donderdag 14 oktober 2010

'Het geldt wel voor meer verklaringen van La Serpe, dat ik er alleen maar verdrietig van word'

Behalve Dino Soerel waren alle verdachten vandaag aanwezig in de Bunker te Osdorp. Zelfs Siegfried Saez en Pinny Song zaten in de rechtszaal. Het zou ook een belangrijke dag kunnen worden, gezien de verklaringen van de anonieme bedreigde getuigen F1 + F3, die in gesloten envelopen werden uitgedeeld aan alle verdachten en hun raadslieden. Deze kregen allen een leespauze van zo'n twee uur om de inhoud door te lezen. Verwacht werd dat kroongetuige Peter La Serpe daar een reactie op zou geven, althans die mogelijkheid was er. Maar helaas, de raadsman van La Serpe, Mr. Jan Peter van Schaik, meldde na de leespauze dat La Serpe zijn medewerking voorlopig nog opschort, zolang zijn veiligheid en van diens verwanten nog niet kan worden gegarandeerd. Een brief van het Landelijke Parket had de toch al ontevreden kroongetuige gesterkt in zijn vrees dat hij en zijn familieleden gevaar lopen.Mr. Van Schaik: Cliënt is gesanctioneerd en mag niet meer vrij getuigen. Dit is een substantiële beperking. Cliënt zal daarom geen vragen meer beantwoorden. Tijdens de zitting van 22 augustus heb ik de officier van justitie daarop gewezen en gevraagd een standpunt in te nemen. Er is sindsdien niet meer gecommuniceerd. Cliënt is daardoor nog meer geïsoleerd. Verwanten zijn in de tussentrijd benaderd. Er zou alleen bescherming mogelijk zijn als er geen contact zou zijn tussen verwanten en cliënt. Dit is een schending van het 'fair trial beginsel' in samenhang met 'equality of arms'. Nimmer is cliënt voorgehouden dat hij gesanctioneerd zou kunnen worden voor uitspraken die hij doet hier in de rechtszaal. Dat is nodig omdat de rechtbank niet gebonden is aan de TGB- of OM-deal. Slechts als hij de garantie zou krijgen dat hij geen vervolging krijgt voor zijn uitspraken/uitlatingen in de rechtbank, is cliënt in staat tot vrije uiting van zijn uitlatingen. De verdediging wijst op het feit dat er een willekeur is bij het innemen van standpunten. Er wordt hiermee bevestigd dat er sprake is van één traject en ondersteund de stelling dat de scheiding tussen het TGB- en OM-traject slechts theoretisch is. Dit heeft cliënt al eerder gezegd.

In een brief verwijst de officier van justitie (OvJ) op een geheimhoudingsbepaling. De OvJ beschikt over kennis van de overeenkomst. Ik ken hem niet als advocaat. Er is info die het OM naar voren brengt over het TGB-traject. De OvJ reageert op de andere gronden. Ook hier is dus het OM dat verklaard hij mag alles gezegd worden. Via het andere kanal vindt druk plaats op cliënt. Het zou zuiverder zijn, "Mijnheer La Serpe, u heeft contractuele verplichtingen geschonden en we gaan dat in het civiele traject ter sprake brengen". Dat doet men niet. Er is dus sprake van één en hetzelfde traject. Dit is niet helemaal zuiver. Het zou dus een stuk eerlijker zijn dat cliënt niet gesanctioneerd wordt voor uitspraken hier in de rechtszaal. Er is een zodanige schending van rechten dat dit alleen de niet-ontvankelijkheid van het OM kan betekenen. Nogmaals, cliënt wil graag getuigen, maar gezien het voornoemde en het feit dat zijn veiligheid niet kan worden gegarandeerd, schort hij zijn medewerking op.

(korte stilte)
Rechtbankvoorzitter Lauwaars: Ik was er even stil van, van wat u hier ter berde bracht. Heeft u hier iets op te zeggen, mevrouw Wind?
OvJ Betty Wind: Wij hebben hebben even behoefte aan een kort beraad. Laten we de lunch daarvoor benutten.

Vervolg Crimesite:
De Advocaat van Jesse Remmers, Mr. Sander Janssen, vroeg de rechtbank of hij een verzoek mocht doen. Dat mocht ie.
Mr. Sander Janssen: We luisteren nu allen naar Dhr. La Serpe. We constateren dat hij werderom zijn overeenkomst schendt. Het zou zo kunnen zijn dat wat hij vandaag zou kunnen verklaren van groot belang is voor onze cliënt(en). Ik zou willen dat u duidelijkheid geeft. We willen tevens constateren dat de kroongetuige niet de waarheid heeft gesproken. Naar aanleiding van de civiele procedure wordt het steeds uitgesteld. We willen dat niet. We willen niet steeds luisteren. We vragen de overeenkomst te beëindigen.
OvJ Betty Wind: We nemen het mee in ons beraad.
Mr. Nico Meijering: We sluiten ons graag aan bij dit verzoek.

Alle andere raadslieden sloten zich vervolgens ook aan bij het verzoek. Na de luchpauze reageerde het OM.

