maandag 29 juni 2015

Gevangenneming Dino Soerel toegestaan door Hof

Het Hof heeft vanmiddag beslist dat Dino Soerel opnieuw gevangen mag worden genomen voor het Passage-onderzoek. Daarmee, zo gaf de voorzitter van het Hof Mr. Ruud Veldhuisen expliciet aan, is nog niet gezegd dat het Hof reeds een fijnmazige beoordeling heeft kunnen en/of willen geven over de bewijskracht van de nieuwe ernstige bezwaren die het OM afgelopen maanden heeft aangedragen. De verklaringen van Fred Ros, Astrid Holleeder, Sonja Holleeder, Sandra den Hartog en Hidir Korkmaz zijn dan wel ingebracht en vormen de basis van de nieuwe ernstige bezwaren waarop het OM wil dat Soerel opnieuw gevangen wordt genomen, maar het onderzoek ter zitting is nog lang niet afgelopen en men kan en wil dus nog geen 'finale-beoordeling' geven. Dat is nu nog helemaal niet aan de orde.


Het Hof zegt: 'Het Hof staat kort stil bij de vordering te hanteren maatstaven. Het Hof staat vanzelfsprekend niet voor de beantwoording van de vraag of de stukken in het dossier toereikend bewijs opleveren van de genoemde betrokkenheid van Soerel bij de moorden op Houtman en Van der Bijl, of van betrokkenheid bij de criminele organisatie die is gericht op het plegen van moorden en wapenbezit.  Het Hof kan die vraag nog niet beantwoorden. Zoals bij iedere strafzaak dient daarvoor eerst het onderzoek ter zitting te worden gedaan en afgerond, waarna de advocaat-generaal van het OM bij requisitoir zijn afrondende beschouwingen en conclusies geeft, ook over het bewijs, en vervolgens Soerel en zijn raadslieden daar tegen in hebben gebracht wat hen in belang van de verdediging juist voorkomt. Zover is het nog lang niet'.

De beslissing om Soerel gevangen te nemen, zegt feitelijk dus nog weinig of Soerel nu wel of niet schuldig is en kans maakt op levenslange gevangenisstraf. Dat de beslissing van het Hof veelzeggend zou zijn, ben ik het persoonlijk niet mee eens. Als je de hele beslissing hebt aangehoord, wordt er door het Hof meermaals op gewezen dat men in dit stadium nog niets wil zeggen over de bewijskracht en komt op mij de gedachte "omdat het Hof nu beslist dat er voldoende ernstige bezwaren liggen om Soerel gevangen te nemen, moet het bewijs dús wel voldoende worden geacht" te simpel gesteld voor.

De gronden om Soerel vast te zetten voor Passage zouden er echter wel zijn, onder meer omdat Soerel zich eerder heeft ontrokken aan zijn rechtsvervolging en zich schuil hield. Als bewijs dat Soerel zich mogelijk aan rechtsvervolging en/of strafoplegging wil ontrekken, ziet het Hof in de op zijn onderduikadres aan de Rozengracht gevonden valse paspoorten onder andere identiteit. Ook het feit dat Soerel heeft aangegeven op iedere zitting te zullen verschijnen en zijn proces nauwgezet te zullen volgen, is volgens het Hof niet een reden om gevangenneming af te wijzen.

Lees op Rechtspraak.nl: Hof beveelt gevangenneming van verdachte in Passageproces

Het is niet zeker of Soerel zal worden overgeplaatst naar het Huis van Bewaring in De Schie. Dit heb ik eerder gevraagd aan de raadslieden van Soerel. Waarschijnlijk blijft hij in de cel waarin hij nu zit.

Het onderzoek wordt geschorst tot 26 augustus 2015. Op die dag zullen de moeder en de zoon van Fred Ros op zitting worden gehoord, zo heeft het Hof beslist. Advocaat Mr. Peter Plasman zal in vervolg op zijn verhoor bij de RC op 27 maart jl. nader worden gehoord bij RC over bedreigingen aan zijn adres.

Er zullen op 1 en 3 september regiezittingen volgen. Op 4 september kan het OM reageren op onderzoekswensen van de verdediging. Het Hof verwacht uiterlijk 24 augustus bericht van de verdediging of er nog verzoeken zullen worden gedaan en zo ja, welke dat zijn.

De voortzetting van het Passage-proces is op 26 augustus om 9:30.

Bondtehond

woensdag 17 juni 2015

'Niets wijst erop dat cliënt bij die verdomde liquidaties betrokken was!'

Aangezien ik wat achter loop met zittingen, vandaag nog een verslag van afgelopen donderdag 11 en vrijdag 12 juni. Het Openbaar Ministerie verzocht vrijdag 29 mei de gevangeneming van verdachte Dino Soerel. Dit omdat het OM vreest dat Soerel in aanmerking zou kunnen komen voor detentie-fasering met de daarbij horende verlofregeling, wat doorgaans gebeurt in de laatste fase van je detentie, waardoor hij mogelijk op vrije voeten zou kunnen komen. Soerel zit nu nog gedetineerd voor de zaak 'Zuil'. Eind 2009 veroordeelde de rechtbank Soerel tot 7 jaar cel voor deze zaak. Soerel was toen nog voortvluchtig. Zuil draait om een reeks internationale drugstransporten, waarin Soerel een sleutelrol zou hebben gespeeld. Volgens het OM zou de detentie onder de titel van Zuil niet voldoende zijn en zou Soerel reeds een verlof-aanvraag hebben gedaan. Dit laatste wordt echter bestreden door Soerel met zijn raadslieden Mrs. Nico Meijering en Christiaan Flokstra, die konden reageren op de vordering.


Soerel zelf zei dat hij de vordering een grote teleurstelling vond omdat hij eigenlijk alleen had geïnformeerd of hij wel in aanmerking zou komen voor detentiefasering en daaruit bleek al dat het vrijwel geen zin had om het aan te vragen. Het OM is tegen, het GRIP is tegen en de directie van de Schie sluit zich aan bij het OM, dus in de praktijk komt hij toch niet in aanmerking voor verlof en blijft hij sowieso in detentie voor de zaak Zuil. Mocht Soerel echter opnieuw gevangen worden genomen en in voorarrest komen voor de Passage-zaak, zou hij zo'n 3 jaar verliezen, zo redeneert hij. Passage duurt misschien nog wel zo'n 2 jaar en hij moet in geval van vrijspraak, waar hij wel vanuit gaat, dan nog wel het restant van meer dan een jaar uitzitten voor de zaak Zuil. Dus je verliest al met al toch gauw zo'n 3 jaar, aldus Soerel.

