vrijdag 9 november 2012

'De verdediging persisteert bij niet-ontvankelijk heid van het OM'

Mr. Sander Janssen, advocaat van Jesse Remmers vanaf het eerste uur, heeft in de Bunker nog één keer het accent kunnen leggen op alle bij repliek geconstateerde onderwerpen die bespreking behoefden volgens de verdediging. Onrechtmatigheden, schendingen, vorm- verzuimen, alles wat zou moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie, passeerden nogmaals waar nodig de revue. De volgende ronde van de dupliek werd na de middagpauze voorgedragen door Mr. Robert Malewicz, de tweede advocaat van Remmers.


Mr. Frits Lauwaars opende de zitting voor de dupliek van Janssen en Malewicz. Hij heette iedere aanwezige hartelijk welkom, ook 'alle' mensen op de publieke tribune. Janssen merkte op: "Alle mensen ?!"..... Dit keer, en eigenlijk al een aantal zittingen, zaten alleen een parketwacht en ik als vaste verslaggever aan de perstafel. Soms waren er nog wel eens 2 tot 4 bezoekers tijdens vorige zittingen, echter dit keer was er verder helemaal niemand meer aanwezig. Alleen één studente en zij mocht op uitnodiging van iemand in de rechtszaal zitten.

Voor de verdediging met de dupliek kon aanvangen vroeg officier van justitie Mr. Betty Wind even het woord voor een mededeling.

Mr. Betty Wind: Ik wil even mededelen dat de heer Siegfried Saez in Hoger Beroep in de zaak 'Valk' opnieuw is veroordeeld tot 17 jaar. Dit lijkt ons wel van belang voor de Passagezaak.

(Deze uitspraak in eerste aanleg is ivm de liquidatie van Ullrich "Ukkie" de Pool bij het brugrestaurant van Van der Valk langs de A4.)

Voorzitter Mr. Lauwaars gaf hierna het woord aan Mr. Sander Janssen.

Mr. Jansen heeft de afgelopen maanden natuurlijk reeds zeer uitgebreid de niet-ontvankelijkheid van het OM bepleit voor de rechtbank en ook deze raadsman was eigenlijk nogal teleurgesteld over de onbevredigende repliek van het OM. Mr. Janssen miste wat hem betreft ook (veel) onderwerpen waar de officieren van justitie totaal niet op in zijn gegaan. 'Geen enkele reactie', aldus Janssen.

Inleidend gaf de raadsman vervolgens een overzicht aan de rechtbank van de onderwerpen waar hij op zou dupliceren donderdag. Om u een idee te geven en zonder teveel in herhaling te vallen, hier het overzicht van de onderwerpen die Mr. gedurende de ochtend zou behandelen:


I De in repliek besproken en onbesproken onderwerpen:
 • I.1 Inleiding: opbouw repliek
 • I.2 (Enkele van) de in repliek onbesproken punten
II Repliek OM deel 1: de ontnemingstoezegging

II.1 Wetshistorische interpretatie en de ontnemingstoezegging in de Aanwijzing
 • II.1.1 Standpunt OM in repliek
 • II.1.2 Zijstap: wetshistorische interpretatie
 • II.1.3 Interpretatie Openbaar Ministerie
 • II.2 De ontnemingstoezegging in de overeenkomst met La Serpe
III Repliek OM deel 2: Getuigenbescherming en de rol van de RC
 • III 1 Getuigenbescherming
 • III.1.1 Standpunt OM: verhoogde zorgplicht
 • III.1.2 Het Stelsel bewaken en beveiligen en de Instructie
 • III. 1.3 Conclusie: rechtmatigheid Instructie
III.2 Toetsing door de rechter-commissaris
 • III.2.1 Betekenis art. 226j Sv.
 • III.2.2 "De Officier kan de RC niet informeren want weet niets"
 • III.2.3 "De RC kan slechts de 'bevorderingstoezegging' toetsen"
 • III.2.4 "Beschermingsmaatregelen moeten onderscheiden worden van toezeggingen"
 • III.2.5 Wetsystematische interpretatie 226g ev Sv door OM
IV Vormverzuimen
 • IV.1 Allereerst: de kwestie Wolzak
 • IV.2 Juridisch kader: vormverzuimen en beginselen behoorlijke procesorde
 • IV.3 Conclusie: vormverzuimen en schendingen in de onderhavige zaak en de gevolgen die dat moet hebben

Ook had de raadsman kritiek op de ongekend nadelige positie waarin de verdediging verkeerde als het gaat om de informatievoorziening. Als je alleen al kijkt naar bepaalde documenten waar men om heeft verzocht, maar die echter nooit zijn gekomen, zoals om maar wat te noemen een bezoeklijst van een Huis van Bewaring waarop de verdediging een verweer had kunnen baseren, kun je niet anders concluderen dat de verdediging als het gaat om het vergaren van (tegen-)bewijsmiddelen bijzonder in het nadeel was. Dat is niet juist geweest, aldus Mr. Janssen.

