dinsdag 27 april 2010

'We zijn hier bij elkaar voor 'Het incident La Serpe'

De rechtbank gaf vandaag bij monde van rechtbankvoorzitter Lauwaars een uitgebreidde en gemotiveerde beslissing op de verzoeken van kroongetuige Peter La Serpe in het liquidatie- proces Passage. Natuurlijk ook op de verzoeken van het advocaten-team die zich grotendeels bij de verzoeken van La Serpe hadden aangesloten. Hier zal ik een samenvatting geven van deze tussenbeslissing. Het was een korte zitting. De veiligheids- maatregelen waren er echter niet minder om. Eerder striktere maatregelen dan anders, aangezien verschillende politiemensen in burger met 'oortjes' de vroeg aanwezige mensen in de buurt van de bunker verzochten verderop te gaan staan en de omgeving scherp in de gaten hielden terwijl de verdachten en de kroongetuige aangevoerd werden. Er waren redelijk wat belangstellenden en journalisten aanwezig op de publieke tribune. Voorzitter Lauwaars begon: We zijn hier bij elkaar voor 'Het incident La Serpe', om het maar zo te noemen. De beslissing zal ik integraal voorlezen. Het is toch wel van belang de motivering van de rechtbank voor te houden.


De rechtbank komt tot de volgende oordelen. Het getuigenbeschermingstraject is een van de OM-deal afgezonderd traject, waarvan de toetsing berust bij het College van Procureurs-Generaal en/of de Minister van Justitie. Aan het oordeel dat het gaat om twee afzonderlijke trajecten doet niet af dat La Serpe het als één en hetzelfde traject beschouwt en zijn bereidheid tot het sluiten van de OM-deal mede heeft laten afhangen van de inhoud van dat getuigenbeschermingstraject. Dit blijkt ook uit de wetsgeschiedenis.

De inhoud van het getuigenbeschermingstraject valt derhalve in beginsel buiten toetsing door de rechtbank. Dit kan anders zijn bijvoorbeeld als er onder het mom van getuigenbeschermings- maatregelen een ontoelaatbare toezegging in het kader van de OM-deal is gedaan. Om dat te onderzoeken moeten er zwaarwegende aanwijzingen zijn. Van zulke zwaarwegende aanwijzingen is in dit geval geen sprake. Het feit dat de trajecten gescheiden zijn, betekent niet dat over getuigenbescherming pas toezeggingen mogen worden gedaan nadat een kroongetuige zich heeft verplicht om verklaringen af te leggen.

Die eis is in de regelgeving niet te vinden en zou de kroongetuigenregeling aanmerkelijk minder hanteerbaar maken. Het betekent ook niet dat een officier van justitie die met een kroongetuige onderhandelt over het het gaan afleggen van verklaringen, niet zou mogen bemiddelen in het getuigen- beschermingstraject. De rechtbank zou de omvang van het getuigenbeschermingsprogramma overigens slecht marginaal kunnen toetsen, gezien de beleidsvrijheid van de officier van justitie die verantwoordelijk is voor getuigenbescherming bij het inrichten daarvan.

Ook een verstrekkende financiële voorziening, bedoeld om de getuige zo snel mogelijk economisch zelfstandig te laten worden, kan onder omstandigheden binnen redelijke grenzen van getuigebescherming vallen en is in zo'n geval geen verboden beloning voor het afleggen van verklaringen. Alle klachten van La Serpe met betrekking tot het getuigebeschermingstraject, inclusief die met betrekkingtot het tappen van zijn geheimhoudersgesprekken, dienen in beginsel voorgelegd te woorden aan de civiele rechter, nu deze voor enige door de rechtbank in deze strafzaak te nemen beslissingen niet van belang zijn.

Dit kan anders zijn bijvoorbeeld als politie en/of justitie actieve bemoeienis hebben (gehad) met enig onrechtmatig handelen van Team getuigenbescherming (TGB) teneinde daarvan in het kader van de opsporing of vervolging te profiteren. Om dat nader te onderzoeken is een begin van aannemelijkheid voldoende. Bedoeld begin van aannemelijkheid is in onderhavige geval niet gebleken.

Evenmin is er een begin van aannemelijkheid dat de CIE-officier De Haas bij het bevorderen van de totstandkoming van de intentieverklaring zijn boekje te buiten is gegaan. Wel wordt het Openbaar Ministerie, in het kader van het onderzoek naar ontoelaatbare toezeggingen verzocht om een proces-verbaal van Mr De Haas in te brengen, waarin hij gedetailleerd aangeeft of en in hoeverre hij met La Serpe gesproken heeft over gratieverlening.

Alle overige onderzoekswensen worden afgewezen. Ook het verzoek van La Serpe tot opheffing van het bevel tot voorlopige hechtenis wordt afgewezen, aangezien de verdenking, bezwaren en gronden, die tot het verlenen van het bevel tot voorlopige hechtenis hebben geleid, ook nu nog aanwezig zijn, terwijl een situatie als bedoeld in Artikel 67a lid 3, Sv niet aan de orde is.

Lauwaars tot slot: De voortzetting is op 18 Mei om 9:30. Aan de orde zullen komen de NFI-rapporten in het Tanta-proces, de Q5-verklaring, verklaringen van het Bar-personeel, de status van getuigen F1 + F3 in Hoger Beroep, de verbatim uitgewerkte verhoren ivm de mogelijke sturing van Peter La Serpe.

Door Bondtehond

donderdag 22 april 2010

De Kastmoord te Nuth - Vrijspraak hoofdverdachte na onderzoek Forensic Consultancy

Twee weken geleden informeerden wij u over de kastmoord in Nuth, waarin Ruben Poppelaars van Forensic Consultancy , op verzoek van Mr. Landerloo van Corten advocaten, had geadviseerd. Het technisch bewijs, wat eerder voor het grootste deel van de overtuiging van de rechtbank had gezorgd dat Paul M. medeplichtig was aan de doodslag van Jonathan Kennedy, bleek toch niet zo veel te zeggen als dat de rechtbank dacht. Vandaag heeft het hof in ’s-Hertogenbosch mede daardoor besloten Paul M. vrij te spreken van het tenlastegelegde mede plegen van doodslag. Wel werd hij veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf, wegens een poging tot zware mishandeling, aangezien Paul M. wel had verklaard dat hij het slachtoffer tegen het hoofd had geslagen. De patholoog-anatoom heeft echter verklaard dat dit geen bijdrage heeft geleverd aan het overlijden van Jonathan.


Dat het slaan tegen het hoofd in verband staat met het overlijden van Jonathan acht het hof niet bewezen. Doordat de tijdsmarge waarin het slachtoffer overleden moest zijn, groter was dan de rechtbank in eerste instantie dacht, kan het slachtoffer uren later dan de klap in het gezicht, overleden zijn. Deze tijdsmarge had de rechtbank berekend doordat er nog voedsel in de maag zat, en dit niet kon als het slachtoffer uren na
de klap overleden zou zijn. De rechtbank had hier echter geen rekening gehouden met het soort voedsel, wat in dit geval langzamer de maag doorliep dan ander voedsel, en de alcoholconsumptie van het slachtoffer voor het overlijden wat nog eens voor extra vertraging van het doorlopen van voedsel door de maag zorgde.

Ook de overtuiging, die de rechtbank had, dat er heel veel schoonmaakwerkzaamheden zijn verricht om bloed weg te poetsen bleek in hoger beroep onhoudbaar. Niet alle bloedsporen in de woning bleken van het slachtoffer en van het vermeende sleepspoor was niet duidelijk wie de donor was. Over de hoeveelheid bloed die weg was gepoetst kon ook al niets gezegd worden, dus of er veel schoonmaakwerkzaamheden
waren verricht is helemaal niet bekend.

De rechtbank was van mening dat aangezien er DNA van Paul M. op een schuurspons was aangetroffen en er ook bloed van het slachtoffer op de spons aangetroffen was, Paul M. wel met de dood te maken moest hebben. Echter bleek dat de hoeveelheid bloed op de spons heel klein was en dat helemaal niet bekend was van wie dat bloed was. Of dit in verband stond met de dood van Jonathan is daardoor ook onduidelijk.

Als laatste was er een kleine hoeveelheid bloed van het slachtoffer op een van de sokken en een schoen van Paul M. aangetroffen. Het is alleen onduidelijk hoe dit bloed hierop gekomen is. Omdat er heel veel mogelijkheden waren, kon het hof niet zomaar aannemen dat dit door het plegen van het misdrijf was gebeurd.