Het Openbaar Ministerie had kort hiervoor de reeks ernstige bezwaren geformuleerd die er tot nu toe reeds lag en een aantal aanvullende ernstige bezwaren. Die laatste zouden erbij zijn gekomen sinds Fred Ros kroongetuige is geworden. Daarnaast werd er driftig geciteerd uit de verklaringen van de zussen Astrid en Sonja Holleeder en Sam Klepper's weduwe Sandra den Hartog, maar ook en de Turk Hidir Korkmaz, getuige in de zaak ivm de liquidatie van Willem Endstra, kwam voorbij. Verder werden de reeks ernstige bezwaren herhaald die Soerel in eerste aanleg reeds ten laste werden gelegd en die nu het Hof moest overtuigen dat de vordering gevangenneming terecht zou zijn. Om dat te onderbouwen klonk opnieuw de reeks getuigen die in eerste aanleg veelvuldig te horen waren. Onder meer (anonieme bedreigde getuige) Q5, (bedreigde getuige) Alex de Boer, Fred Teeven, Maria Houtman Sander Hulsman, Arjen Kaale jr., Willie Lemoine, Lydia van der Hulst, een Baja Beachclub-getuige, een BED-getuige, Willem Endstra (de achterbankgesprekken), Rene van Deene, Maruf 'Paja' Mrzic, Ariën Kaale sr., Jan Brouwer (van Auto Brouwer) passeerden de revue.
Die ga ik nu niet allemaal herhalen. Ik denk dat de meeste lezers wel weten waar deze ernstige bezwaren uit bestaan.

De reden waarom het OM de gevangenneming van Soerel vordert is de volgende:
Advocaat-generaal Mr. Cynthia de Jong: De verwarring die is ontstaan over het feit dat de verklaringen van La Serpe die Holleeder aanwezen als opdrachtgever buiten Passage waren gehouden, bracht de rechtbank ertoe de lat voor de ernstige bezwaren hoger te leggen dan gebruikelijk en Soerel te onslaan uit voorlopige hechtenis. De rechtbank overweegt immers dat er naast de verklaringen van Peter la Serpe nog substantieel ander bezwarend materiaal moest zijn. De ernstige bezwaren uit de verklaringen van  Q5, Alex de Boer, Fred Teeven, Maria Houtman en Willem Endstra (de achterbankgesprekken) zijn destijds gewogen en de rechtbank acht de genoemde bezwarende in onderlinge samenhang beschouwd van onvoldoende gewicht. Daartoe weegt mee dat het bezwarende materiaal deels van horen zeggen is, deels berust op een anonieme bron, deels het risico in zich draagt van overlap en deels teveel speculatieve stappen bevat. Vervolgens heeft de rechtbank de voorlopige hechtenis van Soerel opgeheven. Soerel zit op dit moment dus vast voor Zuil. Op 6 februari heeft Soerel een verzoek tot detentiefasering gedaan. Wij hebben begrepen dat Soerel ervoor gekozen heeft het verzoek tot detentiefasering uit te stellen. Niet uitgesloten kan worden dat Soerel alsnog in een inrichting zal worden geplaatst met regimair verlof, dan wel dat enig verlof zou worden toegestaan. (kortom: dat wil men dus niet bij het OM)

Aanvullende ernstige bezwaren:
Hierna vertelde AG mr. De Jong dat in september 2014 de kluisverklaringen van Fred Ros zijn overlegd en dat de inhoud van die verklaringen nieuw bezwarend materiaal is waar Ros diverse keren uitgebreid op zitting over is gehoord: In november 2014, januari 2015, februari 2015 en op 28 + 29 mei jl.. De meeste getuigenverhoren n.a.v de kluisverklaringen zijn afgerond. Gelet op de de stand van zaken t.a.v de detentie van Soerel en ook gelet op het feit dat het onderzoek i.v.m de kluisverklaringen van Ros grotendeels is afgerond, is naar oordeel van het OM nu het moment gekomen waarop Soerel opnieuw in hechtenis moet gaan voor Passage.

De nieuwe ernstige bezwaren vormen volgens het OM een belangrijke aanvulling op de reeds bestaande ernstige bezwaren en dienen daarmee in onderling verband in samenhang beschouwd te worden. Dat Soerel werd vrijgesproken had voor een belangrijke mate te maken met de bewijsuisluiting omdat de rechtbank in verwarring was gebracht nadat bleek dat La Serpe over Holleeder had verklaard dat hij opdrachtgever zou zijn. In de visie van de rechtbank kon Soerel het daarom niet zijn. In de visie van het OM echter, afgeleid uit de verklaringen van Fred Ros en Hidir Korkmaz kan volgens het OM worden afgeleid dat er geen sprake was van één statische organisatie met één opdrachtgever aan het hoofd, maar van een crimineel samenwerkingsverband tussen Holleeder, Hillis en Soerel, waarbij gezamelijk over beoogde moorden werd gesproken en waarbij in overleg opdrachten tot liquidaties werden verstrekt. Uit nadere verhoren en nader onderzoek zou zijn gebleken dat Holleeder en Soerel ook na de zomer van 2005 contacten met elkaar hebben onderhouden en dat die hebben voortgeduurd tot in elk geval 2011. Dit vormt een belangrijke weerlegging van de kern van het door Soerel gevoerde verweer, namelijk de door Soerel beweerde breuk tussen hem en Holleeder van vóór 2005.

Vervolgens werden de ernstige bezwaren voorgedragen door het OM met onder meer de hierboven genoemde getuigen. Er werd volop geciteerd uit verklaringen waaruit bewijs voor die ernstige bezwaren zou moeten blijken.

Hierna was de verdediging aan bod. De advocaten van Soerel, Mrs. Meijering en Flokstra, maar ook Soerel zelf, zijn veelvuldig aan het woord geweest om die ernstige bezwaren punt voor punt te fileren en te weerspreken. Soms bekroop mij daarbij even het gevoel dat we getuige waren van een klein procesje dat gevoerd werd binnen het enorme overkoepelende Passage-proces (in Hoger beroep). Als je het zo bekijkt was dus nu de verdediging aan zet met een tussentijds pleidooitje.

Mr. Nico Meijering was er wegens omstandigheden niet toegekomen om het in een pleitnota te zetten en had slechts aantekeningen gemaakt van waaruit hij zijn betoog gestalte gaf. E.e.a had te maken met het bestuderen van de verklaringen van dossier Viool dat het OM één dag voor deze zitting pas had toegevoegd aan het dossier, dus 28 mei. Dat waren 5 ordners in totaal, maar het bleek volgens Meijering ruim meer te zijn dan verwacht. Ook de verklaringen van Hidir Korkmaz, de zusters Astrid en Sonja Holleeder en Sandra den Hartog had het OM  toegevoegd. Er kwam dus nogal wat op de verdediging af, aldus Meijering.

Over het niet op schrift stellen in een pleitnota onstond overigens later even een discussie, omdat het Hof vroeg of Meijering niet toch zijn aantekeningen ter beschikking wilde stellen aan het Hof. Dat wilde de raadsman liever niet omdat er nogal wat persoonlijke opmerkingen tussen de teksten waren gekrabbeld en hij vond het eigenlijk 'Meijering-onwaardig' om deze slordige aantekeningen aan het Passage-dossier toe te voegen, maar hij wilde het Hof echter wel tegemoetkomen. Hij verzocht het Hof daarom de tekst niet als officieel stuk toe te voegen, maar alleen als geheugensteuntje voor de raadsheren. Het Hof stemde daarmee in. Later bleek dat het OM de aantekeningen wilde inscannen en toch als officieel dossierstuk toe wilde voegen. Meijering was daar woedend over toen hij dat hoorde en verzocht op hoge poten het Hof het OM te verbieden het "stuk", dat dus puur bedoeld was als geheugensteuntje, niet als offieel stuk toe te voegen. Meijering zag de bui al weer hangen, zei hij, want er stonden bepaalde eigen aantekeningen in en die zouden wellicht na toevoeging aan het dossier weer een geheel eigen gaan leven, aldus Meijering, en dat wilde hij absoluut niet. Uiteindelijk werd voor een tussenweg gekozen, dat Meijering op een later moment alsnog een gekuisde versie van zijn aantekeningen zou inleveren zodat het stuk in het dossier kan worden gevoegd.

