woensdag 6 juli 2016

'Dan hoop ik wel dat hij dit keer de feiten eerst goed tot zich neemt'

De verhoren van Fred Ros en Peter la Serpe als kroongetuigen zijn afgesloten. Vrijdag komt Ros nog één keer naar het JCS om te worden gehoord door het Hof als verdachte in zijn eigen strafzaak, maar de verdediging is in principe nu klaar met het horen van Ros als kroon-getuige. Maandagochtend was eerst de verdediging van Jessy Remmers aan de beurt. Mr. Sander Janssen deed een verzoek bepaalde vragen te kunnen stellen aan het OM die eerder werden belet door het Hof op verzoek van het OM. De reden was dat de vragen de veiligheid van kroongetuigenbescherming raakt. Je kunt denken aan vragen aan Ros als: 'Wat is je verwachting wat je van getuigenbescherming zou kunnen verwachten?' en 'Wat waren jou ideeën wat je tegemoet zou kunnen zien in ruil voor je verklaringen?'

Bron foto Mr. Janssen: Martin 'Kok - Vlindercrime.nl

Mr. Janssen verzocht om de vragen die destijds belet werden toch beantwoord te krijgen, echter het OM vroeg het Hof de vragen toch weer te beletten. Het antwoord op het verzoek deze vragen te kunnen stellen van het Hof was: 'Het Hof belet de beantwoording van de vragen van Mr. Janssen die betrekking hebben op de vraag of en waarom de getuige wenste deel te nemen aan een getuigenbeschermings-programma en zelf in zijn veiligheid wilde voorzien omdat iedere zinvolle beantwoording veronderstelt dat de getuige vooraf kennis droeg van de mogelijke inhoud of omtrek van een getuigenbescher-mingsprogramma in relatie tot zijn eigen situatie. Beantwoording van de vragen draagt het onaanvaardbare risico in zich dat gegevens omtrent de te beschermen personen en verblijfplaatsten worden onthuld.'

Het verzoek was puur bedoeld om te onderzoeken of Ros niet, nadat La Serpe met succes een kroongetuigedeal sloot en zelf zijn beveiliging mocht regelen, wakker is geschud en in navolging daarvan ook maar een poging is gaan wagen zo'n mooie en vooral lucratieve deal te sluiten. De vragen van Janssen waren erop gericht de (on)betrouw-baarheid van Ros als kroongetuige te kunnen onderzoeken en aan te tonen, natuurlijk niet om nu gegevens van Ros te achterhalen. Daarin is de verdediging helemaal niet geïntresseerd, aldus Mr. Janssen.

Jessy Remmers zelf had een reactie opgesteld op het verhoor van La Serpe op 27 en 28 juni jl. bij het Hof en liet die Mr. Janssen in beknopte versie voordragen bij het Hof. Hier alleen de intro, waaruit al goed blijkt hoe Jessy over de in zijn ogen leugenachtige kroongetuigen denkt:

Jessy:
 'Edelgrootachtbaar college,
Ik kan er in de verste verte niet ook maar het geringste beetje respect voor opbrengen, maar ik blijf het ergens gezien wel bewonderens-waardig vinden hoe La Serpe zichzelf in staat weet te stellen zo onaandoenlijk en zichtbaar gewetenloos te liegen. Feit is dat La Serpe over geen enkele beschuldiging naar mij toe deugdelijk bewijs kan aandragen. Daarentegen zijn er wel tal van zijn kwalijke leugens gefalsifieerd. Het is jammer dat dat voor het grootste deel bij de rechtbank heeft plaatsgevonden. Over die leugens kan aan het Hof dus geen ‘demonstratie’ meer getoond worden hoe La Serpe deze op zijn immer overtuigende wijze wist te weergeven. Pas na het falsifiëren daarvan werd duidelijk dat er geen enkel contrast te bemerken was tussen zijn leugens en al zijn andere beweringen. Dat is meerdere malen duidelijk geworden en de RB kon daar onmogelijk omheen, waardoor ze in haar vonnis er melding van maakte dat La Serpe heeft “aangetoond in staat te zijn om met overtuiging leugens over te brengen”.

