dinsdag 20 maart 2012

'Als de tijd rijp is, dan zal de heer Holleeder de eerste zijn die dat gaat merken'

Het openbaar ministerie reageerde maandagochtend met een eerste gedeelte op het opheffingsverzoek voorlopige hechtenis van Dino Soerel dat door Mr. Nico Meijering  is voorgedragen tijdens vorige twee zittingen. Voor het OM daaraan begon ontstond er echter wat consternatie over de afwezigheid van verdachte Jesse Remmers. Mr. Sander Janssen protesteerde dat zijn cliënt vanmorgen niet was aangevoerd op transport met het BOT-team, terwijl hij wel had verzocht of Remmers aanwezig kon zijn tijdens deze zitting. De raadsman had hierover contact gehad met de bevolkings-afdeling van de EBI in gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught, die hem te kennen had gegeven dat alle transporten al op 7 maart voor de rest van de maand waren afgezegd.

                             Foto's kopen BNers? : ishootpeople.nl

Mr. Sander Janssen: Dus kennelijk beschikt het OM over een extreem vooruitziende blik als het gaat om de mogelijkheden of onmogelijkheden om aangevoerd te worden. Hoe moeilijk kan het nou eigenlijk zijn als je dit al jaren doet en terwijl Remmers bijna iedere zitting aanwezig is geweest? U zult uit de media wel hebben vernomen dat er nieuwe ontwikkelingen zijn, en daar wil ik ook graag een standpunt over innemen. Ik vind dat meneer Remmers hier gewoon moet zijn. Ik begrijp niet waarom het OM na een 3 jaar lange staande praktijk nu ineens dit naar voren gaat brengen en gaat zeggen: "Het is niet mogelijk om hem aan te voeren". Ik geloof dat ook gewoon niet, en ik vind dat meneer Remmers hier naar toe moet komen. En zou het OM volharden in het standpunt de heer Remmers niet te willen ophalen, dan verzoek ik de rechtbank dit te bevelen. Want je kunt wel stellen dat een transport naar een zitting niet naar de gratie of de wens van het OM plaatsvindt, maar dat de heer Remmers het recht heeft en ook een belang om hier te zijn. Ik bedoel niet dat we de zitting dan maar moeten uitstellen, zo flauw wil ik helemaal niet zijn, maar ik vind wel dat hij moet komen. Dank u wel.

Zeker nu er wat nieuwe ontwikkelingen zijn in verband me met de 1,4 miljoen euro die La Serpe zou ontvangen voor zijn verklaringen, want daar doelde de raadsman natuurlijk op, wilde Mr. Janssen dat zijn cliënt op z'n minst bij eventuele besprekingen daarover aanwezig zou kunnen zijn.

Volgens officier van justitie Mr. Betty Wind ging het allemaal om een logistiek probleem en kon Jesse Remmers daarom vandaag niet worden aangevoerd via het zwaarbewaakte BOT-transport zoals gewoonlijk. Transporten moeten ruim van te voren worden ingepland en voor de zittingen van deze maand waren geen invullingen, behoudens de zitting van vandaag waar alleen de reactie van het OM op het opheffingsverzoek van Soerel zou dienen. Dat betekent dat alle oproepen, behalve voor Soerel, ingetrokken zijn. Dat Jesse Remmers op andere zittingen steeds wel aanwezig kon zijn, want dat vergde immers allemaal extra personeel en voorzorgsmaatregelen en/of  randmaartegelen, daarover moest de heer Remmers juist heel erg blij zijn dat dat zo vaak gelukt is, aldus Wind. En nu niet, voegde ze daaraan toe.

Mr. Betty Wind: En dat staat los van de mededeling dat dat Remmers voor de rest van de maand niet op de agenda staat, want dat kan veranderen als er iets is waar Remmers wel een rol in speelt. Maar voor vandaag is dit de stand van zaken. Het zit er voor vandaag niet in.

Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars: Ok.

