woensdag 1 februari 2012

'Welk vlees hebben wij in de kroongetuigen-kuip?'

Het liquidatieproces begon vanmorgen achter gesloten deuren, maar rond 11:00 uur gingen de deuren weer open en konden aanwezige journalisten zoals gewoonlijk plaats nemen aan de journalisten-tafel. De aandacht van de pers is minimaal de laatste tijd, vandaag waren in totaal 5 journalisten aanwezig. Van de verdachten waren alleen Dino Soerel en Jesse Remmers in de rechtszaal aanwezig. Soerel werd dit keer bijgestaan door Mrs. Nico Meijering en Bénédicte Ficq. Jesse Remmers door Mr. Patrick van der Meij, de invalkracht voor Mr. Sander Janssen die op vakantie is. Rechtbankvoorzitter Lauwaars gaf in het kort een uitleg over hetgeen zich had afgespeeld tijdens de besloten zitting van vanochtend.


Mr. Frits Lauwaars: De deuren zijn weer gesloten vanochtend. Ik zal de aanwezige pers in het kort vertellen wat er is gebeurd. We hebben F3 en NN1 achter gesloten deuren gehoord. La Serpe hebben we gevraagd te reageren. Iedereen kon daar weer op reageren. (OM, raadslieden en rechters - red.) Er is veel besproken. De vraag was hoe het in elkaar zat. Dat heeft lang geduurd. Het is nogal diepgravend gegaan. Verder kan ik er niets over vertellen.

'De vraag was hoe 'het' in elkaar zat'. 'Het' sloeg op het verhaal rond de getuigenis van F1 en F3, die beweren dat Peter La Serpe hen ooit in geuren en kleuren heeft verteld dat hij betrokken is bij de moord op Gerrie Bethlehem. Sterker nog, F1 en F3 vertelden in de zogenaamde rompverklaringen dat La Serpe hen ooit zelf heeft verteld dat hij Gerrie Bethlehem eigenhandig heeft geliquideerd in een loods. Het ging daarbij om 'een beer van een kerel'. De bij de liquidatie gebruikte Hollowpoint-patronen zouden zijn geleverd door getuige NN1. Ook deze getuige is nu dus gehoord op zitting. Alle drie de getuigen zijn door het kantoor van Mr. Nico Meijering opgespoord. Aangezien het om anonieme bedreigde getuigen gaat, waren de zittingen steeds achter gesloten deuren. Dit onder meer omdat La Serpe niet kon garanderen dat hij 'in de hitte van de strijd' de namen niet per ongeluk voluit zou noemen. Ik kan er dus weinig over vertellen wat er zoal besproken is.

Kroongetuige Peter La Serpe kreeg na de uitleg van Mr. Lauwaars gelegenheid een korte verklaring van zijn hand voor te lezen. Dat deed hij snel, zoals dat meestal gaat bij La Serpe. De strekking van zijn verklaringkje was dat de anonieme bedreigde getuigen zijns inziens beïnvloed zijn door de verdediging, met name Mr. Nico Meijering. De raadsman wordt door de kroongetuige beschuldigd van het vooraf informeren van de getuigen door inzage te geven in stukken. En dat is 'laakbaar', volgens La Serpe. Getuige F3 heeft volgens La Serpe verklaard een vergoeding te hebben gekregen van 60 euro per uur. In totaal bijna 5000 euro, wat neerkomt op 82 uur compensatie van loonderving en vergoeding van onkosten. Volgens La Serpe zou hierdoor de deken zijn misbruikt om gelden wit te wassen. Wat hij met dit laatste bedoelde bleef mij onduidelijk. Nogmaals, het meeste is besproken achter gesloten deuren, waardoor ik de juiste context heb gemist. De hoofd-boodschap aan de rechtbank was in ieder geval dat hij zou zijn geschaad in zijn strafrechtelijke verdediging.

