vrijdag 20 mei 2016

Beslissing Gerechtshof inzake de voorlopige hechtenis van de kroongetuige Fred Ros

Vandaag heeft het hof beslist op verzoeken van drie verdachten die in Hoger beroep bij het hof terecht staan in het grote liquidatieproces Passage, nl. Dino Soerel, Sjaak Burger en Jesse Remmers. Namens deze verdachten is aangevoerd dat de kans levensgroot is dat het Openbaar Ministerie de kroongetuige Fred Ros binnenkort in vrijheid gaat stellen en dat dan ook nog eens buiten het Hof om. Fred Ros, die in hetzelfde liquidatieproces terecht staat, is door derechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaren. Tijdens het hoger beroep bij het Hof is gebleken dat het Openbaar Ministerie met Fred Ros een deal heeft gesloten waardoor hij kroongetuige is geworden.


Tegenover de verplichting van Fred Ros om in het liquidatieproces tegen zijn medeverdachten als getuige verklaringen af te leggen staan toezeggingen door het Openbaar Ministerie. Eén van die toezeggingen is dat het Openbaar Ministerie in de strafzaak tegen Ros geen 30 maar 15 jaren gevangenisstraf zal eisen. Een rekensom leert dat als niet alleen van die eis maar ook van een veronderstelde gevangenisstraf van 15 jaar wordt uitgegaan in dat geval de dag waarop Fred Ros op grond van de wet voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld naderbij is gekomen. Zij houden er daarom sterk rekening mee dat Fred Ros binnenkort door het Openbaar Ministerie in vrijheid wordt gesteld.

De raadslieden hebben uiteengezet dat zo’n gang van zaken ontoelaatbaar zou zijn. Het Openbaar Ministerie behoort ook op dit onderwerp opening van zaken te geven of en zo ja, wat over de tenuitvoerlegging van zijn voorlopige hechtenis aan Fred Ros is toegezegd. Omdat die opening van zaken niet wordt gegeven en voorkomen dient te worden dat Fred Ros door het Openbaar Ministerie stilletjes in vrijheid wordt gesteld, behoort volgens deze raadslieden het Openbaar Ministerie op bevel van het Hof opening van zaken te geven: wordt Ros binnenkort in vrijheid gesteld en wat is er met hem over de tenuitvoerleggingvan zijn voorlopige hechtenis afgesproken? Die informatie dient bij de verdachten tegen wie Fred Ros als getuige verklaart bekend te zijn, omdat in die zaken het Hof moet beoordelen of de afspraken die met Ros als getuige zijn gemaakt door de beugel kunnen. Daarbij komt, dat afspraken over zijn voorlopige hechtenis zijn verklaringsbereidheid en dus ook de betrouwbaarheid van zijn verklaringen kunnen beïnvloeden.

Het Hof wijst de verzoeken af.

Het Hof is het met de raadslieden eens dat als het zo is dat het Openbaar Ministerie met de kroongetuige Fred Ros ook afspraken heeft gemaakt over zijn voorlopige hechtenis in dat geval de inhoud daarvan door het Openbaar Ministerie bekend moet worden gemaakt. Op grond van de wet zal het Hof later in het proces de rechtmatigheid van de met Fred Ros gemaakte afspraken en de betrouwbaarheid van de door hem als getuige afgelegde verklaringen moeten beoordelen. Het ligt dan vanzelfsprekend op de weg van het Openbaar Ministerie om over de met Ros gemaakte afspraken helderheid te verschaffen. Het Hof is het echter niet met de raadslieden eens dat daarvoor een bevel van het Hof nodig is, bij wijze van garantie op transparantie. Daarom heeft het Hof het verzoek afgewezen.

Het Hof heeft de beslissing toegelicht. Het Openbaar Ministerie heeft de wettelijke opdracht om het Hof in te lichten over allerlei zaken die van belang kunnen zijn voor de beslissingen die het Hof in de strafzaken moet geven. Daarbij horen ook beslissingen over de kroongetuige Ros: zijn de door hem afgelegde getuigenverklaringen betrouwbaar en zijn de door het Openbaar Ministerie met hem gemaakte afspraken rechtmatig?