De andere verdachte, Roy M., is wel veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Het hof achtte het wettig en overtuigend bewezen dat Roy M. het slachtoffer opzettelijk door middel van messteken om het leven had gebracht. Het hof rekent het Roy M. zwaar aan dat hij wist dat het lichaam verborgen was in de kast en dat hij hiervan niets had gezegd toen hij de moeder van het slachtoffer telefonisch sprak. Daardoor konden de familieleden niet op een waardige manier afscheid nemen van Jonathan Kennedy.
-Ruben Poppelaars-


Tot zover het verslag wat Ruben Poppelaars me opstuurde vanmiddag. Het is natuurlijk een geweldige opsteker voor de Forensisch onderzoeker/adviseur. Zijn bedrijf is nog jong, maar als hij al in zo'n vroeg stadium tot zo'n geweldig resultaat komt middels zijn expertise in deze spraakmakende strafzaak, dan belooft dat veel. Volgens Mr. Jan Hein Kuijpers, die ik afgelopen week even sprak in De Bunker bij het liquidatieproces, en in wiens kantoor Forensic Consultancy is gehuisvest, gaat het zeker goedkomen met Ruben Poppelaars. Na het interview wat ik had met Ruben, en twee weken geleden een hele dag bij een strafzaak te hebben gezeten in het Hof van 's Hertogenbosch, kan ik niet anders zeggen dat ik mij volledig aansluit bij de mening van Mr. Kuijpers. Ruben zal voor ons vanaf vandaag ook maandelijks een artikel schrijven met betrekking tot forensisch onderzoek. Dat wordt interessant. Hou Bondtehond en Crimesite dus in de gaten.

Door Bondtehond

woensdag 21 april 2010

'Straks komt er weer een duveltje uit een doosje'

Nadat La Serpe door rechtbankvoorzitter Lauwaars aan de tand was gevoeld en erop werd gewezen dat klagen over zijn veiligheid bij de rechtbank niet de aangwezen plaats is, konden het Openbaar Ministerie en de advocaten reageren. Het OM met een vrij korte reactie, de raadslieden met vragen aan de kroongetuige die nogal wat teweeg heeft gebracht met zijn ontboezemingen de laatste weken. Het oponthoud in het liquidatieproces is groot. Er staat ook veel op het spel. De toelaatbaarheid van de OM- en TGB-deals, de mogelijk hoge vrijheidstraffen, de veiligheid van Peter La Serpe, de ene partij heeft nog grotere belangen dan de andere. Mr. Jan Hein Kuijpers, de raadsman van Moppie Rasnabe, bracht het goed onder woorden. Volgens hem zijn er drie procespartijen elkaar aan het chanteren en nemen elkaar in gijzeling, het TGB, het OM en de getuige. Vooral La Serpe moet 'nu maar eens alles zeggen wat op zijn lever ligt’. De pogingen daartoe zijn tot nu toe veelal gestrand in een waas van geheimzinnigheid. Veel kan en mag de kroongetuige niet zeggen, gehinderd door de afspraken in de deal met Team Getuige Bescherming.


Toch waren de kroongetuige en de verdediging het op bepaalde fronten wel met elkaar eens. Er moet onderzoek komen. Onderzoek naar de toegezegde bedragen, andere toezeggingen en de daarmee samenhangende toelaatbaarheid van de deals. La Serpe blijft erbij, de TGB-deal en de OM-deal zijn een en hetzelfde traject. Niks gescheiden trajecten, de zelfde mensen die bij verschillende trajecten betrokken zijn, zeker in de voorbesprekingen, hebben kennelijk bij La Serpe het beeld gevormd dat hij in de maling genomen wordt. Daar springt de verdediging natuurlijk gretig op in, want bepaalde toezeggingen zijn wettelijk gezien eenvoudigweg niet toegestaan. Geen geld voor verklaringen. Geen strafkorting buiten de deal om. Er komt stapje voor stapje, of zoals La Serpe het noemde, gedoseerd steeds meer boven water. Officier van justitie Mr. Betty Wind noemde de laatste onthulling, dat La Serpe naast de toegezegde halve strafeis ook gratie zou zijn toegezegd door Mr. De Haas, 'een nieuw konijntje uit de hoge hoed' van de kroongetuige.

Mr. Betty Wind: La Serpe legt weer dingen op tafel. Ik denk dat uw rechtbank helemaal niets kan met 'als het niet genoeg is, heb ik nog wel meer konijntjes uit de hoge hoed'. Ik denk dat uw rechtbank heel sec naar die door La Serpe naar voren gebrachte punten moet kijken en daar dan een beslissing op moet nemen. U weet dat er een overeenkomst ligt. Vast staat dat La Serpe zich niet aan zijn gedeelte van de deal heeft gehouden. La serpe heeft in ruime mate de verplichtingen geschonden. Het is dan ook niet zo gek dat de andere verplichtingen van andere partijen op losse groeven zijn komen te staan....

De Officier had in de pauze Mr. de Haas gebeld, die de toezegging gedaan zou hebben over een extra half jaar gratie volgens La Serpe. Betty Wind: De eerste reactie van De Haas is: Onzin! Deze toezegging kan nooit gedaan zijn, dat is controleerbaar. Er zijn andere visjes die opgeworpen worden steeds. La Serpe heeft gezegd dat de eis op 16 jaar bepaald zou zijn, die vanwege zijn verklaringen zou worden gehalveerd tot acht jaar. Hij vroeg of er niet nog een jaartje af zou kunnen. Dat is een gegeven van collegiaal en intern overleg. Kan dat niet met een jaartje minder, dat is zo'n gegeven, daar kun je niks mee. La Serpe zegt dit. Dit kan helemaal niet. Als er een gerecht is wat deze straf oplegd, kan dat helemaal niet. Er wordt advies en informatie ingewonnen. Gratie kan alleen gegeven worden op iets wat na een strafoplegging heeft plaatsgevonden. Dit is een van die visjes. De strafoplegging, als er compensatie zou moeten plaatsvinden, kan uw rechtbank daar rekening mee houden, maar daarbuiten niet. Het lijkt ons zonder meer van belang dat konijn wat nu weer uit de hoge hoed is getoverd te fileren en weer terug te stoppen.

Dit lokte deze reactie uit bij Peter La Serpe: Ja, ik hoor het geformuleer weer. Letterlijk is het zo gegaan wat ik hier op papier heb staan. De toezegging van De Haas is echt gedaan.

Lauwaars: Wat is dan de aard van de toezegging? Waarom dacht u dat het een toezegging was? Wat is er gezegd?
La Serpe: Ja, wat er is gezegd en de wettelijke bepalingen zijn twee dingen. Letterlijk is er gezegd, toen ik zei kan het niet een jaartje minder: 'Nee, aan die kant is er geen ruimte meer, maar we kunnen een half jaartje gratie geven'
Lauwaars: Wanneer precies is die toezegging gedaan?
La Serpe: Ik weet niet meer of het in hetzelfde gesprek was waarin ik zei dat alleen de Koningin gratie kan geven. Op die dag is de toezegging gedaan.
Lauwaars: En toen heeft u dat gehoord van De Haas?
La Serpe: Nou, niet in de juridische taal die hij met u bespreekt, maar hij zei, ja, gratie is wel mogelijk. Ik weet ook dat het aan meer personen is toegezegd, maar als er een onderzoek komt, zal dat wel boven tafel komen. Ik was er volledig van overtuigd dat Mr. De Haas zich volledig hard zou maken voor dat half jaar gratie.
Mr. Peter Plasman, de raadsman van Fred Ros, wees de rechtbank op een passage uit een verhoor ter zitting. Er is toen volgens de raadsman niet over gratie gesproken.
La Serpe: Dat was toen. Ik voelde me altijd aangevallen en dus gaf ik de antwoorden op de vragen.
Mr. Plasman: U heeft het toch niet afgedwongen?
La Serpe: Nee, maar het is, je koopt een auto, je dingt af, maar ipv dat je er 1000 euro afkrijgt, krijg je er een zonnebril bij..... 
Mr. Plasman: Een half jaar is toch redelijk groot. Het onderzoek, de vraagstelling, het was toen redelijk fijnmazig.
La Serpe: Ik heb geen half jaar gekregen. Ik zou een half jaar krijgen.
Mr. Plasman: U zegt, ter compensatie heb ik een half jaar toegezegd gekregen.
La Serpe: Ik kan het me toen niet herinneren.
Mr. Plasman: Als u geen toezegging krijgt, hoe kunt u dan afdingen?
La Serpe: U speelt met woorden.
Lauwaars: Het blijft onduidelijk. U speelt met vuur hoor, mijnheer La Serpe. Dat moet mij even van het hart.
La Serpe pissig: Was u maar zo geïntresseerd in mijn veiligheid en de toezeggingen.
Lauwaars: Nou word ik toch even fel! Dat is absolute onzin. We hebben aan u gevraagd of het klopte en heb u gevraagd naar het bedrag. U heeft daar steeds niets over willen zeggen.
La Serpe verongelijkt: Iedereen wil de zaak overeind houden. Mischien moet ik maar terug naar mijn cel. Dan kunt u veroordelen.

