zaterdag 31 maart 2012

'De staat gijzelt daarmee de waarheid, zodat het zaaks- OM daarvan kan profiteren'

Kroongetuige Peter La Serpe weet het liquidatieproces weer eens op de spits te drijven. Mijn voorgevoel dat we wederom aan de vooravond van een nieuw incident-La Serpe zouden staan, is daarmee wel uitgekomen. En hoe. Ik kan me niet heugen tijdens de afgelopen 4 jaar liquidatieproces dat La Serpe zo dwingend en tegelijkertijd op bijna alle fronten de confrontatie opzocht. Hij lijkt hiermee definitief de stekker uit het Passage-proces te willen trekken. Zo ervaarde de rechtbank het ook. Althans, rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars zei het iets anders. Hij merkte op er even stil van te zijn omdat hij sterk de indruk kreeg dat La Serpe nu toch echt dreigt 'de stop onder het proces uit te trekken'.


Dit was aan het einde van zijn woordenstroom die een klein half uurtje in beslag nam en waarmee La Serpe meteen kenbaar maakte op advies van zijn civiele advocaat Mr. Richard Korver aangifte te willen doen op schrift wegens beïnvloeding van hem als getuige door het OM. (Mr. Korver gaf eerder deze week aan reeds aangifte te hebben gedaan tegen het OM wegens het lekken van vertrouwelijke informatie.) Aan het einde van zijn voorgelezen verklaring diende La Serpe ook nog 29 verzoeken tot nader onderzoek in bij de rechtbank naar de hele gang van zaken.

Voorzitter Mr. Lauwaars opende de zitting zoals gewoonlijk met een planning zoals de rechtbank de dag wilde indelen. Nadat La Serpe het woord zou krijgen wilde de rechtbank verdergaan met het 1,4 miljoen-incident, waartoe Mr. Betty Wind maandag middels de vragen aan TGB-officier Mr. Marjolein Verwiel reeds een voorzet mocht geven van de rechtbank, mits ze de vragen vandaag zou herhalen omdat er een aantal raadslieden toen niet aanwezig waren. Maar eerst liet de rechbank La Serpe dus aan het woord omdat mogelijk delen van de verklaring van La Serpe verband zouden houden met de vragen.

Het is mischien wat handiger als ik gewoon samenvat wat de klachten dit keer zijn van de kroongetuige. Ik zeg u er wel bij, La Serpe praat meestal erg snel en nu las hij ook nog eens een van te voren opgeschreven tekst voor, dus ik hoop dat ik niet veel gemist heb. De 1,4 miljoen-problematiek kom ik later nog op terug.

Kroongetuige Peter La Serpe wil dus aangifte doen wegens beïnvloeding van hemzelf als getuige.
La Serpe: 'Dat blijkt uit:
1/ mijn verklaring van vandaag waarin ik verschillende malen aangeef dat ik word bedreigd en afgeperst door de staat om zaken niet te benoemen in de rechtbank. Zie produkties 1 + 2.
2/ een aanverwant die kan verklaren dat hij en zijn toekomst worden gebruikt om mijn verklaringen in de rechtbank te beïnvloeden
3/ het feit dat mijn aanverwant gisteren nog is benaderd door TGB en hem is verteld dat hij en ik op 1 juni, mijn veronderstelde VI-datum, ergens heengebracht zullen worden en daarna aan ons lot zullen worden overgelaten zonder enige vorm van beveiliging, ook als er geen overeenkomst is gesloten. Dit met als doel mij vandaag het verklaren te laten beletten.
4/ het feit dat ik op straffe van het verliezen van veiligheid in de toekomst voor mijzelf en aanverwanten gedwongen word produkties achter te houden die wel relevant zijn voor de waarheidsvinding in alle strafzaken in dit proces.
5/ het feit dat mijn aanverwant op dit moment veiligheid wordt ontzegd om mij onder druk te zetten en te houden om geen openheid van zaken te geven'.

La Serpe las vervolgens zijn verklaring voor.

Samengevat komt het erop neer dat Peter La Serpe deze verklaring wil afleggen in zijn eigen strafzaak. Hij had al eerder zijn ongenoegen kenbaar gemaakt, maar de rechtbank weigerde er toen iets mee te doen, mede omdat La Serpe zelf geen openheid van zaken wilde geven. Hij vindt dat hij door de rechtbank onder druk is gezet en gedreigd met gijzeling. Hij kon echter niets zeggen omdat een aanverwant op het punt stond civiel te gaan procederen.

