woensdag 12 oktober 2011

'Het is vandaag de dag van de hartekreten'

Maandag ging de rechtbank verder met de inhoudelijke behandeling van de zaak Soerel. Met name de liquidatie van Thomas van der Bijl werd opnieuw van a tot z behandeld, zij het in grote lijnen. Ik zal u echter niet vermoeien met reeds vaker gehoorde en beschreven details. Veel opzienbarender was hetgeen Peter La Serpe in de loop van de zitting vertelde. De kroongetuige was overigens niet helemaal in zijn goede doen vanwege ziekte. Zijn stem klonk zachter als anders. Laten we het erop houden dat hij een griepje heeft. Desondanks was hij toch naar de bunker-rechtbank in Osdorp gekomen om te getuigen in het liquidatieproces.


Vanuit zijn cabine las La Serpe een schriftelijk stuk (zie onder) voor ivm de beperkingen die hij ervaart om zichzelf te kunnen verdedigen. De verdediging van Soerel luidde daarop wederom de noodklok tijdens deze zitting. Mr. Nico Meijering uitte zijn 'hartekreet' richting de rechtbank, nadat Peter La Serpe via het schriftelijk stuk had laten weten dat hij 11 herinneringen had genoteerd die zijns inziens mogelijk, zelfs waarschijnlijk, tot een ander eindoordeel van de rechtbank zou kunnen leiden wanneer deze herinneringen niet door de rechtbank zouden worden gehoord.

Bij het nalezen van zijn opgebouwde dossier over openbaar ministerie en TGB (Team Getuigen Bescherming) zijn deze 11 herinneringen boven gekomen, aldus de kroongetuige. La Serpe noemde maandag 3 van de herinneringen in het stuk dat hij voordroeg. De andere 8 mag hij niet vertellen omdat deze onder het embargo van een fax van de hoofdofficier en het OM vallen. Volgens La Serpe zou zijn veiligheid en de veiligheid van zijn aanverwanten in de toekomst niet gewaarborgd zijn. Als hij ze namelijk wel zou noemen zou dit tot gevolg kunnen hebben dat TGB de beschermingsovereenkomst opzegt en dat de verdachten vrijkomen. Dat lijkt hem voor zijn familie en hemzelf een onwenselijke situatie.

La Serpe: Ik ben pas bereid deze 8 herinneringen in de rechtbank te vertellen als onze veiligheid in de toekomst is gewaarborgd en ik de garantie krijg dat ik niet zal worden gesanctioneerd. Tevens zal de fax van de hoofdofficier volledig moeten worden teruggetrokken. Wat ik wel kan vertellen is dat het 8 zaaksoverschrijdende herinneringen zijn die ongeveer dezelfde magnitude hebben en groter, als de herinneringen die ik u ga vertellen. Wat ik u ook kan vertellen is dat door deze herinneringen die ik u ga vertellen al mijn eerdere afgelegde verklaringen in een volstrekt ander licht zullen worden bezien.

-Het gaat onder andere over de ontoelaatbare wijze waarop ik in het voortraject door de CIE ben bewogen om kroongetuige te worden en de ontoelaatbare methodes die door de CIE zijn gebruikt om mijzelf en anderen te laten belasten.
-Het gaat over een stilzwijgende afspraak met een magistraat om bewust informatie achter te houden voor de advocaten, de verdachten en de rechtbank.
-Het gaat over het bewust achterhouden van relevante informatie over de totstandkoming van de kluisverklaringen door overheidsmedewerkers en over het aansturen van tactische verhoren bij de politie en in de rechtbank.
-Het gaat over meineed van verschillende overheidsmensen, waaronder mijn runners Henk en Karel, die ook de runners waren van wijlen Willem Endstra. Het is niet voor niets dat in de OM-deal is opgenomen dat ik over de totstandkoming van de OM-deal niets mag vertellen en het is niet voor niets dat mij door de hoofdofficier een verbod is opgelegd openheid van zaken te geven.

Het niet mogen vertellen van deze 8 herinneringen betekent dat wij verschillende verzoeken niet kunnen doen, zoals verzoeken tot het horen van meer dan 10 getuigen die de herinneringen kunnen bevestigen en aanvullen.