De verdediging deed nog pogingen La Serpe door te zagen over maar de kroongetuige is duidelijk op z'n hoede. Hij is al meerdere keren op zijn vingers getikt door het OM in de aanloop naar 27 April, de dag waarop de rechtbank uitspraak doet over de verzoeken tot onderzoek.

Mr. Sander Janssen merkte daarover op: Het OM schermt nu ook weer met consequenties als de getuige wat zegt. Het is af te vragen of het wel wenselijk is dat een getuige een zwijgplicht, een soort 'Omerta', opgelegd krijgt op een strafproces.

Mr. Nico Meijering verzocht de rechtbank per vraag te bezien of het de heer La Serpe wel zou mogen toekomen om van het verschoningrecht gebruik te maken. Ook had de raadsman van Ali Akgün een opmerking over de heer De Haas.
Meijering: De Haas is al vaker gesignaleerd na zittingen. De vraag is of hij nu ook aanwezig is en mischien meeluistert. Als er dan weer zo'n toezegging gedaan is dat dat door de telefoon wordt ontkend, dat wil ik dan op zitting wel zelf kunnen vragen aan de heer De Haas.
verderop:
Meijering: Ik zou uw rechtbank willen vragen op enig moment dat mijnheer La Serpe de hoogtes van de bedragen moet gaan beantwoorden. Hij kan rechtens zich beroepen op verschoningsrecht, etc. Er zijn een aantal vragen die ik aan u wil vragen dat mijnheer die zal moeten beantwoorden. Gijzeling zie ik niet gauw gebeuren of dat zin heeft.

Ook Mr. Jan Hein Kuijpers kwam hier op terug: Iedereen chanteert nu de ander. Straks komt er weer een duveltje uit een doosje. Het komt nu in de buurt van de goede gang van de procesorde dat er van openbare communicatiemiddelen gebruikt wordt gemaakt. Het OM rent naar de telefoon en haalt uit de wereld wat er is gezegd. Dat vind ik dan niet chique.
verderop,
Kuijpers: Het belang is nu zo groot. Uw rechtbank moet nu ook eens zeggen, we luisteren niet meer naar wat u te zeggen heeft als u verder niets zegt.
verderop,
Kuijpers: Je kunt je voorstellen dat als het TGB zegt, je krijgt dat en dat bedrag, dat de proceshouding dan weer veranderd.

Mr. Peter Plasman: La serpe heeft gezegd dat als de rechtbank niet voldoende heeft dat hij dan later nog wel met iets komt.
Lauwaars geirriteerd: Het is hier verdorrie de kruidenier niet! Ik heb uitgelegd dat dat niet de methode is.
La Serpe: Mag ik wat zeggen? Ik zit hier te wachten op het OM dat mijn veiligheid gegarandeerd wordt. Als die zeggen dat ik kan verklaren, zonder dat mijn veiligheid in het geding komt, wil ik pas verder verklaren.
Lauwaars: Precies wat Kuijpers zegt. U houdt elkaar in gijzeling. Dit is ook niet leuk voor de rechtbank. Deze tactiek is zeer onwenselijk. U houdt elkaar in gijzeling!

Het getouwtrek ging de hele middag nog door. Er lijkt al met al een iets gemoedelijkere sfeer ontstaan tussen de verdediging en de kroongetuige. Het gezamelijke doel, onderzoek door de rechtbank naar de financiële en andere toezeggingen en daarmee naar de toelaatbaarheid van de OM- en TGB-deals, zal daar ongetwijfeld aan hebben bijdragen. Het zou mij verbazen als de rechtbank niet een diepgravend onderzoek insteld. Het is de laatste rechtszaak van rechtbankvoorzitter Lauwaars voor zijn persioen, ving ik op in de wachtkamer van de Bunker. Lijk me sterk dat de voorzitter zijn autoriteit hier niet laat gelden in deze megazaak. Het is zo duidelijk als wat dat er heel veel onbeantwoordde vragen zijn inmiddels.

Lauwaars tot slot: Het wordt tijd dat de rechtbank kaders aanbrengt voor de beslissing. We gaan dat uitgebreid doen. De uitspraak is op dinsdag 27 April om 13:00. Iedereen bedankt.

Door Bondtehond

dinsdag 20 april 2010

'Er is u iets aan gelegen de OM-deal op te blazen'

Rechtbankvoorzitter Lauwaars is vandaag een paar keer voor z'n doen flink uit zijn slof geschoten tegen de kroongetuige in het liquidatieproces, Peter La Serpe. La Serpe overigens ook een keer tegen de rechtbank. De zitting begon met de mededeling dat de rechtbank een brief had ontvangen van La Serpe's raadsman Mr. Jan Peter van Schaik, dat mijnheer La Serpe geen vragen meer wil beantwoorden. Op vragen van Lauwaars lichtte La Serpe de brief enigzins toe en zei geen vragen onder ede te willen beantwoorden over zaken van de andere verdachten. Lauwaars merkte op: Ik noem het maar een cliffhanger. U wilde klokkeluider zijn. Dan moet u ook de klokken luiden. Toen u aan de bel trok, kon u indenken dat u toch enige openheid van zaken zult moeten geven. De rechtbank heeft er alle begrip voor dat u in een moeilijke situatie zit, maar nu eenmaal gebleken is dat wat u al heeft verklaard van zaaksoverschrijdend belang is, vinden we dat u nu ook door moet zetten en vragen van de raadslieden zou u moeten beantwoorden. Het heeft te maken met de toelaatbaarheid van de deal. Dat is van belang in alle zaken. Ik wil u nu ook vragen stellen in andere zaken. U zult begrijpen dat men wat meer wil weten voor er wat kan gebeuren.
(samenvatting verhoor)
La Serpe reageerde: Om te getuigen in andere zaken, gaat het ook de andere aan. Ik wil getuigen als het in mijn eigen zaak van belang is. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar het is niet mijn taak de rechtbank te informeren in zaken van anderen. Ik wou de rechtbank laten inzien dat het OM in mijn zaak niet-ontvankelijk verklaard moet worden. Met andere zaken heb ik niets te maken. Dat is niet mijn pakkie-an.
Lauwaars: Wat mij niet duidelijk is, kijkt u nu aan tegen de begrenzing van het OM, of hoe moet ik dat zien?
La Serpe: Ik hou rekening met de TGB - en OM-deal. Het liefst hebben ze dat ik het woord TGB niet in mijn mond neem. Voor zover het de TGB betreft, zal ik daar terughoudend in zijn. Ik heb mijn eigen veiligheid geschonden. Ik heb de rechtbank ingelicht. Het is aan u wat u daarmee doet nu.

Lauwaars: Het is duidelijk. Mr. van Schaik, kunt u e.e.a. toelichten?
Mr. Jan Peter van Schaik: Zonder medelijden te willen wekken, het is een moeilijke en onzekere situatie voor cliënt. Hij zit in een civiel traject. Ik ben daarin niet de raadsman die hem bijstaat. Hij kiest er nu voor geen getuigenis af te leggen. Hij kan in zijn eigen strafzaak verklaren. Het ontbreekt hem echter aan inzicht wat dat nu gaat betekenen voor zijn strafzaak.
Officier van justitie Betty Wind onderbrak de raadsman: Ik wil u een ding voorleggen. Onze stelling is dat u nu op vragen van de rechtbank vragen wel met ja of nee zou kunnen antwoorden. Wat veranderd er aan u positie als u vragen met ja beantwoordt? De situatie blijft hetzelfde. U zou de rechtbank wel verlossen van een probleem. Wat moet de rechtbank nu met wat u tot nu toe heeft verklaard. U heeft toch dit probleem veroorzaakt?

