woensdag 7 september 2011

'Het is weer even inkomen na het zomereces'

Rechtbankvoorzitter Lauwaars opende vandaag de eerste zitting na het zomerreces met een reeks huishoudelijke mededelingen, zoals hij dat zelf vaak noemt. Hij merkte op: "Het is weer even inkomen na het zomerreces." Allereerst heette hij iedereen welkom die in de rechtszaal zat. Dino Soerel, Jesse Remmers, Pinny Song en Moppie Rasnabe waren als enige verdachten aanwezig. Fred Ros weigert voorlopig nog te komen uit protest vanwege zijn lange en naar zijn mening onterechte plaatsing in landelijke afzonderingen. Ali Akgün, Sjaak Burger, Siegfried Saez, Freek S. en Nampaul de B. bleven vandaag ook weg.


Mr. Lauwaars begroette tevens alle advocaten, waarvan de meeste wel aanwezig waren op deze eerste zitting. Alleen Mr. Peter Plasman, de advocaat van Fred Ros, was net als zijn cliënt en waarschijnlijk in diens opdracht ook niet op zitting aanwezig en Mr. Marnix van der Werf had een andere zitting ivm cliënt Jan Dirk Paarlberg. Jesse Remmers werd vandaag voor het eerst bijgestaan door een nieuwe advocaat, Mr. Robert Malewicz.  Deze advocaat komt voortaan in plaats van Mr. Paul Waarts. Over de reden(en) van deze advocatenwissel werden verder geen mededelingen gedaan. Lauwaars noemde Mr. Paul Waarts nog een zeer gewaardeerd raadsman.

Het voorgenomen horen van een nieuwe kroongetuige waar het openbaar ministerie mee in gesprek is, werd vandaag voorlopig uitgesteld. De reden is omdat er nog geen volledige overeenkomst is gesloten. De onderhandelingen zijn nog volop gaande, aldus officier van justitie Betty Wind. Deze getuige zou kunnen verklaren over zaken die in 1993 hebben plaatsgevonden, met name de moorden op Joegoslaven Djordje Ilic en Selim Hadziselimovic bij de Ouderkerkerplas, de moord op diamantair en drugshandelaar Henie Shamel en Anne de Witte in Antwerpen en de moord op sportschoolhouder Tonny van Maurik bij het Altea Hotel in Amsterdam.

Het zou kunnen dat deze twee getuigen, ( La Serpe + nieuwe getuige), niet op zitting worden gehoord. Mr. Betty Wind zal de verdediging op zo kort mogelijke termijn laten weten hoe en wanneer de getuigen gehoord gaan worden. Mr. Lauwaars wilde na deze mededeling wel van Mr. Betty Wind weten hoe de deal tot stand is gekomen en waar de rechtbank aan moet denken als het OM het over 'op korte termijn' heeft. De rechtbank wil nu wel zicht krijgen op een afronding van het Passage-proces, al durft Mr. Lauwaars nog niet over de eindfase te spreken, aldus de voorzitter. Mr. Wind beloofde er zo spoedig mogelijk een mededeling over te sturen. Veel meer dan dat het de bedoeling is de getuige twee dagen te horen over de '93-zaken en hoe het allemaal zo gekomen is, wilde de officier van justitie niet kwijt, anders zou het OM al teveel prijsgeven over zijn/haar identiteit.

Mr. Sander Janssen, de andere advocaat van Jesse Remmers, protesteerde enigzins. Hij kon alvast wel zeggen dat het niet gaat lukken om half September maar meteen verder te gaan, als het OM eenmaal met die mededeling is gekomen en nadat de getuige is gehoord over de '93-zaken die al lang en breed behandeld zijn. Volgens Mr. Betty Wind heeft het echter zo zijn reden waarom het op deze manier gaat. Al het andere is gespeculeer, aldus de officier van justitie.

Tijdens het zomerreces zijn er allerlei stukken binnengekomen bij de rechtbank. Mr. Lauwaars wilde daar eerst mee verdergaan. Het OM kreeg vervolgens het woord.

Mr. Betty Wind: De verdediging van Dino Soerel heeft gevraagd om opnames van het verhoor van Ferry de Kok. We hebben ze inmiddels gehoord. Het is bijna hetzelfde wat al integraal te lezen is binnen Passage. De verdediging heeft een uitnodiging gekregen ze te horen bij de politie.
Mr. Nico Meijering: Ik heb geen uitnodiging gekregen...
Mr. Wind: De heer Soerel heeft DVD's ontvangen. Mischien kan hij dat bevestigen?
Mr. Lauwaars: Hij knikt, dus dat zal gebeurd zijn.

Voorzitter Lauwaars noemde vervolgens nog enkele binnengekomen stukken.
Mr. Lauwaars:
-Er zijn getuigen gehoord in verband met Bethlehem, de heer Peter Schoofs en de heer Rene Pouw. Er is een proces-verbaal van bevindingen van het verhoor van de heer Schoofs.
De rechter vulde aan: De bevindingen van de telecomgegevens van Schoofs hebben we.
- T055 en de Baja/BED-kwestie
- Ferry de Kok i.v.m. de tenlastelegging Soerel.
- Sjarl de Groot is gehoord.
- Anonieme getuige NN1, de hollow-point leverancier.