Mr. Sander Janssen lichtelijk geïrriteerd nu: Ik vind dit werkelijk te gek voor woorden. Kennelijk is het toch niet de logistiek, want ik hoor net dat het al maanden van te voren is afgezegd, dus helemaal niet 'feitelijk onmogelijk vandaag'. Het is al lang geleden gecanceld. Er is een ontwikkeling die u allemaal meegekregen zult hebben over meneer La Serpe die ik nogal van belang vind. Daar heb ik al een en ander over gezegd. Ik wil daar graag een standpunt over innemen, maar ik laat dat volledig bij uw rechtbank wanneer u dat zou willen. Want het is wel thematiek die eh... (iemand in de rechtszaal grapte: "Maar wel vandaag...")
Mr. Janssen lachend: Ja, hahaha, inderdaad, maar wel vandaag graag... (gelach in de zaal en op de tribune)
Mr. Lauwaars glimlachte: Hehe, nee, dat vind ik wel een vrolijke...

Mr. Janssen: Ja, op zich wel heel graag, want ik heb er nogal wat tijd in gestoken en ik vind het wel een belangrijk punt, zeker gezien de fase van het proces waar we nu in zitten. Als u zegt het OM kan nu reageren op de kwestie Soerel, ik weet niet hoe lang het OM daarvoor nodig heeft, maar ik zou graag een moment willen om mijn standpunt daarover kenbaar te maken en vanaf dat moment zou de heer Remmers er moeten zijn. En het gaat er bij mij echt niet in, en dan loop ik alvast vooruit op mijn betoog, ik weet niet of het allemaal onmogelijk is en of het niet gaat lukken om de heer Remmers aan te voeren. Het is geen onmogelijkheid, het is een keuze. Ik vind dat meneer er moet zijn. Ik wil graag de gelegenheid dat standpunt kenbaar te maken en ik verzoek uw rechtbank dus ook bij deze de heer Remmers op te roepen nu. Nou ja nu, in ieder geval dat u beveelt dat hij moet gaan komen, zodat hij aanwezig kan zijn wanneer de nieuwe problematiek rondom La Serpe ingeleid kan worden, want ik heb daar wel wat over te vertellen.

Om een lang verhaal kort te maken, Mr. Lauwaars vroeg aan het OM wat het nou was: Aan de ene kant beroept het OM zich op een formeel standpunt, het betreft een zaak die geen betrekking heeft op meneer Remmers en anderzijds zegt u, het kan gewoon niet. Het is onmogelijk voor het personeel vanwege het technische. Welke is het nou? Ik kan me herinneren dat de heer Remmers er ook bij was toen meneer Meijering zijn uitgebreidde pleidooi hield. Dus toen heeft u dat formele bezwaar niet aangevoerd. Dus het concentreert zich, als ik het zo mag zeggen, op die technische kant dat het gewoon niet mogelijk is?
OvJ Mr. Wind: Beide...
Mr. Lauwaars: En dus zegt u, het is omdat het meneer Remmers niet direct betreft
Mr. Wind: Ja, het betreft de heer Remmers geheel niet. Het is een verzoek van de heer Soerel.
Mr. Lauwaars: Ok, nou goed, de rechtbank is dacht ik wel voldoende voorgelicht.
Mr. Wind: We hechten er wel zeer aan dat we vandaag wel toekomen aan waar we voor gekomen zijn...
Mr. Lauwaars: Nou, ik kan u zeggen dat de rechtbank er ook zeer aan hecht. Zoals altijd komt er weer van allerlei sprokkelhout op de weg voor we daar aan toe zijn. Dus we zullen daar verder over gaan beraden wat er over wordt beslist.

Rechter Mr. Tarlavski: Mijnheer Janssen, nog heel even. U belang is, de heer Remmers moet komen, want ik wil graag een standpunt innemen en een verzoek indienen. Dat is uw belang dat hij er bij is?