La Serpe: Het TGB is niet het enige. Stel dat de rechtbank de strafzaak niet-ontvankelijk zou verklaren en de verdachten zouden vrijkomen, heeft dit enorme negatieve consequenties voor mijn veiligheid.
Lauwaars: Als u ten koste van u veiligheid dingen aan de kaak wilt stellen en u wilt nu niets meer zeggen. Nu zegt u ineens nee. We hadden het over onderzoek. Wat zou dat onderzoek opleveren voor u? Als u de TGB-deal verliest blijft er een kale zorgingsplicht voor u over. Wat heeft u daaraan? U komt mogelijk eerder op straat te staan. Dat heeft dan weer risico's voor u. Het blijft onduidelijk. U trekt zich daar nu weer van terug. U zaait daardoor grote verwarring. De consequentie wat het kan hebben voor de zaak, het mogelijk vrijkomen van verdachten, u zou daar eerder door in gevaar komen.
La Serpe: U redeneert of het mij niets uitmaakt.
Lauwaars: Trapt u de lont nu weer uit? U komt nu tot uw veiligheid?
La Serpe: Sterker nog, ik heb er nog wat aan toe te voegen.
Lauwaars: Ik hou ervan om wat transparant te opereren en te blijven doorvragen.
Mr. Nico Meijering: U weet dat het zaaksoverschrijdend was volgens de kroongetuige? Zo begon hij.
Lauwaars: Dat weet ik, dat zei ik al.
La Serpe lichtelijk geïrriteerd: Voorzitter, ik blijf bij al mijn verklaringen. Ook in de andere zaken. Zijn we daar vanaf.....
Lauwaars: Dat moet dan wel onder ede, maar dat is een ander punt. Ging u nog iets zeggen?
La Serpe: De reden dat ik dit inbreng. In de discussie over wat er wel of niet toegelaten wordt, met dat in het achterhoofd heb ik nog eens alles de revu laten passeren. Er is nog een toezegging gedaan, bedacht ik me. Mr. Sander de Haas heeft mij en Mr. Boonstra, mijn advocaat, toegezegd dat er een halve strafeis zou worden gedaan. Maar er is ook wat anders toegezegd. Hij zegde mij ook een half jaar gratie toe. Ik twijfelde, want volgens mij kan alleen de Koningin gratie verlenen.

Er viel een lange stilte....
Lauwaars: Ik ben niet snel met stomheid geslagen. Steeds komt er een nieuw aspectje bij. Waarom heeft u dat vorige keer niet gezegd?
La Serpe: Ik dacht, dat is wellicht het melden waard. Ik lag in mijn cel en lag te denken wat nog van belang zou zijn en herinnerde mij deze toezegging.
Lauwaars reageerde fel: Er is u iets aan gelegen de OM-deal op te blazen! U komt steeds met iets wat de OM-deal op zou kunnen blazen! We zien het belang niet waarom u die OM-deal nu op zou willen blazen! Voor de andere verdachten is dit van groot belang. We zien het niet voor u. U laat steeds wat meer los, er zou wel eens gerommeld kunnen zijn met de OM-deal.
La Serpe: Het is in mijn belang. Ik wou de rechtbank inlichten dat er onderzoek plaats moest vinden. Wat dat in andere zaken van belang is, heb ik in wezen niets mee te maken. Ik heb nog meer op mijn laptop. Maar ik wil het gedoseerd brengen.
Lauwaars: Nee, maar u heeft wel ook van de andere verdachten dingen gezegd die voor hen van belang zijn.
La Serpe: het is in mijn belang dat het OM niet-ontvankelijk verklaard wordt. Het is in mijn belang dat ik straks papieren wil in mijn civiele procedure. Ik heb zoveel belangen.
Mr. Sander Janssen merkte op: U kunt zich wellicht iets afvragen. Het is mischien een vraag of het wel klopt wat hij zegt?

Lauwaars: Nee, hehehe, hij zegt verder nu niets, behalve dat hij onder ede gaat verklaren.
La Serpe: Uhhh, wat moet ik zeggen?.... Dat doe ik.
Lauwaars: Komen er nog meer onthullingen van u? Was dit het totaalplaatje, of komt er nog meer?
La Serpe: Dit herinnerde ik mij. Ik moet een klein voorbehoud houden. Er ligt nog een verklaring. Ik heb ook nog meer op mijn laptop. Maar ik wil ermee komen wanneer ik dat kan.
Lauwaars: In beginsel wordt het zo niet gespeeld. U komt met een verklaring. U houdt die achter omdat het de veiligheid raakt. Er zouden dus nog meer konijnen uit de hoge hoed kunnen komen?
La Serpe: Zolang ze mijn gijzelingssituatie handhaven kan ik niets zeggen.
Lauwaars: U zegt ik heb nog een hoop materiaal. Daar kunt u nu mee komen.
La Serpe op felle toon: Mijn familie en ik zijn afhankelijk van veiligheid! Met alle respect dat gaat vóór alles. U legt het nu heel anders uit. Ik ben afhankelijk van een partij die zegt, jouw zoon halen wij van school af als je zegt wat je wilt zeggen. Ik zit in deze situatie. Daar houd u totaal geen rekening mee!
Lauwaars: Daar kunnen wij geen rekening mee houden.
La Serpe: U vindt het dus wel acceptabel dat een getuige onder druk staat van het TGB, die werkt onder verantwoordelijkheid van het landelijk parket? Ik zit hier om mijn belangen te dienen, niet uw belangen. Sorry voor mijn emoties.....
Lauwaars: Wij hebben geen belangen. Wij proberen recht te doen en dat te realiseren.
La Serpe: Ja uuhhh.....

Lauwaars: U doet toch brisante mededelingen. Ik wil de veiligheid van mijzelf en mijn familie opgeven en te verklaren. Ik ben bereid om het OM, het TGB en alles en iedereen te fileren. Ik wil dat gedoseerd doen, en niet ineens.
La Serpe: Ik heb de keuze gemaakt dingen op tafel te leggen in de hoop dat uw rechtbank het onderzoekt. Ik zal mijn doel halen., koste wat kost.
Lauwaars: Wat is nu uw doel in deze rechtbank? Als het u te doen is om uw veiligheid, bent u aan het verkeerde adres. Hoe wilt u bereiken dat wij u steunen?
La Serpe: Het OM en TGB is voor mij wel 1 traject. Daarom ben ik gaan getuigen. Ben gestigmatiseerd in de media, daar lusten de honden geen brood van. Mijn doel is het OM, mevrouw Wind, niet-ontvankelijk te laten verklaren.

Lauwaars: U heeft de rechtsplicht op u genomen om te getuigen. Wat is er nou wat er nog meer gebeurd is voor het sluiten van de deal waar u het nog over wilt hebben?
La Serpe: De verklaringen betreffende mijn veiligheid. Een schoon strafblad wat ik niet krijg. Men kan mij dan administratief achterhalen. Deze jongens weten de wegen hoe dat te doen. En mijn detentie. Geen open kamp. Geen VI. Dat mijn detentie tropenjaren inhouden. etc etc. Wat kan ik vertellen waarop de rechtbank gaat zeggen, we gaan dit onderzoeken?
Lauwaars: Hoe kunnen we van hieruit beslissen wat we moeten onderzoeken als u verder niets wil zeggen? We vinden het lastig voor u, maar we kunnen er niets aan doen.
La Serpe: Ik begrijp niet waarom mijn veiligheid niet van belang is. Er is sprake van 1 traject is er gezegd. Ik heb dingen op tafel gelegd en als dat niet genoeg is, moet de rechtbank maar beslissen.
Lauwaars: Zo werkt het niet. U heeft dingen op tafel gelegd, maar als dat niet besproken kan worden.... Hier moeten wij het dan maar mee doen.

Hierna kwam het OM met een reactie en kregen de raadslieden gelegenheid vragen te stellen.
Morgen een samenvatting hiervan.

Door Bondtehond

vrijdag 16 april 2010

'De eerste keer dat het OM deze regeling gebruikt, loopt het al mis'

De raadslieden in het liquidatieproces hebben te maken met een stug Openbaar Ministerie. In wezen is het onbegrijpelijk dat de aanklagers zo moeilijk openheid geven over de hoogte van het bedrag waarmee, en de wijze waarop Peter La Serpe uiteindelijk over de streep is getrokken om te getuigen in dit monsterproces waarbij de hoofdverdachten tegen zeer lange vrijheidsstraffen aankijken. Deze hele discussie neemt nu al weken in beslag en heeft keer op keer tot uitstel geleidt. De uiteindelijke beslissing of de rechtbank aan verzoeken uit het kamp van de verdediging zal voldoen, zal pas 27 April vallen, aldus rechtbankvoorzitter Lauwaars. Er gaat intussen veel tijd verloren aan discussies waarbij de oever verderweg lijkt dan ooit en je het gevoel bekruipt dat er werkelijk iets is dat het OM onder de pet probeert te houden. Je kunt een buitenstaander bijna niet meer wijsmaken dat alleen uit het oogpunt van veiligheid een simpel bedrag nog steeds met een wolk van geheimzinnigheid aan het zicht van het grote publiek moet worden blijven ontrokken. Daar moet toch een andere reden voor zijn? In dit geval is de openbaarheid van het Openbaar Ministerie kennelijk ver te zoeken.
De redenatie van het OM alleen al dat na bekend worden van bedragen men wel eens zou kunnen raden waar La Serpe zich dan zou kunnen bevinden, bv in Laos of Moskou, haalden de raadslieden eigenlijk simpel onderuit. Geen speld tussen te krijgen. Mr. Meijering daarover: Als La Serpe een miljoen krijgt toegezegd, wil dat niets zeggen of dat nu in Laos of Moskou is. Er zijn nl nog meer plaatsen op de wereld. Sander Janssen kwam zo mogelijk nog komischer en cynischer over. Janssen: Een kleurling in Laos. Zie je het al voor je? Dat klinkt net zo als een kleurling in Wenen. De verwijzing naar de Antilliaan Angelo Diaz, die in Wenen werd ondergebracht, was duidelijk. Nee, het zal voor het OM en TGB straks niet meevallen alles te blijven wegschrijven onder het mom van 'veiligheid vóór alles'. La Serpe zelf kon ook geen antwoord geven op die vraag toe Lauwaars hem daar naar vroeg.

