Zoals eerder aangekondigd kon de raadsman van Fred Ros, Mr Peter Plasman zijn woord doen voor de rechtbank ivm bankafschriften die ingezien zijn door het OM. Dit is onrechtmatig en heeft de rechten van de verdachte Fred Ros op een grove wijze geschonden, om nog maar te zwijgen over de rechten van de raadsman zelf. Dit is bewust en opzettelijk geweest, aldus Mr. Plasman. Bankbescheiden vallen onder geheimhoudersinformatie. Al in een vroeg stadium gaf Plasman aan een verweer te willen doen wat wil leiden tot een sanctie. In sommige gevallen kan het OM wel eisen bankbescheiden in te zien, bijvoorbeeld als hierdoor een leven gered kan worden, maar zij dient daarvoor wel eerst de deken te informeren. Volgens Plasman is dit in eerste instantie niet gebeurd. Pas toen de raadsman er later achter kwam, heeft het OM alsnog proces-verbaal opgemaakt. De informatie is verkregen door doelbewust de deken te passeren. Dat er zo lang na dato toch proces verbaal is opgemaakt doet echter niets af aan de schending van het verschoningsrecht.
 
 


Mr. Plasman wilde hierover enkele vragen stellen voor de rechtbank, o.a : Heeft iemand ze ingezien? Door welke bank zijn ze verstrekt? Is er van buitenaf ingegrepen? Wie hadden er toegang tot de inhoud? Wie heeft kennis genomen van de inhoud? Waarom is er geen proces-verbaal opgemaakt? Daarnaast verzocht de raadsman enkele betrokkenen te horen. Op de vraag van voorzitter Lauwaars of hij de bescheiden intussen terug had, antwoordde Plasman bevestigend. Mr. Nico Meijering had enkele aanvullende punten, echter daarvoor kreeg de raadsman van Ali Akgün pas later gelegenheid. Eerst kon het OM reageren op Mr. Plasman. Volgens de Officier van justitie Oppe bevonden de bescheiden zich al geruime tijd in het dossier. Het artikel wat vorige week zaterdag verscheen in NRC had hen erg verbaasd en deed afbreuk aan de goede gang van zaken van het proces. De indruk zou kunnen ontstaan dat het OM lichtzinnig zou omgaan met financiële bescheiden. Dit is volgens hen niet zo.

De rekening van de Penitentiaire Inrichting waar Fred Ros zit, is onderzocht. Er waren enkele betalingen verricht. Substantiële bedragen zijn op de rekening gestort. Het was belangrijk te achterhalen wie de schutters van de liquidatie op Thomas van der Bijl betaalde. Juni 2007 is de envelope overgenomen en geopend. Uit informatie is verdenking gerezen dat een derde bedragen stort op de maatschap-rekening van Dhr Plasman om Fred Ros te betalen. Er was dus groot belang de rekening van Fred Ros te onderzoeken. Volgens het OM is vanaf het begin af aan de deken geïnformeerd. Nou komt het: 'Er is beslist de bankgegevens niet te gebruiken. Men heeft de envelope slechts geopend om te zien wat er in de envelope zat. Men heeft slechts gezien dat het bankafschriften waren. Men heeft transparant gehandeld. Er is zorgvuldig mee omgegaan'.
  
Meestal maak je een envelope open om te kunnen lezen wat er in de inhoud daarvan staat. Zo niet bij het OM. Daar openen ze envelopen om ze meteen weer dicht te doen en zo het risico te lopen dat een wakkere raadsman, in dit geval Mr. Peter Plasman van verdachte Fred Ros, daar vragen bij gaat stellen, sterker nog, het risico lopen dat dit een stevige sanctie opleverd. Maar goed, deze Officier van justitie kon al vlot de vragen van Mr. Plasman beantwoorden. Of iemand ze heeft ingezien?: In concreto heeft niemand ze ingezien. Ze zijn ongezien in de envelope teruggedaan en dus niet ingezien. Of er iemand heeft ingegrepen?: Dhr Mr. van Straalen heeft besloten de gegevens niet te gebruiken. Het doel was de betalingen te onderzoeken. Het is transparant gedaan door Dhr. van Straalen. Onzorgvuldigheid bestrijd ik. Wie er kennis van heeft genomen?: Niemand. Waarom is de envelope geopend?: Om te zien of er zich inderdaad bankafschriften in bevonden. Waarom geen proces-verbaal?: Omdat er geen nader onderzoek is geweest. Het horen van getuigen?: Dat is niet nodig want dat heeft geen enkel doel.....
  