Mr. Janssen: Nou, het belang is tweeledig. Meneer Remmers wilde graag aanwezig zijn bij de reactie van het OM inzake de heer Soerel, en dan kunt u zeggen, hij is strikt genomen zeggen hij is daar niet bij betrokken, maar dat is niet helemaal juist want het betreft natuurlijk ook zaken waarin hij verdachte is en waar standpunten zijn ingenomen door mijnheer Meijering en zullen worden ingenomen door het OM, die ongetwijfeld ook in de zaak van de heer Remmers van belang zullen zijn. Dat is het ene belang. Het andere belang is inderdaad dat ik, zoals u inmiddels wel heeft begrepen, dat ik met stomme verbazing kennis heb genomen van berichtgeving in de media, die u ook kent wat daar over gezegd is, en dat ik in dat kader van het grootste belang vind, zeker met oog op de tijd die ons nog rest, om ons op zo kort mogelijke termijn tot uw rechtbank te kunnen richten en inderdaad verzoeken te doen omdat ik daar opheldering in wens te krijgen.

Rechter Mr. Tarlavski: U gaat er daarbij dus vanuit dat u daar vandaag gelegenheid voor krijgt en daarom moet de heer Remmers erbij zijn? U koppelt dat aan verzoeken die u aan de rechtbank gaat doen en daarnaast beroept u zich ook op de praktijk die in Passage zo gegroeid is dat cliënten als belangstellende aanwezig mochten zijn als zaken van anderen dienden?
Mr. Janssen: Ja, ik vind het bijna pesterij om iemand in die laatste 4 of 5 dagen die er nog staan van de 3 jaar er niet bij te laten zijn. Ik begrijp er helemaal niets van.
Mr. Lauwaars: Ok, de rechtbank trekt zich in ieder geval terug en zal een beslissing nemen.


De rechtbank kwam terug na een kort beraad.
Beslissing door Mr. Lauwaars: De rechtbank is voornemens voorrang te geven aan de reactie van het openbaar ministerie in de zaak Soerel. En nou weten we niet hoe lang dat zal duren, mevrouw, want wat via de media tot ons gekomen is en waar belangstelling voor is, in ieder geval van de kant van mijnheer Janssen, en ik denk ook wel van mijnheer Van der Werf, dat moet natuurlijk ook aan bod komen. Maar of dat vandaag aan bod komt, dat hangt af van hoe lang u daarvoor nodig denkt te hebben, voor het voorlopige hechtenis verzoek van de heer Soerel. Dus daar zou ik graag iets meer over willen weten.

OvJ Mr. Wind: Mijnheer de voorzitter, ons eerste punt zou eigenlijk zijn geweest, voor meneer Janssen met zijn punten op tafel komt, om u te zeggen dat we voor die reactie op het verzoek van Soerel ook een dag extra nodig zullen hebben. Dus we gaan het nog niet eens redden vandaag. Mijnheer Meijering heeft 9 maanden gewerkt aan de voorbereiding van dat verzoek, en het heeft al twee keer op de agenda gestaan en is iedere keer weer uitgesteld. Hij is twee volle dagen aan het woord geweest en heeft een pleitnota van zo'n 500 pagina's daarbij doorgenomen, daar staat nogal wat in, dat schreeuwt om een reactie. We zitten vlak voor het requisitoir, we hebben toch gemeend er goed aan te doen om daar niet met hele grote stappen, snel thuis op te reageren, dus we hebben een behoorlijk gedetailleerde reactie opgesteld, wat overigens ook concreet een verzoek van de rechtbank is geweest aan het openbaar ministerie, dat is een omvangrijk verhaal, waar we vandaag niet eens helemaal doorheen zullen komen, dus ons verzoek is om donderdag aan te wijzen.

