dinsdag 12 april 2011

Dino Soerel: 'De uitspraken van Willem Endstra wil ik u laten zien, zwart op wit'

Er is al een aantal zittingen gediscussiëerd over de onderzoeks- wensen van de verdediging van Dino Soerel. Vandaag was het tweede verweerschrift (dupliek) aan de orde van het openbaar ministerie. Het OM bleef erbij dat de meeste verzoeken tot onderzoek of getuigenverhoor zouden moeten worden afgewezen. Het was een vrij korte en bondige reactie, waarna de rechtbank aan het einde van de middag uitspraak deed welke getuigen er gehoord mogen worden. Deze getuigen kunnen alvast naar de rechter-commissaris gestuurd worden, aldus rechtbankvoorzitter Lauwaars.


OvJ Michiel van IJzendoorn liep punt voor punt de verzoeken van de verdediging na. (enkele punten samengevat):

-Toevoegen totale Kolbak-dossier: Kolbak bevat geen relevante informatie die niet al is toegevoegd aan Passage. Er is al een onderzoek geweest naar de waarachtigheid van de verklaringen van Endstra. Indirect onderzoek naar de betrouwbaarheid van La Serpe gaat niet op om die reden. Soerel zou part noch deel hebben uitgemaakt aan de afpersingen in Kolbak. De verdediging wil naamsmisbruik onderzoeken. Het is niet van belang het hele Kolbak te voegen. De verzoeken dienen te worden afgewezen.

- Het horen van getuigen Moszkowicz, Van Essen, Van Dalen, Mink Kok, Willem L., Dick Vrij en Hans Nijman: Wij persisteren dat de verzoeken moeten worden afgewezen.

- Toevoegen verklaringen anonieme getuige C:  Dat La Serpe niet praat over Joegoslaven wil nog niet zeggen dat die er niet waren. Het verzoek moet worden afgewezen.

- Toevoegen verklaringen Alex de Boer: Het klopt dat Alex de Boer niet expliciet heeft gezegd dat Soerel opdrachtgever was. De Boer heeft gezegd dat hij dat achteraf zo ziet. Hij leidt dit af aan betalingen van 'de top' aan Ros. De nuancering moet worden aangebracht.
- Overzicht detentie verleden Soerel: De pillenperiode is niet relevant voor enige te nemen beslissingen door uw rechtbank. We persisteren bij afwijzing van het verzoek.

- Toevoegen van een aantal niet ingebrachte bevindingen inzake Bethlehem: We beschouwen de zaak Bethlehem allesbehalve opgelost. Derhalve persisteren we bij afwijzing van het verzoek tot voeging van het dossier Bethlehem.

- Het horen van verbalisanten T049 en T085: Het OM is het ermee eens dat nuancering behoeft op enkele punten. Het ondervragen van de verbalisanten doet daar niets aan af. De stelling dat verbalisanten opdracht hebben gekregen, is ongefundeerd en nergens op gebaseerd. Het verzoek moet worden afgewezen.

Ondanks dat OvJ Betty Wind vond dat het onderwerp nou maar es gesloten diende te worden en voorzitter Lauwaars zei dat we al bijna van een z.g. tripliek (na de dupliek) konden spreken, kreeg de verdediging nog tijd om een en ander toe te lichten.

Enkele uitspraken van Mr. Nico Meijering op een rijtje gezet.

Mr. Nico Meijering: Het gaat in de reactie van het OM vooral om wat men 'niet' wil doen. De vraag is wat het OM 'wel' wil doen, en gebruiken. Het begint al met de Endstra-tapes. De tapes zouden worden toegevoegd om kleuring te geven. Het OM doet dat niet om afpersingen aan Soerel te koppelen. Men zegt wel: Endstra wordt als ondersteunend gezien voor datgene wat La Serpe heeft verklaard, dat Soerel een dominante positie had als geweldsman in de organisatie. Als het OM daar afstand van zou doen, zou het OM kunnen zeggen: stelt u vast, samen met ons, dat Endstra op sommige punten niet de waarheid heeft gezegd, dan zouden we een stuk geruster zijn. Het OM doet dat echter niet.