(samenvatting)
OvJ Betty Wind: Het betoog is een herhaling van zetten. Het veranderd niets aan ons standpunt dat het TGB en OM twee verschillende trajecten zijn. De problemen van La Serpe horen in dat andere traject thuis. Dat standpunt zijn we heel erg duidelijk over geweest. We hebben daar geen civiele procedure voor nodig tegen onze eigen getuige. We hebben geput uit onze eigen gegevens. We hebben niet geput uit de civiele overeenkomst. Wat de reactie is geweest van de rechter-commissaris, zoals die hier ter sprake is gebracht, hebben we niet geput uit de civiele overeenkomst. Dat hoort typisch thuis in het civiele traject, in de civiele procedure, niet bij ons. Voor de weerlegging van zijn de beschuldigingen tegen hem wordt ie op geen enkele wijze beperkt. Sterker nog, we zouden het op prijs stellen als hij reageert vandaag. We menen dat wat naar voren is gebracht voor uw rechtbank dat er geen enkele reden is om de overeenkomst op te heffen. Geschillen zijn reeds onder de civiele rechter. We willen dat u het afwijst. Wat Mr. Janssen ter sprake bracht. Ook wij zijn steeds opgehouden, niet alleen de verdediging. Dat geduld moet opgebracht kunnen worden. Dhr. Janssen loopt vooruit op het waarheidsgehalte en dat is een beetje voorbarig. We willen dus geen enkele uitspraak doen over de OM-deal. We vinden dat we afdoende gereageerd hebben. Als de rechtbank vindt van niet moet zij dat maar zeggen.

Lauwaars: Ik zit te denken. Dat is even nieuw voor me dat u dat zegt. Alles wat u hier zei heeft te maken met wat La Serpe naar voren bracht eerder. De rechtbank ziet niet direct waar uw veiligheidspositie geschaad zou worden bij wat u vandaag over de F-getuigen zou kunnen zeggen. U zou op basis van uw argumenten dus niets meer kunnen zeggen. Praktisch gezien, heeft dit nogal wat consequenties. Ik zeg maar wat...

Mr. Jan Peter van Schaik: Het gaat erom dat clënt hier zit als getuige en als verdachte. Cliënt is van mening dat hij zich niet kan verdedigen.
Lauwaars: Gaat het nu om de F-en of andere zaken?
Mr. Van Schaik: Nou, cliënt is beperkt. We brengen nu ter sprake wat in Juli reeds is besproken. Cliënt en verwanten zitten in een onveilige situatie. Dit zijn beletselen waaronder cliënt niet kan verklaren. De veiligheid van cliënt staat voorop.

De stem van Peter La Serpe klonk plotseling luid en duidelijk door de speakers.
La Serpe: Mag ik een korte reactie geven? Het is niet 2, maar 1 traject. In de rechtsgeschiedenis staat dat andere kroongetuigen dat ook zo zagen. Dat het OM dat zo beweert, kunnen ze doen, maar dat is niet zo. Tot er een brief komt waarin staat dat het wel degelijk op 1 traject is gebaseerd, houd ik mijn mond. Het is 1 proces. Het is 1 traject. Ik beantwoord pas als mijn veiligheid is gegarandeerd. De beknotting van mijn verdediging is groter als ik niet in staat ben bepaalde uitlatingen te doen.

Rechtbankvoorzitter Lauwaars keek vervolgens naar Jesse Remmers.
Lauwaars: Heer Remmers, het is van belang om uw licht te laten schijnen over wat La Serpe zegt.
Jesse Remmers antwoordde: Hoewel het geen verrassing is, ik wens nog steeds een beroep te doen op mijn zwijgrecht. Er zijn wel een aantal personen die ook kunnen verklaren, waarover La Serpe heeft verklaard. Het zou mischien handiger zijn als zij ook eerst verklaren. Ik heb begrepen dat ook zij alleen anoniem willen verklaren. Ik kan dus niet hun namen nu noemen. Ik zou wel eerst hun verklaringen willen afwachten.
Lauwaars: F2 en F4 zouden dat moeten zijn?
Jesse Remmers: Ja. Er zijn nog een aantal anderen, zo'n 6 of 7, aan wie La Serpe het verhaal over de loods heeft verteld. Ik zou aan hen willen vragen zich uit zichzelf te melden bij mijn advocaten, wellicht via de media, die hier aanwezig zijn. Ik had dat ook eerder willen doen, maar ben echter niet in staat geweest dat eerder te kunnen doen. Ik denk dat het een stuk sneller had kunnen zijn, maar het feit dat ik in de EBI zit, maakt het allemaal moeilijk.
Lauwaars: U doet als het ware een oproep. U weet als het ware dat er meer mensen van hetgeen gebeurd is weten? Ik zou zeggen, kunnen zij niet via uw advocaten worden opgeroepen?
Jesse: Mijn advocaten kunnen hen niet bereiken.

