dinsdag 14 februari 2012

'Het is niet zo dat Holleeder en ik rollebollend over straat heen gingen'

Het openbaar ministerie verzocht de rechtbank maandag, na de discussie omtrent de onvrede van Peter La Serpe over de aangeboden beschermingsovereenkomst, enkele nieuwe stukken toe te voegen aan het Passage-proces. Het ging o.a om tapgesprekken uit het Kolbak-onderzoek waarin Willem Holleeder zelf te horen is. Ook Danny Kuiters klinkt over de lijn. In gesprekken zou kennelijk iets gezegd zijn wat volgens het OM mogelijk een ander licht zou kunnen werpen op het verweer dat Dino Soerel zelf voordroeg op de zitting van 11 oktober j.l. 'Wij denken dat we indirect kunnen afleiden en daarmee kunnen aantonen dat er wél contact was tussen Soerel en Holleeder', aldus officier van justitie mr. Betty Wind.


De nieuwe informatie zou niet lang geleden per toeval zijn ondekt tijdens een heel ander onderzoek naar iets heel anders. Pas na het verweer van Soerel zijn die gesprekken overigens pas van belang geworden, volgens officier van justitie Mr. Betty Wind. Er is wel navraag gedaan bij andere onderzoeks-teams met de vraag of er informatie beschikbaar was die iets zou kunnen zeggen of het klopt dat Soerel en Holleeder gebrouilleerd waren geraakt.

Soerel vertelde, onder meer bij de rechter-commissaris, dat hij en Holleeder sinds 2005 geen intensief contact meer onderhielden. Dit is gekomen door een pittig gesprek dat heeft plaatsgevonden op de Nieuwmarkt tussen de twee, op verzoek van Soerel. Dit was omdat hij had gehoord van Arjen Kaale jr. dat Holleeder hem een aantal keren ongewild zou hebben betrokken bij problemen die Holleeder had en waar Soerel niets mee van doen had. Dat was de druppel geweest en reden Holleeder hier op aan te spreken.

Dino Soerel: Het is niet zo dat Holleeder en ik rollebollend over straat heen gingen. Het was dus alleen een pittig gesprekje, waarna onze vriendschappelijke omgang bekoelde. Er waren geen zakelijke belangen. Het was puur vriendschappelijk. Eerder gingen we nog wel eens sporten samen, daarna niet meer. Het is wel mogelijk dat wij elkaar tegen zijn gekomen in uitgaansgelegen- heden, maar het was dan alleen van hey, hoi of hallo. Het is niet zo dat we nog afspraken met elkaar.

Rechter: Het kan soms raar lopen, aangezien de heer Meijering nog heeft gevraagd om toevoeging van het totale Kolbak-dossier.
Mr. Meijering: Dunkt mij!
(Meijering heeft diverse keren zelf verzocht om voeging van het gehele Kolbak-dossier, waaronder natuurlijk deze gesprekken. Daar heeft het openbaar ministerie zich toen telkens tegen verzet - red.)

Mr. Meijering: Maar ja, dan is het nog maar de vraag of die tapgesprekken waren toegevoegd, aangezien enkele weken geleden, ik weet niet meer exact tijdens welke zitting, bleek dat niet alle gesprekken waren toegevoegd aan het Passage-dossier.

Mr. Meijering had enkele vragen aan de officier: Holleeder komt onder andere over de lijnen. Wie komen er nog meer over de lijnen?
Mr. Betty Wind: Onder andere Danny Kuiters en ook Mink Kok.
Mr. Meijering: Hoe lang beschikt u al over deze taps? Op zich wel een gerechtvaardigde vraag.
Mr. Betty Wind: Nog maar net, anders hadden we ze zeker eerder toegevoegd. Ze komen uit het Kolbak-dossier, uit de periode eind 2005, begin 2006. Uiteraard krijgt mijnheer Soerel ook de gelegenheid daar zijn zegje over te doen.