Herinnering 1:
Ik herinner mij dat ten tijde van het afleggen van kluisverklaring 15, de liquidatie van Kees Houtman, er foto's aanwezig waren van de plaats delict. Mijn voormalig advocaat Mr. Boonstra heeft de foto's "per toeval" kunnen bekijken en mij op verschillende zaken gewezen. Ik weet niet alles meer, maar ik herinner mij dat hij mij vertelde dat hij op de foto's gezien had dat er meerdere kogelgaten in de Combo (bestelautootje van Houtman op plaats-delict) zaten. Ik heb die foto's zelf ook gezien, maar niet kunnen bekijken. Ik herinnerde het mij weer toen ik het nalas in het dossier.

Kroongetuige: Als ik mij goed herinner hebben alle betrokken mensen van de CIE omtrent dit punt meineed gepleegd door te stellen dat er geen documentatie aanwezig was ten tijde van de verhoren en dat zij niet op de hoogte waren van de feiten en omstandigheden op de plaats delict. Verder hebben de mensen van de CIE ook op andere punten meineed gepleegd, maar dat staat in de 8 herinneringen die ik van de hoofdofficier en het OM niet mag vertellen.

Herinnering 2:
In dat zelfde verhoor heb ik van een CIE-rechercheur gehoord dat de Combo andersom stond. Of dit Henk (mijn runner) of Z036 was, weet ik niet meer.

Herinnering 3:
In een ander verhoor, op dezelfde locatie, zat ik naast de CIE-rechercheur die nieuw voor mij was (Z036). Het verhoor ging over de "barbecue-moorden". In dit verhoor heb ik verschillende keren in het aantekenboek kunnen kijken van de rechercheur naast mij. Ik deed het expres maar niet, maar het lag open en bloot zodat ik er niet omheen kon. Een van de dingen die ik mij nog herinner gezien te hebben is het type wapen dat is gebruikt. Wat ik nog zeker weet, is dat ik '38-special' heb zien staan. Hoewel ik nog wel meer heb gezien, heb ik dat niet genoteerd en kan ik mij op dit moment ook niets specifieks meer herinneren. Ook dit stond in mijn dossier en herinnerde ik mij weer toen ik het teruglas.

Dit zijn de herinneringen die ik moet vertellen uit hoofde van de OM-overeenkomst. Mijn recht op een vrije strafrechtelijke verdediging zou niet ter discussie mogen staan, maar ik heb sterk de indruk dat de rechten die mij rechtens toekomen als verdachte moeten wijken voor mijn plichten als kroongetuige. Volgens de staat ben ik verplicht mij volledig te bezoedelen, maar zou ik niet vrij mijn verdediging mogen voeren en heb ik ook geen recht op afdoende veiligheid na detentie. Dit is niet de afspraak en komt ook niet overeen met mijn recht op een eerlijk proces zoals dat is vastgelegd in 6 EVRM.

Ik wil uw rechtbank wijzen op een proces verbaal van officier Sander de Haas van 17 mei 2010 waarin hij zegt dat ik, voorafgaand aan mijn beslissing om kroongetuige te worden, aan hem heb gevraagd of ik vrij was in het voeren van mijn strafrechtelijke verdediging. Hij heeft me uitgebreid verzekerd dat dit zo was. Uit de fax van 2 juli 2010 van de hoofdofficier blijkt echter het tegenovergestelde en uit het overeenkomstige standpunt van het zaaks-OM, eveneens.

Ik heb nooit afstand gedaan van mijn verdedigingsrechten en het is mij ook nooit voorgelegd dat daar überhaupt discussie over kon zijn, behalve dat ik mijn recht om te mogen zwijgen zou opgeven. Sterker nog, voorafgaand aan dit hele cirucus is mij verteld dat ik vrij was om mijzelf in de rechtbank te verdedigen zoals mijn advocaat en ik verkiezen.