Voor een groot gedeelte ga ik niet reageren op de leugenachtige beweringen van La Serpe omdat daarmee niet verder kan worden gekomen dan een ‘welles nietes’ competitie. Daarvan distantieer ik mij liever. Wat dat betreft is door de AG’s aan La Serpe een aantal dingen voorgehouden die ik heb verklaard en hem gevraagd daarop te reageren. Niets van wat ik verklaar kan echter worden weerlegd, dat kan immers niet met waarheden. Slechts op overtuigende wijze heeft La Serpe een ‘welles nietes’ competitie daarover gedemonstreerd. En het is dus duidelijk dat het feit dat hij dat overtuigend deed, niets zegt over het waarheidsgehalte ervan. Ik zal onderwerpen nemen waarvan discrepanties en contradicties aangetoond kunnen worden.'


Vervolgens komt Jessy met tal van voorbeelden van in zijn ogen leugenachtige verklaringen van La Serpe die hij ook onderbouwd met feiten uit het dossier. Er is wel een door het Hof gezegd tegen Dino Soerel, zonder daar nu meteen een waardeoordeel over te geven overigens, dat hij wel vaak verdedigt 'vanuit het dossier' en niet 'uit de losse pols' met andere woorden geformuleerd dan. Dat doet Jessy nu ogenschijnlijk ook, maar dan moet ik daar toch bij zeggen dat hij kortgeleden twee volle dagen 'uit de losse pols' op zitting heeft zitten verklaren tijdens het verhoor door het Hof en dat dat op mij overtuigend overkwam. Zijn advocaat Mr. Janssen gaf maandag slechts een beknopte weergave van een veel uitgebreider stuk dat Jessy zelf had opgesteld als reactie op La Serpe, zo heb ik begrepen, en zal daar later uitgebreider op terugkomen. Vrijdag komt Jessy met aantoonbare onwaarheden/leugens als reactie op kroongetuige Fred Ros.

Één van de aantoonbare leugens van Fred Ros heb ik in mijn vorige verslag reeds aangehaald, echter ik hoorde dat Hendrik Jan Korterink daar een of andere onnavolgbare mening over schijnt te hebben, waar ik me nu nog van afvraag of Korterink, die ik doorgaans wel hoog heb zitten, nu geen haastig klusje heeft gemaakt van zijn begeleidende tekst die hij wel vaker bij mijn artikelen schrijft? En of hij het bijgeleverde document eigenlijk wel heeft bestudeerd? Ik zou zeggen: hoe duidelijk wil je het hebben? Wat voor onzin kun je daar dan nog over schrijven als je het document, met 6 a 7 keer de met veel overtuiging gebrachte leugen: 'ja. want ik weet nog zo goed dat Jessy mij de moord op Kees Houtman opbiechte omdat John van den Heuvel ook bij me op bezoek is geweest tegelijk met Jessy' net voorbij hebt zien komen?

Hoe kun je dan nog met droge ogen durven beweren 'dat dit mogelijk wel zo zal zijn ingebouwd door het OM in samenwerking met Ros om deze bewering juist geloofwaardiger te maken'?  'Want', en nu komt het: 'als Ros' -zoals de advocaten beweren volgens Korterink- 'alles van tevoren – samen met het Openbaar Ministerie – nou zo goed heeft uitgedokterd, waarom zou hij dan deze achteraf kennelijk te verifiëren vergissing hebben gemaakt?' 