Dit was nadat Meijering en Flokstra al de hele ochtend hadden staan pleiten. De advocaten van Soerel namen ieder enkele thema's voor hun rekening. Mr. Flokstra nam bv. La Serpe voor zijn rekening, Hidir Korkmaz en de zussen Holleeder. Mr. Meijering het thema 'brouillering' (tussen Soerel en Holleeder o.a. vanwege naamsmisbruik door Holleeder), kroongetuige Fred Ros (onder meer over de z.g. 'rondjes lopen', waarbij Soerel en Ros volgens Ros over moordopdrachten zouden hebben gesproken), witwassen en de (vermeende) moordopdrachten op Kees Houtman en Thomas van der Bijl.

Over wat de raadslieden te berde brachten in de extra-beveiligde rechtszaal van het JCS op Schiphol kom ik zeker nog een keer uitgebreid op terug. Ik kan nu onmogelijk alles terughalen, maar enkele puntjes die me opvielen, kan ik er wel uitpikken. Interessant was ook dat Dino Soerel zelf behoorlijk lang aan het woord was. En ook de vragen van de voorzitter van het Hof die daaruit voortkwamen.

Enkele punten:

-Verdediging ziet de verklaringen van de dames Holleeder als ontlastend voor Soerel. Daar zou het naamsmisbruik van Soerel ook uit naar naar voren komen. B.v. dat Holleeder tegen zijn zus Astrid zegt: 'Dat Dino hem in zijn melik krijgt', en daar dan nog om lacht ook, dat zegt toch al behoorlijk wat, aldus Meijering, want waarom zou je daar om moeten lachen als het wel zo was? Zo moet je dit volgens mij ook lezen.

- Het OM vindt het opmerkelijk dat er ineens allemaal getuigen melden melden die zeggen wat te weten over Viool, de liquidatie van Cor van Hout. En dat deze zich bijna allemaal via het kantoor van Meijering meldden om erover te verklaren.
Meijering ontkent dat en begrijpt niet hoe het OM bij dat 'bijna allemaal' komt, want van deze getuigen: Martin Kok van Vlinderscrime, Scarlett Francini - oud cliënte van het kantoor, Danny Kuiters, Piet Schneider, Jesse Remmers en Ariën Kaale sr. hebben alleen Martin Kok zich bij Meijering gemeld (pas nadat hij dat reeds had getwitterd) en Francini, de weduwe van Charles Zwolsman, zijn via Meijering gaan verklaren. En volgens de raadsman is het niet zo vreemd dat mensen die meer te weten zijn gekomen gedurende het proces (of via een boek als De Ros Tapes bv.), en nu duidelijk werd dat Ros zichzelf kennelijk schoonpraat, terwijl deze getuigen (tot nu toe) zeggen het anders te weten of te hebben gehoord, dat die pas later naar voren komen. 'En er gaan er nog wel meer komen ook',  denkt Meijering.

- Een belangrijk thema is de brouillering die ontstond tussen Soerel en Holleeder vanwege het naamsmisbruik door Holleeder. Zo vertelde Soerel dat die brouillering is ontstaan nadat hij van Ariën Kaale sr. had gehoord op een kampje bij Velsen dat Holleeder 100.000 eiste van Kaale.
Soerel: Ja, Holleeder claimde dat hij een ton van Kaale tegoed had. Dat had nog te maken met oude zaken van Cor van Hout. Kaale vertelde me dat Holleeder mijn naam had gebruikt.
Later had hij met Holleeder afgesproken op de Nieuwmarkt, waar een verhitte discussie over het naamsmisbruik zou zijn onstaan. Het begin van de verwijdering tussen Soerel en Holleeder.

- Meijering gaat verder: We zien dus in die verklaringen van de zussen Holleeder dat er niet van een samenwerkingsverband sprake is geweest, maar het OM legt het wel zo uit. Marco Proper, Danny Kuiters en Marcel Kaatee waren ook personen waarbij de naam van Soerel werd misbruikt, Ariën Kaale en Willie Lemoine vertelden dat aan cliënt.  Ad van Hout (broer Cor van Hout zegt: 'Tevens was duidelijk dat Soerel niet bij de groep of whatever van Holleeder hoorde'. Niets wijst erop dat cliënt bij die verdomde liquidaties betrokken was!

De advocaten van Soerel fileerden thema voor thema de ernstige bezwaren en wezen het Hof op tekortkomingen in de bewijskracht daarvan, naar mening van de raadslieden. In elk geval klonk in hun betoog door dat zij het bewijs onvoldoende vinden om Soerel opnieuw gevangen te nemen voor de Passage-zaak. Soerel blijft natuurlijk gewoon in detentie voor de zaak Zuil, dus er veranderd in principe weinig, maar Meijering noemde het wel 'een belangrijk momentum'. Er hangt veel vanaf voor Soerel.

Over het naamsmisbruik wilde de voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen wel wat vragen stellen aan Soerel zelf:

Voorzitter: Dat naamsmisbruik, dat Holleeder uw naam misbruikte. Je zou denken dat als mensen de naam van  Holleeder horen wel even nadenken dat je moet oppassen. Mijn vraag is: Waarom denkt u dat Holleeder juist uw naam heeft misbruikt?
Soerel: Tja, ik denk misschien met fysieke verschijning, of vechtsport, of beruchtheid. Ik ben in het verleden veroordeeld in een zaak die ook ruchtmakend was. (De vechtpartij in Volendam met dodelijke afloop na klap met barkruk samen met mededader Martin Kok - red.) En zo kan het zijn dat men mij gebruikte als persoon waar je mee uit moet kijken.

Ook vraagt de voorzitter kort hierna aan Soerel of hij wetenschap heeft wie er achter de moord op Cor van Hout zit. De vraag kwam twee keer terug op een iets andere wijze, maar kwam op hetzelfde neer. Het had te maken met het naamsmisbruik door Holleeder en dat Soerel terughoudend is geweest in het noemen van namen van andere personen.
Soerel: Dat was ook mijn hapering om wat te verklaren over Van der Bijl. Ik wil niet mezelf vrijgesproken krijgen door naar andere te wijzen. Ik zit hier als verdachte en ik wil niet naar anderen wijzen.
Voorzitter: Dus als u wordt beschuldigd en veroordeling dreigt, gaat u niet vertellen hoe het wel zit, als u het wel weet?
Soerel: Nou, daar heb ik nog nooit bij stilgestaan. Het komt gewoon niet bij mij op.
Voorzitter: Als ik u nu vraag: Weet u wat van Cor van Hout, wie dat feitelijk hebben gedaan en wie de opdracht hebben gegeven?
(lange stilte)
Soerel: Ik wil er wel op antwoorden, maar ik doe het niet nu. Ik wil erover nadenken.
Voorzitter: Waarom? Is het niet uw burgerplicht om een afschuwelijk misdrijf op te lossen?
Soerel: Ja ik weet niet, misschien wel, maar ik zal nooit over anderen praten. Ik zal u een voorbeeld geven: Ik zat in de zaal Zuil en werd beschuldigd van iets wat ik niet had gedaan, maar een persoon die op mij leek. Toen heb ik het ook niet gedaan. Ik weet niet, het zit niet in me. De verklaringen van de zussen Holleeder en Sandra den Hartog spreken al voor zich. Ik denk dat het zo al duidelijk wordt. Maar het is nooit in mij opgekomen om anderen te misbruiken door geld te vragen om te verklaren. Ik wil het puur juridisch oplossen
Raadsheer: Duidelijk.

Dit was donderdag. Vrijdag vroeg de voorzitter het nog explicieter. Hij vroeg naar de achtergrond waarom Soerel niet wilde praten over andere mensen.
Het was als reactie op een zin in de vordering gevangenneming van het OM over de reden die Soerel genoemd heeft dat hij niet of nauwelijks uit eigen wetenschap kan of wil verklaren over de feiten, overtuigend of niet, ter verduidelijking over bv. de zaken Houtman en Van der Bijl.
Soerel: Volgens mij heb ik gisteren niet meer of minder gezegd dat ik vanaf het begin al bij de rechtbank, niet over andere mensen, noch over Holleeder, noch of andere verdachten, wil praten, maar alleen over mezelf.
Voorzitter: Ja... wat was ook weer de achtegrond daarvan?
Soerel: Omdat ik dat niet wil, ik weet niet...
Voorzitter: Is dat een soort achterliggend principe, of wat is dat?
Soerel: Nee, ik heb dat ook wel eens gehoord, daar ging het gisteren ook over, over principiëel enzo, ja u vroeg aan mij: is het wel eens in u opgekomen, of heeft u erover nagedacht? Nee, het is nooit bij me opgekomen, om over anderen te gaan praten. Ik heb dat niet gedaan bij Zuil, ik heb dat in andere zaken ook niet gedaan, het is niet bij me opgekomen, laat staan dat ik erover na heb gedacht....
Voorzitter: U beschrijft nu wat er allemaal wel en niet gebeurd is, maar mijn vraag is: Wat is de reden om deze houding te kiezen? ... Dat is een keuze.
Soerel: Ja.
Voorzitter: U maakt een keuze.
Soerel: Ja.
Voorzitter: Je kunt namelijk zeggen ik ga over alles en iedereen iets vertellen als ik het weet, dat is de ene kant van het spectrum, de andere kant van het spectrum is: ik zeg alles, maar alleen over mezelf, niks over een ander. De vraag is waarom u die keuze zo maakt? Op welke overweging doet u dat?
Soerel: Eh... het zit er misschien gewoon in, ik weet niet of daar een principe of..of..
Voorzitter: Nee, maar ik heb het u gisteren ook gevraagd, het is niet iets uit een reflex, want het is iets waar je over nadenkt, of misschien heeft u er nooit over nagedacht. Een tijdje terug zei u, nee ik heb het nooit gedaan, maar ik vraag het u niet voor het eerst: Waarom doet u dat zo?
Soerel: Ja, dat is een houding van mij.
Voorzitter: Ja, en waarom heeft u die houding?
Soerel: Omdat ik niet over andere mensen wil verklaren.
Voorzitter: Ik heb het u gisteren nog gezegd, ik zei het met andere woorden: als iemand nou...
(Meijering zei wat tegen Soerel)
Voorzitter: Even niet er doorheen, even niet...
Meijering: Ja, sorry voorzitter, ik adviseer hem wat.
Voorzitter: Ja, maar u moet toch even mijn vraag af laten maken, dan kunt u daarna adviseren. Ehm, ik heb het gisteren in iets andere woorden gezegd, maar als iemand in een strafrechtelijke procedure met modder naar u gooit, dan kun je teruggooien, je kunt gaan zwijgen, je kunt dingen verzinnen, maar je kunt ook dingen zeggen die in uw beleving waarheid zijn, die u heeft gezien, ondervonden, het is opmerkelijk dat u ervoor kiest dat niet te doen?
Soerel: Ja, ik heb u dat gisteren ook uitgelegd. Ik heb ervoor gekozen om mijn onschuld aan te tonen met de feiten uit het dossier. Ik vind het dan een beetje flauw dat het OM het een beetje zo presenteert in het dossier, nee ik heb wel meer er omheen uitgelegd, uit eigen wetenschap, laat ik het zo zeggen, en daarnaast is mijn houding altijd geweest, in deze rechtszaak, maar ook in andere rechtszaken, dat ik niet over anderen... het ging dan nu specifiek over Holleeder... ja... dat doe ik niet.  Dat doe ik niet nu en dat heb ik ook niet in het verleden gedaan.
Voorzitter: Maar stel je nu eens voor. Ik ga iets veronderstellen. Dat eh... in de zaak Van der Bijl of Houtman de suggestie komt dat u daar wat mee te maken heeft. Aan de andere kant hebben we Holleeder, die misschien uw naam misbruikt. Laten we er eens veronderstellenderwijs vanuit gaan dat u iets over Holleeder zou kunnen verklaren in die dossiers, waarom kiest u er dan voor om dat niet te doen?
Soerel: Ja ik..eh... ik denk dat ik in herhaling van antwoorden terugval...
Voorzitter: Ja, u merkt wel, ik probeer het te begrijpen. Ik hoor wel wat u zegt...
Soerel: Ja ik begrijp voor mezelf wel waarom ik iets niet doe. Kennelijk kan ik dat moeilijk overbrengen.
Voorzitter: Ik kijk even naar uw raadsman, die wil iets aan u zeggen.
Meijering: Nou, ik zou meneer willen adviseren het hierbij te laten.
Voorzitter: Oh... dat is wel jammer.
Meijering: Ja.
Voorzitter: Want ik hou altijd van gedachtewisselingen, maar als het dan.....
Meijering: Eh..nee maar, u weet, u kent mij inmiddels ook, het is een zeldzaamheid volgens mij, maar in dit geval adviseer ik mijn cliënt.
Voorzitter: Heeft dat ermee te maken dat u even zou willen overleggen of zegt u: helemaal niet? Want anders onderbreek ik even, als dat het is.
Meijering: Ja, misschien kunnen we wel even onderbreken.
Voorzitter: Ja, zullen we dat even doen?
Meijering: Graag.

De voorzitter besloot meteen een pauze te houden van 15 minuten, echter na de onderbreking besloten Soerel en zijn raadsman het hier verder bij te houden. Daarop sloot de voorzitter de zitting af.

Op maandag 29 juni om 12:30 zal het Hof de beslissing bekend maken.

Bondtehond

zaterdag 13 juni 2015

'Het verhaal zit niet in elkaar om twee mensen te offeren'

Vaste lezers van mijn blog met rechtbankverslagen van het liquidatieproces Passage zullen uiteraard gemerkt hebben dat ik een behoorlijk aantal zittingen heb gemist. Dat had te maken met het overlijden van mijn moeder op 9 april jl. in een coma-centre in Perpignan, Zuid-Frankrijk, na een hartstilstand. Veel meer zal ik er op dit moment niet over zeggen, maar na de laatste zitting waar ik een verslag over schreef, die van 20 april met Danny Kuiters, kon ik het even niet meer zo goed opbrengen om ook nog uren te schrijven na de hele dagen archiveren van zittingen. Want deze onderbreking wil niet zeggen dat ik geen zittingen meer heb bijgewoond, integendeel. Slechts enkele zittingen heb ik maar gemist. Ik hoop nu dat ik langzamerhand de kracht weer terugkrijg en ook weer wat meer zin om er mee verder te gaan.Gelukkig zitten we tegen het zomerreces, dus wellicht krijg ik zo wat meer tijd om het grote verlies van de belangrijkste persoon in mijn leven te verwerken en me op te laden voor de laatste fase, tot aan de uitspraak. Ik was al wel van plan wat minder grote verslagen te schrijven en het wat af te bouwen, maar ja, na reeds 7 jaar het grootste, duurste, langdurigste, meeslependste en spannendste proces ooit in Nederland te hebben gevolgd, voelt het toch een beetje als een gemis om er helemaal mee te stoppen. Ik heb nou eenmaal deze taak eens vrijwillig op me genomen, zonder daar direct financieel heel veel mee op te schieten, maar op andere gebieden ben ik veel ervaring rijker geworden en dat is ook wat waard. Komt nog wel van pas, dat geef ik u op een briefje.

Dit bizarre proces is al een tijdje in een fase aangeland waar je je als buitenstaander wellicht niet meteen een goede indruk van zult krijgen, maar neem van mij aan dat ik nog bijna iedere zitting met de verdachten, verdediging, aanklagers en raadsheren als een nieuwe interessante voorstelling zie. Niet te vergeten met de vele mensen die zorgen voor de beveiliging en/of het op andere wijze op rolletjes laten lopen van dit enorme onderwereldproces. Een proces dat zo'n grillig verloop heeft, met zoveel plotwendingen en bizarre gebeurtenissen, dat ik het in 2008 nooit geloofd zou hebben als iemand me dit voorspeld zou hebben. Ik denk helemaal niemand in Nederland.

Vorige week was de hervatting van het proces na de vele getuigen-verhoren van getuigen die waren opgeroepen om de (on)geloof-waardigheid van Fred Ros te onderzoeken. De bonte stoet getuigen aan betrokkenen, van (ex-)vriendinnen van verdachten tot (vermeende) onderwereldkopstukken, heeft de nodige tijd in beslag genomen en tussendoor kwam ook nog het grote nieuws tot ons dat Willem Holleeder werd gearresteerd, toch wel 'target number 1' te noemen van het Openbaar Ministerie. Baas boven baas zullen we maar zeggen. Maar wie nu de allerhoogste baas was, is allerminst duidelijker geworden. Dat is één van die vraagstukken die al jaren boven het proces zweeft. Ongetwijfeld zal de Holleeder-zaak 'Vandros' ook de nodige jaren in beslag gaan nemen. Vandaag zagen we een voorzetje van het OM, waaruit je weer kunt opmaken dat de Passage-en Vandros-zaken onmiskenbaar vele raakvlakken zullen gaan hebben van waaruit het onderzoek naar de waarheid op verder moet borduren. De zussen van Willem Holleeder zullen nog ongetwijfeld voor vuurwerk gaan zorgen.

En Dino Soerel kreeg vandaag weer een nieuw verzoek tot gevangen-neming in zijn maag gesplitst van het OM omdat hij in de laatste fase van zijn 8-jarige detentie in de zaak 'Zuil' is aangeland en men bang is dat Soerel via detentiefasering op een zeker moment in aanmerking zou kunnen komen voor verlof. Hij zegt daar zelf over dat hij toch niet in aanmerking komt voor verlof en daarom teleurgesteld is dat hij zo jaren in het huis van bewaring dreigt te moeten doorbrengen. Hij zit nu in het gevangenisgedeelte van De Schie in Rotterdam en wil daar graag blijven. Mr. Nico Meijering had in eerste aanleg nl. verzocht of hij terug kon vallen in detentie voor de zaak Zuil, zodat hij alvast die straf uitzit en niet te veel tijd zou verdoen met alleen het voorarrest voor Passage, Dat is destijds door de rechtbank toegewezen.

Het OM gaat er vanuit dat men na de vrijspraak van Soerel in eerste aanleg, met de getuigenis van kroongetuige Fred Ros en een verzameling van uitspraken van (indirect) betrokkenen uit andere getuigenverhoren, nu wel over voldoende bewijs beschikt om Soerel te veroordelen voor opdracht-geven van liquidaties. Dat Holleeder met de naam van Soerel zou hebben lopen schermen is voor Soerel wel zeker en de rechtbank vond dat kennelijk ook plausibel, maar het OM in Hoger beroep gaat uit van een aantal opdrachtgevers, waar Soerel er één van zou zijn. Persoonlijk denk ik dat je als Hof het met hagel schietende OM, middels hun kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros, met de nodige scepcis zal moeten blijven bekijken. Want hoe je het went of keert, feit blijft dat Fred Ros zich sinds zijn arrestatie in 2006 tot het moment dat hij besloot kroongetuige te worden zichzelf uitermate goed heeft kunnen voorbereiden op zijn rol als kroongetuige.

Je kunt echt niet uitsluiten dat Ros, die reeds bekend stond als charmante, maar tevens zeer geslepen en keiharde afperser, die er zelfs niet voor terugdeinste mensen te dwingen liquidaties voor hem te plegen, zijn kans schoon zag en koos voor de rol als verrader. Met 7 jaar dossierkennis en ongetwijfeld geleerd van de fouten van La Serpe, heeft Ros een tactisch wapen op zak waar je u tegen zegt. Als tweede verrader, die zag dat die Peter la Serpe er toch wel mooi uitsprong met een vette cheque op zak, kom je toch wel goed beslagen ten ijs. Er zijn legio aanwijzingen dat Ros zelf ook bloed aan zijn handen heeft en misdaden verzwegen heeft, dus het onderzoek dat zich nu afspeelt, zal zeer kritisch moeten worden bekeken. Ik heb ook wel de indruk dat het Hof zich zeer serieus van deze taak heeft gekweten tot nogtoe, en dat is maar goed ook.

Soms kom je namelijk staaltjes tegen van het OM waarbij je als toeschouwer toch wel bedenkingen hebt. Neem nu de zitting van donderdag 28 mei jl.. Het was al bijna aan het einde van weer een lange procesdag en Mrs. Nico Meijering en Christian Flokstra legden Fred Ros het vuur weer uren na aan de schenen met een reeks vragen. Op een gegeven moment vroeg Meijering aan het Hof of hij Ros een briefje mocht voorhouden dat Ros op de zitting van 9 maart 2010 aan zijn cliënt Ali Akgün (rip) had overhandigd, via een aanwezige advocate. (wellicht de assistente van Mr. Plasman die Ros wel eens bijstond, Mr. Heleen Bos) Mr. Meijering begon over een 'geconstrueerd' briefje, wat de voorzitter van het Hof, Mr. Ruud Veldhuisen, in verwarring bracht. Hij wilde weten wat de raadsman met 'geconstrueerd briefje bedoelde en wat de grondslag was om het zo te willen doen. Om dat uit te leggen vroeg Meijering of het geluid in de cabine van Ros even uitkon. Het Hof besloot Ros even in een ander vertrek te laten wachten. Mr. Meijering legde uit dat hij Ros wilde confronteren met de tekst van het briefje en dan te vragen of hij dat zo geschreven had. Hij las het briefje voor aan het Hof.

Op het briefje stond:
'Veroordeeld in Van der Bijl wordt ik toch wel. Maak je niet druk over wat dan ook! Ik heb mijn woord gegeven, afspraak is afspraak! Plus, jij hebt er niets mee te maken! (dat weet ik) Wat betreft Ali in dossier: (bezoek is dezelfde als in de tap van Pata, en over een vader heb ik nooit gesproken).'

Het Hof vroeg zich dus af wat Meijering bedoelde met gereconstrueerd briefje en wat de grondslag was om het zo te doen, dat begreep men niet precies. Meijering legde uit de tekst te hebben overgetypt, voor zover hij kon lezen wat er staat, dus dat bedoelde hij ermee. En de grondslag: mocht Ros het ontkennen of zeggen dat hij dat nooit geschreven zou kunnen hebben, dan zou Meijering het briefje uit zijn broekzak halen en bv. zeggen: Oh nee, en wat is dit dan? (bij wijze van spreken) Het Hof begreep het nu en vroeg het OM wat de AG's ervan vonden. Het antwoord was verrassend. Nou ja, eigenlijk ook weer niet zo verrassend, want het OM ligt wel vaker voor onderzoekswensen van de verdediging en verzoekt regelmatig het Hof de ogenschijnlijk simpelste vragen van de verdediging te beletten. Maar dat heeft vaak te maken met TGB-gerelateerde vragen, uit veiligheidsoverwegingen wil men dan bepaalde vragen belet zien door het Hof. Echter nu zou je zeggen dat deze simpele confrontatie met een op zitting overhandigd briefje van Ros aan Ali Akgün de waarheidsvinding alleen maar zou kunnen helpen. En je moet als OM toch ook met waarheidsvinding bezig zijn en niet een soort van tunnelvisie waarbij je niets meer wilt zien dat Ros z'n geloofwaardigheid zou kunnen aantasten.

AG Mr. Cynthia de Jong zei: Nou als gezegd wordt... eh... ik denk dat je eerlijk moet zijn bij het voorhouden van feiten aan de getuigen, dat als de getuige in het ongewisse wordt gelaten of de verdediging over het briefje beschikt of niet, in de hoop dat daarmee een antwoord wordt ontlokt, dat bij het juist weergeven van de feite niet zou zijn gegeven, vind ik dat geen juiste manier van vragen stellen. Dus dan maak ik daar bezwaar tegen.

Ag Mr. Frits Posthumus: En wat is een geconstrueerd briefje? Zo moeilijk leesbaar is het handschrift van Ros toch niet?

Voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen: Voor zover ik begrepen heb, is het geen geconstrueerd briefje, maar is de tekst op het briefje overgetypt.

Meijering: Ja, en ik zou graag de kans hebben om dit voor te houden. Hoewel ik denk dat meneer Ros het allang in de gaten heeft hoor, maar dat is dan even niet anders. Kijk, u moet het natuurlijk zo zien: wij hebben het al vaker over dit briefje gehad en wij zien de heer Ros als iemand die de waarheid geweld heeft aangedaan op meerdere fronten. En ik zou meneer dit graag eerst even willen laten lezen en daar dan een reactie op willen vragen. In onze visie zou het kunnen helpen bij het blootleggen van de werkelijkheid. Nog los van wat u daar van vindt of gaat vinden, want dat zullen wij natuurlijk pas weten als u uitspraak doet.

Raadsheer: Wat ik dan nog wel even wil weten meneer Meijering, is het briefje afkomstig van Ros? Heeft u daar zekerheid over? En kunt u ook zeggen wanneer dat verstrekt is?

Meijering: Even uit mijn hoofd: 9 maart 2010
AG De Jong: En op welk moment en hoe?
Raadsheer: Ja, dat wilde ik ook gaan vragen.
Merijering: Op een zitting.
Raadsheer: Het is op een zitting verstrekt?
Meijering: Ja.
Raadsheer: Door meneer Ros aan...?
Meijering: Het is door meneer Ros verstrekt, mogelijk, dat kan ik niet meer helemaal met cliënt bij leven reconstrueren, mogelijk door tussenkomst van een raadsvrouw, maar mogelijk is het verstrekt aan meneer Akgün en de heer Akgün heeft het vervolgens aan mij gegeven.
Raadsheer: Op diezelfde zitting?
Meijering: Jazeker.
Raadsheer: Maar wel kort daarna?
Meijering: Nou, hij ging toen naar de EBI, dus hij heeft het aan mij afgegeven.
Voorzitter: Ok.
AG Posthumus: Mag ik ook nog een vraag stellen?
Voorzitter: U mag een vraag stellen.
AG Posthumus: Hoe weet u dan zeker dat het van Ros is?
Meijering: Eh... vanwege het feit A: dat ik het op dfat moment van mijn cliënt heb gekregen, die had het van meneer Ros en B; omdat het handschrift vollediug overeenkomt met het handschrift van meneer Ros dat we tot nu toe hebben gezien.
AG Posthumus: Maar dan snap ik nog steeds niet wat er nu gereconstueerd is? Want dan is het of u het in snippertjes heeft en vervolgens aan elkaar geplakt heeft, of...?
Meijering: Nah... nou weet u , u mag het ook best wel meteen hebben ook. Waarom zou ik het niet meteen geven?
Voorzitter: Nou... eh...ja..ja..ja..
Meijering: Ik geef het in ieder geval even aan de voorzitter.
(Meijering laat briefje aan voorzitter geven)
Voorzitter: Ok... het lijkt wel een postzegel.
Meijering: Dus mijn vraag is of meneer de tekst herkent, even los van wat dat nu nog waard is, maar het kan mogelijk waarde hebben... en of ik meneer het eigenlijke briefje daarna kan laten zien? U begrijpt, het is een tactiek geweest, dat had u wel door, u loopt langer mee dan... Het is ceen tactiek geweest en ik probeerde dat op die manier in te steken en het blijft een reconstructie.
Voorzitter: Dat begrijp ik, maar u begrijpt wel als we de helikopter even wat hoger laten stijgen, dat de aarzeling die we hebben als we de grondslag niet hebben en horen over een 'gereconstrueerd briefje', dat we even een aantal dingen in de gaten willen houden.
Meijering: Jawel.
Voorzitter: We onderbreken even kort en dan krijgt u zo te horen of de weg die u wilt bewandelen ook bewandeld kan worden.
Meijering: Ja... Dank u.