Mr. Sander Janssen, advocaat van Jesse Remmers, zou vandaag ook nog met een reactie op het OM komen. De verzoeken aan de rechtbank tot grondig onderzoek, gedaan in een indrukwekkende betoog van Mr. Nico Meijering, en waarbij de meeste andere raadslieden zich al aansloten, werden door de raadsman nog eens extra ondersteund. In een evenzo indrukwekkende en in vlot tempo voorgedragen pleitnotitie wees de advocaat de rechtbank op vele argumenten diepgravend onderzoek in te stellen. Ook uit het betoog van Mr. Janssen blijkt dat de verdediging er vanuit gaat dat de OM-deal en de TGB-deal geen gescheiden trajecten zijn, zoals het OM ons wil laten geloven. De bedragen en voorbesprekingen die leidden tot de deal dienen boven tafel te komen.

Om allehande dubbelingen te voorkomen met het Meijering-betoog richtte Mr. Janssen zich ten eerste wat meer op de juridische kaders, ten tweede op de toetsing van deze juridische kaders. Zo zie je dat het inderdaad teamwork is wat zich voor onze neus afspeelt achter het 6 cm dikke kogelwerend glas waarmee de publieke tribune van de beveiligde bunker-rechtszaal is gescheiden. De raadsman wees de rechtbank erop dat een grondige bespreking van de juridische kaders gehinderd wordt door met name twee omstandigheden. De eerste is, dat in deze zaak voor het eerst toepassing wordt gegeven aan de nieuwe 'Wet toezeggingen aan getuige in strafzaken'.

Het gevolg daarvan is dat er nog geen jurisprudentie voor handen is ten aanzien van de uitleg die dient te worden gegeven aan de in die wettelijke regeling gehanteerde begrippen. Sterker nog, het zal naar het zich laat aanzien de eerste uitspraak in diens soort worden en van groot belang zijn voor de wijze waarop de komende jaren invulling zal wordt gegeven aan die wettelijke regeling. Tweede omstandigheid is het feit dat deze procedure nog niet teneinde is en meer in het bijzonder deze pleitnotitie juist strekt tot het doen van nader onderzoek, noodzakelijk voor het bij eindpleidooi innemen van standpunten.

Ik zal u verder niet vermoeien met wetshistorie en parlementarische besprekingen, maar het betoog van Sander Janssen waarin wetgevingsfases en eventuele dubieuze aspecten van de regeling om je oren vlogen, klonk zeker aannemelijk. Ten aanzien van het juridische kader dat de wetgever voor ogen heeft gestaan, kwam de raadsman dan ook tot de volgende tussentijdse conclusies:

1 - De rechtbank wordt geacht in de zaken van de verdachten tegen wie de verklaringen van de kroongetuige worden ingebracht, de inhoud en totstandkoming van de overeenkomst met de kroongetuige kritisch te toetsen en zich een oordeel te vormen over de rechtmatigheid van de overeenkomst;
2 - Van het Openbaar Ministerie wordt verwacht dat deze ten behoeve van deze toets alle relevante stukken aan het procesdossier toevoegd, en in het bijzonder proces-verbaal opmaakt van alle gemaakte afspraken met de kroongetuige, ook en vooral wanneer dit afspraken betreft die niet zijn opgenomen in de overeenkomst;
3 - Het op enigerlei wijze onderhandelen door het Openbaar Ministerie met de kroongetuige over een financiële vergoeding in welke vorm dan ook, wordt door de wetgever zeer nadrukkelijk afgewezen.

Hierna ging Mr. Janssen nog in op de besprekingen tussen La Serpe en CIE-officier van justitie Mr. Sander de Haas. Hij omschreef enkele punten waarop volgens de raadsman in strijd met de waarheid is verklaard door De Haas en anderzijds het OM. Zo zou La Serpe gaandeweg het afleggen van verklaringen zijn gestopt met het doen van financiële eisen, aldus een verklaring van De Haas bij de Rechter-commissaris. La Serpe is nl helemaal niet gestopt met het doen van uitlatingen aangaande zijn financiële verwachtingen gaandeweg het afleggen van zijn verklaringen. Sterker nog, ná het afleggen van al die verklaringen heeft La Serpe nadrukkelijk onderhandeld met de heer De Haas omtrent zijn financiële verwachtingen.

Met de kennis van nu is de verwijzing van De Haas naar de deal, waarin ter bevestiging van zijn verklaring geen sprake zou zijn van financiële tegemoetkomingen, zelfs als misleidend aan te merken, nu De Haas nalaat te vermelden dat er buiten de deal een intentieovereenkomst met de heer La Serpe is gesloten waarin die financiële tegemoetkomingen, waarover hij wel na die verklaringen met La Serpe heeft gesproken, wel degelijk zijn vastgelegd. De Haas dient dan ook verhoord te worden.

De Haas is tenslotte betrokken bij het tot stand komen van de deal. De verdediging heeft concrete aanwijzingen aangetroffen dat de OM-deal beïnvloed is geweest door de TGB-intentieverklaring. Dat ligt voor de hand aangezien die interntieverklaring immers tot stand is gekomen na onderhandelingen met De Haas en diezelfde De Haas vervolgens de OM-deal met La Serpe sluit waarbij het wel vreemd zou zijn als die OM-deal met de intentieverklaring in tegenspraak zou zijn.

Tot slot, Janssen: Ik denk dat het belang niet te onderschatten is. Er is jarenlang overleg gepleegd. De 1e keer dat het OM deze regeling gebruikt, loopt het al mis. Daarbij gaat het om een zaak waarbij alle verdachten op een zeer hoge strafeis van het OM kunnen rekenen. In de zaak Remmers zou hij kunnen rekenen op een forse, mischien wel de meest forse eis van het OM die ons wetboek kent. Juist in deze zaak blijkt nu dat er ernstig getwijfeld moet worden aan het naleven van de do's en don'ts op het gebied van de kroongetuigeregeling zoals de wetgever die gedurende die lange periode heeft willen inbouwen, en hebben sleutelfiguren in de vorm van de officieren van justitie op zijn best stelselmatig geen openheid van zaken gegeven waar dit wetteliijk gezien wel gemoeten had en op z'n slechtst onvolledig, onjuist of in strijd met de werkelijkheid is geverbaliseerd en verklaard over de meest elementaire fase van de totstandkoming van de overeenkomst met deze kroongetuige.

De rechtbank wordt verzocht de volgende personen als getuigen te horen. De betrokken officieren van justitie De Haas, Van der Bel en Verwiel. Dit op de zitting van 20 April a.s. teneinde te worden gehoord door de verdediging en de rechtbank over al het voorgaande, waarmee de ziitingscapaciteit optimaal kan worden benut en deze kwestie nu eindelijk zonder verder tijdverlies definitief uitgezocht en afgesloten kan worden. Ik persisteer bij de verzoeken. Nee, ik sluit mij niet aan bij de verzoeken van La Serpe, ik heb eigen verzoeken, aldus Janssen.

De raadslieden van de andere verdachten sloten zich aan bij Mr. Nico Meijering en bij Mr. Sander Janssen. Voorzitter Lauwaars meldde dat de rechtbank heeft nagedacht over verzoeken van de verdediging tot het horen van Peter La Serpe. De rechtbank wijst dit verzoek toe. Dat zou de volgende keer zijn, op dinsdag 20 April, als Mr. Jan Peter van Schaik erbij is. La Serpe had wel een mededeling. Hij zou alleen kunnen verklaren over de TGB-deal als hij dispensatie zou krijgen van het OM. Officier van justitie Mr. Betty Wind merkte daarover tot slot op: Hij heeft een geheimhoudingsverplichting. Het is zo goed als zeker dat hij die dispensatie niet zal krijgen......

Zo blijft onduidelijk of we uit de richting van de kroongetuige wel duidelijkheid gaan krijgen, want wat gaat hij over de deal en het bedrag wat daar mee is gemoeid vertellen uiteindelijk? Het lijkt er vooralsnog op dat La Serpe de mond weer wordt gesnoert door Mr. Betty Wind. Wat is nl de uitkomst? Een OM dat een kroongetuige laat vallen, mocht hij teveel zeggen? Het blijft spannend.

Door Bondtehond

dinsdag 13 april 2010

'De waarheid kun je wellicht ook kopen, wat is daar mis mee?'