Ook al vrezen de raadlieden van Soerel, Burger en Remmers dat Fred Ros op korte termijn door het Openbaar Ministerie in vrijheid wordt gesteld, dat betekent nog niet dat daarom ervan moet worden uitgegaan dat het Openbaar Ministerie het Hof in strijd met de taak van het Openbaar Ministerie het Hof in te lichten in het ongewisse zal laten over de met Ros gemaakte afspraken. Het Hof ziet dan ook geen aanleiding om aan het Openbaar Ministerie een bevel te geven dat het verantwoording aflegt. Daarbij komt, dat het Openbaar Ministerie voor zijn handelen in het algemeen aan de rechter niet vooraf, maar pas achteraf verantwoording aflegt. Ook daarom ziet het Hof geen aanleiding om aan het Openbaar Ministerie op te dragen dat het van tevoren aankondigt wat het met de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis van de kroongetuige Ros in de toekomst gaat doen of achterwege zal laten.

BRON: Het Gerechtshof Amsterdam

Uitspraak:  ECLI:NL:GHAMS:2016:1946

Bondtehond

woensdag 18 mei 2016

Boek 'De jacht op crimineel geld' nu geactualiseerd

Marian Husken, een van de weinige journalisten die het liquidatie-proces Passage nog wél volgt, spreek ik regelmatig in het JCS. Zij maakte mij afgelopen week attent op de geactualiseerde versie van het boek 'De jacht op crimineel geld', waarvan zij samen met Harry Lensink één van de auteurs is. In deze nieuwste versie is ook 'het bonnetje van Teeven' opgenomen.


We kregen het over het boek omdat we spraken over dossier Goudsnip, dat deze week even actueel was toen bleek dat de dames Sonja en Astrid Holleeder een klacht hadden ingediend tegen Prof. mr. Stijn Franken, onder meer omdat de advocaat bij de RC vragen gesteld zou hebben over het dossier, terwijl Astrid Holleeder ivm dit dossier eerder is bijgestaan door het kantoor van Franken, FZKC Advocaten. Mr. Franken legde hierop, na een dringend advies door de Deken, noodgedwongen de verdediging van zijn clïent Willem Holleeder neer. Persoonlijk vind ik dat erg jammer, maar kennelijk was het onoverkomelijk. Al worden daar ook andere dingen over gezegd. Hoe het ook zij, reden om eens wat meer te willen weten over dat Gousnip-dossier dat behandeld wordt in hoofdstuk 8: De Vriend - Een oude rekening voor Rob 'de bouwvakker' Grifhorst. Als geen ander weten Husken en Lensink inzicht te geven in de niet aflatende jacht op verworven criminele rijkdommen van veel kopstukken in de Nederlandse onderwereld. Gauw lezen dus!

<<<0>>>

‘We hadden zoveel geld. We telden de biljetten niet, we wogen ze,’ zegt een hasjhandelaar. ‘We moesten iets verzinnen.’ Geholpen door een legertje gewillige advocaten, gehaaide fiscalisten en gecorrumpeerde zakenlieden liet de Nederlandse drugsmaffia miljarden verdwijnen in vastgoed, auto’s, juwelen en kunst. Via allerlei schimmige vennootschappen in exotische oorden is sinds de jaren tachtig steeds succesvoller geïnvesteerd in de bovenwereld.

Officieren van justitie, rechercheurs, gemeente-ambtenaren en belastinginspecteurs jagen echter als nooit tevoren op het geld van grote criminelen en hun ‘nette’ handlangers. Een aantal kopstukken uit de Nederlandse onderwereld is inmiddels kaalgeplukt. De Bruinsma-erfenis, het Endstra-imperium en het Heinekenlosgeld: de geparkeerde miljoenen lijken nergens meer veilig. Maar de wereld is groot en toevluchtsoorden voor lieden met een koffer vol zwarte euro’s zijn er volop. Wie wint de strijd om het criminele geld?

Nieuw in deze editie: het bonnetje van Fred Teeven. Hoe de oud-officier van justitie een veroordeelde drugsbaron ‘beloonde’, de deal verzweeg voor de fiscus en daar als staatssecretaris over struikelde.


