dinsdag 13 april 2010

'De waarheid kun je wellicht ook kopen, wat is daar mis mee?'

Het liquidatieproces kende enkele opzienbarende ontwikkelingen deze week. Allereerst was daar natuurlijk de te verwachten reactie van het Openbaar Ministerie op Peter La Serpe, die zich tegen hen keerde de afgelopen weken. Rechtbankvoorzitter Lauwaars opende de zitting met een grapje: Ik durf eigenlijk niets meer te zeggen aangezien 'De Pers' heeft geschreven dat mevrouw Betty Wind de echte baas is in het proces. Hierop werd gelachen. Officier van Justitie Betty Wind reageerde: 'Ik kan u zeggen dat ik dat heel anders zie.' Er werd nog wat na-gegniffeld op de tribune maar meteen hierop ging Wind door met de tekst van haar reactie. Volgens haar is La Serpe een uitermate scherpe en zeer negatieve koers gaan varen. Het woord ramkoers is niet overdreven. Dwaling, bedrog, misleiding en nu ook nog eens ontoelaatbare financiële toezeggingen, als salvo's vanuit de heup, gericht op de deal op grond waarvan hij is gaan verklaren. De enige die hij daarmee echter raakt is zichzelf. Het lijkt erop dat La Serpe werkelijk alles tracht in te brengen om de overeenkomst van tafel te krijgen.


Een opmerkelijk en onverwacht standpunt is dat La Serpe nu spreekt van een substantieel bedrag dat hem is toegezegd door Mr. De Haas, en zo dus als verweer voert dat hem een onrechtmatig hoge toezegging is gedaan voorafgaand aan de totstandkoming van de deal als tegenprestatie voor het afleggen van verklaringen. Eerder voerde La Serpe 'de financiële deal' met Mr. De Haas op om aannemelijk te maken dat het TGB-traject en de overeenkomst met het OM geen gescheiden trajecten waren.De stellingen in verbang met beroep op dwaling, bedrog en misleiding vanwege vermeende toezeggingen op het gebied van geboortebewijs, strafblad en veiligheid in het algemeen gaan niet op en van ontoelaatbare toezeggingen is absoluut geen sprake, aldus Mr. Betty Wind, die zo dus haar reactie inleidde.

Er volgde een nogal uitgebreidt betoog van meer dan een uur. Hierin sprak de officier van justitie punt voor punt de stellingen en beschuldigingen tegen die La Serpe had geuit op de vorige zitting. Resumerend kwam zij (samengevat) tot het volgende.

- Het sluiten van een deal en de organisatie van berschermingsmaatregelen voor een bedreigde getuige zijn twee volstrekt gescheiden processen.

- Er is geen sprake geweest van dwaling, misleiding of bedrog.

- Het borgen van de veiligheid van een getuige kost veel geld, zelfs heel veel geld. Het is in dit proces niet relevant, tenzij de getuige gouden bergen zijn beloofd waarmee je zou kunnen leven als de Pasja van Babylon. Dat is niet gebleken volgens Wind. Dat La Serpe overhoop ligt met TGB over de beschermingsmaatregelen is eerder een aanwijzing dat er (volgens La Serpe) eerder sprake is van een beperkte dan een overmatige financiële regeling van zijn veiligheid.

Tot slot, Wind: Het OM is van oordeel dat het hoofdstuk getuigenbescherming en de overigens niet bestaande verbinding hiervan met de deal, kan en moet worden afgesloten. Zij zijn van oordeel dat alle verzoeken dienen te worden afgewezen. De verdediging wordt hierdoor niet in belangen geschaad, nu het onderwerp niet van belang is voor enige door de rechtbank te nemen beslissing.

Lauwaars gaf nu Peter La Serpe en zijn raadsman het woord. La Serpe kwam, zoals hij het zelf noemde, met een samenraapsel van reacties op het OM.

- Eerst reageerde hij op het proces-verbaal van officier van justitie Mr. Sander de Haas. Hij was verrast, want hij is van mening dat er handjeklap is gedaan tussen hem en De Haas. Nadat La Serpe aanspraak wilde maken op de beloningen die uitgeloofd werden voor het oplossen van de liquidaties, had De Haas gezegd: Nee, we ontnemen niet. Dat wordt dus tegen elkaar weggestreept. Dus dit ligt al anders dan eerder is gezegd, dat er helemaal geen financiële vergoedingen zijn gegeven. La Serpe: Het gaat erom dat degene die het beste formuleert gelijk krijgt. Wat werkelijk gebeurde, we stonden op. Deal!, zei ik. Ja, zei De Haas, maar eerst moet het wel besproken worden met Van der Bel.