Het liquidatieproces kende enkele opzienbarende ontwikkelingen deze week. Allereerst was daar natuurlijk de te verwachten reactie van het Openbaar Ministerie op Peter La Serpe, die zich tegen hen keerde de afgelopen weken. Rechtbankvoorzitter Lauwaars opende de zitting met een grapje: Ik durf eigenlijk niets meer te zeggen aangezien 'De Pers' heeft geschreven dat mevrouw Betty Wind de echte baas is in het proces. Hierop werd gelachen. Officier van Justitie Betty Wind reageerde: 'Ik kan u zeggen dat ik dat heel anders zie.' Er werd nog wat na-gegniffeld op de tribune maar meteen hierop ging Wind door met de tekst van haar reactie. Volgens haar is La Serpe een uitermate scherpe en zeer negatieve koers gaan varen. Het woord ramkoers is niet overdreven. Dwaling, bedrog, misleiding en nu ook nog eens ontoelaatbare financiële toezeggingen, als salvo's vanuit de heup, gericht op de deal op grond waarvan hij is gaan verklaren. De enige die hij daarmee echter raakt is zichzelf. Het lijkt erop dat La Serpe werkelijk alles tracht in te brengen om de overeenkomst van tafel te krijgen.


Een opmerkelijk en onverwacht standpunt is dat La Serpe nu spreekt van een substantieel bedrag dat hem is toegezegd door Mr. De Haas, en zo dus als verweer voert dat hem een onrechtmatig hoge toezegging is gedaan voorafgaand aan de totstandkoming van de deal als tegenprestatie voor het afleggen van verklaringen. Eerder voerde La Serpe 'de financiële deal' met Mr. De Haas op om aannemelijk te maken dat het TGB-traject en de overeenkomst met het OM geen gescheiden trajecten waren.De stellingen in verbang met beroep op dwaling, bedrog en misleiding vanwege vermeende toezeggingen op het gebied van geboortebewijs, strafblad en veiligheid in het algemeen gaan niet op en van ontoelaatbare toezeggingen is absoluut geen sprake, aldus Mr. Betty Wind, die zo dus haar reactie inleidde.

Er volgde een nogal uitgebreidt betoog van meer dan een uur. Hierin sprak de officier van justitie punt voor punt de stellingen en beschuldigingen tegen die La Serpe had geuit op de vorige zitting. Resumerend kwam zij (samengevat) tot het volgende.

- Het sluiten van een deal en de organisatie van berschermingsmaatregelen voor een bedreigde getuige zijn twee volstrekt gescheiden processen.

- Er is geen sprake geweest van dwaling, misleiding of bedrog.

- Het borgen van de veiligheid van een getuige kost veel geld, zelfs heel veel geld. Het is in dit proces niet relevant, tenzij de getuige gouden bergen zijn beloofd waarmee je zou kunnen leven als de Pasja van Babylon. Dat is niet gebleken volgens Wind. Dat La Serpe overhoop ligt met TGB over de beschermingsmaatregelen is eerder een aanwijzing dat er (volgens La Serpe) eerder sprake is van een beperkte dan een overmatige financiële regeling van zijn veiligheid.

Tot slot, Wind: Het OM is van oordeel dat het hoofdstuk getuigenbescherming en de overigens niet bestaande verbinding hiervan met de deal, kan en moet worden afgesloten. Zij zijn van oordeel dat alle verzoeken dienen te worden afgewezen. De verdediging wordt hierdoor niet in belangen geschaad, nu het onderwerp niet van belang is voor enige door de rechtbank te nemen beslissing.

Lauwaars gaf nu Peter La Serpe en zijn raadsman het woord. La Serpe kwam, zoals hij het zelf noemde, met een samenraapsel van reacties op het OM.

- Eerst reageerde hij op het proces-verbaal van officier van justitie Mr. Sander de Haas. Hij was verrast, want hij is van mening dat er handjeklap is gedaan tussen hem en De Haas. Nadat La Serpe aanspraak wilde maken op de beloningen die uitgeloofd werden voor het oplossen van de liquidaties, had De Haas gezegd: Nee, we ontnemen niet. Dat wordt dus tegen elkaar weggestreept. Dus dit ligt al anders dan eerder is gezegd, dat er helemaal geen financiële vergoedingen zijn gegeven. La Serpe: Het gaat erom dat degene die het beste formuleert gelijk krijgt. Wat werkelijk gebeurde, we stonden op. Deal!, zei ik. Ja, zei De Haas, maar eerst moet het wel besproken worden met Van der Bel.

- Het genoemde 'forum' waar het OM over sprak.
La Serpe: Forum?! Ze noemt het 'geen forum'. Het liquidatieproces is logisch. Ik spreek hier toch, dus lijkt het mij logisch dat ik het hier ter sprake breng dan.

- La Serpe: Het is triest dat de officier zo slecht is ingelicht. Ik arceer steeds. Van elke pagina blijft er steeds een relevante regel staan, de rest is vulling.

- Het is mogelijk dat ik een lening krijg dat binnen een jaar terugbetaald moet worden tegen 5% of over 25 jaar renteloos betaald moet worden.
La Serpe weigerde hier verder op in te gaan omdat hij een 'belang heeft dat vele malen groter is' : Ik wil onderzoek omdat er gerotzooid is. Een civiele zaak is nu van groter belang.

- Het TGB wil van mij af. Ze willen me laten tekenen, zodat ze geen verantwoordelijkheid meer hoeven dragen. Als ik teken, kan ik gaan zwerfen. Dat staat er in juridische formuleringen dan. Het TGB staat op het punt mij te laten vallen, dat ik dan onveilig ben met mijn familie na het proces.

- Advocaat Mr. Jan Peter van Schaik tot slot: Plat gezegd, cliënt is er ingerommeld. Het OM heeft er verder niets mee te maken. Standpunt van cliënt blijft staan. De situatie ligt hier nu op tafel. Ik ben van mening dat er onderzoek moet worden gedaan. Alles wordt nu weggeschreven achter veiligheid. Cliënt heeft afstand gedaan van gedetineerderechten, maar cliënt zegt: Ik heb nooit gezegd, dan mag men mijn geheimhoudersgesprekken maar afluisteren. Er wordt gepersisteerd bij alle verzoeken. Ook wil cliënt dat de noodzaak van voorlopige hechtenis wordt heroverwogen.

Hierna kwam Mr. Nico Meijering met een betoog als reactie op het betoog van het OM door Mr. Betty Wind van 23 Maart. Daarin was het OM uitvoerig ingegaan op de onderzoekswensen die door of namens diverse verdachten zijn gedaan naar aanleiding van de verklaringen van La Serpe en het pleidooi van zijn raadsman uitgesproken op de zitting van 15 Maart j.l. De pleitnotitie van Mr. Meijering besloeg dit keer zo'n 66 pagina's. Ik beperk me dit keer tot de conclusie en enkele scherpe quotes, zoals kenmerkend zijn voor de raadsman, uit het nogal uit de kluiten gewassen betoog. Juist deze uitspraken maken dat de betogen van Mr. Meijering vaak aangenaam klinken, net even iets doordringender dan je doorgaans gewend bent in de rechtszaal. Het leverde de raadsman na afloop iig een stevig applaus op van familie en vrienden van de verdachten die zoals meestal op de publieke tribune zaten.

Cruciaal is natuurlijk dat de raadsman van Ali Akgün de onderste steen boven krijgt wat betreft hetgeen La Serpe aankaartte in zijn verklaringen. Dit is niet alleen van belang voor zijn cliënt Ali Akgün, maar voor alle verdachten. Het is al door verschillende media zelfs al 'de bom onder het liquidatieproces' genoemd. Mr. Meijering spreekt zelf niet gauw over 'bommen onder een proces', dat heeft hij al afgeleerd in de loop van zijn carrière, maar vind het vooral verpletterend te moeten bezien in hoeverre de procespartijen niet zijn geïnformeerd en in hoeverre er sprake is van een niet aflatend woordenspel ten einde ons om de hete brij heen te leiden.

