zondag 11 januari 2015

'De verdediging wil stukken uit Priempad, Bilbao, Viool, Zeeslag/Kaboem, Oma, Perugia, Nicht, Torero, Warande en Visaak'

Advocaat-generaal Mr. Cynthia de Jong liet vrijdag weten hoe het OM een en ander wil zien m.b.t. de getuigenverhoren. Die zullen gaan plaatsvinden in het Passage in verband met onderzoek naar het waarheidsgehalte van de verklaringen van kroongetuige Fred Ros en
in het separate onderzoek *'Vandros' naar Willem Holleeder i.v.m opdrachtgeven voor liquidaties. Veel getuigen gaan niet alleen op openbare zittingen gehoord worden, maar ook bij de rechter-commissaris (RC). Welke getuigen exact allemaal gehoord gaan worden, beslist het Hof later.


Het Hof stond vrijdag bij aanvang van de zitting eerst even stil bij het overlijden van Ali Akgün. Het OM ook. De beelden in de media uit Istanboel van de Bentley met daarin de dodelijk getroffen Ali Akgün waren als schokkend ervaren. Advocaat-generaal Mr. Frits Posthumus gaf wel aan dat het OM contact zou willen met de Turkse overheid om identificerende gegevens, bv een haarwortel te bemachtigen van Ali Akgün om middels DNA-onderzoek met zekerheid te kunnen vaststellen dat de geliquideerde persoon in Turkije ook inderdaad Ali Akgün is. Het contact met Turkije gaat echter nogal moeizaam, zo begreep ik.

Advocaat-generaal Mr. Cynthia de Jong ging hierna in op de wijze waarop men de getuigenverhoren wil aanpakken. Er is een vaste rechter-commissaris benoemd: Mr. C.W. Bianchi. Deze RC heeft het OM en de verdediging verzocht voor 16 januari ondererzoekswensen in te leveren. Het OM heeft verzocht om Fred Ros te horen in de Holleeder-zaak Vandros bij de RC. Men streeft naar een inhoudelijke behandeling voor het einde van 2015 en een afronding, net als in Passage, voor de zomer van 2016.

Volgende Ovj Mr. De Jong zouden, wat het OM betreft, 28 getuigen bij de RC gehoord kunnen worden die reeds is aangwezen in de Holleeder-zaak Vandros. Het gaat daarbij niet alleen om getuigen die gehoord kunnen worden over feiten in zaaksdossiers Perugia (Van der Bijl), Agenda (Houtman) en Art. 140 (criminele organisatie), maar ook om getuigen die indirect van belang zijn en wat zouden kunnen verklaren om een inschatting te kunnen maken omtrent de betrouwbaarheid van de verklaringen van Fred Ros. Danny Kuiters en Dick Vrij zouden eerst op zitting gehoord worden, maar kunnen bij nader inzien ook bij de RC gehoord worden. Professor Van Koppen ook.

Het kan voorkomen dat getuigenverhoren in Passage ook relevantie hebben in de zaak Vandros. Dan zou de raadsman van Vandros (Stijn Franken voor Holleeder) zich kunnen voegen bij de RC om de getuigenverhoren bij te wonen.

Er blijven 11 getuigen over die op zitting in Passage gehoord zullen moeten worden. Dat zijn voornamelijk medeverdachten die al eerder gehoord zijn en daarnaast ook Holleeder. Deels zijn het getuigen wiens verklaringen op belangrijke punten afwijken, zo niet lijnrecht tegenover die van Ros staan, en dat zijn La Serpe, Habes, Saro, De Boer en Van Dijk. Holleeder neemt sowieso een aparte plek in. De getuigen of verdachten  La Serpe, Habes, Saro, De Boer, Remmers, Akgün, Soerel, Burger en Ros komen voor in relatie tot de zaaksdossiers die ook in Vandros van belang zijn. Het belang van het horen van die getuigen in Vandros blijft  wat het OM betreft ook een gegeven. Holleeder kan in de zaak Vandros niet als getuige worden gehoord omdat hij verdachte is in die zaak. Deze 11 getuigen/verdachten zullen op zitting moeten worden gehoord, deels omdat ze verdachten zijn in Passage, maar ook vanwege het belang van deze getuigen. Ze zullen op zitting geconfronteerd moeten worden met wat Ros heeft verklaard en omdat daarop gereageerd zal moeten worden.

