maandag 22 december 2014

'Om die redenen verzoeken wij uw Hof de vordering af te wijzen'

Op de tweede dag van de in totaal vier aangekondigde regiezittingen heeft de verdediging diverse onderzoekswensen kenbaar kunnen maken. Mr. Meijering komt echter op 9 januari met onderbouwde verzoeken tot getuigenverhoor en waarschijnlijk andere onderzoekswensen. Hij streeft er nl. wel naar de verzoeken wat gestroomlijnder te brengen. Vandaar dat de raadsman nu 'uit de losse pols' wat puntjes aan de orde stelde. Onder andere als reactie op verzoeken door het OM. Mr. Sander Janssen droeg wel met een lijstje getuigen- en onderzoeks-wensen voor. Jesse Remmers kwam zelf ook behoorlijk lang aan het woord donderdag. Daar kom ik later nog eens op terug.

Video-stills Okura Hotel met Remmers, Burger en Van M.

Het OM bracht nog wel wat aanvullingen op de verzoeken van maandag naar voren. Men wil met name Prof. Peter Koppen ondervragen over het suggestieve karakter van zijn vragen n.a.v. rapportage i.v.m. Raymond Verbaan in de '93-zaken. Dat mag bij de RC. Willem Holleeder is intussen voorgeleid en in voorarrest genomen, men wil hem op zitting horen in de zaken Agenda, Perugia en Art. 140. Verder wil het OM dat de verklaringen van Martin Kok, afgelegd op het kantoor van Meijering, worden toegevoegd aan het Passage-dossier. Mr. Meijering kon maandag nl. nog niet aangeven of Kok nu wel of niet heeft gezegd dat Ros als schutter heeft gefungeerd tijdens de liquidatie van Cor van Hout. Verder wil het OM getuige Rene Anouk van M. horen. Zij is de vrouw die met Jesse Remmers en Sjaak Burger samen aan de receptie op de foto's staat, de zogenaamde 'video-stills' uit de beveiligingscamera's van het Okura Hotel. (zie hierboven).

Advocaat van Jesse Remmers, Mr. Sander Janssen, had een lijst getuigen- en onderzoekswensen. Allereerst verzet Janssen zich tegen het vordering wijziging tenlastelegging die het OM maandag deed. Dat gaat om een verkorting van de pleegperiodes aangaande de Art. 140 (Criminele organisatie)-beschuldigingen in de zaken Akgün, Remmers, Burger en Soerel. De perioden tussen 1 januari 2001 - 1 januari 2004 en de periode 3 augustus 2006 - 1 januari 2008 en bij Soerel zelfs tot 27 augustus 2010, vallen dan af, mocht de vordering tenlastelegging van het OM worden toegelaten door het Hof.

Om dat wat beter te begrijpen, ga ik toch even terug naar de zitting van maandag jl. omdat Mr. Christian Flokstra, advocaat van het kantoor van Meijering, daar een betoog over voordroeg. Het argument dat het OM aangaf, toen men deze vordering tenlastelegging reeds op 10 oktober aankondigde, dat men de beheersbaarheid van het Hoger beroep in de hand zou willen houden, was voorheen geen argument, volgens Mr. Christian Flokstra. Dat er een causaal verband is tussen de vordering en het aantreden van Fred Ros als kroongetuige is volgens Mr. Flokstra dan ook evident. Want kortom: wat wordt er nu eigenlijk beheersbaar?

Het OM kan dat niet duidelijk maken, althans de argumenten overtuigen geenzins, aldus Flokstra. In de zaken van Akgün en Soerel wil men het beheersbaar houden, maar legt vervolgens niet uit waarom men het in de zaak Ros kennelijk níet beheersbaar wil houden. Mag die zaak dan minder beheersbaar of zelfs onbeheersbaar blijven? En hoe moet de verdediging dat zien in verband met de recente aanhouding van meneer Holleeder? De zaken Houtman en Van der Bijl vormen de kern van de beschuldigingen tegen Holleeder, de kern in de zaken tegen de cliënten van het kantoor van Mr. Nico Meijering en de kern van het Passage-proces. Dus hoe ziet men die vermeende beheersbaarheid?

