dinsdag 22 november 2011

'Luister, als jij openheid geeft van die 27 A4'tjes maken wij je kapot bij het OM'

Een aardig sucsesje voor de verdediging van Dino Soerel en Jesse Remmers maandag in de Bunker in Osdorp. De verzoeken van Mr. Nico Meijering, gedaan tijdens de laatste zitting, werden na een beraad van een klein uur door de rechtbank gehonoreerd. s'Ochtends vroeg Mr. Meijering de rechtbank gelegenheid te krijgen nog een extra aanvulling op zijn verzoeken van vorige week te mogen geven. Dit als reactie op het verzet dat het OM reeds vorige had laten horen, kort na het betoog van Meijering. Het had de raadsman gemotiveerd om afgelopen weekend nog eens dieper op de belangen van zijn cliënten in te gaan. Mr. Sander Janssen, de raadsman van Jesse Remmers, diende reeds bij aanvang van de zitting enkele verzoeken in, waar dus uitvoerig bij aan werd gesloten door Meijering. Dit keer dus niet zonder sucses.


Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars las de uitspraak voor (samengevat): De verdediging heeft een aantal verzoeken ingediend in verband met de verbalisering van de kluisverklaringen en de met La Serpe gesloten deal. Hoewel er geen concrete aanleiding is om te veronderstellen dat het openbaar ministerie bij eerdere uitwerking van de kluisverklaringen niet door integere motieven heeft laten leiden, heeft het onderwerp van de weglatingen tot zoveel duscussie en nadere inzichten geleid dat de rechtbank het moment gekomen acht de nadere discussie bij de rechter-commissaris te beëindigen. Om die reden beslist de rechtbank als volgt:

Kluisverklaringen 1 en 2: Het openbaar ministerie dient de kluisverklaringen 1 en 2 volledig verbatim uitgewerkt te doen toekomen aan de rechter-commissaris. Daarbij moet het OM aangeven welke passages zich zijns inziens niet lenen voor toevoeging aan Passage, wegens 4 redenen:
a de veiligheid voor La Serpe of zijn naasten.
b andere onderzoeken die losstaan van Passage.
c de werkwijze van de CIE.
d aspecten ivm getuigenbescherming.
De rechter-commissaris moet beoordelen welke passages kunnen worden toegevoegd en moeten in gescreende vorm aan het dossier worden toegevoegd.

Kluisverklaringen 3 t/m 15: Het openbaar ministerie dient de kluisverklaringen 3 en 15 volledig verbatim uitgewerkt aan de rechter-commissaris te doen toekomen. De rechtbank verzoekt de RC de weglatingen te toetsen aan de bovengenoemde aspecten. Als de RC tot de conclusie zou komen dat bepaalde passages ten onrechte zouden zijn wegelaten, dienen die alsnog te worden toegevoegd aan het dossier.

Gesprek tussen De Haas en La Serpe op 22 november 2006: Het OM dient de gesprekken die betrekking hebben op de liquidatie van Cor van Hout, Kees Houtman en Thomas van der Bijl verbatim uitgewerkt te doen toevoegen aan het dossier.

Het verzoek mbt het College van Procureurs-generaal: De rechtbank verzoekt het OM de vraag te beantwoorden of het College van PG's voorafgaand aan de totstandkoming van de deal met La Serpe op de hoogte was van:
a het feit dat La Serpe had verklaard over de mogelijke betrokkenheid van Holleeder, dan wel de niet bij naam genoemde derde, ivm met Passage-liquidaties.
b de voorgenomen afspraak met La Serpe dat hij hier verder niet over hoefde te verklaren.

Mr. Lauwaars: Dat was de uitspraak op de verzoeken, ter afsluiting van het uitvoerig gevoerde debat.

*
De verzoeken rondom getuige Harry Wolzak, ook gedaan tijdens de laatste zitting, werden daarentegen deels afgewezen. De rechtbank wees wel het horen van de getuigen Gilbert Rommy, Moppie Rasnabe, Jesse Remmers, Lonneke T. en S.O. (de laatste twee zijn vrouwelijke relaties van Henk Rommy) toe.

Verder werd het verzoek van Mr. Sander Janssen om de officieren Zwinkels en De Haas te kunnen horen ook sucsesvol toegewezen.