Kijk, met alle respect hoor, maar hier gaat deze gedachtekronkel dus al mank, want het lag namelijk al vast in de kluisverklaringen (in de kluis) die Korterink notabene zelf later snel met een nietje in de rug in de winkel wilde gooien om snel wat centen te verdienen. Niet echt een goed idee in mijn ogen om dat voor de getuigenverhoren reeds te willen uitgeven en bovendien een duur grapje voor hem en de uitgever, vanwege een kortgeding dat vrijwel meteen werd aangespannen door het kantoor van Mr. Meijering en het OM, omdat je van te voren reeds kon zien aankomen dat geen enkele advocaat en/of officier van justitie door van te voren in de media gepubliceerde kluisverklaringen beïnvloedde getuigen op zitting zou willen hebben. Maar goed, die kluisverklaringen heeft Ros niet afgelegd met twee officieren van justitie die achter zijn rug meekijken over zijn schouders wat hij verklaart, maar juist bij de politie. En ze waren gewoon opgenomen op tape. Notabene weet Korterink dat omdat zijn boek heet, jawel: 'De Ros Tapes'...

Het achteraf aanpassen van een eerder afgelegde verklaring om het bewijs sluitend te kunnen krijgen zou sowieso een doodzonde zijn en tot niet-ontvankelijkheid kunnen leiden als het Hof zo'n grove veronacht-zaming van de rechten van verdachten zou constateren. En nu kun je veel dingen van dit zaaks-OM zeggen, maar er is één ding wat ik zeker weet: zowel het OM als de advocaten zijn bepaald niet op hun achterhoofd gevallen. Dus ik vraag me nu af wat de reden is om plotseling met zo'n tegendraadse gedachtenkronkel op de proppen te komen? Wellicht was Korterink het in de haast 'de Ros Tapes' te publiceren geheel ontgaan. Wellicht was of is de conclusie van Korterink dat Ros wel erg geloofwaardig is? Ik weet het niet, want ik heb zowel 'De Ros Tapes' als 'Moordmakelaar' niet gelezen. Dit terwijl ik er toch zelf reclame voor maak op mijn site en Korterink meestal om die reden meteen wel een exemplaar kado doet. In het laatste geval (nog) niet. Lezen is er dus ook om die reden nog niet van gekomen, dus ik kan me vergissen, maar mogelijk zou de conclusie van het boek niet kloppen als Korterink niet zou schrijven:

'Eigenlijk komt dat zijn geloofwaardigheid juist ten goede: het geeft aan dat er – anders dan de advocaten steeds roepen – juist niet zo’n hecht bouwwerk van leugens in elkaar is getimmerd.

En zelfs nog één stapje verdergaat met:

Als je nog één dimensie verder wil denken: het kan zelfs een opzetje zijn, een listige manoeuvre van het OM en Fred, om bewust zo’n vergissinkje in te brengen.

Maar dat geloof ik dan weer niet.'

Nou, dat laatste mag dan wel in de krant dat hij dat er nog bij zegt, maar voor mij is duidelijk dat Korterink nu niet bepaald snapt dat opzetjes en listige manoeuvres niet zo snel aan de orde kunnen zijn bij van te voren opgenomen verhoren. Of Ros het OM een rad voor ogen draait is weer wat anders. Echter in dit geval is maar één conclusie en dat is dat Ros zijn huiswerk op het moment van verklaren en ondanks bestuderen van het dossier niet goed heeft gedaan voor hij dit verklaarde en zijn verklaringen (op tape) de kluis in gingen...

By the way, nu we het over feiten hebben en eigenlijk ook speciaal bedoeld voor Hendrik Jan Korterink, maar overigens ook voor andere media, het is toch echt: Jessy Remmers, niet Jesse Remmers. Dit is mij ook pas duidelijk geworden sinds een van Remmers' advocaten mij op een gegeven moment namens Jessy vriendelijk verzocht zijn naam correct te schrijven. Jesse, zoals het jaren in de media werd geschreven is nl. zijn roepnaam Jessy zoals die fonetisch klinkt, maar dan zoals een CIE-er het vroeger foutief in de stukken is gaan schrijven, dus op z'n Engels geschreven. Dat Jessy verwarrend zou zijn, is geen argument om het fout te blijven schrijven, want verwarrend is het hele Passage-dossier, dus laten we  beginnen de feiten goed te weergeven.