Mr. Flokstra: De complicaties zijn in feite niet meer te overzien nu alles wat in de Holleeder/passage-zaak aan onderzoeksbevindingen boven tafel komt en dus van belang kan zijn in het huidige Passage-Hoger beroep en te nemen beslissingen door het Hof in de zaken van cliënten. Het argument van beheersbaarheid voelt in dat kader dan ook gratuit aan. De zaken Neef 1 (Leen Bosnie), Viool (Cor van Hout) en Warande (Nedim Imaç) vallen buiten die (bovengenoemde) periodes. Een separate vervolging van Ros voor zijn gedragingen in deze zaken wordt door het OM reeds uitgesloten, aldus een citaat uit de aankondiging van 10 oktober, en dat is opmerkelijk. Vooral omdat, zonder al te veel op de zaak vooruit te lopen, de kluisverklaringen in de zaak Viool nogal wat stof hebben doen opwaaien. Hetgeen er onder meer toe heeft geleid dat getuige Martin Kok verklaringen heeft afgelegd in de zaak Viool op het kantoor van Meijering. 

Indien die verklaringen belastende strafrechtelijk relevante gedragingen op zouden leveren voor Ros in de zaak Viool, ligt een separate vervolging voor de hand, echter het OM heeft nu reeds vastgelegd om dat niet te doen in het kader van de criminele organisatie en die strafbare gedragingen in de huidige criminele organisatie (dus als omschreven vóór de wijziging tenlastelegging) niet te laten beoordelen. Kennelijk spelen factoren als beheersbaarheid ineens dus helemaal geen rol meer, waar het de criminele gedragingen van Fred Ros betreft. Tegelijkertijd wordt er gesteld dat er separate onderzoeken plaatsvinden naar Akgün, Soerel en Remmers in de zaken Viool, Neef 1 en Warande.

De verdediging voelt de bui al hangen, nu het OM er op 10 oktober heeft bijgezegd: de verdediging zal wel zeggen dat men Ros buiten vervolging voor zaken Viool en Warande wil houden. En dat is ook zo, want we zien hier dus, aldus Flokstra, dat het OM volstrekt met twee maten meet, door nu juist in de zaak Ros de beheersbaarheid anders in te richten.

Mr. Flokstra: Bij hem laat men de pleegperiode in stand, kennelijk dus wel beheersbaar, terwijl kwa beheersbaarheid Ros wordt toegegd hem niet separaat te vervolgen inzake Van Hout. Het lijkt er dus op dat het OM Ros zo snel mogelijk een vrije aftocht wil gunnen terwijl de cliënten Akgün en Soerel nog volledig vervolgbaar zijn inzake Van Hout. En dan komen we terug op de opmerking van het OM dat de verdediging wel zal stellen dat het OM Viool en Warande buiten het Passage-proces wil houden en dat kwaaddenkende zelfs zullen stellen dat dit ter bescherming van Ros zal zijn. Inderdaad, dat denkt de verdediging ook, nu het OM op geen enkele wijze aanemelijk heeft kunnen maken dat er andere gegronde redenen zijn om op deze wijze te goochelen met de tenlastelegging waarbij nadrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de vermeende deelnemers aan de criminele organisatie. Simpel gezegd: Ros versus de rest. Volstrekte willekeur in onze ogen, die er alleen maar op gericht is om Ros een veilige uitweg te bieden in de zaken Viool en Warande en erop gericht is om de verdediging de pas af te snijden in diezelfde zaken. Niet voor niets stelt men voor om op termijn slechts inzage te verlenen in deze dossiers Viool en Warande, om dan later in deze procedure na een eventuele toewijzing van de vordering ter onderbouwing daar vast aan toe te voegen dat de verdediging geen recht heeft op een volledige kennisneming en daaropvolgende voeging van die stukken, nu cliënten in de huidige Passage-zaak niet voor die feiten vervolgd worden in het kader van de criminele organisatie. Zoals Soerel reeds op 10 oktober kenbaar maakte, hij wenst geen wijziging van de tenlastegelegde periode, nu hij zich ten aanzien van het hele spectrum aan beschuldigingen die Ros tegen hem heeft geuit, wil verdedigen. En om die reden verzet de verdediging zich namens Akgün, Soerel en Burger tegen de vordering door het OM.