Afgewezen:
Henk Rommy komt niet naar Nederland. Het OM heeft laten weten niet voornemens te zijn enig voordeel aan Henk Rommy te bieden. Het is volgens Mr. Betty Wind reeds drie keer gebeurt dat Rommy via de media 'ventileert' dat het anders ligt dan wat het OM zei op zitting: 'Henk Rommy heeft laten weten alleen in ruil voor 'benifits' te willen komen getuigen.' Het OM is van mening dat het een kansloze exercitie is.

De overige afgewezen getuigen hoeven niet te komen getuigen omdat ze te indirect met Wolzak in verband stonden, of omdat niet goed zou zijn toegelicht door de verdediging wat of waarom de getuigen (iets) zouden kunnen vertellen over getuige Wolzak.

De heren Van Brenk en Schaap hoeven geen inzicht te geven anders dan reeds in proces-verbaal is vastgelegd.

Het verzoek van Mr. Stijn Franken, raadsman van Pinny Song, over ingezette opsporingsmiddelen, waaronder een helicopter, is niet nodig nu het OM heeft gezegd daarover te zullen rapporten.

*
(samenvatting)
Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars wond er vandaag geen doekjes om en heeft op niet mis te verstane wijze laten merken dat de rechtbank het helemaal gehad heeft met de wurggreep waarin Peter La Serpe het liquidatieproces nu al maanden houdt. Er onstond een discussie waarin de kroongetuige het hoogste woord voerde. Hij had in een gesprek aan het einde van de zitting vorige week maandag laten weten bij zijn standpunt te blijven: Ik ga niet met een gemuilkorfde advocaat verschijnen. La Serpe wil zijn eigen verdediging voeren, maar dat brengt nogal wat problemen met zich mee. Dinsdag (vandaag) was bv een verhoor gepland van Z-getuigen bij de rechter-commissaris, de zogenaamde Z-verhoren, maar dat is nu onder meer uitgesteld omdat La Serpe daar zelf bij aanwezig wil zijn nu hij zijn eigen verdediging doet. Ook wilde de rechter-commissaris afwachten wat er uit de verzoeken van de verdediging voor een uitspraak zou rollen (zie boven).

Voorzitter Lauwaars die de discussie rondom La Serpe sowieso wilde voortzetten, dus over het niet te voeren verweer van 27 A4'tjes en de problemen met het TGB-traject, vroeg allereerst aan La Serpe of het wellicht een oplossing zou zijn, en of de heer Van Schaik dat zou accepteren, dat Mr. Van Schaik als zijn juridisch assistent zou optreden, ipv zijn raadsman, dus in een beperkte functie? Nog afgezien van het feit of hij dat wel zou willen.

Peter La Serpe: Uhhh, ik heb het doorgesproken met meneer van Schaik, en ik wist het eigenlijk al voor het gesprek begon, meneer van Schaik wil niemands assistent zijn, dus ook niet de mijne.
Mr. Lauwaars: Zo is dat... Dat begrijp ik.
Peter La Serpe: En ook niet in dit verband. Ik heb een hoop dingen te zeggen in dit verband eigenlijk, en ik wil eerst opmerken op hetgeen mevrouw Wind net opmerkte: 'Mijnheer van Schaik doet wat zijn cliënt wil'. Dat is maar ten dele waar. Ik heb mijnheer Van Schaik niet wegestuurd. Laat dat heel duidelijk zijn, mijnheer van Schaik heeft een eigen afweging gemaakt, dat hij geen volledig verweer mag voeren. Ik heb hem niet weggestuurd. Mijn standpunt is dat ik een advocaat wil die mij volledig mag verweren. En dat is de situatie. Als u zegt zoals mevrouw Wind dat zegt dat hij geen positie in kan nemen omdat zijn cliënt dat niet wil, dan draait u het om, maar het klopt natuurlijk wel. Zo staat het in het regelement voor advocaten, maar het is niet zo dat ik tegen hem gezegd heb: 'Ik wil niet dat je mijn advocaat bent'. Sterker nog, ik wil juist wel dat hij mijn advocaat is. Maar dan volledig. Laat dat duidelijk zijn.

La Serpe: Ik weet niet hoe we verder gaan, maar ik zou nog een hoop dingen willen zeggen.
Mr. Lauwaars: Ja, laat dat maar aan mij over. Ik zou willen beginnen met een korte brief van de heer Van Schaik.

De voorzitter las de brief voor waarin Mr. Jan Peter van Schaik de verdediging met onmiddelijke ingang neerlegt en zegt er verder niet veel over te kunnen zeggen uit beroepsgeheim. Hij herhaalt dat La Serpe in een onmogelijk postie zit. Hij stelt dat het niet mogelijk is verweer te voeren zonder dat dat vervelende consequenties heeft. Zijn cliënt staat hem niet toe op onderdelen wél verweer te voeren. Dat zal hij moeten respecteren. Mr. Van Schaik wenst de rechtbank en alle andere procespartijen in deze zaak alle wijsheid toe....

Mr. Lauwaars: Nou... dat zij zo. Mijnheer La Serpe, we hebben ook een brief van u ontvangen met verzoeken, die we niet anders kunnen lezen dan dat u een advocaat wil. U zegt een juridisch assistent, maar uit alles blijkt dat u toch weer een raadsman wilt hebben.

La Serpe: Dat klopt. Maar het is meer dat ik mijn eigen verdediging wil voeren en dit is wat ik denk dat daar voor nodig is. Voor zover dat ik dat kan doen, want ik ben natuurlijk geen raadsman. Ik probeer er het beste van te maken wat er van te maken is. Het toevoegen van een raadsman is redelijk zinloos, besprak ik nog met de heer Van Schaik voor hij vertrok. Ik ben zelf het beste op de hoogte van de verhoudingen tot de andere procespartijen en mijn belangen bij het TGB. Ik ben sowieso niet bereid mijn geheimen wat mijn veiligheid en mijn toekomst betreft weer bij een ander neer te leggen dan bij de advocaten die ik tot nogtoe heb gehad. Nog los daarvan kan ik u op een briefje geven dat de nieuwe raadsman hetzelfde verweer gaat willen voeren dan op 14 november door de heer Van Schaik gevoerd is. En dat is dus redelijk zinloos. En dat is dat ik mijn verweer niet mag voeren en opheffing vragen. Mijn civiele advocaat Mr. Korver heeft dezelfde mening want daar heb ik het ook mee overlegd natuurlijk.

(De rechters probeerden van La Serpe helder te krijgen wat nou zijn belangen zijn om het zo hoog op te laten lopen en te overtuigen dat het veel beter is zich bij te laten staan door een advocaat. Dat sla ik even over.)

Een belangrijke vraag die Lauwaars later stelde was: Mag ik het nou zo verstaan, anders heb ik het niet begrepen: Ik heb een mij bevredigende TGB-overeenkomst, zeg maar uw veiligheid is gewaarborgd, dat u dan ook geen belang meer heeft in de zin van een niet-ontvankelijkheid?
La Serpe: Precies!!
Mr. Lauwaars: Jaa dat, nou ja dat...
La Serpe: Ik kan u niet vertellen, ik kan u niet helemaal inzicht geven, maar u moet zich voorstellen wat het voor mij betekent als de staat niet-ontvankelijk wordt verklaard. Ik heb het niet over financiële vergoedingen, maar weet u wat er uit voortkomt. Als ik geen moord op mijn strafblad heb staan bijvoorbeeld. Voor mij is dat heel belangrijk, want dan kan ik over 3 jaar een bewijs van goed gedrag aanvragen. Voor mij is dat ontzettend belangrijk voor de veiligheid in mijn toekomst. Ik heb nu eigenlijk al weer veel te veel gezegd.

Mr. Lauwaars: Wat is u belang bij een niet-ontvankelijkheids anders dan als drukmiddel om uw TGB-belangen verwezenlijkt te krijgen?
La Serpe: Niet! Kijk het enige... Voor mij is mijn veiligheid het belangrijke in mijn toekomt. Als het TGB het niet kan waarborgen, moet ik het zelf doen. Ik wil dat doen door een verweer te voeren dat tot niet-ontvankelijkheid leidt, waardoor ik in ieder geval veiliger ben in de toekomt. En het gaat niet alleen om mij. En als ik een overeenkomst heb, wat zou ik dan moeilijk gaan lopen doen? Dat is toch niet in mijn belang?