ISBN:                                            
9789460031229 (midprice)

[KLIK]


Aantal pagina's: 352
Uitgever: Balans

Bondtehond

zaterdag 14 mei 2016

'Het OM wordt ook geacht verantwoordelijk te zijn voor een eerlijk proces'

Het Hoger beroep van het grote liquidatieproces Passage kabbelt rustig voort en het eind lijkt nog lang niet in zicht te komen. Ontwikkelingen die waarschijnlijk van invloed kunnen zijn op de tijdsduur van de laatste fase volgen elkaar wel redelijk snel op. Zo legde onder meer advocaat Mr. Stijn Franken afgelopen week de verdediging van zijn beruchte cliënt Willem Holleeder noodgedwongen neer na een dringend advies van de Deken. Aangezien Passage en de Holleeder-zaak Vandros nogal verweven zijn, lijkt het niet meer dan logisch dat ook het Passage-proces weer enige vertraging op zal lopen. Het OM zegt dat dat niet nodig is omdat binnenkort het embargo op de verklaringen van Holleeder wordt opgeheven en de verdediging dus inzage krijgt wat Holleeder heeft verklaard en zij kunnen bepalen of dat van invloed is op de verdediging van hun cliënt(en).


Eigenlijk zouden Siegfried Saez en Moppie Rasnabe worden gehoord, maar dat is verplaatst naar 14 juni. Wel was de advocaat van Siegfried Saez Mr. Kim van de Wijngaart aanwezig om een verzoek te doen namens haar cliënt. Dit ging over onder welke titel Saez gevangen zit. Hij vraagt opheffing voorlopige hechtenis in de Passage-zaak. Niet dat hij dan vrijkomt, maar wel valt hij dan terug in de executie van de zaak 'Valk', waarin hij tot 17 jaar is veroordeeld voor liquidatie van Ukkie de Pool bij een wegrestaurant van Van der Valk langs de A4. Volgens het OM is dat allemaal niet nodig en komt Saez niet in een nadelige positie omdat er verrekening zal plaatsvinden, mocht Saez vrij worden gesproken in Passage. Ook zijn de ernstige bezwaren nog volop aanwezig en gaat voorlopige hechtenis voor executie van de straf in de zaak Valk. Conclusie van het OM is dat het verzoek moet worden afgewezen. Het Hof beslist daar later over. Saez en Rasnabe hadden beide overigens afstand getekend om niet bij deze zitting aanwezig te hoeven zijn.

Er werd door het OM melding gemaakt van ontwikkelingen in de overlevering van Henk Rommy die naar verwachting binnen afzienbare tijd naar Nederland zal worden gebracht om te kunnen getuigen over de '93-zaken. Het OM moet daartoe nog een rechtshulpverzoek doen. De verwachting is dat de VS niet (meer) dwars zullen liggen. Raasdvrouwe Mr. Fébe Schoolderman van Rasnabe wilde wel even weten of dat rechtshulpverzoek binnen afzienbare tijd ook daadwerkelijk gedaan wordt om de zaak niet langer onnodig op te houden. Volgens het OM wordt eraan gewerkt.

Het bleek dat verdachte en kroongetuige Fred Ros ook weer eens aanwezig was in het getuigenhokje. Van de andere verdachten waren alleen Jessy Remmers en Dino Soerel aanwezig. Mr. Nico Meijering kondigde aan dat er wel wat hete hangijzers waren die hij uit het vuur wilde halen en dat had onder meer ook te maken met Fred Ros. Het is nl. zo dat Ros in augustus er 10 jaar detentie op heeft zitten en dat hij dan in principe vrij zou kunnen komen op zijn VI-datum, naar verluid is dat op 4 augustus.

Mr. Meijering wil transparantie over de gedane toezeggingen door het OM aan Ros vanwege het grote belang van de verdediging om te weten of er ongeoorloofde toezeggingen zijn gedaan.

Waarschijnlijk was de behandeling van dit onderwerp ook de reden dat Ros en zijn raadsman Mr. Onno de Jong aanwezig waren. Ros is er natuurlijk veel aan gelegen dat hij ook vrijkomt in augustus. En daar ging het Mr. Meijering nou precies om. Je kunt stellen, aldus de raadsman, dat het OM een voorschot neemt op de beslissing of Fred Ros al dan niet geloofwaardig zal worden geacht door het Hof.

Mr. Meijering: Het OM wordt ook geacht verantwoordelijk te zijn voor een eerlijk proces. Het OM straalt die verantwoordelijkheid niet uit indien naar cliënten, uw Hof en de buitenwereld, - met de invrijheidstelling van Ros - wordt geëxclameerd dat dus Ros een geloofwaardige getuige zou zijn en dat dus daarmee Soerel niet alleen een leugenaar maar ook nog eens een moordenaar is.

