leren hoe onwaarachtig en wisselend La Serpe verklaard heeft, maar kunnen we tevens opmaken wat de recherche tot op heden heeft uitgevonden, alsmede wat tot nader onderzoek noopt, althans tot vragen noopt aangaande de resultaten van het onderzoek in de zaak Bethlehem tot nog toe.

Indien ik het juist zie, is de kroongetuige naast zijn verhoor ten overstaan van uw rechtbank een vijftal malen verhoord in de zaak Bethlehem. Los van na te bespreken wisselingen en tegenstrijdigheden in zijn verklaringen zijn de volgende ingrediënten uit zijn verklaringen te destilleren:  Lees HIER

Mr. Meijering verwijst vervolgens naar de (vele) verschillende passages uit de (kluis-)verklaringen van Peter La Serpe inzake Gerrie Bethlehem, waaruit blijkt dat de kroongetuige wisselend en tegenstrijdig verklaard.

Vervolgens somt Mr. Meijering allerlei toevalligheden in de verklaringen van La Serpe op.
Meijering: Bestaat er zoveel toeval? Wij denken van niet.
Lees HIER. 
De raadsman merkt daarnaast op: Wat ons betreft allemaal iets te veel gladde toevalligheden. Minder toevallig zou het ons inziens zijn indien La Serpe gewoonweg, zoals Remmers, gesteund door de F-getuigen, heeft verklaard, zelf schuldig is aan de geweldadige dood van Bethlehem en op een doortrapte wijze de schuld in de schoenen van Jesse Remmers wil schuiven.

De verdediging stelt zich tevens de vraag waarom Jesse Remmers van alles zou hebben verteld aan La Serpe? Het is volstrekt ongeloofwaardig dat Remmers, op een moment waarover La Serpe zelf vertelde dat Jesse en hijzelf al uit elkaar waren, La Serpe ongecontroleerd wapens in handen geeft om  het leven moeilijk te maken. Als je de visie van La Serpe zou moeten geloven dan zou Remmers 7 weken foto's van het lijk van Bethlehem onder zich hebben gehad. Niet alleen terwijl Bethlehem nog zoek was, maar zelfs nog toen het in de media was verschenen dat er een lijk was gevonden. Ter illustratie hechtte de raadsman enkele politieberichten met de datum van de vondst van Bethlehem aan de pleitnota .

Meijering: naar wij vrezen zijn het weer de onwaarschijnlijk gladde praatjes van een fantast die eenieder het bos in wil sturen om er vooral maar weer zelf beter van te worden. Ronduit verbijsterend is het dan ook weer te constateren hoeveel tegenstrijdigheden en wisselingen in zijn verklaringen te ontwaren zijn. Neem bijvoorbeeld de twee hashverhalen van 360 en 300 kilo en vooral zijn betrokkenheid daarbij.

De meest in het oog springende wisselingen en tegenstrijdigheden in La Serpe's verklaringen leest u HIER

Meijering: Al met al veel te veel tegenstrijdigheden en wisselingen in de verklaringen van La Serpe, zeker daar waar bedacht moet worden dat hij in essentie niet zo veel te verklaren had. Het past allemaal niet alleen bij een getuige die met zijn geheugen niet kan steunen op de waarheid, maar ook voor zichzelf veel te verzwijgen heeft. En dat zwijgen deed hij ook telkens daar waar hij verschoningsrecht meende te kunnen inroepen.

Vervolgens wijst Meijering in zijn pleitnota op diverse keren dat La Serpe het verschoningsrecht als gelegenheidsargument lijkt in te roepen met een ander doel dan hij de rechtbank (iedereen) heeft willen doen voorspiegelen. Daarnaast merkt de raadsman op dat het OM zich beklaagd dat Jesse Remmers bepaalde antwoorden niet wil geven waardoor zijn verklaring niet controleerbaar zou zijn, maar datzelfde doet zij dan weer niet richting kroongetuige La Serpe. Dat is opmerkelijk, vooral omdat het OM notabene met La Serpe een overeenkomst is aangegaan waarin de verplichting is opgenomen dat La Serpe de waarheid en volledig dient te verklaren (over de hashdeals en de gebruikte Hollowpoints).

De strafpleiter stelt hierna deze vraag: Gelooft de recherche La Serpe eigenlijk wel? Mr. Meijering: Het vereist geen studie hersenchirurgie om vast te stellen dat de Utrechtse recherche toch wel iets meer twijfels in de verhoren van La Serpe ten toon gespreid heeft, dan in gemiddeld ander verhoor van La Serpe. Verwezen kan worden naar diverse vindplaatsen variërend van ongeloof over het verhaal van La Serpe over de dood van Ebeli tot en met de verbazing over het ingewikkelde verhaal over het waarom van het gijzelen van Ebeli en de gedachte dat het toch Bethlehem zou moeten zijn geweest die de geripten zou hebben moeten betalen.