Mr. Flokstra: De vordering van het OM dient beoordeeld te worden op grond van Art. 313 strafvordering en op grond van Art. 68 strafrecht ligt een afwijzing niet in de rede, echter wel op grond van de beginselen van een behoorlijke procesorde. Deze beginselen vereisen een zorgvuldig opererend Openbaar Ministerie met een zuiver oogmerk van handelen, waarbij willekeur uit den boze is.

In de ogen van de verdediging dient de vordering nl. slecht ten doel de verdediging te beperken in haar rechten en toont het OM aan, gelet op het ontbreken van de vordering in de zaak Ros en in het licht van hetgeen hiervoor over de processuele consequenties naar voren is gebracht, dat zij volstrekt willekeurig opereert. Er kan volgens de verdediging geen andere conclusie zijn dan dat het OM de bevoegdheid om deze vordering uit te brengen alleen inzet met het doel om de verdediging te beperken in haar rechten en het toewijzen van de wijziging zou in strijd zijn met de beginselen van een behoorlijke procesorde en om die redenen verzoekt de verdediging het Hof de vordering af te wijzen, dan wel niet-ontvankelijk te verklaren.

***
Waar zagen we zo typische beweging van het OM eerder? In eerste aanleg heeft het OM er werkelijk alles aan gedaan om dossier Boedha (liquidatie Gerrie Bethlehem) buiten het Passage-dossier te houden. Zelfs na vele aanwijzingen, onder meer van getuigen (ik noem getuigen F1 + F3, Jesse Remmers zelf, Rob de Wit (rip) en Peter 'Peerke' Schoofs) dat kroongetuige Peter la Serpe verantwoordelijk zou zijn voor de geweldadige dood van Gerrie Bethlehem en niet zoals telkens beweerd Jesse Remmers. Het OM voerde als argument aan, weliswaar met andere woorden, dat het onderzoek naar de liquidatie van Bethlehem geheim moest blijven omdat anders het onderzoek spaak zou kunnen lopen. Een vreemder argument was bijna niet denkbaar, omdat tenslotte de verdachten reeds op zitting zaten. Een uitgelezen kans zou je zeggen om juist wél dossier Bethlehem toe te voegen, zeker als het gaat om de waarheidsvinding. Het lijkt er nu dus op volgens de verdediging dat het OM ook in geval van kroongetuige Fred Ros weer aan het goochelen is geslagen en koste wat kost Fred Ros als betrouwbaar te boek wil houden. Dat belooft weer een leuke strijd te worden aankomend jaar. Je vraagt je al gauw af of zo'n strijd niet in eerste aanleg plaats had moeten vinden eigenlijk. Maar je moet er ook wel een beetje vanuit kunnen gaan dat het Hof kritischer zal zijn dan de rechtbank in eerste aanleg en dat het OM niet wegkomt met het schuiven van tijdlijnen en het niet-verstrekken van dossiers aan de verdediging nu de mogelijke (verkeerde) verdachten reeds voor hen zitten en er reeds geluiden zijn dat Ros zelf meer bij de liquidatie van Cor van Hout is betrokken dan hij iedereen, incluis het OM, wil laten doen geloven.

***

Terug naar Donderdag. De getuigen- en onderzoekswensen die Mr. Sander Janssen naar voren bracht. (samengevat)

Mr, Sander Janssen:

 • De wijziging tenlastelegging verzetten wij ons ook tegen. Remmers wil vrijgesproken worden van de hele periode criminele organisatie.
 • De verzoeken van het OM om Willem Holleeder, Dick Vrij en Danny Kuiters te horen ondersteunen wij.
 • Ik zie geen belang om Patricia T. te horen. Zij zou kunnen bevestigen dat Jesse op bezoek was bij Ros.
 • Mr. Teurlings probeert Henk Rommy naar Nederland te krijgen, daar kunnen we verder weinig aan doen.
 • CIE-er Jaap - noodzakelijk en relevant uit verdedigingsbelang. Jaap kan bevestigen dat Jesse en Fred Ros helemaal niet zulke dikke maatjes waren. Dat wordt wel streeds gezegd (in de media oa.) maar dat is helemaal niet zo. Het waren geen compagnons ofzo.
 • Getuige Detmers - hebben we weinig aan toe te voegen.
 • CIE-ers Frits en Leen - die contact hadden met George van Dijk - het is van belang hen te horen over contacten met George van Dijk over de opdracht Piet Schneider te liquideren.
 • T029 + T075 - de verhorende verbalisanten in onderzoek Warande - beschikken over bezoekerslijsten van Ros -  'de (vermeende) mededelingen van Remmers aan Ros tijdens een bezoek in de bajes over de zaak Houtman waren de suiker op de taart voor het OM die men nog nodig had' 
 • Floor Maat, James van Niekerk en Freek Vonk  - personen uit onderzoek 'Torero' - verdenking dat Ros betrokken is bij poging tot liquidatie op Floor Maat 11 januari 2006. - om te toetsen dat Ros bij meer levensdelicten betrokken is.
 • Robin van de Bos - de compagnon van Anthony Heinicke - over zijn ervaringen met Fred Ros.
 • Paul Thijssen en Chris Mathijssen - onderzoek 'Visaak' - zouden geld moeten betalen aan Fred Ros - zouden boete van 283.000 euro wegens naamgebruik moeten betalen.
 • Siem Wulfse - over de contacten met Thijssen en Mathijssen - zou een rol spelen daarin.
 • De heer Marcel Koekoek en Sandy(weduwe Arturo Ritfeld) - in context van de moord op Arturo Ritfeld - Marcel Koekoek was daarbij aanwezig - over betrokkenheid Ros bij andere levensdelicten- ivm de proportionaliteitstoets - toetsing rechtmatigheid deal is niet uitgevoerd door de RC - deze zaak is daarom van belang om die toets uit te voeren.
 • Inzage vonnis en proces-verbaal in de zaak Ritfeld.
 • Onderzoek naar totstandkoming van de OM-deal die de RC niet heeft uitgevoerd wat Janssen betreft.
 • Officieren van justitie Betty Wind, Michiel Zwinkels, Marjolein Verwiel, Sander de Haas en Koos Plooy. - waren betrokken bij de totstandkoming van de deal bij zowel Ros als La Serpe.
 • Ook nu lijkt men akkoord te zijn gegaan dat Ros niet beschermd wordt door de Staat, maar dat hij mag zorgen voor zijn eigen beveiliging en daar geld voor krijgt van de Staat - dat raakt in het hart van de getuigenbescherming, aldus Janssen, en wil daar de officieren over horen.
 • Toevoeging CIE-gespreksverslagen - ook Ros heeft oriënterende gesprekken gehad met CIE-ers over Imac, Van der Bijl, Van Hout en Houtman - Janssen wil weten wat er is besproken.
 • Toegang tot onderzoeksdossiers Viool, Warande en Torero - liefst toevoeging ipv uren op een bureau te moeten zitten - het OM moet maar eens aangeven hoe men Ros als verdachte zag, dat dit OVC-gesprekken rechtvaardigde en dat nu kennelijk allemaal anders ziet.
 • Onderzoek naar de beweringen van Maikel Bronkhorst (Willem de glazenwasser) - in bijzonder naar de ansichtkaart (met vingerafdruk) die hij zegt te hebben verstuurd naar PI Vught met de tgekst: 'Fred, ik leef' - of Ros in die tijd wel in Vught zat - of er nog openstaande boetes of straffen zijn.

De raadsman van Jesse Remmers had een vrij lang betoog met veel meer verzoeken en onderzoekswensen en Jesse kwam zelf ook langdurig aan het woord, maar daar kom ik (ook wegens plaatsgebrek) later nog wel eens op terug.