Op de vraag door voorzitter Lauwaars aan advocaat Mr. Plasman of hij twijfelt en er dingen toch anders zijn gegaan, antwoordde de raadsman: Er zijn dingen toch anders gegaan, ja. Er is nl overleg geweest met de deken dat er van 'een' rekening gebruikt is gemaakt en niet van 'mijn' kantoor. Het kan niet betiteld worden dat het deken wel degelijk betrokken is. Ik wil de deken wel horen wat die daar van vinden. De stelling is dat er in het passage-onderzoek op grove wijze het verschoningsrecht is geschonden van cliënten. In mijn geval Dhr Ros.Het is niet eerder vertoond. Het is nuttig de deken te horen. Dhr van Straalen wist wat er in de envelope zat, waarom moest hij dan toch worden opengemaakt? Ik wil een paralel trekken met de geheimhoudersgesprekken. Er is mogelijk sturing gegeven aan het onderzoek. Er wordt nu gezegd: Vertrouwt u er maar op dat de informatie uit de envelope niet in gebruikt. Dat ligt toch iets anders. Ik wil dit onderzocht hebben. Ik vind het wezenlijke punten dat er toch uitgezocht moet worden hoe de gegevens gebruikt zijn. Het waren volkomen normale betalingen. Straks gaat het OM een volkomen normale betaling aan mijn cliënt gebruiken om met olifant-stappen door geheimhoudersinformatie te lopen.
  
Het was opvallend hoe weinig reactie of begrip Mr Plasman kreeg van de rechtbank. Op het nogmaals oplezen van de door Plasman gestelde punten na leek het erop of de rechters het punt er niet zo van inzagen. Mr.Plasman merkte dat op een gegeven moment dan ook op: 'Het verbaast me dat de rechtbank niet gelijk beseft wat ik dan bedoel. Het gaat om een schending die is gepleegd ivm diverse cliënten. Het onderzoeken van een detentie-rekening mag. Dat er later wel sturing is gegeven, dat had niet gemogen. Dat ik moet uitleggen in deze materie dat de rechtbank dit zou moeten onderzoeken, dat verbaast mij eerlijk gezegd.'
  
Vervolgens was het de beurt aan Mr Nico Meijering. Eerder had het OM juist aangegeven dat men vond dat Mr. Meijering zich er maar niet mee moest bemoeien omdat hij geen partij zou zijn. Het gaat alleen Mr. Plasman en zijn cliënt Fred Ros aan, beweerde officier Mr.Oppe. Het is geen zaakoverschijdend cq verdachtenoverschrijdend onderwerp. Dan moet je net Mr Meijering hebben. Zeg maar gerust, dit was 'tegen het zere been'. Alsof het OM op voorhand de bui al zag hangen. Meijering begon dan ook met: 'Ik heb het nog niet eerder meegemaakt dat het OM mij al bij voorbaat wil laten zwijgen. Het heeft wel degelijk belang in de zaak van mijn cliënt. Het lijkt erop dat we op niet-ontvankelijkheid af koersen. Het OM heeft zich met regelmaat niet aan de wet gehouden. Dit kan gekoppeld worden aan diverse gebeurtenissen. Dhr Oppe hoorde ik zeggen dat er transparant gehandeld is. De inhoud van mijn professionele maag draaide zich daarop toch enigzins om. Ik kan het gemist hebben, maar in geen enkel verbaal heb ik teruggelezen dat de envelope was geopend. En men blijft glimlachen. Dit is stiekem. Men heeft erop gehoopt dat de rechtbank het niet heeft gezien. Dit is de truuk die men hier heeft gedaan. Men heeft er simpelweg op gehoopt dat het niet wordt gezien. Het wordt dan ergens weggemoffeld op 3 hoog achter, pagina 2001 ergens achterop. Ik wil uitgezocht hebben hoe dit zit. Ik heb het een beetje gehad met die vermeende transparantie. Er zal uitgezocht moeten worden waarom dit niet in een loopverbaal is opgenomen.'
  
Zo ging dat de hele ochtend en groot gedeelte van de middag nog door. De voor de raadsman van Ali Akgün kenmerkende felle bewoordingen werden kennelijk al verwacht en het lijkt dan ook op z'n minst een zwaktebod van het OM om op voorhand Mr.Nico Meijering de mond te willen snoeren. Maar goed, de verzoeken dienden volgens het OM allen te worden afgewezen en hoewel alle raadslieden zich achter Mr.Plasman en Mr. Meijering hadden geschaard, deed rechtbank dit toch na een beraad van 1,5 uur. De beslissing van de rechtbank: De verzoeken worden afgewezen. De rechtmatigheid daarvan kan de verdediging later pleiten.
  
Dit moet ongetwijfeld een teleurstelling zijn voor het advocaten-team. Een opmerking uit de mond van officier Mr.Oppe die hij maakte deze ochtend moet daarbij extra wrang hebben geklonken in de oren van deze raadslieden: 'Omdat wij de geheimhouders-informatie bescherming hoog in het vaandel hebben staan'.....
  
Officier van justitie Betty Wind had tot slot nog een mededeling: Het Openbaar Ministerie heeft een nieuwe getuige tegen vijf van de elf verdachten in het Amsterdamse liquidatieproces-Passage. Het OM heeft aan de rechter-commissaris gevraagd de getuige de status van anonieme, bedreigde getuige toe te kennen. Daarbij wilde ze het voor vandaag laten.

Bondtehond