Mr. Meijering: Dat is mooi dat mijnheer Soerel 'zijn zegje kan doen', maar wat kan het OM zeggen over de wensen van de verdediging om mijnheer Holleeder daar over te horen, om mijnheer Kuiters daar over te horen en om andere daarover te horen? En de eventuele interpretatie die de verbalisant daaraan geeft in het proces-verbaal van bevindingen? Hoe staat het OM dáár tegenover?
Mr. Betty Wind: Het is moeilijk om daar nu al op vooruit te lopen. Dat is natuurlijk afhankelijk van welke wensen u heeft. In zijn algemeenheid is het natuurlijk altijd denkbaar dat u daar onderzoekswensen aan koppelt. Tja, wat moet ik daar nu verder over zeggen?
Mr. Meijering: Nou ja, ik kan er wel wat over zeggen, en dat is dat ik mij verzet tegen voeging van de tapgesprekken aan het Passage-dossier, en wel om verschillende redenen:
(samengevat) Allereerst het stadium waarin we zijn terecht gekomen, rekening houdende met de nieuwe onderzoeks-criteria die de rechtbank onlangs heeft neergelegd. Het tweede is dat het OM alle gelegenheid heeft gehad om die stukken in te brengen.

Een ander punt gaat om het 'indirect afleiden'. Daar ga je al, zei Mr. Meijering daarover, 'indirect afleiden', daarmee ga je dus interpreteren. Dat is in ieder geval wat het OM nu doet. En dit is ook een speerpunt in de verdediging, en daar moet nu niet ruis op de lijn gaan komen in dit stadium, die nogmaals al eerder had kunnen komen vanwege het OM. Maar die ruis zal de verdediging alle gelegenheid toe willen hebben om die ruis te kunnen wegnemen door die diverse mensen die kennelijk over die lijnen komen, om die te kunnen horen, om die conclusie die het OM hier meent impliciet te kunnen trekken ongedaan te maken. Dus primair: verzet. En subsidiair: en daar gaan we dan natuurlijk vanuit dat wij die zullen krijgen, die gelegenheid als we ons niet kunnen verzetten, aldus Meijering.

De rechtbank zou zich erover beraden in de pauze.

Het tweede thema waar officier van justitie Mr. Betty Wind het over wilde hebben, ging over hulzen die zouden zijn gevonden op de PD (plaats delict) aan de Johan Braakensiekhof, door de dochter van Kees Houtman.Vlak na de moord op Houtman zou dochter Gillian Houtman nog enkele hulzen hebben gevonden, meende ze zich te kunnen herinneren tijdens een gesprek dat Mr. Betty Wind en recherchechef Bart Gietema van de Amsterdamse politie kortgeleden hebben gehad met Maria Houtman en haar dochter. Het werd geheel onverwacht en min of meer tussen neus en lippen door verteld door Gillian, in bijzijn van haar moeder. De dochter heeft toen op verzoek een omschrijving gegeven van de hulzen en globaal aangewezen waar zij ze gevonden zou hebben. Mevrouw Maria Houtman bevestigde dat er zoiets had voorgevallen.

Het was nogal een verrassend verhaal, aldus Wind. Daarop had ze aangegeven het verhaal eerst te zullen laten bezinken. Later zijn Mr. Wind en de heer Gietema terug gegaan om een uitgebreidere verklaring af te nemen van de dames, los van elkaar. Gillian Houtman verklaarde dat ze op 4 plekken in totaal zo'n 7 of 8 evengrote hulzen had gevonden en aan haar moeder had laten zien. Maria Houtman had nogal geëmotioneerd gereageerd en had tegen haar dochter gezegd: Gooi maar weg! Gillian zou de hulzen daarop in de vuilcontainer hebben gegooid. Maria Houtman zei dat ze nooit meer teruggevonden zouden kunnen worden.

Mr. Betty Wind: Wat we vervolgens gedaan hebben. We hebben een verklaring af laten leggen en dat opgenomen. Dat is vorige week gebeurd. Het is een letterlijke uitgewerkte verklaring geworden. Ik schrok zelfs wel wat van de hoeveelheid uh's bij het teruglezen. Ik ben vervolgens gaan kijken op de 3D-foto's. En ik heb contact opgenomen met de forensisch technische rechercheur die op die avond van de moord zijn werkzaamheden heeft gedaan. Die komt zelf tot de conclusie dat het verhaal eigenlijk niet zou kunnen kloppen. Hij acht het zeer onwaarschijn- lijk. Wij kunnen in ieder geval niet vaststellen of het verhaal waar is. De technische rechercheur is op de foto's van de PD gaan kijken op de computer waarbij je kunt inzoomen en hij kan op de foto's geen hulzen ontdekken. Dat daarmee gezegd is dat ze er dan dus ook niet lagen, is mischien wel een stap te ver, maar hij kon ze niet ontdekken.