Tijdens de zitting kwam er een sms-je binnen bij Mr. Nico Meijering van Mr. Stijn Franken, naast van Pinny Song tevens de advocaat van Holleeder, dat luidde: 'De RC heeft in de zaak Holleeder gezegd dat medio Januari onderzoekswensen binnen moeten zijn'.

Mr. Meijering: Wij dachten eerder aan begin 2016, dus dit is bijna lachwekkend!

Later kwam er nog een sms-je binnen van Mr. Franken. Meijering vertelde: De raadsman van Holleeder denkt zeker aan 3 maanden. (die hij minimaal nodig denkt te hebben om onderzoekswensen in te kunnen dienen)

Later: Mijn collega heeft al laten weten dat deze datum (half januari) absurt is. Dat is zijn standpunt dan. En: 'Het is prima dat je dat laat weten in Passage'.

***

Mr. Nico Meijering deed ook al een aantal verzoeken, waar ik later ook nog op terugkom, maar zoals gezegd, draagt hij 9 januari sowieso een meer gestroomlijndere lijst met verzoeken voor bij het Hof.


Het OM kan ook op 9 januari uitgebreider reageren met een gedegen reactie, aldus AG Mr. Posthumus, maar hij merkte onder meer wel alvast op: De verdediging laat zien hoe diep het wantrouwen zit voor het OM. De wijziging tenlastelegging is niet bedoeld om dingen buiten zicht te houden van de verdediging.

Of de verdediging dit dan maar aanneemt, durf ik niet te zeggen, maar ik kan er best wel goed naar raden...

Nadere onderbouwing en precisering getuigen- en onderzoekswensen zal plaatsvinden op 9 en 16 januari. Dan is dus de eerstvolgende zitting.

Bondtehond

dinsdag 16 december 2014

Reeks regiezittingen liquidatieproces Passage in Justitieel Complex Schiphol begonnen

De eerste regiezitting zit erop. Holleeder komt binnenkort pas aan de beurt. Hij moet eerst nog voorgeleid worden, dus het OM wil dat even afwachten alvorens met medelingen te komen die betrekking hebben op het eventueel nieuw op te starten Holleeder-proces. Met andere woorden: laten we eerst maar eens zien of Holleeder wel in voorarrest wordt genomen bij de rechter-commissaris. Zo ja, volgt er in januari wat meer info. Het is iets te vroeg daar veel meer over te zeggen, aldus AG. Mr. Frits Posthumus. Hij denkt niet dat Passage stopgezet dient te worden.

Mr. Stijn Franken voor grote klus ivm arrestatie Holleeder...

Daar zijn wel zorgen over bij de verdediging. Maandag zou ik het teken staan van regie-technische zaakjes, onder meer in verband met de toetreding van Fred Ros tot het Passage-proces als kroongetuige. Maar de aanhouding van Willem Holleeder werd natuurlijk ook wel even besproken. want er zou een hoop veranderen volgens de voorzitter van het Hof Mr. Ruud Veldhuisen. Zoals het er nu uitziet is Holleeder verdachte in de dossiers Agenda (Kees Houtman) en Perugia (Thomas van der Bijl), Art-140 (Criminele organisatie) en er zijn reeds geluiden over de zaak Viool (Cor van Hout). Maar ja, de voorgeleiding van Holleeder vindt vanmiddag dus plaats en dan moet nog blijken of hij ook daadwerkelijk in voorarrest zal worden genomen.

De verdediging maakt zich vooral zorgen over de voortgang van het proces. Mr. Nico Meijering was verbaasd dat de verdediging via de pers heeft moeten vernemen dat Holleeder was gearresteerd en las weer allerlei dingen in De Telegraaf. Kennelijk moet het via de media gecommuniceerd worden, verzuchte Meijering. Er ligt nu een pakket van 5000 pagina's verificatiemateriaal waar de verdediging nog niet helemaal doorheen is, maar je kunt nu de bui al zien hangen. Het zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de voortgang van Passage. Het OM zou dat verificatiemateriaal reeds onderzocht hebben en op die basis is Willem Holleeder afgelopen zaterdag aangehouden.