De advocaat zou daar later op de dag dit nog over zeggen bij aanvang van zijn dupliek en in verband met de zaak Houtman:

Mr. Sander Janssen: Waar de repliek van het Openbaar Ministerie op de door de verdediging van de heer Remmers gevoerde ontvankelijkheidverweren hiervoor als tamelijk teleurstellend en onbevredigend is aangemerkt, geldt dit voor de zaaksinhoudelijke repliek in de zaak Houtman in nog grotere mate.

Daarbij is het uiteraard niet zo dat het Openbaar Ministerie pas als magistratelijk en niet misleidend zou worden aangemerkt wanneer deze het voortdurend met de verdediging eens zou zijn, hetgeen zoals het Openbaar Ministerie ten onrechte en nogal demagogisch stelt door de verdediging feitelijk betoogd zou zijn. Wel is het zo, dat verwacht kan worden dat het Openbaar Ministerie zal reageren op specifieke en gemotiveerde kanttekeningen bij de bewijsmiddelen die door het Openbaar Ministerie zijn aangedragen. Mr. Meijering heeft daar in zijn uitvoerige dupliek al het nodige over gezegd, en ik verwijs daar graag naar.

Het lijkt me dat in deze fase van het proces niemand zit te wachten op een uitvoerige herhaling en onderstreping van die kanttekeningen in het licht van hetgeen het Openbaar Ministerie daar in repliek (niet) tegenover stelt, maar de verdediging nodigt Uw Rechtbank uit de repliek van het Openbaar Ministerie in de zaak Houtman eens met een zwarte stift na te lopen en daar alles uit weg te strepen dat in feite neerkomt op een kale betwisting van hetgeen de verdediging gesteld heeft, al dan niet in combinatie met een sneer richting de verdediging dat deze de zaak simplistisch zou voorstellen (zonder aan te geven wat dan niet juist zou zijn), onjuist zou voorstellen (zonder dat die onjuistheid wordt aangetoond) of wantrouwig zou zijn / ruis zou veroorzaken / misplaatste opmerkingen zou maken / speculatief zou zijn enzovoorts, enzovoorts. U zult constateren dat de toch al summiere 8 pagina's repliek van het Openbaar Ministerie daarmee nog aanzienlijk korter wordt.

*

De zaken Agenda (Kees Houtman) en Perugia (Thomas van der Bijl) werden eveneens behandeld door Mr. Janssen en confrère Mr. Robert Malewicz nam de volgende zaken voor zijn rekening: Tanta (Salim Hadziselimovic en Djordje Ilic), Opa (Tonnie van Maurik), Cobra (Henie Shamel en Anne de Witte)

Na zijn dupliek sloot Mr. Malewicz af met deze afsluiter:

Mr. Robert Malewicz: Cliënt moet in alle zaken worden vrijgesproken..... Ik had een soort beeldspraak bedacht hoe ik uw rechtbank nu zou beschrijven. Op mij laptop heb ik zo'n screensaver met een enorme logge waterschilpad. Af en toe gaat ie naar links, af en toe gaat ie naar rechts, maar uiteindelijk gaat die af en toe het strand op om zijn eieren te leggen. En nu is het volgens mij tijd dat u uw eieren gaat leggen. Ik wens u daarbij veel sucses en wijsheid toe. Dank u.

Mr. Sander Janssen sloot zijn dupliek af met de volgende laatste opmerking:
Mr. Janssen: Een laatste opmerking over de afronding van de pleidooien op 16 juli 2012. De verdediging heeft moeten constateren dat de heer Remmers het uitvoerige betoog ten aanzien van de levenslange gevangenisstraf maar in geringe mate heeft kunnen waarderen. Hij stelt dat het niet aangaat dat er uitvoerige beschouwingen worden gegeven over de op te leggen straf of zelfs maar over de juridische juistheid van de levenslange gevangenisstraf zoals deze in Nederland wordt opgelegd en ten uitvoer gelegd, nu hij zich op het standpunt stelt dat hij van alle aan hem ten laste gelegde feiten dient te worden vrijgesproken.

