maandag 6 juni 2011

Kort geding Peter La Serpe vs misdaadsite Camilleri

Vandaag was ik bij het kort geding te Den Haag wat door de advocaat Mr. Jan Peter van Schaik namens Kroongetuige Peter La Serpe was aangespannen tegen misdaadsite Camilleri. Ondanks dat ik iets later dan de aanvang van 12:00 kwam aanzetten, kon ik een aardig beeld krijgen van een toch wel bijzonder schouwspel. Misdaadsite Camilleri liet zich bijstaan door een autoriteit op het gebied van het mediarecht, Mr. Mathijs Resink van het Amsterdamse advocatenkantoor Kalff-Katz, bekend van hun grote schare clientèle onder de bekende Nederlanders. Vanzelfsprekend was Peter La Serpe niet ter zitting aanwezig. De hoofdredacteur van Camilleri met heuse Siciliaanse roots, Vito Tieke, alsmede een juridische adviseur van de Camilleri redactie, wel.

Mr. Mathijs Resink - La Serpe - Mr. Jan Peter van Schaik

Peter La Serpe: Mr. Jan Peter van Schaik
Allereerst was het woord aan Mr. Jan Peter van Schaik. Onder verwijzing naar de dagvaarding en kleine wijziging van eis, herhaalde hij namens zijn cliënt de standpunten. Het leven van Peter La Serpe en zijn familie, zou door het afleggen van verklaringen in het Passage proces (in de volksmond: het Liquidatieproces) gevaar lopen. Daarom heeft Peter La Serpe de status van "bedreigde getuige" en is hij opgenomen in een "getuigenbeschermingsprogramma". Mede daarom is Peter La Serpe gedetineerd op een veilige geheime plaats. Omdat Peter La Serpe een "bedreigde getuige" is, zou het van groot belang zijn dat zijn persoonlijke gegevens in verband met zijn identiteit, waaronder met name zijn uiterlijk niet publiekelijk bekend of verspreid worden. Volgens Mr. Jan Peter van Schaik zou elke media die ongebalkte foto's van Peter La Serpe hebben gepubliceerd, dit materiaal op zijn sommaties hebben verwijderd.

Op 15 maart 2011 zou Camilleri een foto van Peter La Serpe zonder balk hebben gepubliceerd. Daarnaast op 24 maart 2011 een geluidsfragment waarop Peter La Serpe was te horen. Op 29 maart 2011 stuurde Mr. Jan Peter van Schaik een brief naar Camilleri om deze foto en audio te verwijderen, waaraan Camilleri in ieder geval op 5 april 2011 gehoor aan heeft gegeven. Volgens Mr. Jan Peter van Schaik heeft Camilleri altijd professioneel gecorrespondeerd en ontving hij zelfs op 6 april in het kader van "hoor en wederhoor" de tekst van het artikel: "Advocaat beschermt kroongetuige als kroonjuweel".

Op 7 april heeft Camilleri het bewuste artikel gepubliceerd, voorzien van het commentaar van Mr. Jan Peter van Schaik. Camilleri had daarbij een screen van de uitzending van Pauw & Witteman geplaatst, waarin Peter La Serpe zonder balk te zien is. Dit laatste was tegen het zere been van Peter La Serpe, waardoor Mr. Jan Peter van Schaik zich genoodzaakt achtte Camilleri aldus te dagvaarden. Een andere foto die ergens op Camilleri “embedded” van Crimesite had gestaan, was doordat Crimesite deze door ene Letterman op 20 mei 2011 (15:01 uur) op verzoek van Mr. Jan Peter van Schaik verwijderd inderdaad niet meer te zien op Camilleri.