We hebben niet gezegd dat we uitspraken van Endstra integraal willen kunnen toetsen. Anders zouden we bekenden, familieleden, personeel hebben willen verhoren om een en ander te checken, de pillenperiode, de ontsnapping uit de BijlmerBajes, nogal spectaculair, etc etc. De grootst mogelijke onzin. Waar haalt die man het vandaan?

Cliënt loopt nu al 4 jaar rond, hoe komt het nou dat je in de media kapotgeschreven wordt, en dat je als de grootste man wordt neergezet? Die vraag zal u ongetwijfeld stellen. Hoe komt het nou, denkt u, dat u als de grootste man wordt gezien? Kunt u daar een verklaring voor geven? Ja, daar wil ik een verklaring voor geven. Ik wil even duidelijk zijn ten opzichte van het OM. Er hangt wellicht levenslang vanaf. Die mogelijkheid wil ik hebben. Dat wil ik handen en voeten geven. En dan wil het OM ons die kans niet geven. Als het al is gebeurt met afpersingen, waarom dan niet met andere zaken als liquidaties?

Soerel wilde zelf ook graag wat zeggen. Lauwaars gaf hem het woord.
Dino Soerel (samengevat):
-Ik had ook wel een reactie op het dupliek. Ik acht het wel van belang dat Kolbak wordt toegevoegd. Omdat dan blijkt dat ik geen betrokkenheid heb bij hetgeen La Serpe zegt. In het Kolbakdossier komt alles in voor, opdracht geven, liquidaties, geweld, etc. Ik zou willen dat u dat leest, zodat u kunt zien dat ik daar niets mee te maken heb.

-De getuigen Willem L. , Esther S., etc etc, kunnen bevestigen dat ik niets met die afpersingen van doen heb.

-De verklaring van Baris C. zit erbij. Hij verteld uitgebreid wat het verschil is tussen Baja en BED.

-De uitspraken van Willem Endstra wil ik u laten zien, zwart op wit.

-De pillenperiode: Ik ken Ton van Dalen, Ronald van Essen en Mink Kok allemaal niet. Er zou een miljoen betaald zijn voor de ontsnapping van Ton van Dalen uit de Bijlmer Bajes. Daar weet ik niets vanaf.

Lauwaars: Dank u wel, mijnheer Soerel.

De beslissing over de stukken die de verdediging toegevoegd wil hebben, ligt nu bij de rechters. De rechtbank neemt een week de tijd om zich te beraden en komt op maandag 18 april met de beslissing.

*
Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink kwam ook nog even ter sprake.

Betty Wind: We vragen ons af of er we zoveel belang is Korterink te horen. De vraag zal zich toesplitsen op de vraag of Rob de Wit de enige bron is van Korterink. De Wit zag wel aanleiding enkele correcties te emailen aan Korterink. De grote conclusie van de journalist blijft echter onbesproken door De Wit. Dus of er een groot belang is, dat denken we niet. We willen ons echter niet verzetten tegen het verzoek.

*

F1 en F3 betrouwbaar geacht.

De rechter-commissaris heeft kortgeleden middels een brief aan de raadslieden in het liquidatieproces laten weten dat er geen reden is te twijfelen aan de betrouwbaarheid van getuigen F1 en F3. Goed nieuws voor de verdediging dus.

Het OM zit hier natuurlijk nogal mee in de maag en zo ook kroongetuige Peter La Serpe en zijn raadsman Mr. Jan Peter van Schaik. La Serpe kon het maar moeilijk bevatten dat de RC de stempel betrouwbaar op de F-getuigen heeft gedrukt, liet hij weten in een voorgelezen verklaring.

Peter La Serpe reageerde, zo zei hij, om tegenwicht te bieden aan de karaktermoord die de verdediging zijns inziens pleegt door hem te beschadigen dmv deze 2 getuigen die zonder enig belang onafhankelijk van elkaar bij de advocaten zijn komen verklaren. Hij ziet het al voor zich, de verdediging die karaktermoord zal proberen te plegen als ware hij een psychopaat, om het pleidooi te ondersteunen.