Peter La Serpe: Deze aanverwant wordt letterlijk en figuurlijk door de staat gegijzeld met als doel om hem en mij een overeenkomst te laten tekenen met TGB waarbij we straks traceerbaar en volstrekt onveilig zijn en om mij te dwingen geen verdediging te voeren en om de inhoud van mijn getuigenissen te kunnen blijven beïnvloeden. Alles wat ik hier in de rechtszaal doe heeft direct negatieve gevolgen voor hem en andersom. Ik ben door mensen van justitie en politie gevraagd en gedwongen dingen aan te passen en uit de rechtbank weg te houden en daarmee de verdediging op achterstand te zetten en het openbaar ministerie te laten profiteren in de opsporing. Deze aangepaste en achtergehouden zaken zijn relevant voor de waarheidsvinding in mijn zaak, maar ook in de zaken voor alle andere verdachten.

Mijn aanverwanten en ik zijn voor onze veiligheid geheel afhankelijk van de medewerking van de staat. Alle aspecten die nodig zijn voor veiligheid ben ik mee bedreigd te zullen verliezen als ik de rechtbank inlicht en de wil van de staat niet uitvoer. Dit is een van de manieren waarop de staat mijn strafrechtelijke verdediging en de inhoud van mijn verklaringen beïnvloed en afdwingt. Ik had al eerder verklaard dat ik over opnames beschik. Dit zijn opnames met Mr. Sander de Haas, mijn toenmalig advocaat Mr. Zandhuis en mijzelf. Deze opnames zijn mijns inziens zaaksoverscheidend omdat niet alleen TGB-zaken worden besproken, maar ook door officieren valse toezeggingen worden gedaan om mijzelf en anderen te blijven belasten en omdat er ook over andere zaken dan TGB-zaken worden gesproken.

Op de opnames is ook te horen dat er fouten zijn gemaakt, dat Sander de Haas over de aanvallen op mijn persoon praat door Bénédicte Ficq en de verdediging van Dino Soerel. Verder dat Sander de Haas geen beren op de weg ziet die veroordelingen in de weg staat en ook aangeeft dat de verdediging van Jesse doorzichtig is, hij de indruk heeft dat Sander Janssen en Jesse het oneens zijn over de te voeren verdediging. Sander de Haas geeft ook aan dat de door Mr. Ficq opgeroepen getuigen Q5, Patrick de M, John van den Heuvel en dergelijke tot niets zullen leiden. Vervolgens bespreek ik ook kort de zaak Bethlehem met Mr. Sander de Haas, en ook Greg Remmers, Nico Meijering en Jan Hein Kuijpers.

Dit is een korte samenvatting van wat ook op de opnames staat. Deze opnames mag ik niet inbrengen en mag de rechtbank niet toetsen. Marjolein Verwiel heeft mij verboden deze opnames toe te voegen terwijl ze niet eens weet wat op 3 van de 4 opnames te horen is. Produktie 1 is mij verboden toe te voegen, die voeg ik dan ook niet toe. Alleen met schriftelijke toestemming van de staat en de garantie dat mijn aanverwante en ik niet zullen worden gesanctioneerd, zal ik de verboden produkties toevoegen. Dus dat de staat valse toezeggingen heeft gedaan om mij op die manier mijzelf te bewegen te belasten en daarna zijn toezeggingen niet nakomt, kan ik onomstotelijk bewijzen met o.a. verboden produkties 1 + 2, door de opnames met toenmalig Mr. Sander de Haas en de februari 2012 aangeboden overeenkomst, van 15 A4tjes overigens.

La Serpe hield een vrij lang betoog over geheime opnames die hij heeft gemaakt van gesprekken met TGBers. Enkele quotes:

La Serpe: Als na toetsing van de opnames vast zou komen te staan dat de opgenomen toezeggingen vals, onrechtmatig en ontoelaatbaar zijn, dan zou dat gevolgen kunnen hebben voor de waarde van mijn verklaringen en de bruikbaarheid daarvan  voor het bewijs in mijn zaak en de zaken van alle andere verdachten. 

Ik ben bereid vier opnames, plusminus 7 uur aan audio en de in februari aangeboden overeenkomst, uitgewerkt uiteraard, en door mij geweigerd, toe te voegen aan het dossier. Uiteraard alleen als Marjolein Verwiel daar toestemming voor geeft.