Het komt er nu op neer dat het Hof kijkt naar de mogelijkheden voor een gelijktijdige behandeling, waarbij de RC regelmatig ingezet zal worden. Verhoren die voor beide zaken, de Holleeder-zaak en Passage, van belang zijn, zouden bij de RC kunnen plaatsvinden in de meeste gevallen. Men zal in ieder geval streven naar een gelijktijdige behandeling. Daar gaat het Hof komende tijd goed over nadenken. Het OM kwam vorige week met een reeks van bijna 40 getuigen die men wil horen. Hier zie je meteen aan dat beide zaken onmogelijk gescheiden kunnen worden behandeld, omdat getuigen zowel in de Holleeder-zaak als in het grote liquidatieproces Passage van belang zijn. Er zullen mogelijk zelfs tegenstrijdige belangen onstaan vrees ik, tussen aan de ene kant de advocaten van Soerel en Akgün en aan de andere kant de verdediging van Holleeder. Hoe zich dat echter precies zal ontwikkelen, wil ik niet teveel op vooruit lopen, dat is koffiedik kijken.

Mr. Nico Meijering is er niet gerust op en voorziet grote vertraging en vindt dat zijn cliënten recht hebben om te weten waar ze nu aan toe zijn. Tenslotte is Akgün reeds 8 jaar aan het procederen, in principe, dus de raadsman wil nu wel weten wat er ligt. Als je alweer leest in De Telegraaf dat er allerlei dossiers bijgehaald worden: Mieremet, Endstra en Van Hout, wat betekent dat straks voor zijn cliënten? Het is duidelijk dat niemand wil wachten op de Holleeder-zaak. De verdediging is het erover eens dat Passage moet doorgaan. Wel roept het vragen op.

Bijvoorbeeld de vraag van Meijering: 'Krijgen we een gedelegeerde rechter-commissaris? Het OM zegt: 'wij houden u op de hoogte en delen u mede wat van belang is, we zullen geven wat relevant is'. Met andere woorden: maak u geen zorgen. Nou, wij maken ons wél zorgen, want we willen álles hebben. Als het maar niet zo gaat als in eerste aanleg, dat we moeten wachten op stukken en dat het OM stukken achterhoudt'. Meijering vroeg het Hof daar bovenop te blijven zitten. De raadsheren hadden zich er al eens kritisch over uitgelaten, maar Meijering verzocht het Hof nu uitdrukkelijk om het OM te vragen of alle relevante stukken nu reeds in bezit zijn van de verdediging en anders het OM op te dragen die te verstrekken.

Het OM kwam kort daarvoor aan het woord en wees het Hof erop dat men verzoeken had gedaan om stukken, onder meer ivm mogelijk toekomstige getuige Martin Kok, die zou hebben verklaard dat Fred Ros tegen hem verteld zou hebben dat hij de motor bestuurde tijdens de liquidatie van Cor van Hout. Meijering vond het opmerkelijk dat de helft van het betoog van het OM ging over: waar blijft het kantoor van Meijering nu met relevante stukken? Daar kon Meijering duidelijk over zijn.

Mr. Meijering: 'Ja, de heer Kok heeft ons kantoor benaderd met informatie dat Fred Ros zelf op de motor heeft gezeten bij de liquidatie van Cor van Hout. Dat hij zelf betrokken is bij diens geweldadige dood'. En er zijn meerdere getuigen tot het kantoor van Meijering gekomen, echter onder deze getuigen zijn er een aantal die bang zijn om te worden vermorzeld door het OM als zij eenmaal bekend zouden zijn. Kortom: Meijering cs. beraden zich nog of deze als NN-getuigen (anonieme bedreigde getuigen) opgevoerd zullen worden, of als gewone getuigen. Kennelijk is dat een van de redenen dat het kantoor nog stukken niet relevante informatie niet meteen heeft kunnen en willen verstrekken. Ook zijn betrokkenen angstig voor met name meneer Ros, want zo zegt Meijering: 'We zullen ook aantonen dat de tentakels van meneer Fred Ros ook nu nog ver reiken'.

Hoe zich een en ander uitkristalliseert, zullen we dus nog even moeten afwachten.