Mr. Jan Peter van Schaik resumeerde zijn eisen. Louter omdat Peter La Serpe en zijn familie gevaar zou lopen bij ongebalkte afbeeldingen van zijn portret, wil Mr. Jan Peter van Schaik dat het Camilleri verboden wordt ooit foto’s zonder balk cq. geluidsmateriaal van zijn cliënt te openbaren. Dit op straffe van een dwangsom van € 5.000 per dag. Ook dient op straffe van een dwangsom van € 5.000 per dag zolang daar geen gehoor aan wordt gegeven, de drie zoekmachines Google, MSN en Ilse door Camilleri worden aangeschreven de foto’s van Peter La Serpe uit hun zoekindexen te verwijderen. Door geleden- en te lijden schade dient Camilleri een voorschot van € 10.000 op een toekomstige schadevergoeding te betalen inzake de extra kosten die Peter La Serpe ooit moet maken om zich extra te beschermen voor zijn veiligheid. Omdat Camilleri schuldig zou zijn aan de beschadigde identiteit van Peter La Serpe, horen de proceskosten ook bij Camilleri.

Camilleri: Mr. Mathijs Resink
De advocaat van Camilleri had wat langer nodig dan zijn confrère Mr. Jan Peter van Schaik. Middels een lijvige pleitnota met 58 aandachtspunten, begon hij met: “De vandaag aan u voorgelegde kwestie is principieel van aard. Kern van de zaak is immers of op de website Camilleri fotografische afbeeldingen mogen worden getoond, waarop – zij het met moeite – het vermeende portret van Peter La Serpe te zien is. Peter La Serpe meent dat dit niet mag en beroept zich daarbij onder andere op zijn privacybelang. Camilleri is van oordeel dat in het kader van de vrijheid van meningsuiting openbaarmaking van dergelijke afbeeldingen geoorloofd moet worden geacht. Een klassieke botsing dus van twee grondrechten.”

Mr. Mathijs Resink achtte het kenmerk van het kort geding, het zogenoemde spoedeisende belang, geheel niet aan de orde. In een brief van 29 maart 2011 zou de advocaat van Peter La Serpe aan Camilleri hebben geschreven: "Voor de publicatie van de foto op uw website op 24 maart 2011 was er geen beeldmateriaal c.q. waren er geen foto’s van cliënt gepubliceerd zonder zwarte balk." Volgens Mr. Mathijs Resink pertinent onwaar. Sinds 12 maart 2009 zou het beeldmateriaal van Peter La Serpe die hij van Camilleri verwijderd wenst te zien gewoon voor een ieder beschikbaar via het Internet. Het zou hier gaan om fragmenten uit een uitzending van Pauw en Witteman van 12 maart 2009. Dezelfde uitzending waarvan Camilleri een screenshot heeft gemaakt. Peter La Serpe zou Camilleri een verwijt maken over zijn afbeelding die wellicht door miljoenen mensen inmiddels via Pauw en Witteman zijn gezien. Peter La Serpe had daarom volgende de advocaat zijn pijlen op Pauw en Witteman moeten richtten, en niet op Camilleri.

Dat een ongebalkte foto van Peter La Serpe zijn veiligheid zou schaden noemt de advocaat van Camilleri rondweg naïef: “Voor zover eiser nu van oordeel is dat zijn veiligheid door de publicatie op de website van Camilleri in gevaar wordt gebracht, moet de conclusie zijn dat Peter La Serpe nogal naïef lijkt te zijn. Peter La Serpe kan niet serieus menen dat zijn ‘vijanden’ al die jaren hebben stil gezeten. Dat Peter La Serpe geen vrienden heeft gemaakt, is evident. Deze personen echter zijn natuurlijk al lang bekend met de identiteit van Peter La Serpe. Op de eerste plaats omdat Peter La Serpe jaren lang in de zelfde kringen heeft verkeerd, en velen tegen wie hij nu getuigt kent. Op de tweede plaats zijn er vele andere foto’s van eiser beschikbaar. Foto’s die zijn veronderstelde ‘vijanden’ natuurlijk ook in hun bezit zullen hebben. Tenslotte, moet het er toch voor gehouden worden dat al diegenen die Peter La Serpe mogelijk iets aan zouden willen doen, al lang over de op het internet circulerende beelden van Peter La Serpe beschikken.”