Mr. Lauwaars: Iets preciezer. Donderdag, hoe lang denkt u nodig te hebben?
Mr. Wind: Een dagdeel. Ja, mits we kunnen beginnen en niet zoals vandaag allerlei andere dingen, eh... thema's tussen komen.
Mr. Lauwaars: Ja, nee, dat is duidelijk.
Mr. Wind: We hebben het laatste stukje overigens nog niet helemaal klaar, maar we denken niet een hele dag nodig te hebben. Wel zouden wij graag spontaan ook wel wat willen zeggen over de berichtgeving die ons gisteren in het NOS-journaal verraste.

Mr. Lauwaars: Ja, de rechtbank geeft er, tenzij er bezwaren zijn om dat niet te doen, toch maar de voorkeur aan het antwoord in de zaak Soerel, omdat het zoals u weet het laatste jaar van de incidenten wemelt, laat ik het maar gewoon niet zuinig zeggen, en wij tekens ook weer de agenda daardoor moeten aanpassen. En we moeten ook vasthouden aan de gang van zaken die voor de rechtbank, maar ook voor iedereen zeg maar, helder is. Het opheffingsverzoek in de zaak van de mijnheer Soerel is nu van belang en dient daarom met voorrang behandeld te worden. Zonder de anderen te kort te doen. Dat dat onderwerp weer op de agenda komt, ik zeg expres 'weer', dat zal duidelijk zijn. Dus daar willen we ons toch op concentreren. Het zou kunnen zijn dat we dat naar donderdagmiddag plaatsen, om 13:00 uur. Ik probeer het ook maar in te schatten, maar dan kunnen we ook iedereen oproepen, want om daar nu nog mee te beginnen...

Mijnheer Janssen, ik richt me met name tot u, het niet oproepen in de zaak Soerel had er dus mee te maken dat het OM uitstel had gevraagd. De oproepen zijn welliswaar ingetrokken, maar dat was een praktische maatregel omdat het de zaak betrof van de heer Soerel alleen. Dat is ook de grond onder de beslissing, zeg maar, om de heer Remmers niet te laten halen vandaag, zeg ik het maar in gewoon Nederlands. Dat is ook de wijze waarop je de voorlopige hechtenis voorlegd. We vinden het ook jammer dat ie er niet is, dat ie niet kon komen, dat laten we wel weten, want we hebben in dit procer al vaker over gesproken, of het mogelijk zou zijn, en we hebben dat als rechtbank ook proberen te bevorderen, maar we gaan daar niet over en dat u vandaag niet aan uw verzoeken toekomt is omdat we onze agenda nu zo inrichten dat we voorrang geven aan het antwoord van het OM. Dat is eigenlijk de inhoud van de beslissing inzake meneer Remmers. Ware het zo dat we u het woord hadden gegeven, dan hadden we ook geprobeerd daar te komen en daarom wou ik weten of het openbaar ministerie vandaag de hele dag nodig hadden. Dan heb ik geloof ik wel het achterste van mijn tong laten zien, zeg maar. Hehe, nee maar dat moet ook wel, want er moet transparantie betracht worden. Dus, de gedachte is nu van de rechtbank om donderdag 13.00 uur te beginnen met het onderwerp waar gisteren aandacht voor is geweest in de media. Iedereen zal er mischien wat over willen zeggen, dat begrijp ik ook wel.

Mr. Janssen: Nou voorzitter, ik kan het heel kort houden. Als dat de beslissing is van de rechtbank, dan leg ik me daar gewoon bij neer. Maar dan ga ik er vanuit dat het OM ook niet tussen neus en lippen door vandaag... 
Mr. Lauwaars: Nee, dat hadden we ook liever niet.
Mr. Janssen: Dan ga ik de zittingszaal verlaten, want zonder de heer Remmers zie ik niet veel toegevoegde waarde in mijn aanwezigheid.
Mr. Lauwaars: Op zich jammer, uw opgewekte aanwezigheid zal gemist worden, het is jammer.

Ovj Mr. Wind gaat de transporten voor alle verdachten regelen voor aanstaande donderdagmiddag, behalve voor Soerel, die reeds in de ochtend komt.