Het OM roept deze reeks getuigen op:

 • Lydia van der H. (vriendin Fred Ros)
 • Freek Geukens, ene Smit, ene Terlinden en ene Mathijssen. (vrienden van Ros, kwamen op bezoek bij hem en hebben relevante zaken besproken)
 • Stanley Karel 'Kai' Esser. (getuige in '93-zaken - heeft iets gezegd over criminele organisatie)
 • Siem Wulfse (vriend Ros - Ros spreekt over hem - vaak op bezoek geweest)
 • Mevrouw *Kik (vriendin Ros)
 • Mevrouw Doezelaar (vriendin Ros)
 • Meneer *Z. K. (op bezoek geweest namens Akgün volgens Ros)
 • Peter la Serpe (verschillende verklaringen)
 • Habes, Saro, De Boer, Haaker en Dick (verdachten / veroordeelden zaak Perugia - vaststellen betrouwbaarheid Ros)
 • George van Dijk (was reeds getuige - nader verhoor)
 • Danny Kuiters (op bezoek geweest - OVC-gesprek waarin het gaat over Ros - over het toosten op de dood van Cor van Hout)
 • Dick Vrij (naam wordt door Ros genoemd - op de hoogte van betalingen + bezoek Kuiters)
 • Greg Remmers (skala van dingen over bevraagd worden - Ros spreekt uitgebreid over Greg Remmers - over Pata)
 • Albanezen Andrea Pata en *Laadhie (over poging liquidatie George van Dijk
 • Maikel Bronkhorst (Willem de Glazenwasser) (over verklaringen Ros - contacten met familie Remmers + Siegfried Saez)
 • Piet Schneider (over verklaring van Ros)
 • Makelaar Anthony Heinicke (verhuurde woningen - Smart Vastgoed)
 • Mark Burbach (zweeft boven dossier rond - Ros kwam bij hem - kent veel mensen)
 • Jesse Remmers (confronteren met verklaringen Ros)
 • Ali Akgün (confronteren met verklaringen Ros)
 • Dino Soerel (confronteren met verklaringen Ros)
 • Sjaak Burger (confronteren met verklaringen Ros)
 • Peter la Serpe (confronteren met verklaringen Ros)
 • Mevrouw Timmers (relatie gehad met Kuiters - op bezoek geweest bij Kuiters)
 • Francis K. (vriendin Jesse Remmers - op bezoek geweest - Ros woonde even bij haar)
 • John van den Heuvel (op bezoek geweest 2004/2005 - Ros heeft daar over verklaard)
 • Bas van Hout (publicaties + bezoeken aan Ros)
 • Mr. Peter Plasman (over poging wig te drijven tussen hem en Ros)
 • Mr. *Grevers (of Krevers) (over poging wig te drijven tussen Plasman en Ros)
 • Mr. John Peters (over poging wig te drijven tussen Plasman en Ros)
 • Fred Ros zelf 
 • Mevrouw Detmer (heeft belastend verklaard in zaak Akgün en andere zaken - mogelijk wordt dat daarom een video-verhoor)
 • Peter van Koppen (over rapporten in de zaak Verbaan)

(* = weet niet zeker of ik deze namen goed heb geschreven)

Overigens zullen niet alle getuigen op zitting worden gehoord, maar ook een hele reeks bij de raadsheer-commissaris.

Verder verzoekt het OM wat stukken toe te voegen, oa. het zg. Exposé van Jesse Remmers, een stuk dat Jesse zelf heeft geschreven.

Het oproepen van Henk Rommy als getuige ziet er niet goed uit. Dat wordt moeilijk omdat de VS niet mee wil werken aan een beschikkingstelling aan Nederland. Men probeert het nog wel via een rechtshulpverzoek, eventueel voor een video-verhoor, maar daar wilde Rommy eerder niet aan meewerken, dus dat is in feite nog onzeker.