NN1 is een nieuwe door de verdediging ingebrachte anonieme getuige die kortgeleden is gehoord en heeft verteld over het leveren van de hollow-point patronen die gebruikt zijn bij de liquidatie van Gerrie Bethlehem.

De rechtbank wilde dat La Serpe een reactie zou geven op de verklaring van NN1.

Mr. Nico Meijering merkte daar over op: Het is van belang om hier iets over te zeggen. U heeft gezien dat er een beperkte anonimiteit is. Het is van belang dat de naam niet in de openbaarheid komt. We zouden willen dat het verhoor van La Serpe dat dat dan in anonimiteit zal plaatsvinden.
Mr. Betty Wind: Waarom vragen we niet aan de heer La Serpe of hij voornemens is de naam te noemen?
Mr. Meijering: Het is een goed idee.

Peter La Serpe klonk toen voor het eerst over de speakers vanuit zijn gepanserde getuige-cabine.
La Serpe: Ik heb gisteren pas gehoord dat er een verklaring is. Ik ga pas reageren als hij alles heeft afgelegd. Pas nadat deze heer alles heeft uitgekotst, zal ik reageren. Ik zie het gefaseerd afleggen van verklaringen als een spelletje van de verdediging. Daar wens ik niet meer aan mee te werken. Ik had voor ik hoorde van deze getuige al stukken klaarliggen. De relaties tussen F1 en F3, tussen F1, F3 en NN1 en de relatie tussen Jesse en F1 en F3. Verder hoorde ik het gisteren pas. Ik heb F1 en F3 aangeduid. De naam van de jongen staat wel in mijn stukken. Ik denk wel dat die bekend gaat worden. Er zijn verhoudingen waarover gesproken moet worden, dus zal ik ze noemen. Ik zal hem in de stukken van mijnheer van Schaik aanduiden met NN1. Ik wil wel dat de rechtbank weet hoe de verhoudingen liggen.
Mr. Lauwaars: U heeft de reacties al klaarliggen?
La Serpe: Nou, ik zal wel willen zeggen wie die jongen is.
Mr. Lauwaars: Koppelt u daar nog namen aan?
Mr. Meijering: Begrijp ik nu dat de heer La Serpe de namen wil noemen van F1 en F3 of wie hij denkt wie dat zijn?

Er ontstond een discussie om te voorkomen dat La Serpe de namen openbaar zou noemen. Het is volgens hem in zijn belang om de verhoudingen te kunnen schetsen tussen hem, Jesse Remmers en de verschillende anonieme getuigen. Als voorbeeldje noemde hij dat getuige F3 in november 2005 17.000 euro van hem heeft ontvangen terwijl deze wist waar dat geld vandaan kwam. Dit zegt volgens hem al heel wat over de verhoudingen.

Het OM wilde zich graag terugtrekken om te overleggen wat de juridische kaders zijn. In de pauze die daarop volgde besloot de rechtbank de zitting achter gesloten deuren verder te laten gaan om de anonimiteit van de getuigen te waarborgen. Iedere aanwezige op de publieke tribune moest de zaal vervolgens verlaten.

De besloten zitting duurde aan aantal uren. Daarna gaf Lauwaars een korte samenvatting voor de publieke tribune.

Mr. Lauwaars: La Serpe heeft een verklaring afgelegd over de getuigen F1 en F3. Hij heeft puntsgewijs punten naar voren gebracht waarom je zou kunnen twijfelen aan hun geloofwaardigheid.  Het OM is gekomen met vragen. De getuigen moeten nader bevraagd worden, als het kan in een besloten zitting als nu. In de eerste plaats om de anonimiteit te waarborgen. De rechtbank moet er nog over beraden omdat er allerlei haken en ogen aan zitten. De verdediging is zelf gekomen om Q5 te horen. Een beetje in het verlengde van F1 en F3. Beetje contradictor daarin. Men wil dat het OM La Serpe gaat vervolgen voor Bethlehem. Zo niet, koppelt de verdediging daar een niet-ontvankelijkheid aan. Dit is zo'n beetje in grote lijnen wat er is besproken.

Na een pauze waarin de rechtbank overleg pleegde over het schema en wat er verder gaat gebeuren, maakte Lauwaars het besluit bekend wat de rechtbank had genomen.

Mr. Lauwaars: Wat de rechtbank doet: we nemen een beslissing op 25 september. De dagen daarvoor komen dan te vervallen. We vinden het wel belangrijk dat het schema gevolgd wordt. We handhaven de behandeling van de heer Soerel op 26 september. Dat niet-ontvankelijkheidverweer komt dan in de week daarna.
Mr. Meijering: De 15e blijft dat staan?
Mr. Lauwaars: Uh ja, dat blijft staan. Het OM heeft meestal wel wat tijd nodig, dus de 15e blijft staan. Aan de orde komt de kroongetuige, wel of niet.

15 september dus verder...

Bondtehond