Officier van justitie Hans Oppe: U kent ze. Waarom zou u niet een oproep kunnen doen via uw advocaten? Het betekent dat u in de loods was. Dat u naast deze personen stond. Dat u kunt zeggen wie het zijn.
Jessse Remmers gaf echter niet het antwoord waar het OM op hoopte.
Jesse: Ik beroep mij op mijn zwijgrecht.
Lauwaars: Het verrast dat u niks zegt nu.....
Mr. Janssen: Er is een grote informatieachterstand. De toegang tot bepaalde dossiers was er lange tijd niet. Dat zijn nou eenmaal de haken en ogen, waarmee je als verdediging te maken hebt, wanneer er dossiers zijn waar je geen inzage in hebt.
OvJ: Als het nou toch gaat om het vertellen van de waarheid......  In die theorie verder redenerend, zou je daar toch geen dossiers voor nodig hebben? Wellicht zou dat een andere proceshouding van Dhr. Remmers opleveren. Dit is een uitermate geschikt moment. Mijnheer Remmers, er wordt veel niet beantwoord en afgeschermd, dus dit is het moment waarop u kunt reageren. Een andere optie zou kunnen zijn dat Dhr. Remmers een verhoor op video vast laat leggen bij de rechter-commissaris. Dan kunnen we daar later u over horen. We willen ook zeggen, hoe later het gebeurd, des te ongeloofwaardiger het wordt.
Mr. Janssen: We willen toetsen wat daar is gezegd door La Serpe.
OvJ: Het punt is dat de F-jes betrouwbaar zouden zijn, maar degene die daar licht op zou kunnen werpen er via de pers eerst nog meer getuigen bij oproept.
Mr. Janssen: Dhr. Remmers heeft om redenen gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht.
Lauwaars: Hij heeft ook herhaaldelijk gezegd, ik ga er wat over zeggen. Ik zal het maar huiselijk zeggen: Zeg er dan iets over!

Jesse: Ik had uitgelegd dat er meerdere personen zijn die dat aangaande die F1 + F3 kunnen steunen.
OvJ: waarom is het zo van belang dat zij eerst verklaren?
Jesse: Omdat over hetgeen ik eerst zou kunnen zeggen dan,  na verschijnen in de media, door de nieuwe personen iets gezegd zou kunnen gaan worden wat daar naadloos op zou kunnen aansluiten, en mijn verhaal alleen maar, dat zagen we nl bij Q5, zwakker zou maken. Stel dat er een andere verdachte naar voren zou komen en dat enkele van de door mij vertelde punten overeenkomen, dan zegt men mogelijk dat het uit de media afkomstig is....
OvJ: U heeft het toch over de zaak van de loods?
Jesse: Ik beroep mij op mijn zwijgrecht.
Lauwaars: Samenvattend zit u nu met de situatie van twee getuigen die mogelijk iets kunnen zeggen over La Serpe en een aantal nieuwe getuigen die u kent, maar nu oproept via de media zich zelf te melden omdat zij mogelijk anoniem willen blijven?
Mr. Janssen: Anders dan La Serpe heeft Dhr. Remmers geen plicht om te spreken en voor zover de F-en zouden toezien op de zaak van Bethlehem, beroept cliënt zich op zijn zwijgecht.
OvJ: Oh, het gaat om Bethelehem? Er zouden mogelijk nog andere getuigen kunnen komen? Zou het niet zo kunnen zijn dat juist Dhr. Remmers eerst wil weten wat deze getuigen verklaren om zijn verklaring daar op af te kunnen stemmen?
Jesse: Toen ik terug kwam uit Marokko, heb ik in een verklaring op het bureau gevraagd of ik een verklaring af zou kunnen leggen over deze zaak. Ik heb ook gelezen dat het voor F3 het een morele verplichting zou zijn. Dat is heel erg netjes. Ik moet dus ook zorgen voor hun anonimiteit. Dat geldt niet voor de nieuwe getuigen. Ik moet eerst even afwachten hoe zij in de zaak staan.

Lauwaars: Ok, het zij zo. Het is uw goed recht. U kunt wellicht iets zeggen over dat La Serpe opmerkte dat het gekochte verklaringen zijn en in elkaar gezet?

Jesse Remmers: Het geldt wel voor meer verklaringen van La Serpe, dat ik er alleen maar verdrietig van word......

Maandag 18 Oktober gaat het proces verder.
- Mr. Nico Meijering krijgt het woord over een kwestie. (verzoek opheffing voorlopige hechtenis)
- Mr. Jan Hein Kuijpers heeft het woord verzocht over het inpassen van Soerel.
- Mr. Peter Hermens/Mr. Marnix vd Werf krijgen 15.00 uitspraak op verzoek opheffing hechtenis Sjaak Burger.
Dinsdag 19 Oktober.
- Zitting met Dino Soerel en Mr. Bénédicte Ficq over hoeveel tijd zij denken nodig te hebben het dossier te bestuderen/de verdediging voor te bereiden.
Donderdag 21 Oktober.
- Mr. Jan Peter van Schaik/Peter La Serpe krijgen 14.00 antwoord op verzoeken.

Bondtehond
Aangepast zoeken