De recherche heeft zo haar bedenkingen bij het verhaal van La Serpe en heeft (kennelijk) al een en ander uitgezocht. Zo heeft de recherche inderdaad vastgesteld "dat het zeer waarschijnlijk is dat het in een loods heeft plaatsgevonden". Dit maakt de verdediging op uit rechercheverhoren waarin men wijst op onderzoeksbevindingen.
Mr. Nico Meijering: Het moge voor zich spreken dat de onderzoeksresultaten op tafel dienen te komen, nog daar gelaten dat het opmerkelijk is dat het OM nog steeds niet met Remmers zelf op zoek is gegaan naar de loods. Voorts heeft de recherche kennelijk al onderzoek gedaan naar het verhaal dat Bethlehem voor Ebeli geld aan het verzamelen was om Richard Ebeli vrij te krijgen. Recherche: "Dat is informatie die we hebben". Deze informatie zit dus kennelijk al in het dossier Bethlehem dat ons onthouden wordt door het OM, aldus Meijering.

Mr. Sander Janssen heeft al enkele verificatiemogelijkheden genoemd, uit de losse pols, daarbij voegt Meijering nog enkele voor de hand liggende verificatiesuggesties toe die al dan niet nog moeten plaatshebben? Het is slechts een greep om tot verificatie of falsificatie te komen van de verklaringen van La Serpe en Remmers. De verdediging kan zich overigens niet voorstellen dat dat onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden, hetgeen nog eens extra noopt tot het toevoegen van het Bethlehemdossier.Lees HIER.

Mr. Meijering: Het OM zou zich niet moeten verzetten. Het is uiterst opmerkelijk dat het OM zich tot op heden is blijven verzetten tegen toevoeging van het dossier Bethlehem. Het OM roept daarmee de schijn op allesbehalve La Serpe te willen ontmaskeren als dader in de zaak Bethlehem. Het is goed er op te wijzen dat er thans in het dossier meer bewijs tegen La Serpe in de zaak Bethlehem bevindt, dan in menig andere zaak tegen medeverdachten. Ik benoem ze nog eens.
  • Verklaring Remmers
  • Verklaring F1
  • Verklaring F3
  • Verklaring van La Serpe inclusief daderinformatie en tegenstrijdigheden en ongerijmdheden.
Het OM dat vervolgens blijft volhouden dat dit te weinig is om het dossier toe te voegen zou dan op enstige wijze met twee maten meten. Een Om dat de ontkenning van La Serpe wel wil geloven, maar Remmers hier niet wil geloven heeft veel uit te leggen. Het OM kan onmogelijk nog blijven volhouden dat het dossier niet zou mogen worden toegevoegd aan het Passagedossier gelet op de eigen uitspraken gedaan ter zitting. Ik verwijs bijvoorbeeld naar hetgeen gezegd is op 13 december jl.

OM: "Voor het proces is in het kader van de waarheidsvinding en de geloofwaardigheid van Remmers en La Serpe toch van belang om vast te stellen wie over deze zaak nu de waarheid spreekt en wie niet"

Indien het OM dat daadwerkelijk meent, zou ieder verzet tegen toevoeging van het dossier direct moeten worden gestaakt.Wat er ook zij van het verzet van het OM: de verdediging verzoekt uw rechtbank op basis van het voorgaande alsmede op basis van het betoog van Mr. Janssen het OM op te dragen de gevraagde dossiers aan het Passagedossier toe te voegen.    Raadsman.

Het OM verzocht de rechtbank op een later tijdstip te mogen reageren. De rechtbank stond dat toe. Op maandag 31 januari zal het OM 'goed onderbouwd' reageren. Men wil eerst 'de nuances goed onder de loep nemen'. Het gaan niet alleen om de belangen in deze zaak, maar ook om de presedentwerking die er van uit gaat. Daarbij gaat het met name om het betoog van Mr. Sander Janssen. Het gaan nl om een niet afgerond moordonderzoek, aldus officier van justitie Betty Wind.

Telegraafverslaggever John van den Heuvel was 's morgens aanwezig tot Lauwaars uitspraak had gedaan. Daarna verliet hij de de publieke tribune. Over de maandag-column van John van den Heuvel  in De Telegraaf als reactie op de zitting van 17 januari werden niet veel woorden vuil gemaakt in de wachtkamer. Van den Heuvel mag roepen wat hij wil of "Das je goed recht" zullen de strafpleiters wellicht gedacht hebben.

Volgens enkele Bunkerbezoekers was het echter 'minder chique' om zo op de man (vrouw) te spelen terwijl John van den Heuvel afgelopen jaar slechts enkele malen op de publieke tribune van de Bunker is gesignaleerd.De misdaadverslaggever beweert namelijk(ook) dat de advocaten kroongetuige Peter La Serpe om zijn uiterlijk zouden hebben beledigd en belachelijk gemaakt. "Daar doet hij de waarheid toch echt wel (weer) ernstig geweld aan", grapte een van deze vaste Bunkerbezoekers. En ja, eerlijk is eerlijk, persoonlijk is mij dit ook nooit opgevallen gedurende 2 jaar liquidatieproces. Maar goed.... kennelijk wordt er tijdens een belangrijk proces als dit op meerdere fronten tegelijk "gestreden"?

Maandag 31 januari gaat het proces verder.

Bondtehond