La Serpe: Er is zoveel negatieve onzin over me gezegd. Maar niemand is zó slecht. Ik hoop dat de rechtbank de kwaadaardige pogingen doorziet. Hoe kan het dat twee getuigen zich onafhankelijk van elkaar melden met hetzelfde verhaal? Ik word zelf als de Antichrist neergezet die Onze Lieve Heer persoonlijk aan het kruis heeft genageld.

Vervolgens gaat La Serpe in op de brief van de RC en stelt enkele vragen. Wie zijn deze getuigen? Hoe verhouden deze getuigen zich tot mij en Jesse? In hoeverre zijn zij beloond? Hij had gelezen in de brief dat de F-getuigen 60 euro per uur hadden gekregen, zo'n 600 euro per dag. In 20 dagen is dat 12.000 euro. Worden de getuigen zo niet beloond voor hun getuigenis. Zijn het gekochte verklaringen?

Raadsman Jan Peter van Schaik deed namens zijn cliënt een verzoek aan de rechtbank openheid van zaken te geven en wilde een onderzoek naar hoeveel tijd er is besteed aan het voorbereiden op de getuigenis van de F-getuigen.

Het OM sprong hier onmiddelijk op in en eist ook openheid van zaken en wil inzichtelijk krijgen of de beloning in verhouding staat tot de kostendekking. Men wil de hoogte van de vergoeding kunnen vaststellen. Het is niet de bedoeling om inzicht te krijgen wie nou deze (anonieme bedreigde) F-getuigen zijn, aldus officier van justitie Michiel van IJzendoorn, maar: 'In hoeverre kun je spreken van gekochte getuigen?'

Deze laatste vraag was natuurlijk tegen het zere been van de verdediging. Hoeveel zittingen zijn er niet verloren gegaan aan discussies omtrent het achterhalen van de hoogte van het bedrag dat La Serpe ontvangt voor zijn getuigenis? En nu al neemt datzelfde magistratelijke OM grote woorden en verregaande beschuldigingen als 'gekochte getuigen' in de mond?! De verdediging had hier al over nagedacht, aldus Mr. Meijering.

Mr. Meijering: Hoe denkt het OM dat we zijn omgegaan met een fenomeen als anonieme bedreigde getuige? Dat het terug zou kunnen slaan op de integriteit. Als egeltjes zijn we ermee omgegaan. Neemt u nou maar van ons aan dat we elke schijn van 'gekochte verklaringen' hebben willen voorkomen. Grote griebels! Hoe ziet het OM dat dan met getuige Q5? Hoe zit het met de etentjes? Hoe zit het met de vergoedingkjes?

Mr. Paul Waarts: 'Wie de bal kaatst kan de bal verwachten.'

Mr. Sander Janssen: 'Het aardige is dat er zo nadrukkelijk een spiegel wordt voorgehouden bij het OM.'

Het laatste woord zal er nog niet over gesproken zijn, al liet Lauwaars nu al min of meer doorschemeren dat een onderzoek naar de hoogte van een vergoeding, althans of deze in verhouding staat tot de onkosten, niet zo te zien zitten.

Lauwaars: Wat doe je met zo'n onderzoek? Wat armoede is voor de ene, is rijkdom voor de andere. Als de F-getuige een plastisch chirurg of een orthodontist zou zijn en haal je die een dag van zijn/haar werk, is 60 euro per uur natuurlijk niet veel.

Met deze wijsheid moest men het voorlopig even doen in de Bunker te Osdorp.

*
Aan het einde van de middag hield de rechtbank een kort beraad. Eenmaal terug in de rechtszaal deed voorzitter Lauwaars uitspraak welke getuigen gehoord kunnen worden.

Lauwaars: Het volgende wil ik bekend maken. De getuigen die de rechtbank alvast naar de rechter-commissaris wil sturen zijn: Willem Holleeder, Mink Kok en vriendin, Willem L., Arjen Kaale sr., Ali Akgün, Esther S., Orminda Soerel, Stanley Kay Esser, Joop van der Bijl en verbalisanten T049 en T085. We vinden ook dat de getuigen gehoord kunnen worden op alle genoemde punten. Ook La Serpe zou nog ondervraagd kunnen worden m.b.t. Rob de Wit

Zijn er nog vragen? Nee?  Dan zeg ik u aan: 18 april om 9:30

Bondtehond