La Serpe meent dat als de rechtbank zou verbieden de opnames te voegen en hij niet de garantie zou krijgen dat zijn aanverwanten en hijzelf niet worden gesanctioneerd, de staat niet alleen zijn strafrechtelijke verdediging Art. 6 EVRM en zijn getuigenissen aan banden legt, maar ook die van de andere verdachten, als de rechtbank de waarheden niet tracht te achterhalen door o.a. te verbieden de rechtmatigheid van de gedane toezeggingen te toetsen en de andere 'zaaksoverschreidende' zaken kenbaar te maken. 'De staat gijzelt daarmee de waarheid zodat het zaaks-OM daar van kan profiteren', aldus La Serpe.

Losse quotes die ik verder nog heb kunnen noteren:

Er is al sprake van valse toezeggingen in de voorfase van het proces en van vóór het tekenen van de kluisverklaringen.

Uit de bijgevoegde produktie van het gespreksverslag van Mr. Korver blijkt dat Mr. Sander de Haas mij heeft laten weten dat een deal met TGB van de baan is als ik mijn 27 A4tjes niet van tafel hou. 

Mr. Korver vertelde onze TGB gesprekspartners Mr. Ton Maan en Mr. Sander de Haas dat hij naar de civiele rechter zou stappen om de onrechtmatige situatie aan de kaak te stellen van mijn aanverwant en er zo voor zou zorgen dat de door de staat gebruikte dwangmethode om hun belangen te verdedigen op zou houden. Als reactie deed Mr.Ton Maan de volgende uitspraak:'Als U, Mr. Korver, naar de civiele rechter gaat en deze situatie aan de kaak stelt, zorgen wij ervoor dat er een dreigingsanalyse komt waaruit blijkt dat de aanverwant van La Serpe geen gevaar loopt, waarna hij met een treinkaartje terug naar huis wordt gestuurd'

In februari en maart jl. heeft Mr. Sander de Haas nog eens aan mijn civiel advocaat duidelijk gemaakt dat mijn toekomst in ieder geval permanent beschadigd zou raken als hij zich bij de civiele rechter zou beklagen over het door de staat gevoerde beleid. Dit zijn de door de staat verachtelijke methodes die achter gesloten deuren plaatsvinden om mijn verklaringen in de rechtszaal te manipuleren. Niets magistratelijk en niets fatsoenlijks.

De staat heeft door geheime zaken aan de media te lekken haar ambtsgeheim geschonden en mijn veiligheid en de veiligheid van mijn aanverwante geweld aangedaan. De staat probeert met oneigenlijke middelen vooruit te verdedigen en zo de publieke opinie te beïnvloeden en mijn aanverwant en mij nog verder te beschadigen.

De bronnen van dwang en onrechtmatig handelen van politie en justitie om mijn verklaringen in de rechtbank te beïnvloeden liggen grotendeels bij het TGB en CIE, maar het is het zaaks-OM dat profiteert van het onrechtmatig handelen van hun collega's bij het 'één en ondeelbare' openbaar ministerie. De gebruikte dwangmethode om mijn getuigenverklaringen en mijn strafrechtelijke verdediging te manipuleren en te beïnvloeden zijn onderdeel van mijn strafrechtelijke verdediging en zouden daarom onderzocht moeten kunnen worden.

Als het klopt wat ik hier vertel, is het evident van invloed op het oordeel van de rechtbank in mijn strafzaak en in de strafzaken van alle anderen en als het niet klopt wat ik vertel, dan zou ik hebben gelogen en zou dat van invloed kunnen zijn op mijn betrouwbaarheid als getuige en daarmee voor de bruikbaarheid en de waarde van het bewijs.

Ik zal aanvullend in beperkte vorm meerder achtergehouden zaken aan de rechtbank kenbaar maken om mijn aantijgingen te onderbouwen. Ik heb geen advocaat en moet nu zelf een afweging maken tussen mijn recht als verdachte volgens Art. 6 EVRM en mijn civiele plicht als getuige om zaken geheim te houden.

De zaken die ik gevraagd en gedwongen ben achter te houden zijn onder andere de volgende :
1/ De CIE twijfelde sterk aan mijn directe betrokkenheid bij de liquidatie van Kees Houtman. In de kluisverklaringen wilde Z036 verschillende malen ingrijpen en aan de orde stellen dat wat ik vertelde niet kon kloppen, maar werd teruggefloten door Henk. Ook in het gesprek tijdens de lunch tussen Z036, mij en Henk geloofde Z036 niet dat ik direct betrokken was bij de liquidatie van Kees Houtman.

2/ Voorafgaand aan alle kluisverhoren spraken de CIE en ik ongeveer een uur in de auto als ze mij ophaalden in Friesland om naar Groningen te rijden. Daar hebben alle verhoren plaatsgevonden. Tijdens de lunch, als de opnameapparatuur uitstond, spraken we gewoon door en na de verhoren spraken we weer een uur in de auto.

3/ Ik heb een sidedeal gesloten. Ik noem het een sidedeal, ik wist geen Nederlands woord daarvoor te bedenken. Ik heb een sidedeal gesloten met Sander de Haas: 6 maanden gratie voor de Holleeder-verklaringen. 

4/ Meineed Sander de Haas. Sander de Haas heeft hier in de rechtbank onder ede verklaard dat ik via Mr. Van Schaik contact met hem had opgenomen om te vragen of ik in strijd met de OM-deal zou handelen als ik de Holleeder-verklaringen alsnog af zou leggen. Dat is gelogen. Verklaring bijgevoegd van Mr. Van Schaik, die was toen verbijsterd toen hij het hoorde. Hij gebruikte nl de naam van Van Schaik.

5/ Er is aanzienelijk meer drank gedronken door mij en de CIE en aanzienelijk meer hasj gerookt dan tot nu toe bekend is in het dossier. Henk heeft mij gevraagd de hasj in relatie tot de CIE niet te benoemen en in 2008 heb ik met Sander de Haas de afspraak gemaakt op de Parnassusweg om de drank uit mijn verklaringen te houden en dan zou hij het uit de uitwerkingen van de CIE-opnames houden. De staat heeft een eigen verantwoordelijkheid in de wijze waarop zij kroongetuigen die onder hun hoede zijn werven en warmhouden en mijns inziens hebben zij met het toestaan en faciliteren van drank en drugs en mij te vragen dit uit de rechtbank weg te houden grenzen overschreden.

6/ Mij is in de ochtend voor ik de kluisverklaringen zou tekenen en waarna ik werd aangehouden door Henk verteld dat ik mij niet druk hoefde te maken over de tactische verhoren omdat Jan, de verhorende rechercheur, een schoolvriend was van Henk. De verhorende rechercheur bleek inderdaad Jan te heten. Ik begreep daaruit dat de regie van de tactische verhoren bij de CIE lag.

7/ Er zijn meerdere bezoeken geweest van de CIE, Karel, Henk en Peter van de Brenk in het eerste jaar op de locatie waar ik verbleef. We spraken dan alle getuigenverhoren van de CIE door, hoe het ging en wat ik te verwachten had en hoe te reageren op aanvallen door de verdediging.

8/ Karel en Peter van de Brenk zijn ook samen geweest om mij te waarschuwen dat de advocaten van plan waren om mij aan te vallen over Kees Houtman door het verhaal om te draaien, ik de Glock en Jesse de Kalashnikov. Dit was juni 2007. We hebben meerdere uren gesproken.  Mij werd gezegd dat niemand mocht weten dat zij bij me waren geweest. Ze zeiden dat ze zonder te legitimeren binnen waren gekomen wat ik overigens betwijfel omdat bij het TGB hun identiteit zeker bekend zou zijn en afspraken in ieder geval geregistreerd staan in de computer van de mensen die mij beveiligen.

9/ Op één van de keren dat Sander de Haas, Peter van de Brenk en mijn toenmalige advocaat er waren is mij ook verteld dat Mr. Meijering mij zou gaan horen over de moord op Gerrie Bethlehem. Ik vroeg me toen af of zij het kantoor van Mr. Meijering tapten, want hoe konden zij het anders allemaal weten. Dit was september 2007.

10/ Er zijn meerdere bezoeken geweest van Mr. Sander de Haas en de CIE en twee keer met Betty Wind in het eerste jaar op de locatie waar ik verblijf om de zaken en de voortgang door te spreken. Ook om mij te vragen om de Holleeder-verklaringen in te brengen.

11/ Ook in de Bunker is de CIE verschillende malen bij mij op bezoek geweest, voor en na de RC-verhoren. Wij bespraken dan wat er komen ging en wat er die dag langs was gekomen. Verder wat te verwachten, hoe te antwoorden als ik het moeilijk kreeg en wat te benoemen en wat niet.

12/ Één van de dingen die ik van hen niet mocht benoemen was dat ik na mijn bezoek aan Fred Ros had gebeld met Karel en Henk en ook over de moord op George van Dijk had verteld. Dit kon beter niet in de openbaarheid komen omdat ik toen nog niet als informant geregistreerd was en zij dus nog geen actie hadden  mogen ondernemen.

13/ Voorafgaand aan het verhoor over de hulzen heb ik met Betty Wind een gesprek hieromtrent gevoerd. Ik heb toen gehoord dat er geen Kalashnikov hulzen gevonden waren en dat ik ze nooit geraapt zou kunnen hebben omdat er een onderzoek was geweest waaruit bleek dat de hulzen zo ver wegsprongen waardoor het zeer onwaarschijnlijk was dat ik ze geraapt had. Mijn is toen ook de vraag gesteld of ik geen hulzenzakje had gebruikt. Ik zou erover nadenken. Na aanleiding van een opmerking van mij in mijn verklaring over dat ik gehoord had dat er geen hulzen waren gevonden, heeft Betty Wind gezegd dat zij degene was die mij dit had verteld. Een zitting later trok zij dat weer in en ontkende ze dat zij het was die mij had geïnformeerd.

14/ Betty Wind wist en weet dat ik ben bedreigd en afgeperst en weet ook op welke wijze ik gedwongen word geen verdediging te voeren. Dit is haar verteld door mij en Mr. Van Schaik. Ik vind het nogal onvoorstelbaar dat het openbaar ministerie ondanks die wetenschap gewoon doorgaat met het vervolgen van mijn persoon. De staat heeft op een schaamteloze manier misbruik gemaakt van zijn machtspositie door de gebruikte dwangmiddelen en het geheime karakter van de CIE- en TGB-organisatie. Door mijn volledige afhankelijke positie heeft dit plaats kunnen vinden en zou dit door de rechtbank moeten worden getoetst.

Mijn verklaringen en mijn beschuldigingen van onrechtmatig handelen door politie en justitie, de door mij benoemde achtergehouden zaken, de bijgevoegde produkties en alle eerdere door mij afgelegde verklaringen dat sprake is van één traject en van onrechtmatig handelen door politie en justitie zouden voldoende moeten zijn om tegemoet te komen aan de eis van de rechtbank dat er een begin van aannemelijkheid moet zijn om onderzoek naar de bronnen van dwang en werkwijze van TGB en de CIE te kunnen rechtvaardigen.

Het evidente belang voor de waarheidsvinding om het onrechtmatig handelen van de staat in de totstandkoming van mijn verklaringen of de totstandkoming van het gedwongen achterhouden van mijn verklaringen te kunnen toetsen. Het is mijns inziens essentieel om te kunnen oordelen over de waarde en de bruikbaarheid van mijn verklaringen voor het bewijs in mijn strafzaak en in de strafzaken van de anderen.

Tevens is relevant niet alleen dat de rechtbank weet dat en waarom er aanpassingen in mijn verklaringen zitten, maar ook waar er sprake is van aangepaste verklaringen om de waarde van deze verklaringen te kunnen beoordelen en daarmee de bruikbaarheid voor het bewijs.

Als bekend wordt wat er achter gesloten deuren allemaal is gebeurd, zou het mij niets verbazen als Jesse, Moppie, Ali, Dino en Sjaak allemaal in vrijheid worden gesteld.

Als de rechtbank nu nog steeds van mening is dat er alleen onderzoek gedaan kan worden als ik eerst allen verboden van de staat overtreedt en daarmee volledig mijn civiele positie opoffer en daarmee de veiligheid van mijn aanverwant en mijzelf opoffer, dan wordt daarmee de staat de hand boven het hoofd gehouden.

Ik word niet alleen als verdachte, maar ook als getuige beïnvloed. Dit is volgens de wet strafbaar. Als de rechtbank desondanks ervoor kiest geen onderzoek te gelasten, dan verkiest de rechtbank esthethiek boven het vinden van de waarheid. Er wordt daarmee iets wat krom is als een hoepel rechtgebogen. Desondanks acht ik het van belang dat de rechtbank op de hoogte is van het feit dat er van een eerlijk proces van deze verdachte en van een vrije wil van deze kroongetuige al lang geen sprake meer is.

Nog een opmerking naar het openbaar ministerie. Mocht u overwegen mij aan te spreken op dat ik mijn verplichtingen met betrekking tot de OM-deal zou hebben verzaakt of geschonden, wil ik benadrukken dat politie en justitie mij hebben verzocht en gedwongen om de vertelde zaken achter te houden en aan te passen.

Verder hebben politie en justitie en zo'n beetje alle bij de OM-deal en TGB-deal betrokken poltie-agenten, officieren en TGB-mensen mij bedreigd en afgeperst om mijn verklaringen als verdachte en als getuige te beïnvloeden in het voordeel van het zaaks-OM.

Dit alles nog los van het feit dat Mr. Van Schaik en ik Betty Wind hebben ingelicht over door de staat gebruikte dwang om mijn verklaringen te beínvloeden en ik meerdere malen in de rechtbank heb gemeld dat ik word bedreigd om geen verdediging te voeren en geen verklaringen af te leggen.

Als het openbaar ministerie mij desondanks toch wil vervolgen, juich ik dat toe omdat dat ontegenzeggelijk zou moeten leiden tot een onderzoek naar de bedreigingen en afpersingen door de staat door wie ik gedwongen ben zaken achter te houden en aan te passen waardoor de waarheid op die manier op tafel komt. Hetzelfde zou moeten gelden voor een eventuele beoordeling van de rechtbank of ik de OM-deal wel ben nagekomen of dat ik rechtens mijn verklaringen de bereidheid tot verklaren heb opgeschort.

Dit oordeel zou de rechtbank alleen kunnen geven als onderzoek is gedaan naar het onrechtmatig handelen van de staat waardoor ik gedwongen ben te handelen zoals ik heb gedaan en doe en als mij wordt toegestaan de bewijzen te leveren dat het TGB-traject aantoonbaar onveilig is en het daarom ondoenelijk is om door te gaan met getuigen.

Als wat ik zeg klopt, dan zou dat bij de rechtbank tot een andere conclusie moeten leiden dan wanneer de afpersing en de dwang niet heeft plaatsgevonden en het TGB-traject veilig zou zijn. Zelfs de hoofdofficier van TGB en het college zijn op de hoogte dat ik in opdracht en onder dwang van politie en justitie zaken achterhou om het zaaks-OM te laten profiteren in het vervolgen van de verdachten.

Officier Betty Wind heeft gezegd dat mijn rechten volgens Art 6. EVRM onder omstandigheden zwaarder wegen dan de civiele verplichting tot geheimhouding, maar ik heb de overtuiging dat Marjolein Verwiel zich daar niets van aantrekt. Dat kan zij ook rustig doen omdat ik achter gesloten deuren geen fatsoenlijke rechtsbescherming geniet.

Ik vind dat de geheimhouding van TGB niet zou moeten gelden om het onrechtmatig handelen van de staat geheim te houden om zo het zaaks-OM te laten profiteren en ook niet als ik daartoe mijzelf niet afdoende kan verdedigen en daarmee de waarheidsvinding geweld wordt aangedaan. Het gevoerde wanbeleid van TGB en alles wat er achter gesloten deuren is gebeurd, is relevant voor de waarheidsvinding en moet daardoor door de rechtbank kunnen worden getoetst.

In het begin van dit proces dacht ik dat waarheidsvinding het hoogste doel was, maar als ik bemerk hoeveel direct en indirect betrokkenen alles in het werk stellen om de waarheid niet te willen weten of verborgen proberen te houden, kan ik alleen maar cynisch vaststellen dat waarheidsvinding is verworden tot een opportunistisch begrip dat wordt misbruikt om het eigen belang en het algemene belang te dienen en veilig te stellen. Dank u wel.

Vervolgens las Peter La Serpe 29 verzoeken voor aan de rechtbank. Kom ik later op terug.

Het was volgens Lauwaars 'illusoir' om te denken dat het requisitoir dinsdag 10 april nog doorgang zou kunnen vinden nu er inmiddels weer zoveel staat te gebeuren ivm met deze laatste incidenten. Reacties van het OM, de verdediging en de rechtbank zelf natuurlijk komen later aan de orde.

Het proces gaat na de pasen op 10 april verder.

Bondtehond