- Het genoemde 'forum' waar het OM over sprak.
La Serpe: Forum?! Ze noemt het 'geen forum'. Het liquidatieproces is logisch. Ik spreek hier toch, dus lijkt het mij logisch dat ik het hier ter sprake breng dan.

- La Serpe: Het is triest dat de officier zo slecht is ingelicht. Ik arceer steeds. Van elke pagina blijft er steeds een relevante regel staan, de rest is vulling.

- Het is mogelijk dat ik een lening krijg dat binnen een jaar terugbetaald moet worden tegen 5% of over 25 jaar renteloos betaald moet worden.
La Serpe weigerde hier verder op in te gaan omdat hij een 'belang heeft dat vele malen groter is' : Ik wil onderzoek omdat er gerotzooid is. Een civiele zaak is nu van groter belang.

- Het TGB wil van mij af. Ze willen me laten tekenen, zodat ze geen verantwoordelijkheid meer hoeven dragen. Als ik teken, kan ik gaan zwerfen. Dat staat er in juridische formuleringen dan. Het TGB staat op het punt mij te laten vallen, dat ik dan onveilig ben met mijn familie na het proces.

- Advocaat Mr. Jan Peter van Schaik tot slot: Plat gezegd, cliënt is er ingerommeld. Het OM heeft er verder niets mee te maken. Standpunt van cliënt blijft staan. De situatie ligt hier nu op tafel. Ik ben van mening dat er onderzoek moet worden gedaan. Alles wordt nu weggeschreven achter veiligheid. Cliënt heeft afstand gedaan van gedetineerderechten, maar cliënt zegt: Ik heb nooit gezegd, dan mag men mijn geheimhoudersgesprekken maar afluisteren. Er wordt gepersisteerd bij alle verzoeken. Ook wil cliënt dat de noodzaak van voorlopige hechtenis wordt heroverwogen.

Hierna kwam Mr. Nico Meijering met een betoog als reactie op het betoog van het OM door Mr. Betty Wind van 23 Maart. Daarin was het OM uitvoerig ingegaan op de onderzoekswensen die door of namens diverse verdachten zijn gedaan naar aanleiding van de verklaringen van La Serpe en het pleidooi van zijn raadsman uitgesproken op de zitting van 15 Maart j.l. De pleitnotitie van Mr. Meijering besloeg dit keer zo'n 66 pagina's. Ik beperk me dit keer tot de conclusie en enkele scherpe quotes, zoals kenmerkend zijn voor de raadsman, uit het nogal uit de kluiten gewassen betoog. Juist deze uitspraken maken dat de betogen van Mr. Meijering vaak aangenaam klinken, net even iets doordringender dan je doorgaans gewend bent in de rechtszaal. Het leverde de raadsman na afloop iig een stevig applaus op van familie en vrienden van de verdachten die zoals meestal op de publieke tribune zaten.

Cruciaal is natuurlijk dat de raadsman van Ali Akgün de onderste steen boven krijgt wat betreft hetgeen La Serpe aankaartte in zijn verklaringen. Dit is niet alleen van belang voor zijn cliënt Ali Akgün, maar voor alle verdachten. Het is al door verschillende media zelfs al 'de bom onder het liquidatieproces' genoemd. Mr. Meijering spreekt zelf niet gauw over 'bommen onder een proces', dat heeft hij al afgeleerd in de loop van zijn carrière, maar vind het vooral verpletterend te moeten bezien in hoeverre de procespartijen niet zijn geïnformeerd en in hoeverre er sprake is van een niet aflatend woordenspel ten einde ons om de hete brij heen te leiden.

Opmerkelijke quotes van Meijering:

- Daar viel wel even mijn bef van af !
- Er had vanaf het eerste moment juist sprake moeten zijn van volledige transparantie.
- Ze willen zo ontzettend graag die deal daar in Amsterdam.
- Aha, dat is de getuigebeschermingsregeling. Een kroongetuige maakt zich schuldig aan bankovervallen, drugshandel, en mogelijk afpersing en na verklaren daarover moet de staat er voor zorgen dat de kroongetuige niet terugvalt. Met andere woorden dat hij genoeg krijgt voor een zorgeloos leventje.
- Wat dat betreft is de beer allang los.
- Het OM kan het allemaal wel zo begrijpelijk vinden dat je een financiële toekomst hebt, maar dat wil nog niet zeggen dat de wetgever dat ook zo vindt.
- Je geeft geld en noemt het een veiligheidsregeling.
- Voor de draad ermee !!
- Hij komt los en krijgt een paar ton voor de onderneming wordt opgestart.
- Hij krijgt geld teneinde zij eigen veiligheid te regelen.
- