zaterdag 14 september 2013

Hoger Beroep Passage van start met eerste Pro-forma zitting

Op de nieuwe locatie, het nieuwe Justitieel Complex op Schiphol, vond vrijdag de eerste Pro-forma zitting plaats in het Hoger beroep van het liquidatieproces 'Passage'. Van de groep verdachten waren aanwezig: Jesse Remmers, Mohamed Rasnabe, Fred Ros, Dino Soerel, Freek S. en Nan-Paul de B. Alle bekende advocaten uit het proces in eerste aanleg waren ook aanwezig. Advocaat Mr. Geert-Jan Knoops was voor het eerst bij Passage en staat vanaf nu Nan-Paul de B. bij, die tot 10 jaar is veroordeeld, en doet dat kennelijk samen met de ook aanwezige medewerker Mr. Steven Post.


Het gebouw en de rechtszalen zijn super-nieuw en alles ziet er nog spic en span uit. De veiligheids procedures zijn zo'n beetje hetzelfde gebleven als in de welbekende Osdorpse Bunker-rechtbank. Zelfs de personeelsleden van het Parket die bezoekers visiteren en de bewaking doorgaans regelen bij de meeste risicovolle zittingen in de Bunker zullen gedurende het Hoger beroep werkzaam zijn op deze nieuwe locatie. Het enige verschil wat mij opviel, is dat er erg veel bewapende agenten van de Koninklijke Marechaussee in en rondom het gebouw aanwezig waren. Reeds op de toegangsweg zag ik verschillende gepantserde SUV's van de Marechaussee staan op strategische punten die de omgeving scherp in de gaten hielden.

Deze zitting kun je een verkennende zitting noemen waarbij de rechters van het Hof en de leden van het openbaar ministerie konden kennismaken met de verdachten en hun advocaten en vice versa. Daarnaast werden ook 4 vervolgdagen bekend gemaakt die in november zullen plaatsvinden en waarop de advocaten wensen voor onderzoek en het horen van getuigen kunnen indienen. Drie raadslieden voerden nu reeds een preliminair verweer, te weten Mrs. Jan Hein Kuijpers & Mark Nillesen (Rasnabe), P.J. Silvis (Saez) en Jan Peter van Schaik (kroongetuige La Serpe).

De voorzitter van het Hof, Mr. Ruud Veldhuisen, opende de zitting met het voorlezen van de personalia en benadrukte dat de belangen zeer groot zijn voor iedereen. Voor de nabestaanden, maar ook voor de verdachten. Hij gaf het woord aan de advocaat-generaal Mr. Frits Posthumus, die stelde dat we aan de vooravond staan van een zeer belangrijke zaak, vanwege de rol van de kroongetuige en vanwege de verdachten. Vervolgens zette Mr. Posthumus de 11 verdachten en hun zaken op een rijtje die weer aan de orde zullen komen. Tijdens dit Hoger beroep zullen niet alleen de feiten worden besproken, maar ook juridische zeer belangrijke kwesties komen aan de orde, aldus Posthumus.

Binnen twee weken na instellen van het Hoger beroep hebben de advocaten de zogeheten appèlschrifturen ingediend. Volgens de advocaat-generaal waren sommige daarvan nogal summier, en verzocht het OM de verdediging die iets uitgebreider te maken, zodat er dan rekening mee gehouden kon worden tijdens het uitzetten van het "speelveld" (met iets andere woorden).

De voorzitter maakte bekend dat er op 4, 5, 8 en 12 november regiezittingen zullen volgen. Het zittingsschema met de zittingsdagen zal digitaal worden gepubliceerd zodra die bekend zijn na de regiezittingen. Het Hof wil doelmatigheid nastreven en er niet zo'n langdurig proces van maken als Passage in eerste aanleg. Met oog op die doelmatigheid wil het Hof daarom vaak volstaan met verwijzing naar zittingen in eerste aansleg. Passage is natuurlijk een mega-zaak met vele honderden ordners aan dossiers, dus de raadslieden voorzien wel dat dit soms problemen op kan leveren.

Volgens het OM zullen getuigen, onder wie Harry W. en natuurlijk kroongetuige Peter la Serpe, tijdens het komende proces opnieuw worden gehoord. Ook dat moet niet een herhaling van zetten worden, benadrukte AG Frits Posthumus. La Serpe is de afgelopen 6 jaar, in de aanloop (40 dagen) naar het proces bij de rechtbank en tijdens de rechtszaak zelf (35 dagen), talloze malen gehoord.

De raadsman van La Serpe, Mr. Jan Peter van Schaik, droeg het eerste preliminaire verweer voor. Dat ging over het Hoger beroep dat het OM heeft ingesteld tegen zijn cliënt. De kroongetuige vindt dat het OM niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard. Blijkbaar heeft het OM een ongefundeerde angst dat La Serpe niet zal verschijnen, aldus Van Schaik. Dat is onterecht, want volgens de raadsman zal La Serpe gewoon komen getuigen.


De AG van het OM zei 'verheugd te zijn om te horen dat La Serpe in ieder geval bereid is om te komen getuigen'. Het Hoger beroep moet men zien als een stok achter de deur dat La Serpe het proces niet kan frustreren door niet meer te getuigen of niet naar waarheid te getuigen. De belangen van Hoger beroep zijn volgens hem hoger dan de belangen van La Serpe en daarom vindt het OM dat het niet-ontvankelijkheids verweer moet worden verworpen. (uitspraak 27 september in het nieuwe Paleis van Justitie IJdock)

Mr. Jan Hein Kuijpers voerde een preliminair verweer aangaande de uitlevering van Moppie Rasnabe. In grote lijnen komt het hier op neer dat Moppie door Spanje is overgeleverd aan Nederland nadat hij was aangehouden in Spanje op informatie die La Serpe had verstrekt over de verblijfplaats en de valse identiteit waaronder Moppie in Spanje verbleef. Moppie werd toen aangehouden voor een XTC-zaak waar hij in Arnhem 4 jaar voor had gekregen. Eenmaal in Nederland werd hij echter in zijn cel aangehouden voor dubbele moord. Maar daar had Spanje geen toestemming voor gegeven, dus Kuijpers heeft dat aangevochten. Zijn aangetekende bezwaar werd gegrond verklaard waarop Moppie vrijkwam, maar wel terugviel in detentie voor die XTC-zaak.

Vervolgens werd Moppie een tijdje later gearresteerd voor de zaak 'Tanta' en heeft daar een tijd voor in voorarrest gezeten. Het OM had inmiddels toestemming gevraagd aan Spanje en ook gekregen. Daarop is Kuijpers naar het constitutionele Hof in Spanje gestapt. Het Hof heeft dat vonnis toen nietig verklaard omdat de rechten van Moppie zijn geschonden omdat hij nooit in Spanje was gehoord over die zaak, dus hij had ook nooit vastgehouden mogen worden. Dat houdt aldus Kuijpers in dat Moppie al die tijd onrechtmatig is vastgehouden. Die XTC-zaak zou hij inmiddels al uitgezeten hebben, dus had Moppie in vrijheid gesteld moeten worden. Zijns inziens heeft het OM een truc uitgehaald, hebben ze de rechten van Moppie verontachtzaamd en zit Moppie dus al een poos onrechtmatig vast.

Volgens AG Posthumus is dat niet zo en was er gewoon een XTC-zaak en mocht het voorarrest voor de Passagezaak Tanta zijn opgeheven, zou Moppie zijn teruggevallen in de oude executie van die XTC-zaak, een vergelijkbare situatie, aldus de AG. Het OM vindt dat het verweer derhalve moet worden verworpen. (ook op 27 september uitspraak in het nieuwe Hof aan het IJdock 20)

Volgens Mr.Silvis, de raadsman van Siegfried Saez, heeft het OM de belangen van Saez verontachtzaamd omdat men bij de rechter-commissaris heeft verzuimd te melden dat er eerder een 'kennisgeving niet verdere vervolging' was afgegeven voor zaken waar Saez eerder voor was aangehouden en weer vrijgelaten. Als de RC dat had geweten, had volgens Silvis zijn cliënt nooit worden vastgehouden. Normaalgesproken mag een verdachte alleen worden vastgehouden als er nieuwe bezwaren zijn en die waren er niet, aldus Silvis. Ter illustratie noemt de raadsman een rij getuigen, met als conclusie telkens: geen nieuwe bezwaren. Dus de vraag is: Wat zou de RC beslist hebben als hij over deze informatie had beschikt? Silvis concludeert dat het OM niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Volgens de AG Mr. Frits Posthumus zou het wel bekend zijn geweest bij de RC dat er een kennisgeving niet verdere vervolging lag en heeft La Serpe destijds nieuwe verbanden gelegd tussen 3 onderzoeken, dus waren er wel degelijk nieuwe bezwaren. Ook dit verweer moet worden verworpen, aldus het OM. (eveneens op 27 september uitspraak)

De meeste raadslieden waren reeds weg en de verdachten vertrokken ook een voor een uit de zaal. Mr. Nico Meijering had in de ochtend enkele wat meer praktische vragen. Of de zittingen net als in de Bunker worden opgenomen op geluidsdragers, want dat werkte daar wel goed, en of er iets geregeld kon worden ivm met parkeerplaatsen voor de verdediging. 'Je moet er niet aan denken dat je 's ochtends bezweet aankomt en nog moet zoeken naar een parkeerplaats, omdat de parkeerruimte nogal beperkt is bij het Justitiële Complex Schiphol'.

Tot slot wees Meijering het Hof erop dat hij de verdediging van Soerel pro-deo doet en dat er toestemming gevraagd moet worden om bepaalde werkzaamheden te kunnen verrichten. Die wel of geen toestemming komt vaak laat, soms pas nadat de werkzaamheden reeds zijn verricht. De pro-deo vergoeding is pas teruggebracht naar 70 euro per uur. Stel je krijgt ook geen toestemming en de werkzaamheden zijn reeds verricht, dan schiet je daar behoorlijk wat vergoeding bij in. Meijering  meldt dat de mogelijkheid zich op deze wijze een keer zou kunnen voordoen dat hij dan niet meer in staat is de verdediging van Soerel te kunnen blijven doen en deze zal moeten neerleggen. Soerel zelf heeft daar begrip voor, aldus Meijering.

Mr. Sander Janssen, die samen met zijn confrère Mr. Robert Malewicz de verdediging van de tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde hoofdverdachte Jesse Remmers op zich heeft genomen, meldde het Hof dat hij extra onderzoek heeft gedaan naar de rechtmatigheid van de kroongetuigen-overeenkomst. Daar gaat hij, hem kennende, uitgebreid en juridisch onderbouwd op terugkomen tijdens het Hoger beroep. Daar gaan we dus nog veel over horen. Grote belangen zullen nl. meewegen, voor alle partijen, omdat de kroongetuigenregeling zoals die er nu ligt voor het eerst is toegepast in Passage en er na de uitspraak in Hoger beroep jurisprudentie zal worden geschreven die in de toekomst zwaar zal meewegen in mogelijke rechtszaken waarbij, en op welke wijze, kroongetuigen zullen worden ingezet.

Ongetwijfeld zal het Hof tijdens een volgende zitting op een en ander terugkomen.

Op 4, 5, 8 en 12 november zullen er zoals gezegd vier regiezittingen plaatsvinden in het Justitieel Complex Schiphol.

Bondtehond