Hij verzoekt het Hof het OM op te dragen volledige openheid te verschaffen wat betreft (de executie van) de voorlopige hechtenis van Ros. De vragen die hij daarbij beantwoord wil zien teneinde die openheid te krijgen zijn onder meer:
(1)
- of Ros inmiddels in vrijheid is gesteld en zo ja, wanneer?
- of Ros in vrijheid gesteld gaat worden (en zo ja, wanneer) zonder dat daartoe (eerst) een verzoek en/of vordering tot de rechter (uw Hof) gericht is/zal worden?
- waarom alsdan niet een dergelijke vordering (ex. art 69 lid 3 Sv) door het OM gedaan is/gaat worden?
- of en wanneer alsdan Ros de toezegging is gedaan, althans met Ros is afgesproken dat hij in vrijheid zou worden gesteld zonder dat de rechter daartoe benaderd zal worden?
- althans, (ten einde een definitiestrijd omtrent de term toezeggingen en/of afspraak te vermijden) of er zodanig tussen het OM en Ros gecommuniceerd is dat Ros het vertrouwen mocht hebben dat hij in vrijheid zou worden gesteld zonder dat de rechter daartoe benaderd zal worden.
 (2)
Voor het geval dat het OM Ros reeds in vrijheid heeft gesteld, althans voornemens is Ros in vrijheid te gaan stellen zoals in dit betoog bedoeld, wordt uw Hof verzocht:
a het OM op te dragen direct alsnog een vordering ex. art. 69 lid 3 te doen, althans
b het OM (dringend) aan te bevelen een dergelijke vordering te doen.

Verder wil Mr. Meijering een aantal getuigen horen. Het gaat om getuigen Peter van Dijk, L.F. Gressmann en E.M.W.C de Louw. Daarover later ongetwijfeld meer.

Mr. Christiaan Flokstra had een reeks verzoeken ivm de mastlocaties van telefoonmasten in Diemen, aangezien door Soerel de 'rondjes lopen' waar Ros over heeft verklaard, wordt bestreden. Flokstra wil onder meer verbalisant T016 horen die een verificatie-onderzoek heeft gedaan in opdracht van het OM, echter aan de hand van cell-id's waarmee je niet kon uitzoeken welke geografische mastlokaties daar bij hoorden. Hij vraagt zich dus onder meer af hoe T016 een PV van 26 februari 2016 heeft kunnen opmaken zonder de geografische mastlokaties van onder andere de Vodafone en KPN nummers van Ros? Dat is volgens Flokstra onmogelijk. Zo blijft er veel onduidelijk. De verdediging wil natuurlijk aantonen dat sommige door Ros beweerde gebeurtenissen niet naar waarheid door hem zijn verklaard.

De zitting van 17 mei gaat niet door. Op de zitting van 27 mei is er mogelijk een verzoek van de verdediging. Dat is nog niet geheel zeker, dus daar kan ik nog niet teveel op vooruitlopen. Anders is de eerstvolgende zitting op 14 juni. Dan komen Saez en Rasnabe in ieder geval is door het Hof aangekondigd. Dat is dus in plaats van afgelopen vrijdag de 13e.

<<<0>>>


UPDATE:  Het Hof heeft inmiddels de nieuwste kalender bekend gemaakt. Er wordt vrijdag 27 mei een verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis gedaan in de zaak van Dino Soerel.

Mei
17 - uitgevallen

20 - beslissingen op de verzoek van mrs. Meijering en Janssen over onder ander de voorlopige hechtenis van Ros en de embargoafspraak m.b.t. de verklaringen van Holleeder om 13.15 in het Paleis van Justitie op IJdok

27 - voorlopige hechtenis-verzoek Soerel

Juni

do 02 - reactie OM op verzoek van 27 mei

di 14 - evt. verzoeken nav stukken Vandros + VD Soerel
vr 17 - VD Soerel

ma 20 - Let op: IJDOK! VD Soerel (komt te vervallen)
di 21 - uitloop Soerel

ma 27 - GET/VD La Serpe
di 28 - GET/VD La Serpe + GET/VD Ros

Juli

vr 1 - GET/VD Ros

ma 4 - VD Remmers/Soerel (nav getuigen Ros, LS)
vr 8 - uitloop/reserve


Bondtehond
Aangepast zoeken