Opvallend was de vraagstelling van Mr. Mathijs Resink of Peter La Serpe nog wel dezelfde persoon is als op de gewraakte afbeelding: Is Peter La Serpe inmiddels niet door plastische chirurgie veranderd? Evenzo opvallend was dat ook mijn site in het betoog van Mr. Mathijs Resink voorbij kwam: “Dat het bovendien maatschappelijk nuttig en wenselijk kan zijn dat afbeeldingen van Peter La Serpe gepubliceerd worden, moge blijken uit het volgende. Op maandag 23 mei 2011 vond er weer een zitting plaats in het proces waar Peter La Serpe als Kroongetuige fungeert. De moord op de heer Gerrie Betlehem stond centraal. Tijdens deze zitting is door Mr. Nico Meijering onverwacht een nieuwe getuige opgevoerd. Deze getuige heeft verklaard over de moord op Betlehem en in het bijzonder over de rol die Peter La Serpe daarbij gespeeld zou hebben.

Een actieve rol volgens deze getuige, hetgeen door Peter La Serpe zelf nooit naar voren was gebracht. Volgens deze getuige zou Peter La Serpe Betlehem hebben doodgeschoten. Indien deze getuige de waarheid spreekt, dan dreigt de grondslag onder de afspraak die Peter La Serpe met Justitie heeft gemaakt weg te vallen. Zo’n afspraak mag immers slechts gemaakt worden, indien een Kroongetuige ‘schoon schip’ maakt en volledig inzicht geeft in alle door hem gepleegde strafbare feiten. Ik haal dit aan, omdat deze getuige ‘Peerke S.’ Peter La Serpe als zijnde Peter La Serpe herkende door publicatie van zijn afbeelding in Panorama of Nieuwe Revu. Een verslag van de zitting is te vinden op http://bondtehond.blogspot.com. Indien geen afbeeldingen van Peter La Serpe zouden zijn gepubliceerd, zou deze getuige zich nimmer hebben gemeld.”

Wat betreft de door Peter La Serpe van Camilleri geëiste bedragen was Mr. Mathijs Resink eveneens uitgebreid: “Peter La Serpe vordert maar liefst € 10.000 als voorschot op geleden en nog te lijden schade. Een geldvordering is in kort geding alleen toewijsbaar, indien voldoende aannemelijk is dat de vordering in een eventuele bodemprocedure zal worden toegewezen en indien van de eisende partij niet gevergd kan worden dat hij de afloop van die procedure afwacht. Op geen enkele wijze is de schade van Peter La Serpe gesubstantieerd. Camilleri moet dus maar gissen waaruit deze schade zou bestaan. Ook staat op geen enkele wijze vast dat, voor zover Peter La Serpe schade zou leiden, deze schade in causaal verband staat met de publicatie van de gewraakte afbeeldingen. Het enkele feit dat Peter La Serpe in de toekomst mogelijk veiligheidsmaatregelen zal moeten nemen en bekostigen staat geheel los van de publicatie van deze afbeeldingen. Deze kosten zou eiser sowieso moeten maken. Bovendien is op geen enkele wijze aangetoond dat dergelijke kosten daadwerkelijk voor rekening van Peter La Serpe komen, nu het immers de Nederlandse Staat is die op kosten van de maatschappij de veiligheid van eiser garandeert.”

De voorzieningenrechter
De president van de Haagse rechtbank deed nog een poging door de advocaten op de gang te laten overleggen, tot een compromis te komen. Ondanks dat dit soort rechtspraak duidelijk niet iets was voor strafpleiter Mr. Jan Peter van Schaik, wilde deze van geen kant wijken en bleef dan maar bij Mr. Mathijs Resink bij de journalistieke principiële standpunten van Camilleri. Met een voorschot op de uitspraak dat in ieder geval een schadevergoeding voor Peter La Serpe er niet in zou zitten en dat de president het behoorlijk wat heisa vond voor een door Camilleri bewust vervaagde en inmiddels op 5 juni 2011 verwijderende screenshot van een 2 jaar oude – en nog altijd voor een ieder online beschikbare (min 3:53) - uitzending van Pauw en Witteman, sloot deze voorzieningenrechter de zitting. Uitspraak op vrijdag 17 juni 2011.

De redactie van Camilleri wil geen commentaar geven over dit kortgeding, maar stelt de uitspraak vol vertrouwen tegemoet te zien. Men verwijst naar Mr. Mathijs Resink, waarmee is afgesproken dat hij als behandelende advocaat eventuele vragen over deze kwestie zal beantwoorden.

Bondtehond