Rechter: Wanneer is het voor u een kantelpunt?
La Serpe: Op het moment dat de beveiligings-overeenkomst gesloten is waar ik vertrouwen in heb en de afspraken na worden gekomen. Als het TGB de afspraken nakomt, is er helemaal geen punt.
Mr. Lauwaars: Naar u genoegen, zeg maar?
La Serpe: Ja, als de overeenkomst gesloten wordt volgens de afspraken die er liggen, dan is het helemaal geen probleem. Het probleem is ontstaan omdat afspraken, die ook op band staan trouwens, ineens niet uitgevoerd worden. Ze worden anders neergelegd, terwijl ze gewoon keihard op de band staan. Dus we kunnen er heel ingewikkeld over doen, maareh...
Mr. Lauwaars: Ja ok, maar u speelt het nou uit op het bordje van het Passageproces, maar de civiele rechtsgang lijkt toch de meest voor de hand liggende gang van zaken. Zo'n civiele rechter moet beoordelen of de rechten of plichten of toezeggingen voor zover het rechtsgeldige toezeggingen zijn, zo'n rechter moet beoordelen of dat ten onrechte is of niet. En nou wordt het op het bordje van het Passageproces gelegd en dat is op het eerste gezicht de verkeerde ingang. Op het eerste gezicht omdat we natuurlijk niet weten wat er verder allemaal is. Zo lijkt het.

La Serpe: Als ik mag reageren? Het lijkt zo. De kroongetuige ziet dit niet als verschillende trajecten, maar als één traject. Vanuit die optiek handel ik. Ik zie het als één traject. Men heeft gezegd: Als jij kroongetuige wordt, regelen wij jou veiligheid. Er is nou heel veel discussie over natuurlijk. Dat betekent dat als ik verklaar, krijg ik mijn veiligheid. Als ik mijn veiligheid niet krijg, ja dan komt mijn verklaring in een ander licht te staan natuurlijk. Er is één traject. Ik heb bij het TGB geen rechtsbescherming. Dat is een heel groot punt waardoor ik het in de rechtszaal neerleg. Ik hen geen andere mogelijkheden. Ik heb vele andere oplossingen gevraagd, maar daar wordt gewoon niet op gereageerd. Waarom niet? Als zij een vooringenomen rechter hebben die gepensioneerd is, zonder daar overigens afbreuk aan te willen doen, laat ik dat meteen zeggen. Hahaha. Maar in ieder geval die man heeft...

Mr. Lauwaars: 65-plus, zeg maar?
La Serpe: Ja, ik denk dat deze man 70-plus is. Hij heeft veel TGB zaken gedaan, maar hij heeft antwoorden gegeven waaruit blijkt dat hij volledig vooringenomen is. Ik heb geen rechtsbescherming aan die kant, dat vinden drie advocaten die ik heb. Ze vinden dat alle drie. Ik sta hier niet alleen in, dit is vaak ter sprake gekomen. Dat is de reden dat het in de rechtbank terecht komt. Dat is een platform, om het maar zo te zeggen. Voor het TGB is dit ook het enige middel waardoor zij reageren. Ik kom er anders niet doorheen. Er mag niet met mij gesproken worden en dat geldt ook voor mijn advocaten...  Ja, het is ingewikkeld.
Mr. Lauwaars: Nou ja, ingewikkeld, u streeft niet na een strafvermindering. Mijnheer Van Schaik vertelde het anders, hij zei dat u ook op dat gebied volledig verweer zou moeten kunnen voeren.

La Serpe: Dat klopt toch?
Mr. Lauwaars: Ja, toen zei ik nog, als u een overeenkomst sluit dan mag u er toch vanuit gaan dat de autoriteiten ervoor zorgt dat die overeenkomst uitgevoerd wordt voor zover dat proportioneel is en aan allerlei eisen voldoet, daar had u toch wel op kunnen vertrouwen?
(Dat is niet gebeurd. )

De discussie ging nog lang door. La Serpe blijft erbij, hij vindt dat hij een niet-gemuilkorfde advocaat moet hebben, en voelt zich van alle kanten bedreigd. De beschermingsovereenkomst krijgt ie niet zodra hij het verweer van 27 A4'tjes op tafel zou leggen. Die komen deze week ook weer ter spraken, maar La Serpe houdt zijn hart nu al vast. Hij zegt dat hij een direct bevel heeft gekregen van anderen om de 27 A4'tjes van tafel te halen en daar niets over te zeggen. Als hij er wel wat over zegt, gaat de overeenkomst niet door. Punt. Dat is letterlijk gezegd. Hij zit in een onmogelijke positie, heeft Van Schaik meerdere keren gezegd, aldus La Serpe. Hij dacht vanmorgen, de rechtbank is nogal fideel met het toewijzen van de rechter-commissaris, 'nou, dan kunnen die 27 A4'tjes er ook nog wel bij'. De voorzitter lachte en zei dat dit een nogal Cruijffiaanse gedachtegang was. (de tribune lachte ook).