La Serpe doet nog steeds zijn eigen verdediging, en zei vandaag een aantal keren dat hij daarbij vertrouwt op 'zijn vrienden van het OM'. Wel zei hij daar meteen achteraan: 'Tenminste... in dit geval'. In dit geval kreeg La Serpe ook bijval van officier van justitie Mr. Betty Wind, die het eens was met La Serpe over het vooraf verstrekken van stukken. En dat, zo zei Wind, juist door de raadsman die het OM dat meerdere keren heeft verweten.

Mr. Meijering zei met een licht cynische toon dat hij het niet echt verbazingwekkend vond dat er steun kwam uit de hoek van het OM. Vervolgens: "Jammer weer dat er ongemotiveerde bijval komt uit die hoek".

Vervolgens behandelde de rechtbank een aantal binnengekomen stukken, waaronder een brief van de verdediging die vraagt om opheldering over de controle die de rechter-commissaris heeft uitgevoerd. Dit n.a.v een dossier van de rechter-commissaris dat was binnengekomen bij de verdediging . Daar had Mr. Nico Meijering vragen over.

De rechter vroeg aan Mr. Meijering wat er nieuw aan is, aangezien de heer De Haas hier al over is gehoord op zitting.

(samengevat)
Mr. Meijering: Nou wat er nieuw aan is, is dat we bijna van onze stoel af zijn geknikkerd. De officier verwees telkens naar brieven van De Haas. Ik doel op de kluisverklaringen 1 + 2, waarom die niet konden worden toegevoegd. Dat ging over veiligheid, onleesbaarheid, zelfs over risico voor de rechter-commissaris. Als ik dit nu zie, bezien dat er een controle door de RC zou worden uitgevoerd. Dit is een vuistdik dossier. Ik ben begonnen te analyseren. Er is werkelijk geen stuk die ziet op veiligheid van La Serpe, er is niets dat ziet op de veiligheid van de RC. De vraag is: Waarom is het telkens om deze redenen buiten het dossier gelaten?
Rechter: U vraagt: Waarom is dat? Ik zie dat helemaal niet, zegt u. Wat is nou de ware reden voor die weglatingen?
Mr. Meijering: Na alles wat de RC heeft ingebracht, staat het OM nog steeds achter het standpunt om dit weg te houden?

Mr. Meijering verzocht:
Primair: om toevoeging van de mutaties (uit het CIE-journaal ivm contacten tussen La Serpe en de CIE) aangaande Holleeder-weglatingen uit het Passage-dossier.
Subsidiair: een volledig verbaal te laten opstellen door de heer Van Brenk waarin alle contacten met La Serpe volledig worden weergegeven als het gaat om Passage liquidaties, anderzijds relevante feiten voor Passage en al datgeen wat hij daar over gezegd heeft.

Verder verzocht Meijering een bandje dat is uitgewerkt door Dino Soerel zelf, in zijn cel in de EBI op zitting te mogen beluisteren. Soerel had ongeveer twee maanden geleden een CD-rom toegezonden gekregen met een opname van weglatingen uit het Passage-dossier. De uitwerking had hij aan Meijering gegeven.
Offcier van justitie Hans Oppe wilde weten wat het doel daarvan is.
Meijering: We vinden het van belang dat u hoort hoe kraakhelder het te horen is en hoe kraakhelder dat niet is opgeschreven. Dat is het doel!
Mr. Bénédicte Ficq vulde Meijering aan: Het belang van de openbaarheid. De wijze van constateren is ook van belang bij het constateren van mogelijke malversaties. De PV vinden wij niet voldoende.