Alle andere verdachten hebben het recht wel om in vrijheid samen met hun advocaat de voor hen beste strafechtelijke verdediging te kiezen, maar voor kroongetuigen gelden ineens andere regels die nergens zijn vastgelegd, waarover met mij geen afspraken zijn gemaakt en die iedere rechtsgrond missen.

Mijn advocaat, Mr Jan Peter van Schaik, heeft in oktober 2010 verschillende verzoeken ingediend bij de rechtbank, waaronder een verzoek tot de niet-ontvakelijkheid van de staat. Op dit verzoek, de staat niet-ontvankelijk te verklaren, reageerde de rechtbank naar Mr. Van Schaik om dit verweer, zoals te doen gebruikelijk, tot het einde van het proces te bewaren. Ik moet mij nú echter strafrechtelijk kunnen verdedigen en dit kan niet wachten tot het einde van dit proces.

Als laatste zou ik een suggestie willen doen aan de rechtbank. Als de rechtbank overtuiging zoekt of ik wel of niet geschaad wordt in mijn strafrechtelijke verdediging en in welke mate, en of mij proceshouding dat ik niet meer vrijelijk kan getuigen terecht is, stel ik voor om dit eerst ter beoordeling aan de rechter-commissaris voor te leggen, voordat de rechtbank zijn standpunt bepaald. Ik ben bereid onder vooraf gemaakte afspraak van strikte geheimhouding, de rechter-commissaris inzicht te geven in mijn strafrechtelijke verdediging. Ook zal ik hem verduidelijken op welke wijze het embargo in de fax, het verbod uit de OM-deal en de afwezigheid van veiligheid in de toekomst mij het getuigen onmogelijk maakt.

Dank u wel. Peter La Serpe

Dit zijn natuurlijk booming-openbaringen die La Serpe hier voor de rechtbank doet. Overigens waren dit ook zijn eigen woorden. Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars merkte op een gegeven moment op: 'Het is vandaag de dag van de hartekreten', daarmee doelde hij vooral op de hartekreet van Mr. Nico Meijering die daarin met stevige bewoordingen duidelijk maakte dat het water de verdediging zo onderhand (weer) aan de lippen staat. Als de rechtbank aan deze ontboezemimgen van de kroongetuige voorbij zou gaan en niet ingrijpt, dan staat de verdediging totaal in het hemd, aldus de raadsman.

Mr. Meijering (samengevat):La Serpe komt met 11 zaaksoverschrijdende punten. Meijering citeert: 'Het gaat om ontoelaatbare methodes om mijzelf en verdachten te belasten'. Voorzitter, moeten wij dit allemaal maar een beetje langs ons heen laten gaan? Moeten we nu echt dit laten passeren? Dit is toch wat u direct aangaat? La Serpe zegt dat er wel degelijk materiaal is laten zien.

Meijering herhaalt de 3 punten: '1/ Hij had op meerdere foto's gezien dat er kogelgaten in de Combo zaten. 2/ De Combo stond anders geparkeerd. 3/ Ik heb meerdere keren het aantekenboekje van de rechercheur in kunnen zien, oa zag ik dat het wapen een .38-special was'.

Mr. Meijering: Voorzitter, u bent twee jaar in het ooitje genomen. Mijnheer La Serpe komt met een kluisverklaring die jaren is achtergehouden en in de kluis is blijven liggen. De Haas vond het goed. Voorzitter, hoe lang gaat dit nog door? Die 8 punten moeten op tafel komen.

Later stelt Meijering dus dat het belang gigantisch is en vraagt de rechtbank een beslissing te nemen dat de 11 punten (in totaal) zullen worden ingebracht in het proces.