De andere rechter ging weer verder met de vraag of het nou niet veel beter zou zijn als La Serpe zich toch gewoon bij zou laten staan door een advocaat.

De woordenstroom die toen loskwam bij La Serpe komt erop neer dat hij zoveel punten al heeft, ook op band, waarbij TGB-officier Marjolein Verwiel zich niet aan afspraken heeft gehouden dat hij er niet meer op durft te vertrouwen.

La Serpe: Er wordt mij letterlijk gedreigd dat als ik openheid van zaken geef in mijn 27 A4'tjes dat gesprekken met TGB geen doorgang zullen vinden. Dus ook niet als de officier zegt: Je mag overal over praten, behalve over die 2 punten (de opnames en zijn aanverwante). Er wordt mij letterlijk gezegd en ik word bedreigd door andere officieren, sterker nog, dat het hele OM mij kapot zal maken als ik dat wel doe. Dat wordt letterlijk zo gezegd. En ik zeg al, ook over dat soort dingen bestaan opnames van.... Hoe moet ik dan vertrouwen op de uitspraak van een officier hier, terwijl ik direct, dezelfde dag nog van de andere kant hoor: 'Luister, als jij openheid geeft van de 27 A4'tjes maken we je kapot bij het OM.' Letterlijk hè...

La Serpe had nog een hele rits aan andere TGB-gerelateerde klachten. Teveel om te noemen. Niet-ontvankelijkheid van de staat lijkt dus nog steeds het hoogste doel van de kroongetuige te blijven, tenzij hij de deal krijgt.

Mr. Nico Meijering stelde een zeer terechte vraag: Stel nou dat u op de stoel van de rechtbank zit, en u hoort: De kroongetuige zegt twee dingen. U zegt: Ik heb wetenschap van een aantal dingen die heel erg schokkend zijn en die zouden kunnen betekenen dat deze zaak tot niet-ontvankelijkheid leiden, die dus ook voor de andere verdachten van belang zijn. Nou, dat hoort de rechtbank dan, als u op de stoel van de rechtbank plaatsneemt. Maar als ik dan mijn deal krijg, ga ik dat allemaal niet meer vertellen. Hoe moet de rechtbank hier nou mee omgaan? Dat de verdediging dus kennis draagt van enerzijds schokkende, brisante gebeurtenissen, die eigenlijk tot een einde van het proces zouden moeten leiden, dat moet de rechtbank toch weten, denk ik dan, maar ik ben bereid dat niet te gaan vertellen als ze mij mijn deal geven. Als ik dus niet naar de Sahel hoef, of wat er dan ook af is gesproken waarvan ik vind dat dat afgesproken is? Kunt u dat eens beantwoorden? Want daar zit ik nou mee.
La Serpe: De verklaringen die ik af wil leggen, wil ik afleggen in het kader van mijn strafrechtelijke verdediging. Net zoals u mag ik niet-ontvankelijkheid van de staat nastreven, en dat doe ik op mijn manier. En ik denk dat dat tot een niet-ontvankelijkheid zou moeten leiden, dat klopt. Dus ja, wat de rechter ermee moet, ja... uh hehehe, ik zou het niet weten. Wat moet ik er verder van zeggen?

Mr. Betty Wind stelde de kroongetuige de vraag: Zes maanden voordat u vrijkomt zal de beschermingsovereenkomst met u gesloten worden. Dat is op 2 december. Waarom speelt u het niet via de arbiter en de civiele rechter, maar legt u het probleem zo zo kort voor het moment dat de overeenkomst normaal gesloten zou worden bij de rechtbank van Passage op het bord?