Opmerkelijke quotes van Meijering:

- Daar viel wel even mijn bef van af !
- Er had vanaf het eerste moment juist sprake moeten zijn van volledige transparantie.
- Ze willen zo ontzettend graag die deal daar in Amsterdam.
- Aha, dat is de getuigebeschermingsregeling. Een kroongetuige maakt zich schuldig aan bankovervallen, drugshandel, en mogelijk afpersing en na verklaren daarover moet de staat er voor zorgen dat de kroongetuige niet terugvalt. Met andere woorden dat hij genoeg krijgt voor een zorgeloos leventje.
- Wat dat betreft is de beer allang los.
- Het OM kan het allemaal wel zo begrijpelijk vinden dat je een financiële toekomst hebt, maar dat wil nog niet zeggen dat de wetgever dat ook zo vindt.
- Je geeft geld en noemt het een veiligheidsregeling.
- Voor de draad ermee !!
- Hij komt los en krijgt een paar ton voor de onderneming wordt opgestart.
- Hij krijgt geld teneinde zij eigen veiligheid te regelen.
- Het lijkt erop dat het gaat om een bedrag dat sowieso gemaakt moet worden om de veiligheid van de getuige te garanderen.
- Voorzitter, hier worden we alvast voorbereidt op dat wat wij u ongetwijfeld gaan vragen. Kom nou maar es op met die bedragen.
- Daar vliegen wij niet in.
- Die integriteit is in het geding en dient derhalve onderzocht te worden.
- Het mag, zolang het bij de wet niet verboden is. Alles wat bij wet niet is verboden, is dus toegestaan.
- We houden ons niet bezig met vergunningen voor patatkramen.
- We houden ons bezig met een OM dat zich bezighoudt met een getuige waardoor levenslang geëist kan worden.

Conclusie Mr. Meijering: Op grond van het voorgaande en hetgeen op 15 Maart jl. bekend is geworden, kan gesteld worden dat er een overvloedige hoeveelheid redenen is om de verzoeken tot onderzoek toe te wijzen. Zonder dergelijk onderzoek kan onmogelijk tot de vereiste toetsing van de rechtmatigheid van de deal worden gekomen.

Tot slot wees Mr. Meijering op een artikel uit De Telegraaf waarin Mr. Bart Nieuwenhuizen, de hoogste baas van het landelijk parket, enkele uitspraken heeft gedaan, oa deze: 'De waarheid kun je wellicht ook kopen, wat is daar mis mee?' Het landelijk parket overweegt nieuwe wegen: Moeten we kroongetuigen niet geld geven, zodat ze een nieuw leven op kunnen bouwen? Mogen we dat doen, mensen zelf voor hun veiligheid laten zorgen? Zo ja, dan moeten we aan de rechter precies melden hoe de deal in elkaar zit, met strafkorting en bijvoorbeeld een som geld. Dan kan die daar over oordelen. Advocaten zullen het verwijt maken dat wij een getuige hebben gekocht.

Meijering: Maar, 'de waarheid kun je wellicht ook kopen, wat is daar mis mee ?'

De verdediging kan dan het OM nog eens uitleggen wat daar mis mee is: Het is nl bij wet verboden !

Dank u.

(er klonk applaus op de tribune)

Lauwaars sloot de zitting nadat de andere raadslieden zich hadden aangesloten bij de verzoeken van Mr. Nico Meijering.
Donderdagochtend 09:30 verder.

Door Bondtehond

vrijdag 9 april 2010

De kastmoord te Nuth - 'He was a good guy'

In December schreef ik een artikel over Ruben Poppelaars van Forensic Consultancy, een forensisch adviesbureau gehuisvest in het kantoor van Kuijpers en van der Biezen in 's Hertogenbosch. Toendertijd vroeg ik Ruben mij eens te tippen zodra hij aan een zaak zou werken waarbij forensisch onderzoek aan de orde zou komen. Vorige week was dat zover, betreffende een moordzaak, bekend geworden als 'de kastmoord van Nuth'. Advocate Mr. Francoise Landerloo, van een van de twee hoofdverdachten, had kortgeleden Forensic Consultancy in de arm genomen om in hoger beroep haar pleidooi kracht bij te zetten. Het is nl volgens haar helemaal niet zo zeker of de gevonden sporen wel kunnen worden geïnterpreteerd zoals de het OM stelt na forensisch onderzoek door de politie. Ruben Poppelaars deed daar onderzoek naar en kwam met een ander scenario, waardoor bepaalde bewijzen toch in een ander daglicht komen te staan.


Voor ik een samenvatting van de zitting geef, die van 11:00 tot 18:30 duurde, zal ik in het kort vertellen waar het om gaat bij deze moordzaak. In het Brabantse plaatsje Nuth vond men in Januari 2007 een lijk van een man in een muurkast van een kamerverhuurbedrijf. Daar was het al een aantal weken verborgen. Het slachtoffer was de Schotse Jonathan Graig Kennedy en zou ergens tussen 5 en 7 Januari 2007 om het leven zijn gebracht door messteken, waarschijnlijk na een ruzie over de was en/of te harde muziek. De ruzie zou zijn uitgelopen op een nachtelijke vecht- en steekpartij.

Wat er precies gebeurd is, kan men slechts naar gissen, aangezien de hoofdverdachte Roy M. zegt het zich allemaal niet meer zo goed te kunnen herinneren. De verdachten waren in een kroeg geweest, stomdronken geworden en hadden die avond ook cocaïne gesnoven. De rechtbank achtte vorig jaar bewezen dat twee vrienden/collega's, de eveneens Schotse Paul Mc C. en Roy M. tezamen en in vereniging Kennedy hadden neergestoken. De verdachte Paul Mc C. ontkent al vanaf het begin. Aanvankelijk eiste het Openbaar Ministerie ook vrijspraak voor de 31-jarige Paul, de client van Mr. Landerloo die op dit moment te Schotland en in vrijheid zijn vonnis afwacht.

Hij was in eerste instantie vrijgelaten omdat Roy M. eerder toe had gegeven het slachtoffer te hebben gestoken. Deze bekentenis trok hij echter later ter zitting weer in omdat hij er niet meer zo zeker van was het gedaan te hebben. Hij had in verhoren gezegd 'dat hij het dan wel gedaan moest hebben', ook al liet zijn geheugen hem in de steek. Daardoor vond de rechtbank dat niet langer kon worden aangetoond wie nou de dodelijke steken had toegebracht en werden beide verdachten vorig jaar veroordeeld tot 8 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Gisteren speelde dus het hoger beroep en werd er dit keer zelfs 10 jaar celstraf geëist tot verbazing van de raadslieden, Mr. Francoise Landerloo van Paul Mc C.en Mr. Hendriks van Roy M.

Het was nu dus aan Paul Mc C's raadsvrouwe Mr. Landerloo met behulp van Forensic Consultancy in een mooi pleidooi om aan te tonen dat wat er nu aan bewijs voorhanden is niet klopt. Het was een indrukwekkende zitting met tevens een emotionele slachtofferverklaring van de moeder van Jonathan Kennedy, die samen met andere familieleden vanuit Schotland naar Den Bosch was afgereist op uitnodiging van het OM. De vrouw die zichtbaar geëmotioneerd was, en steeds werd bijgestaan door een tolk, stortte zelfs een keer in tijdens het pleidooi van de Mr. Hendriks. Zij werd ondersteund door familieden en enkele aanwezige rechercheurs die aan deze zaak hadden gewerkt. Deze hielpen de aangeslagen dame de rechtszaal even te verlaten voor een korte onderbreking met wat frisse lucht om even wat bij te komen.

De verdachte Roy M. zat steeds vlak voor de familie in het verdachtenbankje en had ook een tolk aan zijn zijde. De Advocaat Generaal las als eerste de aanklacht voor en de rechter begon daarna met het verhoor van Roy M. Het verhoor ging moeizaam. De verdachte was weinig spraakzaam en kwam zeer bedeesd over. Of het nu kwam omdat de familie van slachtoffer Jonathan Kennedy vlak achter hem zaten of door het steeds moeten wachten op de vertaling van de tolk was mij onduidelijk, maar kennelijk had de verdachte geen behoefte aan een duidelijke ontkenning: 'Ik heb het niet gedaan !' De meeste antwoorden waren 'Ik weet het niet meer'.

De rechter probeerde een motief boven water te krijgen. Er waren nl verschillende verhalen verteld. Roy zou boos zijn geweest omdat Jonathan een baantje had ingepikt van een ander omdat die wat aan zijn voet had. Daarover was Roy naar Jonathan gegaan. Of dat klopte? Roy wist het niet meer. Roy zou een mes gepakt hebben om de deur van de wasmachine te openen die avond. Of dat klopte? Roy wist het niet meer. Roy zou eens hebben verteld dat hij Jonathan wilde laten schrikken. Klopte dat? Ook dat wist Roy niet meer. Hij zou dat in verband hebben gebracht met de te harde muziek. De muziek zou te hard hebben gestaan en daar zou toen ruzie over zijn ontstaan. Of dat klopte? Ja, daar was Roy wel kwaad over geweest. 'Who the fuck is first', zou Roy hebben geroepen. Of hij nog wist of hij dat had geroepen? Nee, dat wist Roy niet meer.

De vraagstelling van de rechter veranderde op het moment dat Roy steeds datzelfde antwoord gaf. De rechter merkte op dat Roy niets uit zichzelf wist te herinneren, maar op het moment dat de rechter iets zei wel. Hierdoor begon de rechter zijn vraagstelling iets te veranderen en begon vragen nu met: Wat kunt u zich wel herinneren van.....etc etc. Veel hielp het niet. Het geheugen van Roy M. bleef haperen.