Het voorstel van het OM is dat de raadsman van Holleeder wordt uitgenodigd om deel te nemen aan verhoren op zitting in Passage, men ziet geen juridische belemmeringen daarvoor. De RC uit Vandros zal dan ook op deze zittingen aanwezig moeten zijn bij getuigenverhoren en kan de RC (Mr. Bianchi) na afloop van de zitting deze getuigen horen in Vandros, zodat de getuigen ook formeel in de zaak Vandros worden gehoord. Dan kan de RC de relevantie beoordelen, met oog op hetgeen aan Holleeder kan/zal worden gevraagd. Het OM stelt zich voor dat het Hof zaken van Passage-verdachten die het aangaat dan verwijst naar de RC van Vandros, zodat de verdediging van Passage-verdachten aanwezig kan zijn bij verhoren in Vandros om aanvullende vragen aan de getuigen te kunnen stellen.

Beetje ingewikkeld verhaal, maar dit werd nader uitgelegd door het OM met getuige Habes als voorbeeld. Dat ging mij helaas allemaal wat te snel om alles te kunnen noteren.

In ieder geval zouden er volgens het voorstel van het OM getuigen-verhoren in het JCS plaatsvinden. Op zitting zijn de RC, de Vandros-officier en de raadsman van Holleeder aanwezig, naast de verdediging van de Passage-verdachten in Hoger beroep. Deze kunnen dan horen wat er wordt gevraagd. Als het verhoor klaar is, worden de Passage-zaken van de verdachten die het aangaat verwezen naar de RC.  Hierna kan de RC op de stoel van het Hof plaatsnemen en beginnen met het horen van dezelfde getuigen in Vandros. De raadsman van Holleeder zal de getuigen dan kunnen horen en de Passage-advocaten kunnen dan aanvullende vragen stellen in de zaken van hun verdachten. Het PV dat de RC opmaakt van de getuigenverhoren in Vandros wordt dan gevoegd in Passage, evenals het PV dat de RC opmaakt van aanvullende verhoren in Passage. etc. etc.

Hier raakte ik het spoor echt bijster. Ik vroeg mezelf af of deze zittingen openbaar zullen zijn. Het lijkt erop dat veel verhoren achter gesloten deuren plaats zullen gaan vinden. Ik weet überhaupt niet of ik in staat zal zijn om nog 1,5 jaar lang en van zoveel getuigenverhoren verslag te blijven doen, maar ik neem aan dat er toch wel interessante momenten zullen komen in zowel Passage als Vandros die de moeite waard zijn en waar Passage-volgers in geïntereseerd zullen zijn. Ik ga het navragen.
Tot zover het Openbaar Ministerie.

***

Vervolgens was het de beurt aan Mr. Nico Meijering om zijn getuigen-verzoeken en onderzoekswensen voor te dragen bij het Hof. Hij was een goed uur aan het woord. Zoals gezegd gaat Meijering vrijdag as. in op het overlijden van zijn cliënt. Net als bij de wensen van het OM en Mr. Sander Janssen beperk ik het grotendeels tot het noemen van deze getuigen-verzoeken en onderzoekswensen. De motivering komt zeker nog aan de orde.

Mr. Nico Meijering (sterk samengevat): De verdediging kan zich vinden in de lijst van getuigen die het OM wenst te horen.  Nu onduidelijkheid blijft bestaan of er al dan niet sprake is van vorderingen door het OM aan het hof verzoeken wij Uw Hof -  met verwijzing naar de motivering van het OM – om de 37 getuigen + Holleeder te doen horen. Wij kunnen daarbij eveneens leven met het onderscheid tussen zittingsverhoren en RC-verhoren zoals door het OM voorgesteld, met afwijking van de getuige M. Bronkhorst die het OM bij de RC wil horen, maar die wij gezien zijn cruciale rol graag op zitting zouden willen horen.

Getuigen verzocht door Remmers
De verdediging sluit zich aan bij de getuigenverzoeken zoals gedaan door mr. Janssen ter terechtzitting van 18 december jl. te weten:
Officieren Wind, Zwinkels, Verwiel, De Haas en Plooij
CIE Jaap
CIE Frits en Leen
Floor Maat, James van Niekerk en Freek Vonk
Robin van de Bos
Chris Mathijssen (maar die was ook al verzocht door OM)
Marcel R. Koekoek
Sandy (weduwe Ritfeld)


Getuigen verzocht door verdediging Soerel (en Akgün)
In aansluiting op de getuigen zoals door het OM voorgesteld heeft de verdediging in december namens Akgün en Soerel nog aanvullende getuigen verzocht. Daarbij moet worden aangetekend dat het overlijden van Akgün geen verandering brengt in de toen verzochte getuigen, te weten:
Martin Kok (zitting)
Theo Eggens (r-c)
Thimo Mulder (r-c)
Esther Scipio (r-c)
A. de Swart (r-c)
M. Schokker (r-c)
A. Bronkhorst (r-c)
P.T.M. Thijssen (r-c)
T029 en T075 (r-c)
Moeder en kinderen Ros (r-c)
Leider verificatieonderzoek (zitting)

Naar aanleiding van het verhoor ter terechtzitting van Ros op 4 en 6 november jl. wenst de verdediging nog te horen als getuige:

Kaale jr.  (r-c)

Ros heeft ter zitting het volgende verklaard inzake Kaale jr.