Het antwoord van La Serpe was duidelijk: Er is een kroongetuige, die doordat hij kroongetuige wordt, onveilig wordt. Dat kunt u niet ontkennen, toch? Ok. Dus dan moet daar tegenover staan: Berscherming. Dat lijkt me ook heel logisch. Waarom wordt daar zo moeilijk over gedaan? Waarom wordt de overeenkomst niet gesloten zodat ik weet dat ik veilig ben, zodat er niks aan de hand is, zodat het proces doorgang kan vinden? Ik zal u vertellen waarom: Omdat ze de boel besodemieteren... En dat is de reden waarom. Stel nou dat ze straks met een correcte veilige overeenkomst komen? Waarom is dan al die heisa in de rechtbank voor nodig? Waarom denkt u dat ze het uitstellen?.... Omdat ze de boel besodemieteren!

Het is een totale immorele organisatie, mevrouw uhh... Normaalgesproken doet een kroongetuige een boekje open in de rechtbank. Daarna komen ze nog even te zitten en daarna komen ze vrij. En dan komen ze er buiten pas achter: Hé, de afspraken worden niet nagekomen?! Krijg nou wat! En dan hebben ze geen recht van spreken meer natuurlijk. En wat moeten ze dan zeggen? Ze zijn volledig afhankelijk van die club, en dan zegt die club: Uh!, denk erom he! Die kunnen dan precies aan de touwtjes trekken. Nou, ik ben toevallig wat eerder. Ik heb toevallig wat meer onderzoek gedaan, wat meer aan dossieropbouw gedaan, waardoor het probleem nu al komt... En dat is het.

Mr. Lauwaars: De rechtbank heeft zich er niet mee te bemoeien, maar de vraag is natuurlijk wel: Waarom niet een initiatief als een verzoeningscommissie, ik weet het niet, een immidiator?
La Serpe: Daar hebben wij allemaal om gevraagd...
Mr. Lauwaars: Nee, wacht nou even mijnheer La Serpe. Vanuit hier, afstandelijk, zonder dat we daar enige bevoegdheid in hebben, zeg ik gewoon uit de grond van mijn hart, waarom het TGB het in de communicatie met mijnheer La Serpe zover laat komen dat wij, zoals ik het altijd maar noem in dit grote prestigieuze proces, voortdurend uitgebreid bestormd worden omdat de communicatie tussen die twee niet goed verloopt. Dan denk ik, nou ja, dat gooi ik dan maar even in de zaal. Ik hoop dat er iemand van het TGB dat te weten komt, of dat u dat overbrengt. Ik bedoel, er moet toch een methode zijn om deze uiterst kostbare U-bocht waarmee mijnheer La Serpe een beveiligingsovereenkomst voor elkaar wil krijgen iets eerder dan mogelijk, met deze uiterst gecompliceerde U-bocht in het openbaar, ook nog ten koste van het openbaar ministerie dat hier zit, om dat een beetje uit de wind te houden via een immidiator, of een verzoeningscommissie, het kan mij niet schelen wat je kan bedenken, maar dat dat hier dag in, dag uit op tafel moet komen, nou het is belachelijk! Een schande! En dat moet gewoon veranderen. En dat zeg ik gewoon uit de grond van mijn hart en niet op basis van enige rechtsregel. Dat kunt u aannemen van mij.

Officier van justitie Mr. Betty Wind zei dat ze de hartekreet van de voorzitter begrijpt vanuit haar perspectief, maar dat de voorzitter nu slecht één kant van het verhaal kent.

La Serpe: De officier haalt hier aan een ander perspectief, en dat is het perspectief van het OM. Het TGB-OM in dit geval. Maar er is nog een perspectief, en dat is het perspectief dat de officier niet kent, tenminste....

Mr. Nico Meijering: Ja, en wat is dat perspectief?

La Serpe: Nou, u kunt van mij aannnemen dat er absolute noodzaak is, en ik heb ook al tegen de officier gezegd dat ik mij daar verder nu niet over kan uitwijden, dat die overeenkomst NU gesloten wordt. Niet vandaag, gisteren, maar: Nu!

Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars tot slot: Weet u, ik heb nu door die hartekreet mogelijk iets bevorderd van herstelde communicatie met u tussen het TGB, mogelijk dat er iets meer druk op staat nu. Wacht dat nou maar gewoon even af... U begrijpt dat wij gewoon niet meer kunnen doen.

Donderdag gaat het proces verder. De verdediging kan opnieuw vragen stellen. La Serpe's verweer van 27 A4'tjes zullen weer ter sprake komen.

Bondtehond