Mr. Meijering: Als u die beslissing gaat nemen, daarmee geeft u de heer La Serpe een 'Laissez-passer' voor de beveiligingsperikelen. Hij doorbreekt dan niet het kennelijke contract dat hij heeft gesloten, dan wel met het openbaar ministerie, dan wel met het landelijk parket als het gaat om zijn beveiliging, u kunt A, vanwege de grote belangen die er liggen die beslissing nemen, en B, en nogmaals ik vind ook dat u dat zou moeten doen, want als u zegt, ja, dat is een 'ver van onze bed-show' en daar gaan wij geen beslissingen over nemen, ik heb al even aangegeven, dan staan wij hier totaal in ons hemd. Gelet op wat mijnheer La Serpe hier gisteren kenbaar heeft gemaakt, en als tweede, nogmaals, doet het beveiligingsprobleem zich dan niet voor, want mijnheer La Serpe heeft dan zelf een nieuw contract gesloten. Dus dat is een beslissing die ik u vraag te nemen.
Rechter: Vandaag nog?
Mr. Meijering: Althans, voor de 24 en 25e. Het is nu blijven liggen.

Het OM liet bij monde van Mr. Betty Wind weten dat zij het verzoek van de verdediging La Serpe te horen over de punten graag ziet toegewezen.
Mr. Wind: We willen graag dat La Serpe over alle punten openheid van zaken geeft, behalve waar het de beschermingsovereenkomst met het TGB en zijn beveiliging raakt Wij willen opheldering over alles. We willen het naadje van de kous weten. 

De rechtbank ging in beraad, nadat voorzitter Lauwaars eerst had laten weten dat hij wel langzamerhand de leiding weer een beetje terug zou willen hebben. Nu lopen er diverse dingen allemaal door elkaar en hij wil niet dat er steeds allemaal nieuwe agendapunten aangereikt worden, die allemaal keihard door elkaar lopen en allemaal van groot belang zijn, maar de rechtbank wil de agendapunten één voor één afhandelen en daar de tijd voor nemen. Om nu al te beslissen over de 11 punten van La Serpe gaat de rechtbank echter wat te snel. Daarover wil men later pas beslissen. Men wil de ontwikkelingen eerst afwachten. Donderdag de 27e komt te vervallen. Donderdag a.s. 9:30 gaat het proces verder met het verhoor van W.

Enkele agendapunten, om een idee te geven wat er momenteel speelt, en wat Lauwaars bedoelde:
- Mrs. Meijering, Van Kleef en Van der Werf (Soerel, Akgün en Burger) willen donderdag veel vragen stellen aan de dinsdag reeds gehoorde begunstigingsgetuige W. vanwege het grote belang dat er ligt.
- Mrs. Nillesen (Moppie Rasnabe), Janssen en Malewicz (Jesse Remmers), Mr Silvis (Siegfried Saez), Mr. Stein Franken (Pinny Song) willen allen nog vragen stellen aan de W.
- Het niet-ontvankelijkheids- en TGB-gebeuren van La Serpe 25 oktober.
- Het agendapunt ivm de Holleeder-verklaring gaat naar 24 oktober.
- De behandeling ivm de 11 herinneringen van La Serpe gaat naar 25 oktober.
- Mr. Jan Peter van Schaik gaat overleg plegen met de civiele advocaat La Serpe. (Korver Advocaten)
- Het horen van getuigen, de verbalisanten Z34, Z35 en Z36, is toegewezen, wel bij de rechter-commissaris.
- Mevrouw Verwiel van het TGB is op vakantie. Mr. Betty Wind had toegezegd aan haar te vragen over welke punten La Serpe nou eigenlijk mag praten zonder zijn beveiligings- overeenkomst te schenden. Zij had de TGB-officier echter niet kunnen bereiken.

Op de tribune klonken geluiden van afkeuring en verbazing dat de TGB-officier op vakantie is en niet bereikbaar bleek te zijn. Nogal onhandig op zo'n belangrijk moment. Voorzitter Mr. Lauwaars liet zijn ongenoegen ook blijken.
Mr. Lauwaars: Ik wil iets zeggen. Mevrouw Verwiel die op vakantie is. Net nu we zo'n belangrijk punt behandelen. Ik spreek mijn irritatie er over uit en mijn verbazing....

*

Peter La Serpe (11-10-1964) was dinsdag overigens de 'jarige Job', aldus Mr. Meijering
.

*

Donderdag dus verder. Soerel en La Serpe hebben afstand getekend. De hele donderdag zal in het teken staan van het getuigenverhoor van W.

(Binnenkort volgen nog details uit het getuigenverhoor van W.)

Bondtehond