Om nog maar meteen een aantoonbaar leugentje van La Serpe en Ros beide, waaruit blijkt dat Ros volgens Jessy een onmogelijke gelogen verklaring van La Serpe na zit te kakelen, hier een weergave van een door Jessy opgesteld stukje om dat aan te tonen:

Verhoor verdachte La Serpe dd 23.08.2007

Pagina 13


(klik voor groot)


Jessy: 'Wat La Serpe hier verklaart daar is niets van waar. Maar neem als hypothese aan dat hij mij in Spanje de sleutel heeft gegeven omdat die Ruger lag in de woning waar La Serpe in Nederland verbleef – de woning Herbergier 1 in Wilnis.

Eind februari 2006 is La Serpe met mij naar Spanje gegaan. Pas de 2de week in maart ben ik even naar Nederland teruggegaan en heb ik Ros pas weer gezien. (Dat blijkt allemaal uit stabiele feiten in het dossier.) Maar toen had Alex de Boer die Ruger al lang in zijn bezit! Die Ruger is ook altijd in zijn bezit gebleven totdat die op 11 april 2006 vanuit de Audi A4 aan Saro en Habes werd gegeven. Alex had die Ruger in die A4 gelegd.

La Serpe heeft wat in elkaar verzonnen aan de hand van wat er in de media heeft gestaan en wat hij geïnstrueerd heeft gekregen. Maar hij wist toen dus duidelijk niets van dat Alex het moordwapen (de Ruger) al had voordat La Serpe naar Spanje ging. Ik heb niet eerder bij deze duidelijke contradictie stil gestaan.

Dat van Alex is de waarheid, in ieder geval wat La Serpe beweert niet. En Alex wordt onder andere gesteund in zijn verklaring door anderen (zijn toenmalige vriendin en Menno Dik)

Ros gaat de leugen van La Serpe zitten ondersteunen terwijl dat dus aantoonbaar niet waar kan zijn. Wederom heeft hij ondanks dat hij het dossier tot zijn beschikking heeft, hierin niet goed zijn huiswerk gedaan.

Aantoonbare leugens van Ros waar het gaat om zeer belastende beschuldigingen aan mijn adres. Maar niet alle belastende beschuldigingen van Ros jegens mij kunnen aangetoond worden. Maar daarvan kan ook niet aangetoond worden dat ze waar zouden zijn. En dat is omdat ze niet waar zijn.'

Aldus Jessy Remmers...

Je denkt onwillekeurig toch even: nou morgen kijken of Korterink deze aantoonbare leugen ook probeert te downplayen... dan hoop ik wel dat hij dit keer de feiten eerst goed tot zich neemt.

Mrs. Nico Meijering en Christian Flokstra waren vervolgens langdurig bezig met Ros. Later meer over die laatste ondervraging van Fred Ros als kroongetuige. Vanaf de publieke tribune boven de rechtszaal waar de raadslieden naast hun cliënten zitten kun je jammer genoeg de lichaamstaal niet waarnemen, want het was een levendig verhoor met twee verbeten advocaten die Ros geen ruimte boden voor woord-spelletjes. Integendeel.

De advocaten van Soerel wilden weten of Ros binnenkort (mogelijk 3 of 4 augustus) wordt vrijgelaten. Of het OM dat heeft toegezegd zonder het Hof daarover in te lichten. Kennelijk weet Wil Thijssen van de Volkskrant, die ook nog wel eens Passage-zittingen 'wil' bijwonen, iets meer intussen:
Wordt vervolgd...

Vrijdag a.s. repliek en dupliek inzake verzoek opheffing voorlopige hechtenis Dino Soerel. Om 9:30 gaat Passage verder.

Vrijdag 8 juli 2016 - (bron: persvoorlichting Hof)
Zaken Soerel, Remmers en Ros
Ochtend
In elk geval:
- nader verhoor verdachten Remmers en Soerel
- aanvullende opmerkingen/reactie verzoek voorlopige hechtenis Soerel
Middag
In elk geval:
- verhoor verdachte Ros

Bondtehond