Mr. Onno de Jong, de raadsman van Fred Ros, had ook 3 verzoeken, oa. wil hij ook getuigen oproepen:
 • Jesse Remmers : toen de gordijnen na het verhoor van Fred Ros vorige maand dicht gingen, zou Jesse Remmers verklaard hebben, zo las de raadsman in de krant later, dat het verhaal over de poging liquidatie op George van Dijk niet klopte en uit de koker kwam van Fred Ros zelf. Daar wil De Jong Jesse over horen. Of wellicht kan volstaan met het voegen van die verklaring van Jesse.
 • Wil enkele door Ros afgelegde verklaringen toevoegen aan zijn eigen zaken.
 • Ros heeft er belang bij dat zijn geloofwaardigheid in stand blijft, dus wil de raadsman getuigen kunnen horen die dat betwisten. Welke getuigen wordt nog opgegeven.

Er waren geen vragen of bezwaren van de verdediging en het OM maakte ook geen bezwaar.

Mr. Meijering vroeg tot slot of de aankomende verhoren bij de raadsheer-commissaris op geluidsdrager kunnen worden vastgelegd.

Voorzitter Mr. Veldhuisen sloot de zitting hierna af.

Donderdag de 18e gaat het proces verder met een volgende regiezitting.

Bondtehond

zaterdag 13 december 2014

Willem Holleeder aangehouden voor opdrachtgeven moord

Het zat er al een tijdje aan te komen. Vanmorgen was het dan zover: Willem Holleeder is gearresteerd op verdenking van het medeplegen van moord en deelneming aan een criminele organisatie.Het Openbaar Ministerie meldt het volgende:

Willem H. aangehouden voor opdracht-geven moord
Op zaterdag 13 december 2014 is Willem H. aangehouden op verdenking van het medeplegen van moord en deelneming aan een criminele organisatie.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 56-jarige H. ervan samen met anderen opdracht te hebben gegeven Kees Houtman (in 2005) en Thomas van der Bijl (in 2006) te vermoorden. De schutters van de moord op Van der Bijl zijn reeds onherroepelijk veroordeeld.

Willem H. werd al eerder in verband gebracht met de moorden op Houtman en Van der Bijl in het kader van het Passage-onderzoek dat gaat om een aantal liquidaties en pogingen daartoe. Kroongetuige Peter la S. heeft over de rol van Willem H. bij de rechtbank in Amsterdam verklaard.

Het OM heeft met een nieuwe kroongetuige een overeenkomst gesloten. Deze getuige, Fred R., is door de rechtbank veroordeeld in het Passageproces. De verklaringen van R. zijn ingebracht bij de behandeling van het Passage-proces in hoger beroep. Fred R. heeft onder meer verklaard over de betrokkenheid van Willem H. bij moorden. Deze verklaringen hebben de verdenkingen tegen hem sterker gemaakt. Na bestudering en analyse van deze verklaringen is door het OM besloten H. aan te houden.

Het onderzoek naar Willem H. is een samenwerkingsverband tussen de landelijke eenheid en de eenheid Amsterdam van de Nationale Politie onder leiding van het Amsterdamse parket en het Landelijk Parket. Politie en OM zetten stevig in op ondermijnende criminaliteit zoals deze liquidaties in het publieke domein waarbij het risico bestaat dat onschuldige slachtoffers vallen. Politie en OM blijven daarom langdurig en vasthoudend onderzoek doen naar plegers en opdrachtgevers van dergelijke misdrijven.

Bron: Openbaar Ministerie


***

Ja, wat moet je hier op dit moment aan toevoegen? Maandag beginnen de regiezittingen in het Justitieel Complex Schiphol. Één van mijn gedachten is dat het OM Holleeder nu aanhoudt om op z'n minst meteen de verdediging in de gelegenheid te stellen onderzoekswensen mee te laten nemen, om later niet dubbelop te moeten werken. Dat Holleeder op een moment aangehouden zou worden, was wel zo goed als zeker. De vraag was wanneer. Kennelijk denkt het OM genoeg feiten te hebben verzameld om nu dan tot aanhouding te kunnen overgaan. De centrale vraag aankomende tijd zal zijn of kroongetuige Fred Ros de waarheid spreekt, of niet. 

Wordt dus vervolgd...

Bondtehond