Het OM verzocht 's middags na de pauze, waarin ook een OM-beraad heeft plaatsgevonden, de verzoeken af te wijzen.
Het primaire verzoek omdat dit in strijd zou zijn met de wet. Oriënterende gesprekken vallen onder geheimhouding, volgens Mr. Wind. Het zou nooit de bedoeling geweest zijn van de wetgever dat alles op tafel zou moeten komen. Mr. Betty Wind merkte ook op dat de verdediging veel ruimte heeft gekregen de betrouwbaarheid van La Serpe en de totstandkoming van de deal te toetsen. Er is volgens Wind veel inzicht gegeven aan de verdediging. Veel meer dan de wetgever ooit voor ogen heeft gehad. Daarbij is het belang van La Serpe ondergeschikt gemaakt aan het belang van de overige verdachten. En daar moet het volgens de officier nu bij blijven. Mocht de rechtbank anders beslissen en het verzoek om de mutaties honoreren, valt niet in te zien dat dit past bij de nu geldende criteria.

Na een kort beraad van een kwartier maakte de rechtbank de beslissing bekend. Beide verzoeken, zowel in de primaire als de subsidiaire vorm, werden door de rechtbank afgewezen. De nieuwe criteria die de rechtbank heeft vastgesteld in december, dat onderzoekswensen slechts in beperkte mate zullen worden toegewezen, wil de rechtbank consequent toepassen. 'Getoetst aan dit criterium zijn de verzoeken niet voor toewijzing vatbaar', aldus de rechter. Op grond van het uitvoerige onderzoek dat reeds heeft plaatsgevonden, ziet de rechtbank niet in dat de verzoeken een daadwerkelijke en wezenlijke bijdrage zou kunnen leveren aan het eindoordeel. Ook het verzoek tot het beluisteren van de opname met de weglatingen werd afgewezen. De rechtbank volgt wel het OM, dat het bandje afgeluisterd kan worden bij de CIE, dus niet op zitting. Het wederom horen van Mr. De Haas op zitting werd ook afgewezen. Hij is reeds gehoord over de weglatingen en het lijkt de rechtbank niet zinnig dit verhoor dan open te breken met een verzoek over ditzelfde onderwerp.

*

De brief waar het NOS-journaal maandagavond over berichtte, blijkt over een oude brief van TGB-officier Mr. Marjolein Verwiel te gaan. Zowel Mr. Betty Wind als voorzitter Mr. Lauwaars erkenden dat de brief al lang en breed is besproken tijdens zittingen van het vorige jaar. Volgens Mr. Wind staat die gehele discussie los van de betrouwbaarheid van La Serpe als kroongetuige in de liquidatiezaken.

Over de brief gesproken. In de brief stond één zin die Mr. Bénédicte Ficq nogal intigreerde, namelijk de zin: 'Dit gedrag heeft kennelijk te maken met zijn psychologische profiel'. De raadsvrouwe vroeg zich af of het TGB wellicht in bezit is van een uitgewerkt psychologisch profiel van kroongetuige Peter La Serpe?

Mr. Ficq: Weet dat ik op enig moment een verzoek heb geformuleerd, niet als deskundige maar als advocaat, om een deskundige te kunnen laten benoemen met betrekking tot de vraag: 'Wat voor vlees hebben wij hier in de kroongetuigen-kuip?' Dat verzoek is toen afgewezen door de rechtbank. Mijn vraag via de rechtbank aan het OM is nu: Is het openbaar ministerie, bij het TGB of bij een andere afdeling van het openbaar ministerie, in het bezit van een uitgewerkt psychologisch profiel van de heer La Serpe? En ik verwijs daarbij naar de opmerking in die brief.