Mr. Lauwaars: Blijft u nog even staan of zitten, want we hebben nog een punt. Er is een brief binnen gekomen van meneer La Serpe en die heeft om spreektijd verzocht op 29 maart. Maar dat willen we dan ook verplaatsen naar donderdag a.s., omdat die 29e ingegeven was door ons, van als u nog verzoeken heeft dan moet dat voor het requisitoir. Dat doet ie nu, dus we willen meneer La Serpe dan ook donderdag zijn woordje laten doen. We kijken dan of we dat allemaal aan de gang kunnen krijgen die hele problematiek en dan donderdag om 13.00 uur. Ja, niet de kwestie rond de heer Soerel, die discussie wil dan nog niet gesloten zijn, want we hebben nog repliek en dupliek. Dat hangt er vanaf, of eh...

Mr. Nico Meijering: Nou, dat was eigenlijk een opmerking, overigens dat vond ik nogal fascinerend, hoe Mr. Wind wist dat ik 9 maanden daaraan gewerkt heb, maar mischien hoor ik dat dadelijk nog wel eventjes, maar ja, dat was een hele bevalling...
Mr. Lauwaars: Ja, hahaha... een mooi kind.
Mr. Meijering: Haha, zeker. Nee, maar even voor cliënt in alle serieusheid, want dat was toch wel enigzins teleurstellend dat het een weekje is uitgesteld, maar cliënt zit toch wel in die zin op hete kolen, dus als u vandaag mischien nog kunt aangeven hoe u dat nu verder ziet. Het is nog maar de vraag natuurlijk of de verdediging gebruik wil maken van die 2e termijn, maar als u daar iets over kunt zeggen hoe u dat verder ziet, graag.

Mr. Lauwaars: Dat wordt dan 29 maart. Of 26? Nou, we kijken tijdens de koffiepauze of de lunchpauze maar even verder welke datum dat zou worden, want dat moet zeker gebeuren, repliek en dupliek, maar daar moeten we dan maar even een datum voor uitkiezen. Het is toch ook belangrijk om dat andere onderwerp niet al te lang uit te stellen, dus dat is dan donderdag. Ja? Zo een beetje orde in de chaos geschapen?

Mrs. Janssen, Malewicz en Tuinenburg vroegen of zij de zaal konden verlaten. Dat mocht van Lauwaars, en de raadslieden verlieten daarop meteen de rechtszaal. Als op commando stonden ook de meeste aanwezige heren en dames journalisten op nu vaststond dat er vandaag in de bunker-rechtszaal niets meer over de 1,4 miljoen gezegd zou worden. De verdediging, met name die van Jesse Remmers, zat dus tevergeefs in de strartblokken het OM eens flink aan de tand te voelen over hetgeen gisteren door de NOS naar buiten werd gebracht. Teleurgesteld dropen de meeste journalisten af. "Sensatiebakken" siste iemand achter me...

Intresse in de reactie van het OM op het opheffingsverzoek van Meijering was er dus kennelijk weinig tot niet. Dan heb ik denk wel nieuws nu samen met het ANP. Je bent dan zomaar bijna de enige die de middag wel compleet heeft uitgezeten. Natuurlijk zat ANP-journalist Peter Elberse zoals gewoonlijk ook mee te tikken op zijn iPad in de journalistenkamer en later keerde hij juist op het goede moment terug op de tribune. Want intressant was het wel wat het OM vervolgens vertelde over Willem Holleeder. Intressant genoeg om te zeggen dat je weet antwoorden te hebben gehoord op een aantal vragen die leven bij veel mensen. Onder andere de vraag waarom men nou Holleeder niet vast houdt  en Soerel wel. Waar is men nu toch mee bezig bij het OM? Dacht eigenlijk niet half Nederland dat Holleeder meteen aansluitend aan zijn detentie voor o.a. afpersing weer de bak in zou draaien ivm liquidaties? Wordt Holleeder nu opgepakt of niet? Binnenkort, of pas over een tijd? Is het nu de vraag; wel of niet? Of is het meer de vraag; wanneer precies?

Mr. Wind zei er het volgende over, na het voordragen van de reactie van het OM (waar ik later op terugkom) en nadat de voorzitter Mr. Wind er op wees dat ze eerder had aangegeven iets over Holleeder te zullen gaan zeggen. De rechtbank was ook wel benieuwd.

Mr. Wind: Zoals eerdere keren, voorzitter, heel kort. Ik ga hier ook niet uitbundig uit de school klappen. Zeker niet. Maar vanwege wat er in het betoog van de heer Meijering is aangevoerd over meneer Holleeder over beslissingen die het OM zou hebben genomen, toch wel een korte reactie. De verdediging heeft de vraag opgeworpen waarom Holleeder niet wordt vervolgd en Soerel wel.
Mr. Meijering: Krijgen we het van u op papier?
Mr. Wind: Nee natuurlijk niet.
Mr. Meijering: Ehm ja, ik vond het nogal belangrijk, dus vandaar, ik schijf niet zo snel.
Mr. Wind: Ik heb het niet op papier staan. Ik ga er helemaal niet zoveel over zeggen.
Mr. Meijering: Nee, maar mischien dat u iets langzamer zou kunnen...
Mr. Wind: Ik kan u niet aan papier helpen. De verdediging heeft dus de vraag opgeworpen waarom Holleeder niet wordt vervolgd in dit proces en Soerel wel en meent impliciet te kunnen stellen dat er sprake is van rechtsongelijkheid. Mischien niet impliciet, maar ook wel expliciet meent te kunnen stellen, want er wordt ook gesteld dat 'het OM heeft besloten' Holleeder niet te vervolgen. En dat is wel een opmerking die triggert tot een reactie. Dat heeft het openbaar ministerie namelijk helemaal niet besloten. En al helemaal is er niets gezegd waaruit dat zou kunnen worden afgeleid.

Het enige is, is dat Holleeder niet in dit proces is meegenomen, en dat is veel eerder een samenloop van omstandigheden, die daar aan ten grondslag heeft gelegen dan een welbewuste keuze of beslissing. Er is zelfs iets geopperd dat Holleeder mischien iets heeft dat Soerel niet heeft, of andersom. Dat soort mechanismen, of dat soort gedachten zijn volstrekt niet aan de orde. U kunt er zonder meer van uitgaan dat wanner wij bij aanvang van de deal met La Serpe ook de verklaringen van La Serpe tegen Holleeder ter beschikking hadden gekregen, u weet wij kenden die verklaringen ook niet, en al hadden we ze gekregen, ze waren niet bruikbaar geweest voor ons, was die situatie anders geweest. En dat kunt u gerust van ons aannemen, dat er dan ook tegen Holleeder een gerechtelijk vooronderzoek zou zijn gevorderd. Net zoals dat is gebeurd tegen alle andere verdachten waarover La Serpe wel op relevante wijze melding van maakte. Er zijn ook gerechtelijke vooronderzoeken begonnen tegen verdachten waar verder niets aan bezwaren was te verzinnen, behoudens die verklaringen van La Serpe.

Die gerechtelijke vooronderzoeken dienden er dan ook toe om nou nu juist in die zaken uitvoerig onderzoek te gaan doen. De situatie, en daarover wil ik ook niet helemaal uit de school klappen, was ten tijde van het starten van dit onderzoek en ten tijde van het aanhouden van verdachten in dit onderzoek, voor wat betreft de ernstige bezwaren die er op dat moment tegen Holleeder waren, niet zo dat nou voor de hand lag, om zonder dat La Serpe over hem verklaarde in dit proces, mee te nemen. Ik wil er ook geen geheim van maken dat het dossier ook van alles over Holleeder bevatte. Het onderzoek heeft voortdurend de antennes ook daarop gericht. Vanaf het moment dat duidelijk werd wie we in dit proces gingen vervolgen en wanneer, was er eigenlijk geen aanleiding om Holleeder op dat moment er in mee te nemen. Er is wel gaandeweg wat bij gekomen, en nu wil de raadsman graag het beeld opwerpen en dat doet de media ook een beetje aan mee, mischien zelfs ook een heleboel, als zou er tegen Holleeder hééééél veel meer bewijs zijn dan de arme cliënten van het kantoor Meijering, zo vertaal ik het dan maar eventjes. En dat is eigenlijk niet de situatie.