De verdediging wenst dit verhaal te toetsen bij Kaale jr. nu Soerel geen enkele wetenschap heeft van enig contact met Ros hieromtrent, laat staan van betalingen die Kaale jr. aan Soerel zou hebben gedaan.

Verzoeken om stukken
Mr. Meijering: Voor zover wij nu hebben kunnen nagaan is Ros in ieder geval sinds de gewelddadige dood van Arturo Ritfeld als verdachte betrokken geweest in de opsporingsonderzoeken Priempad, Bilbao, Viool, Zeeslag/Kaboem, Oma, Perugia, Nicht, Torero, Warande en Visaak. Ook het detentieverleden van Ros is redelijk in kaart te brengen sinds Priempad (Ritfeld), alhoewel daarbij moet worden opgemerkt dat uit het arrest inzake Priempad van het Gerechtshof Arnhem, d.d. 10 juli 2000 en ECLI:NL:GHARN:2000:AA6440, volgt dat de voorlopige hechtenis is opgeheven per 10 juli 2000. Dit terwijl uit de kluisverklaringen van Ros volgt dat hij in augustus 2002 zijn vrijheid heeft genomen tijdens een verlof. Kortom, tussen juli 2000 en augustus 2002 heeft Ros kennelijk gedetineerd gezeten in een voor ons tot nu toe onbekende zaak.

Door het OM zou gesteld kunnen worden dat het ons niet aangaat in welke onderzoeken Ros precies verdachte is geweest, voor welke strafbare feiten hij in het verleden is veroordeeld en hoe zijn detentieverleden eruit ziet, en dat daaromtrent alleen openheid hoeft te worden gegeven over de periode waarover Ros daadwerkelijk heeft verklaard in zijn kluisverklaringen. Het is onze visie echter wel degelijk van belang om meer duidelijkheid te krijgen over het strafrechtelijk verleden van Ros en het detentieverleden van Ros, en om in ieder geval de beschikking te krijgen over onderzoeksdossiers waarin Ros als verdachte figureert maar die in beginsel niet onder de Passage-paraplu vallen.

Immers, Ros heeft op vragen van de verdediging ter zitting van 4 en 6 november 2014 gesteld dat hij buiten de feiten die hij heeft erkend in zijn kluisverklaringen nooit iemand heeft doodgeschoten of vermoord of daartoe opdracht heeft gegeven. Die stelling wenst de verdediging nader te toetsen om vervolgens Ros daar nog eens nader over te bevragen.

Om die reden wenst de verdediging bijvoorbeeld volledig de beschikking te krijgen over een kopie van het dossier Priempad, waarbij overigens moet worden opgemerkt dat dit zaaksdossier niet direct gevoegd hoeft te worden aan het Passage-dossier, maar dat de verdediging wel zelfstandig een selectie wenst te kunnen maken waarvan zij vervolgens kan verzoeken deze te voegen. Datzelfde geldt voor het dossier Visaak en eventuele andere (tot nu toe onbekende) zaaksdossiers waarin Ros als verdachte van levensdelicten figureert.

Ook wenst de verdediging zelfstandig een selectie te kunnen maken uit het dossier Zeeslag/Kaboem zonder dat wij afhankelijk zijn van de selectie die het OM voor ons maakt. Voor Torero geldt hetzelfde nu dit onderzoek plaats vond in een essentiële periode (jan 2006 – april 2006) en de verdediging bijvoorbeeld wil kunnen beoordelen op welke wijze het leven van Ros in die periode in kaart is gebracht (buiten de taps, maar bijvoorbeeld door observaties) en of daaruit op enigerlei wijze contacten met Akgun en/of Soerel en/of andere relevante personen kunnen worden afgeleid of juist niet. Daarbij moet worden opgemerkt dat cliënt Soerel met een stofkam door alle recent toegevoegde taps van Torero is gegaan en nu reeds taps heeft teruggevonden die uitermate relevant zijn maar niet eerder waren gevoegd aan het dossier. Kortom, de toets of iets relevant is of niet wenst de verdediging zelf te maken.