Dat is wat ik voor u heb. We denken dat het van belang kan zijn en ook past binnen de door de rechtbank vastgelegde criteria. Het is een proces-verbaal van mijn hand en de twee letterlijke uitwerkingen van dat verhoor. De vragen die ik bij uw rechtbank op tafel leg is: Vindt u ook dat dit stuk aan het dossier zou moeten worden toegevoegd? Vraag twee is: Ziet u aanleiding de dochter en mevrouw Houtman te horen bij de RC? Of mischien wel door een lid van deze combinatie? Ik zeg er meteen bij dat we er bij dit laatste weinig heil in zien, en wel om het volgende: We hebben een aantal maanden geleden mevrouw Houtman gehoord in de Kolbak-ontnemingsprocedure en dat verhoor was zo zwaar en emotioneel voor haar dat zij voortijdig is vertrokken. De Haarlemse RC vond dit aanleiding om te laten onderzoeken door een deskundige of het medisch verantwoord was om haar verder te verhoren. Het antwoord was dat deze het niet verantwoord acht. We hebben hier een brief van de deskundige waar dat in staat. Dat is eigenlijk het verhaal dat ik bij u op tafel leg.

Mr. Meijering: Mag ik even?
Mr. Lauwaars: Ja.
Mr. Meijering: Er staat mij iets van bij dat er ooit iets is gezegd over hulzen die zouden zijn gevonden, of die zouden daar ergens gelegen hebben en toen is daar door de recherche al eens naar gekeken. Dat is nu zo'n 3 jaar geleden, mischien wel 4 jaar geleden. Toen kwam de recherche ook al tot de conclusie dat... Kunt u daar iets over zeggen? Of ben ik nu gek?
Rechter: Er staat mij iets bij van de reinigingsdienst. Die had verklaard dat het in zijn wijk was. Dat verhaal is uitgezocht.
Mr.Wind: We hebben dat verhaal uit 2007 van de hulzen in de tuin van de overburen. Maar nog weer daarna is dat verhaal van die reinigingsdienst.
Mr. Meijering: Ja, dat was het.
Mr. Wind: Maar we hebben dat uitgezocht, en de uitkomst was dat dat absoluut een broodje aap-verhaal is.
Mr. Meijering: Nee klopt, dat haal ik nu door de war.

Mr. Lauwaars: Nou ja, het lijkt wel van belang, maar aan de andere kant, is het van belang voor enige door de rechtbank te nemen beslissingen? Dat vraag ik nu aan u, of u al een standpunt heeft, of u er in gelooft, of dat het iets uitmaakt voor uw requisitoir, dan wel voor de verdediging ter ontlasting voor hun cliënten? Ik bedoel, dat zie ik nog niet. Want dat is eigenlijk het criterium. Ik denk op zich wel dat de getuige iets verteld dat iets brisants is. Dat wil ik nog wel aannemen, maar het criterium om het nu in te brengen is dat u zegt, ik wil er iets mee, of de verdediging kan er iets mee voor de verdediging, en dat kan ik nu niet direct plaatsen? Verandert dit uw visie als u het voor waar aanneemt? Nou ja, u heeft nu wel begrepen waar ik naar toe wil.

Mr. Wind: Wij hebben het criterium goed tussen de oren, 'van wezenlijk belang', voor de door de rechtbank te nemen beslissingen. Kijk, ik wil hier de vraag eigenlijk geheel open op tafel leggen en verdachten, raadslieden en rechtbank ten volle de gelegenheid bieden er zelf een oordeel over te vellen. Wij vinden dat we dit gegeven niet zonder mee onbesproken kunnen laten. Met de informatie die we verzameld hebben, kunnen het niet vaststellen en weten we gewoon niet of dit verhaal waar is. We hadden wel heel veel twijfel bij dit verhaal, maar bij het horen van de dochter hebben we wel de indruk gekregen dat zij vrij stellig en zeker is van haar verhaal.