Uiteindelijk kreeg Meijering na een kort beraad van het Hof toestemming.
Voorzitter: 'Gereconstrueerd briefje' riep wat verwarring bij ons op. Als u zou zeggen: Ik hou de getuige een tekst voor, delen of integraal, dan kunnen we daar vragen over stellen, dan is er niks aan de hand. Dus als u het nou op die manier doet, is er voor ons geen reden om daar voor te gaan liggen, huiselijk gezegd.
Meijering: Mijn excuus, want dat had ik misschien zelf ook moeten bedenken.
Voorzitter: Als u het nu zo doet, aan de getuige: Ik hou u een tekst voor, althans delen daarvan en die luidt aldus, en dan horen we wel wat voor vragen u stelt en wat voor antwoorden daarop komen. En u heeft op voorhand al iets aan ons gegeven, namelijk een kopie. Dus de getuige kan weer in de cabine plaatsnemen. (Ros werd weer binnengehaald)

Meijering: Meneer Ros, ik houdt u de volgende tekst voor: 'Veroordeeld in Van der Bijl wordt ik toch wel. Maak je niet druk over wat dan ook! Ik heb mijn woord gegeven, afspraak is afspraak! Plus, jij hebt er niets mee te maken! (dat weet ik)'. Even tot zover, zegt u dit iets?
Fred Ros: Nee, maar ik zal het ongetwijfeld een keer tegen Ali gezegd hebben dat het met de betalingen te maken had en formaal gezien had Ali natuurlijk niks met Van der Bijl te maken, buiten het feit dat-ie wel betaald heb, maar niet met de opdracht of dat het van hem moest.
Meijering: Maar u heeft dat tegen hem gezegd?
Ros: Het zou kunnen dat ik het heb geschreven, dat wat u nu voorhoudt, het zou makkelijk kunnen dat ik dat in een briefje geschreven heb. Maar dat had dan te maken met dat ik wilde dat er weer betaald werd, van: ik hou mijn mond wel en het komt wel goed.
Meijering: Nou, ik hou hem even verder voor, wat ik hier heb staan: 'Wat betreft Ali in dossier: (bezoek is dezelfde als in de tap van Pata, en over een vader heb ik nooit gesproken)'.....
Ros: Ik denk dat het over Ali gaat, maar u houdt mij iets voor waarvan ik echt niet de contaxt weet en ik ken het me niet helemaal herinneren, maar als het over de vader van Ali gaat, ja ik heb de vader van Ali nog nooit gesproken, maar dat heb ik geloof ik al... verteld.
Meijering: Maar herkent u deze tekst sowieso? ik lees het nog één keer voor en als u de tekst even op u in wil laten werken:'Veroordeeld in Van der Bijl wordt ik toch wel. Maak je niet druk over wat dan ook! Ik heb mijn woord gegeven, afspraak is afspraak! Plus, jij hebt er niets mee te maken! (dat weet ik). Wat betreft Ali in dossier: (bezoek is dezelfde als in de tap van Pata, en over een vader heb ik nooit gesproken)'.
Ros: Ja... ik wilde het gevoel laten geven dat ik volop voor Ali zou gaan, dat ik zou zorgen dat hij vrij zou komen, ja dat klopt ja.
Meijering: Dat u ervoor zou zorgen om vrij te komen?
Ros: Dat hij vrij zou komen, dat ik in ieder geval niet uh...uh...ja dat ik in ieder geval niet een verklaring over hem af zou leggen. Dat was de bedoeling ja. Dat komt ook omdat in het begin, ik weet niet of er een datum op staat, of dat u een datum weet, maar dat dat niet na 2010 of 2011 is geweest. Of 11, ja 10 kan ook nog, maar in ieder geval niet in 2013 enzovoort.
Meijering: Nee dat... mijn vraag is: kan u dit zo in een briefje hebben geschreven aan hem?
Ros: Ik weet het niet. Het staat me niet helemaal bij, maar het komt me ook niet onbekend voor, maar wat daar staat, dat kan nooit één briefje zijn.
Meijering: Wanneer heeft u dit briefje... als het een briefje is, ik begrijp dat u een slag om de arm houdt, heeft u dit briefje afgestaan?
Ros: Nee, dat weet ik simpelweg niet, ik weet het niet.
Meijering: Oh... maar het punt is even: er lijkt een aanleiding aan vooraf te gaan: 'Veroordeeld in Van der Bijl wordt ik toch wel. Maak je niet druk over wat dan ook!'... Maakte hij zich druk, Ali?
Ros: Nou, het zou kunnen dat er toen al die speculaties waren dat ik iets zou gaan doen, of uh... maar het is allemaal speculatief watv ik nu ga doen, want ik herken het niet zo, ik kan me wel voorstellen dat ik zoiets geschreven kan hebben, maar het moet dan het moment geweest zijn en we zijn daarin nu een stukje verder... Ali is er niet meer en uh... ja het is gewoon moeilijk om dat nu op een tijdstip neer te leggen.
Voorzitter: Meneer de raadsman, u zoekt waarschijnlijk iets wat ik hier heb.
Meijering: Ja... de datum.
Voorzitter: Oh, ik dacht dat u het briefje bedoelde.
Meijering: Dank u wel. Ehm... het briefje is overhandigd op de zitting van 9 maart 2010.
Ros: Dat is dan ongeveer de tijd geweest dat ik met Van Oosten in zee ging, ik denk ergens in die tijd ongeveer, dat ik bezig was met een andere advocaat en dat er ook weer wat betaald is, ik denk dat het in die periode is geweest, als ik het mij kan herinneren. Dus daarom was het briefje dan opgelegen, dat ik zei: Joh, maak je niet druk, het komt wel goed, maar regel ook wat voor mij. Zo zal het ongeveer gegaan zijn. En dat is dan ook gebeurd daarna.
Meijering: Er staat: 'Ik heb mijn woord gegeven en afspraak is afspraak'. Dat koppelt u dus aan het feit dat hij zich druk maakte over iets?
Ros: Ja, dat had waarschijnlijk met bepaalde dingen te maken, dat zijn vader genoemd was door uh..uh..uh..Siem Wulfse, of..of..of..of dat de OVC-gesprekken nog dwars zaten, dat weet ik niet. Maar ja, we kunnen het hem helaas niet vragen, maar dat denk ik dat de grondslag is en omdat ik weer betalingen wilde hebben, heb ik dat een beetje geromantiseerd voor hem natuurlijk.

Tot zover.