Daarnaast is duidelijk dat het verkrijgen van een helder overzicht van het strafrechtelijk- en detentieverleden van Ros (wanneer, waar en waarom) bijvoorbeeld van belang is in het kader van het thema 'vertrouwen hebben' van derden in Ros. Niet valt te ontkennen dat een opzienbarend punt in de kluisverklaringen van Ros is het vermeende vertrouwen dat bijvoorbeeld Soerel zou hebben gehad in Ros terwijl zij elkaar – uitgaande van de verklaringen van Ros - niet of nauwelijks kende toen Ros in december 2005 uit detentie kwam. Immers, uitgaande van de verklaringen van Ros komt hij in augustus 2002 vrij, raakt in januari 2003 wederom gedetineerd om vervolgens in december 2005 weer vrij te komen. Waar is dat vermeende vertrouwen dan opgebouwd vragen wij ons af.

Tevens is het bij de beoordeling van proportionaliteit van de deal van belang dat de verdediging helder krijgt met wat voor kroongetuige wij precies te maken hebben in strafrechtelijke zin, buiten hetgeen reeds over hem bekend is in de Passage-zaak.

Overigens moet worden opgemerkt dat het OM zelf – blijkens haar voordracht op 10 oktober jl. - ook heeft overwogen om oude onderzoeksdossiers waarin Ros als verdachte figureert geheel aan het Passage-dossier te voegen, maar dat dit veel papier zou opleveren waarvan niet bekend is of het relevant is. Daar heeft het OM aan toegevoegd dat zij met de welbekende 'open blik' naar die stukken zal kijken en relevante stukken zal toevoegen. Uw Hof wilt het ons hopelijk niet kwalijk nemen dat wij graag zelf met onze eigen 'open blik' naar die stukken kijken.

Verzoek:
Een p-v van bevindingen van het OM waarin staat vermeld a) in welke onderzoeken Ros in het verleden als verdachte heeft gefigureerd, b) wat de aard van de verdenking was, c) wat de pleegperiode was en d) wat de uitkomst van het onderzoek was.

Het ter beschikking stellen aan de verdediging van kopie van de volledige onderzoeksdossiers Priempad, Zeeslag/Kaboem, Torero en Visaak waarbij de verdediging zelf een selectie kan maken van stukken die in onze visie gevoegd zouden moeten worden aan het Passage-dossier.
  • Een helder overzicht van het volledige detentieverleden van Ros (waar, wanneer en waarom)
  • Verstrekken van de justitiële documentatie van Ros.
Verzoek:
Een p-v van bevindingen van het OM waarin staat vermeld op welke onderzoeksresultaten uit welke onderzoeken wordt gedoeld, uiteraard met voeging van de desbetreffende processen-verbaal van die onderzoeksresultaten.

Verzoek:
  • Voeging van alle CIE-verbalen sinds 12 september 2014 waarin Ros voorkomt
  • Een p-v van bevindingen met daarin een overzicht van alle CIE-contacten (en hetgeen daar besproken is) die er ooit met Ros zijn geweest.
Verzoek:
  • Toevoeging van alle verkeersgegevens van alle telefoons die aan Ros worden toegeschreven in de periode december 2005 – april 2006. 
Verzoek:
  • Een proces-verbaal van bevindingen van de TGB-officier waarin wordt ingegaan op:
De financiële contouren van de afspraken (en nakoming daarvan) die La Serpe gemaakt heeft met de Staat betreffende:
  • > De beveiliging (van Ros en anderen) die Ros al dan niet overeengekomen is zelf te regelen/organiseren;
  • > Levensonderhoud/huisvesting/inkomsten voor Ros (en anderen) betreffende de komende jaren (rest van zijn leven).
Het gaat de verdediging er zoals gezegd uitdrukkelijk niet om specifiek inhoudelijke informatie betreffende veiligheid te vergaren. Het is daarom ook dat de verdediging zich richt op genoemde financiële contouren.

Mr. Janssen heeft in zijn betoog van 18 september jl. gemotiveerd verzocht om voeging van de gespreksverslagen van de oriënterende gesprekken met Ros, al dan niet door tussenkomst van de r-c
De verdediging van Soerel sluit zich daarbij aan.

Ten slotte
  • Is het OM voornemens om op termijn vordering opheffing gevangenhouding te doen inzake Ros?
  • Voorstel OM inzake voortgang zal op 16 januari op worden gereageerd. 

Tot zover de verzoeken van Mr. Nico Meijering. Vrijdag 16 januari gaat het proces verder.


*( Onderzoek 'Vandros' is vernoemd naar een planeet in het 4e kwadrant van enige zonnestelsel uit de serie Star Trek, aldus het OM.) 

Bondtehond