Officier van justitie Betty Wind gaf daarop een ietwat stekelig klinkende opmerking richting Mr. Bénédicte Ficq.
Mr. Wind: In de eerste plaats niet helemaal relevant, maar het moet mij toch even van het hart. Ik vraag mij wel eens af of mevrouw Ficq eigenlijk niet veel liever psychologie dan rechten had willen studeren...?
Mr. Ficq: Dat klopt! Dat had ik graag willen studeren.
Mr. Wind: ...of omscholing, of bijscholing, of een omschakeling zou willen doen? Het is wel heel vaak een thema uit uw mond. Het antwoord is toen ook gegeven: Nee, het OM, het zaaks-OM beschikt niet over, eh...
Mr. Ficq: Ik had een ruimere vraag hè.
Mr. Wind: Laat me nou toch eens even fatsoenlijk uitpraten. U brengt me steeds van mijn apropos.
Mr. Ficq: Dat was even tussendoor.
Mr. Wind: Eh... Als dat een psychologisch truukje was, dan kunt u dat achterwege laten. Nee, wij hebben niet een psychologische rapportage over meneer La Serpe. Wat ook al eerder aan de orde is geweest, of de TGB daar dan mischien over beschikt? Het is wat cru gezegd, maar dat gaat niemand wat aan, want die materie heeft met deze strafzaak niets te maken. Zo ook de berichtgeving van gisteren niet. Zoveel wil ik er ook nog wel over zeggen. De NOS heeft kennelijk gemeend iets nieuws in handen te hebben gehad. Nou wat ons betreft, die hele brief is wat ons betreft oud nieuws. Het is hier uitgebreid op zitting aan de orde geweest, op 28 november of zoiets.

Mr. Wind: Er is ook gesuggereerd door de NOS dat het Landelijk parket waar het TGB onder valt een andere mening heeft dan het zaaks-OM. Nou die hele suggestie is wat ons betreft echt onzin. Die brief van mevrouw Verwiel, van de TGB-offcier, zag puur toe op aspecten van getuigen-bescherming. Noch die materie, noch die brief van mevrouw Verwiel, noch haar standpunt, zegt iets over het wel of niet betrouwbaar zijn van La Serpe in de strafzaak en zijn verklaringen over liquidaties. Het is een vergelijking van twee totaal verschillende dingen. ik begrijp ook werkelijk niet waarom dat nu ineens in het nieuws opplopt. Die suggestie delen wij niet. En het wel of niet psychologisch onderzoek bij meneer La Serpe is uit en te na aan de orde geweest en door de rechtbank afgewezen. Ik zie niet hoe zo'n item in NOS-journaal zou moeten maken dat de rechtbank hier nu anders over zou moeten gaan denken.

Mr. Lauwaars: Nou, het was op z'n zachtst gezegd zeer opmerkelijk dat het in het belangrijke achtuur-journaal echt een item was, want toen ik het zag, dacht ik, het is ouwe koek. Ik dacht eerst, het is een buitengewoon spannende nouveauté, dus daar moeten we maar even naar kijken. Maar niets daarvan, het was over een oude brief die hier al lang en breed in alle toonaarden op de zitting aan bod gekomen was. En dat komt notabene in het NOS-journaal van acht uur. Het bevreemde me wel, eerlijk gezegd. Het was wel een tamelijk opvallend iets.

La Serpe: Mag ik iets zeggen? Ik hoorde al drie weken geleden dat er zoiets aan zat te komen. Het enige wat ik mijn afvraag is hoe die brief in handen van de NOS is gekomen.

Mr. Lauwaars: Nou ja, dat laten we maar in het midden.

La Serpe: Ja uh, ha ha, er zal eens iemand opspringen....

Nou ja, wat ik opmerkelijk vond, is dat men er zo makkelijk op in gaat als zijnde een groot nieuwsfeit. Maar ja... het zijn zo.

*

Morgen, Donderdag 2 februari, staat een opheffingsverzoek van Mr. Jan Hein Kuijpers voor zijn cliënt Moppie Rasnabe op de agenda.

Op 13 februari staat een 'deal-dag'. Soerel en zijn verdediging kunnen dan vragen stellen aan La Serpe. De rechtbank ziet wel meerwaarde in een vragenronde van Dino Soerel aan Peter La Serpe ivm de totstandkoming van de deal.

16 Februari wordt getuige Harry Wolzak nog een keer gehoord.

Bondtehond