Ros zegt, en dat is opmerkelijk, dat hij 'het een beetje geromantiseerd heeft'. Daar kun je natuurlijk veel bij denken. De indruk bestaat sowieso al bij de verdediging dat Ros met 7 jaar dossierkennis het OM-verhaal kloppende heeft gemaakt, maar dan wel met leugenachtige verklaringen. Hij zou hiaten in het verhaal van La Serpe opvullen, zeg maar. La Serpe heeft de voorzet gegeven, niet genoeg om Soerel en Akgün te veroordelen, en Ros moet hem er nu in knallen. Bij wijze van spreken natuurlijk. Maar gaandeweg het proces in Hoger beroep zijn er zoveel getuigen gehoord en belastende verklaringen hebben afgelegd die in tegenspraak zijn met wat Ros verklaard, dat bepaalde uitspraken dan een extra dimensie krijgen. Zoals het moment waarop er gesproken werd over het opofferen van twee personen. Ros komt er straks af met 10 jaar (netto) celstraf en ontvangt eveneens een flink bedrag om zijn leven en eigen veiligheid te kunnen regelen, dat hoogstwaarschijnlijk zeker zo hoog is als de 1,4 miljoen die kroongetuige La Serpe heeft onderhandeld met het zaaks-OM in eerste aanleg. Ros laat zichzelf er echt niet bekaaid afkomen, dat zit bepaald niet in het karakter van deze man. Tot nu toe komt Ros over als een behoorlijk gehaaid en geldbelust persoon, die van afpersing zo'n beetje zijn professie leek te hebben gemaakt, als je het dossier een beetje kent. Als advocaat Meijering hem daar een keer mee confronteert op een gegeven moment, dat Ros ten koste van zijn cliënten en uit eigen gewin twee personen opoffert, merkt Ros geïrriteerd op: 'Ach kom nou toch meneer Meijering! Het verhaal zit niet in elkaar om twee mensen te offeren'....

Deze opmerkelijke quote bleef door mijn hoofd malen: het verhaal zit niet in elkaar, het verhaal zit niet in elkaar, het verhaal zit niet in elkaar... Welk verhaal zit in elkaar? Welk verhaal bedoelt Ros überhaupt? Het is een verhaal dat in elkaar zit? Nog een stapje verder: een verhaal dat in elkaar is gezet? Is het eigenlijk wel uit te sluiten dat Ros op basis van het digitale dossier dat hij al die jaren op cel heeft en op basis van wat hij heeft gezien en meegemaakt met kroongetuige Peter la Serpe zijn laatste afpersing, dat van Justitie, tot in de finesse heeft voorbereid en uitgevoerd? (lees: het verhaal zo in elkaar heeft gezet dat hij als grote winnaar dadelijk met een vette cheque via de zijdeur het toneel dat Passage heet verlaat op basis van een in elkaar gezet verhaal?) Is het echt uit te sluiten dat hij over lijken gaat, om uit eigen gewin een laatste grote slag te kunnen slaan? Het is een vraag die nog maar weinig gesteld is, maar waar de verdediging inmiddels het antwoord wel op denkt te weten. En eerlijk is eerlijk, Ros is er tot dusverre, tenminste die indruk heb ik wel, nog niet in geslaagd het Hof te overtuigen dat zijn verhaal inderdaad de juiste versie zou zijn.

Het Passage-proces kabbelt voort en weer heeft zich een enorme plotwending voorgedaan met de arrestatie van Willem Holleeder en de verklaringen van diens zusters, die in wezen door de verdediging worden gezien als ontlastend voor Dino Soerel en Ali Akgün (RIP), en weer zal het mega-proces ongetwijfeld vertraging oplopen met het parallel aan Passage lopende proces 'Vandros' dat immers nog niet is begonnen, maar het is er (in mijn ogen) allerminst duidelijker op geworden wat zich nu daadwerkelijk heeft afgespeeld binnen deze gesloten wereld van de Hollandse polder-maffia.

In figuurlijke zin vecht Dino Soerel in elk geval voor zijn leven, Ali Akgün kunnen we het niet meer vragen en Sjaak Burger vecht letterlijk voor zijn leven in een revalidatiecentrum ergens in Nederland. Jesse Remmers komt af en toe met (des Jesse's) ingewikkeld klinkende theorieën, als voorbereiding op het al jaren aangekondigde grote exposé (Vrij Nederland kreeg alvast inzage in het boek, dat de auteur Jesse Remmers de ondertitel meegaf Exposé – Clarifiërende anekdotes van Jessy R.') wat dat dan ook moge zijn en/of toe moet leiden, en Moppie Rasnabe zwijgt vooral. De oudste verdachte, Siefried Saez, zie of hoor je sowieso al nooit omdat hij nooit komt. De zaken van Pinny Song, Freek Stevens en Nan-Paul de B. worden vooral sterk vertraagd door de maalstroom van de grote Passage-hoofdlijnen in het proces waar ze in terecht zijn gekomen. Nee, het Passage-proces is nog lang niet ten einde en gezien de ontwikkelingen kunnen we nog wel vuurwerk verwachten.

Ik kom aankomende week nog terug op de twee zittingen van afgelopen dagen. Intussen zou ik willen aanraden om de Twitter-pagina's van @SaskiaBelleman , @huskenmarian en @Bondtehond te volgen en natuurlijk de site Vlinderscrime van Martin Kok die op geheel eigen wijze en dan vooral als insider de misdaad volgt in Nederland.

Bondtehond

zaterdag 6 juni 2015

Mr. Mark Teurlings - Taal uit de Zaal

'Dank u, Edellaakbare'...


Hilarische uitspraken en taaleigenaardigheden uit de rechtszaal

Mark Teurlings is bekend van televisie, heeft een advocaten-kantoor in Amsterdam en brengt vele uren door in de rechtszaal. Daarnaast zit hij als advocaat regelmatig met zijn neus in de wetboeken. Rechtspraak is een secure en minutieuze aangelegenheid. Toch slaan rechters, verdachten en ook advocaten maar al te vaak de taalkundige plan mis.(klik voor groot formaat)

Taal uit de zaal is een door Teurlings opgetekende verzameling taalmissers en taaleigenaardigheden die hij heeft gehoord in de rechtszaal. Het boek bestaat uit verschillende op thema of onderwerp ingedeelde hoofdstukken. Denk daarbij aan echtscheidingen, faillissementen, vergunningen, contracten, diefstal, mishandeling, fraude, etc. Daarnaast bevat het een spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen die uit de juridische wereld voortkomen, of die aan de rechtspraak zijn gelieerd. Bijvoorbeeld: voor het hekje staan, op de rol staan, het recht in eigen hand nemen, etc. Het boek bestaat uit hoofdstukken die zijn ingedeeld op thema en onderwerp.


Mr. Mark Teurlings - Advocaat

Buiten dat Mark Teurlings bekend staat als een goede advocaat is hij ook een sympathiek persoon, die door het vuur gaat voor zijn cliënten. Een topper dus.


Zie hier zijn Facebookweblog


Zie HIER de foto's van de boekpresentatie. Helaas was ik verhinderd, maar zo kunnen we toch even zien hoe gezellig het was donderdag jl. bij Brasserie Van Dam. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan misdaadverslaggever
Peter R. de Vries.


BESTEL HIER HET BOEK:


:


Bondtehond