Rechter: U heeft verklaard dat Jonathan een keer aangeraakt door een mes van u en de 2e en 3e keer niet door u. Paul zou wel in het appartement zijn geweest?
Roy: Ik ben er niet zeker van.
Een vrouwelijke rechter ging verder: U zou gezegd hebben dat Jonathan u pisnijdig had gemaakt in het café, steeds zijn vingers in bier, u nat gemaakt, u was ontzettend nijdig.
Roy: Paul en Jonathan vochten. Jonathan kwam naar me toe en duwde, daagde me uit en duwde steeds. Hij irriteerde me.
Rechter: U heeft gezegd dat het erger en erger werd en dat u heel boos werd op Jonathan. U heeft gezegd dat Jonathan u zo boos maakte dat u ontplofte en dat het toen fout is gelopen. Kunt u zich dat herinneren?
Roy: Ik weet het niet.
Rechter: U heeft op verschillende plaatse verteld dat Jonathan in de kast was. Nu wil ik u vragen, waarom bleef Paul bij u in het appartement? Ik begrijp niet waarom hij bij u verbleef als zijn appartement vlak naast die van u is.
Roy: Ze hadden de sleutel geleend van mijn appartement.
Rechter: Ik stel u een duidelijke vraag. Ik kan me zo voorstellen als je weet dat er een lijk bij je in de kast ligt, dat je daar niet naast gaat liggen slapen.
Roy: Ik weet het niet.

Jonathan was die week in Januari 2007 bij de politie als vermist opgegeven door zijn werkgever, op verzoek van zijn moeder. Opvallend was dat Roy in de week dat Jonathan vermist was de moeder van Jonathan had gebeld en zo verklaarde de moeder later, hij in verleden tijd had gesproken. 'He was a good guy', had Roy gezegd in het gesprek.

De psychische rapportage van de verdachte had als eindconclusie dat Roy M. verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij is in wezen niet agressief en zou problemen vermijden omdat hij door problemen psychisch uit elkaar zou vallen. Bepaalde spanning en stress kan hij niet handelen en zou wel eens kunnen ontploffen. De rechter vroeg daarover: Vertaald, dan kan u toch agressief worden. Herkend u dat? Roy antwoordde: Ja.

Verdachte Paul Mc C. was na een jaar teruggegaan naar Schotland. De politie had steeds gezegd, jij hebt het gedaan. Het was een klap dat hij werd veroordeeld. Achteraf had hij liever in Nederland gebleven dan had hij een groot gedeelte van zijn staf al uitgezeten. Paul: Maar nee, ik heb het gewoon niet gedaan. Ik wou wel verschijnen, maar het OM liet me weten me dan aan te zullen houden. Dat risico wilde ik niet nemen. Het is geen desinteresse naar de familie of de zaak. Ik sta er mee op en ik ga ermee naar bed. Het heeft mijn leven totaal veranderd.

Nu was het tijd voor het pleidooi van zijn raadsvrouwe Mr. Landerloo. Zij omschreef het onderzochte forensische bewijs punt voor punt tegen in een keurig betoog van bijna 40 pagina's. Zoals gezegd heeft Ruben Poppelaars van Forensic Consultancy geholpen bij het tot stand komen van het pleidooi dmv nauwkeurig onderzoek en het uitbrengen van advies aan de sympathieke raadsvrouwe. Hier volgen samengevat de punten uit het pleidooi waar het onderzoek van het forensische adviesbureau zich op toespitste. Mr. Landerloo had deze punt voor punt in volgorde weergeven:

- De maaginhoud:
Alcoholgebruik heeft een vertragende werking op de spijsvertering. Diverse deskundigen beamen dat. Hierdoor kan helemaal niet gezegd worden, zoals de rechtbank construeert, dat het overlijden van Kennedy vlak na 01:45 heeft plaatsgevonden. Het is allerminst een vaststaand feit. Het kan net zo goed diep in de nacht of vroeg in de ochtend geweest zijn.

- Bloedsporen:
Bij een steek in het hart komt het vaker voor dat dit inwendige bloedingen geeft en niet altijd massaal bloedverlies ten gevolge heeft. De aangetroffen sporen werden zichtbaar door luminol te sprayen. Luminol kan bloedverdunningen van 1 : 10.000 al zichtbaar maken. Indien men 1 druppel bloed uitwrijft, zal dus het hele tapijt oplichten bij onderzoek met luminol. De stelling van de rechtbank dat er in het appartement sprake moet zijn geweest van een bloedbad waarvan het opruimen gepaard moet zijn gegaan met veel tijd en lawaai, bestrijdt de verdediging.

- Sleepspoor:
De verdediging stelt, anders dan de rechtbank, dat niet bewezen kan worden dat er een sleepspoor loopt van de keuken tot de kamer (vindplaats lijk in kast) loopt, aangezien er geen DNA-profiel kon worden gemaakt van de bloedvlek waar het spoor naar toe zou leiden. Van een vorige bewoner, ene Macrae, zijn op 5 plaatsen bloedsporen aangetroffen. Hij woont daar al jaren niet meer. Kennelijk kun je dus jaren later nog bloedsporen aantreffen. Er kan dus niet vanuit woden gegaan dat het gevonden bloed van Kennedy is. De politie verbindt aan verschillende plaatsen waar bloed is aangetroffen de term 'sleepspoor'. Er is echter geen DNA-profiel van bekend. Hoe men er dus bij komt dat dit bloed van Kennedy zou zijn, is de verdediging een raadsel.

- Bloed op sok en schoen cliënt:
Gevonden bloed aan de binnenkant van de sok van cliënt Mc C. zegt helemaal niets over betrokkenheid bij de dood van Kennedy aangezien Mc C. op de 'plaats delict' woonde en het bloed daar op verschillende manier kan zijn gekomen met aan en uit trekken van sokken en schoenen. Dus zoals de rechtbank stelt dat het niet waarschijnlijk is dat bloed per ongeluk op de sok/schoenen is gekomen omdat cliënt heeft verklaard dat hij geen bloed heeft gezien, volgt de verdediging niet. Het kan heel goed zijn dat er wel bloed lag, maar dat cliënt dit niet heeft gezien en er doorheen is gewandeld. Het is raarder als je bloed zou zien liggen en er alsnog doorheen wandeld. Het is een niet aannemelijk scenario dat cliënt bloed op zijn sokken/schoenen krijgt en daar weken mee door blijft lopen zonder sokken te wassen en schoenen schoon te maken. Dat hij niet wist dat er bloed op zat is vele malen aannemelijker.

- Emmer en spons:
Het staat niet vast of dat er met een schuursponsje bloed is opgeruimd door Mc C. Het is de verdediging een groot raadsel hoe de rechtbank erbij komt dat dat onderzoek uitwijst dat er bloed van Kennedy is aangetroffen in de emmer. De stelling dat de emmer en spons zijn gebruikt bij het wegwerken van bloed van Kennedy is nergens op gebaseerd. Er is wel DNA van Mc C. aangetroffen op het sponsje, maar ook van een ander, en het zegt uiteraard helemaal niets over betrokkenheid bij de dood van Kennedy. Zijn bloed is immers juist niet aangetroffen in de emmer.

- Gebroken middenhandsbeentje:
De rechtbank verbindt de conclusie dat Mc C. de ware toedracht van het gebroken middenhandsbeentje verborgen wilde houden. Cliënt wilde de ware toedracht verborgen houden omdat hij niet wilde dat aan het licht zou komen dat hij Kennedy heeft geslagen. Uit onderzoek van de patholoog is echter vast komen te staan dat hematomen aan het hoofd op geen enkele wijze van invloed zijn geweest op de dood van Kennedy.

Verder ging Mr. Landerloo in op verschillende literatuur en jurisprudentie. De conclusie is dat er op basis van de bewijsmiddelen niet is vast te stellen wat zich precies in het appartement heeft afgespeeld. In het licht van de voornoemde jurisprudentie is het absoluut onvoldoende voor een bewezenverklaring van medeplegen van moord c.q. doodslag c.q. zware mishandeling met de dood tot gevolg. Het door haar cliënt geschetste scenario is gelet op verklaringen van deskundigen mogelijk en geenszins uit te sluiten. Mc C. dient volgens Mr. Landerloo dan ook te worden vrijgesproken van alle ten laste gelegde varianten levensdelicten.

Het laatste woord van verdachte Roy M.:
Ik wil sorry zeggen tegen mevrouw Kennedy. Ik weet niet wat er is gebeurd. Meer kan ik niet zeggen. Alleen dat het me erg spijt.

Rechtbank: We gaan er erg goed over nadenken. Uitspraak is op 22 April om 09:30.

Door Bondtehond