U hoort mij ook niet zeggen dat er niets is. U heeft ons ook meerdere keren openlijk horen zeggen dat Holleeder verdachte is in zaken waar we het hier vandaag over gehad hebben onder meer. Dat is zo en dat blijft zo. En wat ik er ook nog wel over kwijt wil is, dat het op geen enkel moment, toen niet, tussentijds niet en ook nu niet, de bedoeling is geweest om Holleeder te vrijwaren van nader onderzoek als daartoe aanleiding is. Wat ook heeft meegespeeld dat op het moment toen La Serpe over Holleeder kwam te spreken, en ik ga hier echt niet uit de doeken doen wat er nou aan ernstige bezwaren tegen hem zouden zijn, maar dat moment dat La Serpe alsnog over hem kwam te spreken, dat was in oktober 2011, nou, als we het op dat moment hadden gedaan, dan hadden we niet over 3 weken ons requisitoir gehad, was onze inschatting geweest.

Waar het bij dit proces om gaat, en verder vind ik dat ik er ook niet meer over moet zeggen, want zoals al eerder opgemerkt, als de tijd rijp is, dan zal de heer Holleeder de eerste zijn die dat gaat merken, dat het op geen enkel moment de bedoeling is geweest of de bedoeling gaat zijn, hem te vrijwaren van verdere stappen. Zijn rol, zoals u dat in dit dossier tegenkomt, daar zult u een blik op moeten werpen, dat zult u moeten inschatten of die rol samenhangt met andere verdachten, maar de rol van de verdachten die nu in dit proces terechtstaan, zult u moeten beoordelen op hun eigen meritus en dat oordeel zou niet beïnvloed moeten worden door het feit dat Holeeder nu in dit proces nu niet terecht staat. Dat zou anders zijn als Holleeder van ons een toezegging zou hebben gehad dat er een feitelijke beslissing zou zijn genomen dat hij om wat voor reden dan ook de dans gaan ontspringen, maar dat is volstrekt niet aan de orde. Daar wil ik het voor dit moment bij laten. Dank u wel.

Hetgeen Mr. Betty Wind tot slot over Holleeder voordroeg, dus niet vanaf papier, riep wel vragen op bij de rechtbank. Het was helemaal aan het einde van het eerste gedeelte van de reactie van het OM op het opheffingsverzoek van Soerel. De rechters gingen daarom even in beraad, maar besloten de vragen te bewaren voor een later moment. Wel merkte de rechtbank op dat haar was opgevallen dat het OM zo weinig woorden heeft gewijd aan de Bethlehem-kwestie, waar vele dagen over gesproken is. Daar had de rechtbank meer over verwacht. Bijvoorbeeld of dat nog invloed heeft op de betrouwbaarheid van meneer La Serpe, of niet, en wat vindt het OM daar nu eigenlijk zelf van? Dus daar zou de rechtbank in het kader van het opheffingsverzoek toch wel wat meer over willen horen.  Het tweede punt is dat er erg veel tijd is besteed aan het weerleggen van de argumenten van de heer Meijering, zonder dat het de rechtbank duidelijk werd wat het OM daar nu eigenlijk zelf van vindt. Dus daar worden waarschijnlijk antwoorden op gefomuleerd door het OM. Ook Meijering had nog twee vragen, maar ook die worden donderdag beantwoord.

(Ik kom nog terug op de reactie van het OM. Het tweede gedeelte is zoals gezegd donderdagochtend.)
Donderdag dus verder. Iets vroeger dan normaal. De zitting begint reeds om 9.00 uur.

Bondtehond