Voor zo ver daarover verwarring zou zijn ontstaan bij Uw Rechtbank sluit ik dan ook af met naar ik aanneem ten overvloede te benadrukken dat de verdediging het vanuit diens rol als advocaat, zeker in een strafzaak als deze, noodzakelijk achtte om achter alle mogelijke juridische ankers te gaan liggen, maar dat het primaire standpunt van de verdediging luidt dat zou Uw Rechtbank tot afwijzing van de gevoerde ontvankelijkheids-verweren komen, u verzocht wordt de heer Remmers van alle hem ten laste gelegde feiten vrij te spreken.

Ik dank tot slot de Rechtbank voor de ruimte die de verdediging van de heer Remmers de afgelopen jaren is geboden om alle aspecten die van belang werden geacht, zo uitvoerig naar voren te kunnen brengen, en voor de in het meer recente verleden welhaast bovenmenselijke inspanning om vele dagen lang pleidooien en nu weer dupliek met ogenschijnlijk niet aflatende aandacht te beluisteren. De verdediging kan daar alleen maar grote bewondering voor hebben, en het maakt dat het vonnis van deze Rechtbank, ongeacht de uiteindelijke beslissingen op de vele verschillende verweren, met groot vertrouwen tegemoet wordt gezien.

Mr. Lauwaars: Dank u wel, meneer Janssen. Ik laat me niet verleiden tot gevoelige beschouwingen, hoewel ik daar wel zin in heb, moet ik zeggen, hehehe, dat lijkt me niet juist. Maar ik waardeer wat u erover gezegd heeft. En, meneer Remmers, dan kom ik nu tot de vraag die ik mischien wat te vroeg had gesteld: Wilt u gebruik maken van het recht op het laatste woord? Ik neem aan van wel?

Jesse Remmers: Nou, ik heb dit nog niet met mijn advocaat besproken, dus ik zou niet weten wat ik op dit moment zou moeten zeggen.
Mr Lauwaars: Nee, nee, nee, nee, dat is normaal, maar maandag...
Jesse Remmers: Nou, mischien dat ik in de tussentijd wel inspiratie krijg of dat La Serpe met zijn advocaat aan het woord zijn geweest, dat dat me wel zal inspireren om er dan op te reageren, maar op dit moment zal ik niet reageren.
Mr. Lauwaars: Nou ok, dan wachten we rustig maandag af.

Jesse Remmers had wel nog 1 opmerking over een opmerking uit de repliek van het OM over getuigen in de zaak Cobra die in Antwerpen 'negers' had gezien in een groepje. De verdediging zou volgens het OM deze getuigeverklaring in haar voordeel hebben willen gebruiken, echter volgens Remmers klopt dat niet. De getuige heeft nl niet over een Oosters uitziende persoon gesproken en dat zou in die wijk, die niet bepaald als 'China Town' bekend staat daar in Antwerpen, toch wel opgevallen zijn als er een Oosters type zou zijn geweest in het groepje waarover wordt verklaard door de getuige, aldus Jesse.

Jesse bedoelt maar: 'Je moet er toch niet aan denken dat deze getuige tussen neus en lippen door gezegd zou hebben van-eh...ja': "En ik nam ook een Oosters typje waar...."

Mr. Lauwaars: Ja, nee, dat is duidelijk. Nou, dank u wel meneer Remmers, voor deze aanvulling. Nou goed, dan houden we er voor vandaag mee op en dan zie ik u maandag allen terug voor het dupliek van de heer Van der Werf en voor het dupliek van meneer Van Schaik, als laatste. Dat hebben we met hem afgesproken omdat hij dan ook mee kan reageren op alles wat uw collega's hebben gezegd en dan hebben we ook tijd voor het laatste woord. En dan sluiten we alle zittingen af, aanstaande maandag en dan is het het wachten op het leggen van de eieren van de zeeschilpad, zullen we maar zeggen. Ook daar moeten we het nog even over hebben, hahaha, maar dat wordt dan maandag....

Maandag dus verder met:
Dupliek inzake Sjaak Burger door Mr. Marnix van der Werf.
en:
Dupliek inzake kroongetuige Peter La Serpe door Mr. Jan Peter van Schaik.
en:
Tot slot van meer dan 4 jaar procederen: Het laatste woord.

Bondtehond