Aan de andere kant, als ik hoor wat voor werkzaamheden en hoe en waar de forensisch technisch rechercheurs hun werkzaamheden hebben verricht, die is er ook heel stellig in dat dit verhaal in zijn beleving eigenlijk niet kan. Wij kunnen het gewoon niet vaststellen en wij zie eigenlijk niet hoe we dit in ons requisitoir een standpunt kunnen laten bepalen. Als je niet kunt vaststellen of het wel of niet klopt, dan kan je er niet zoveel mee. Het zou iets kunnen vertellen over het verhaal van La Serpe, die zegt dat ie vanaf bepaalde plekken heeft geschoten, maar dan nog, als je het niet kunt vaststellen, dan kan je er niet zo gek veel mee. Wellicht vindt de verdediging wel dat hier iets mee moet.

Mr. Betty Wind, omschrijft vervolgens de plekken waar Gillian Houtman de hulzen gevonden zou hebben. Daarbij maakte het meisje zo'n gebaar van daar ergens ongeveer, dat ze het niet geheel precies zeker meer wist. Ze vertelde dat het 7 a 8 hulzen waren, waarbij ze voordoet hoe ze ze in het kommetje van haar had hield, een stapeltje zeg maar. Ze gaf met een meetlatje aan dat de hulzen ongeveer 6 a 7 cm lang waren en dat heeft ze ook getekend.
Mr. Meijering: Wanneer heeft ze ze gevonden?
Mr. Wind: Ongeveer twee a drie dagen na de moord. De eerste dagen was er nog veel familiebezoek, ongeveer daarna. Ze ging toen de carport opruimen omdat er een bouwbedrijf de kogelgaten in de muur zou komen herstellen. Ze zag aanleiding om daar wat op te ruimen. Ik moet wel zeggen, we hebben de foto's bekeken en ik moet zeggen dat er wel heel veel blad ligt op straat en op de stoep, en ook bij die carport. Daardoor is het ook heel moeilijk om op de foto's nou echt iets te kunnen zien. Het is dus heel wel de vraag of we daar helderheid mee kunnen krijgen.

Rechter: Ok, dank u wel. Nou, verrassend is het in ieder geval wel.

Mr. Wind: Ik wil er nog bij zeggen. Het is inmiddels zes en een half jaar geleden, maar het is ongelovelijk en bijzonder schrijnend om te ervaren hoe ontzettend veel impact het hele gebeuren nog altijd heeft op de moeder als ook op de dochter. Dus als er verzoeken zullen worden gedaan om deze mensen te horen, dan zullen wij ons daartegen verzetten. Ik zou ook een beroep doen op de media willen doen, gebruikt u dit, grijpt u dit gegeven alstublieft niet aan om deze mensen nou weer te gaan benaderen. Ze zijn echt platgebeld en dat willen we ze eigenlijk niet weer aandoen. Een beroep op de pers: U gaat niets meer horen dan u nu van mij hoort. Laat u ze alstublieft met rust.

Rechter: Helder, dank u wel. Ik ga nu snel naar mijnheer Meijering.

Mr. Nico Meijering: Ja, ik heb nog 2 korte vragen. U had het net over media. Wat mij betreft mag dit ook wel gezegd worden, want het kan al heel snel verkeerd uitgelegd worden. Vandaar nu een vraag, maar ik meen het bloedserieus. We hebben het hier over de dochter die ook aanwezig is geweest bij het overlijden van haar vader. Is er nog gekeken naar, want dat is mogelijk, dat weet ik, is er nog gekeken naar, en nogmaals ik heb er altijd een beetje moeite mee om dit hier te zeggen, maar ik bedoel het bloedserieus, maar dat ze zich mischien dingen heeft ingebeeld achteraf? Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld heel erg naar gaat dromen. Dat dus je gedachten ook met jou op de loop gaan. Ik stel deze vraag in al z'n serieusheid, omdat ik ook van u hoor en me daar ook wat bij kan voorstellen dat de technische recherche daar onderzoek heeft gedaan en ja, die zijn natuurlijk nog al professioneel.

Mr. Wind: Daar kun je wel vanuitgaan dat die professioneel zijn. Ehm... de vraag die u hier stelt, hebben wij ons natuurlijk ook gesteld. We hebben de dochter vlak na de moord 2 of 3 keer gehoord en daarna nog eens een keer in 2007, twee korte verklaringen van haar. Ik sluit niets uit. Als ze het verhaal verteld klinkt ze behoorlijk overtuigd, maar ze verteld er ook wel bij dat ze het eigenlijk niet meer zeker wist. Ik kan niet uitsluiten dat er later een invulling aan is gegeven op wat voor manier dan ook. We hebben ook gevraagd of het ooit besproken is tussen die twee, ze zeggen er dan wel bij dat dát niet het geval is.

Mr. Nico Meijering: Toen wij dit hoorden, hadden ik en mijn collega's iets van: 'Nee toch!' Maar goed, het belang is wel groot, want als het openbaar ministerie het voor mogelijk houdt dat het inderdaad zo gegaan is als de dochter verteld heeft, dan staat dat dus haaks op de 3D-informatie die wij gekregen hebben, het staat ook haaks op...

Rechter: En waarom is dat uw conclusie dan? Ik hoor mevrouw Wind dat nl niet zeggen. Ze zegt dat het geen invloed heeft op de 3D-animatie.

Mr. Meijering: Nou ja, als je de 3D even probeert terug te halen, want die hebben we nu natuurlijk niet paraat, dan is de recherche uitgegaan van de sporen die zijn aangetroffen en niet van deze sporen, waar dan mogelijk sprake van zou kunnen zijn. Dus in die zin past het niet bij de 3D zoals ik die in mijn hoofd heb. En overigens, als je uitgaat van de sporen die de technische recherche heeft vastgesteld, dan zegt dit heel veel over het waarheidsgehalte van de verklaringen van mijnheer La Serpe over de zaak Houtman.

En zoals bekend is, geloven wij niets van het verhaal van mijnheer La Serpe, maar denken wij aan twee varianten. Dat is de variant dat mijnheer La Serpe mijnheer Houtman zelf heeft vermoord met de Glock, hetzij daar niet aanwezig was en een andere rol in het geheel heeft gehad waarbij hij bepaalde kennis heeft opgedaan. Dus daar ligt toch wel een heel groot belang voor ons en als het OM zegt: 'wij willen die mogelijkheid toch wel open houden dat daar hulzen zijn aangetroffen'. We hebben ook het verhaal gehad dat mijnheer La Serpe zich ineens kon herinneren dat hij met de hulzen in zijn hand in de auto was gestapt. Dan is het belang zodanig dat ik het wel verder en nader uitgediept zou willen hebben.

Kijk, als het OM deze mogelijkheid wil openhouden, dan moeten wij die stukken ook zien, want anders gaan straks in het requisitoir krijgen dat men zegt: 'We houden het wel voor mogelijk is dat daar hulzen zijn aangetroffen en dat strookt met het verhaal van La Serpe'. Wij zullen dan zeggen: 'Nee die zijn niet aangetroffen'. En als dit de hele tijd in de lucht blijft hangen willen we wel de mogelijkheid hebben om dit uit de lucht te krijgen.

Rechter mr. Van Dale merkte op dat als die stukken zouden worden ingebracht, dat het OM daar iets suggestiefs over zouden kunnen zeggen in het requisitoir, dus ze vroeg zich hardop af of die stukken wel zouden moeten worden ingebracht als daar vervolgens geen onderzoekswensen zouden kunnen worden toegestaan. 'Is daar überhaupt een mogelijkheid toe als die stukken niet zouden worden toegevoegd?', vroeg de rechter.

Mr. Betty Wind: Nee, wat ons betreft is het alles of niets. Of de stukken worden toegevoegd en dan kunnen we er ook iets over zeggen in het requisitoir. Wordt de beslissing, we gaan die stukken niet toevoegen, dan zullen we er ook helemaal geen aandacht aan besteden in ons requisitoir. Dan blijft het gegeven wat ons betreft buiten het beoordelingskader

Rechter: Dus als de rechtbank besluit dat de stukken niet worden ingebracht, blijft het dus ook buiten het requisitoir?

Mr. Betty Wind: Ja. Mag ik ook iets zeggen over de 3D-visualisatie? Mijnheer Meijering ging er vanuit dat de 3D-animatie niet zou kloppen, maar dat is niet zo. De 3D-animatie is gemaakt met wel aangetroffen sporen, dus met keiharde feiten. Er verandert niets aan die visualisatie.

Meijering: I rest my case!

De rechtbank besloot na een beraad in de pauze de stukken toe te voegen wat betreft de tapgesprekken, echter de stukken over de hulzen worden niet toegvoegd.

Donderdag gaat het proces verder met een verhoor van getuige Harry W.

Bondtehond 
.
.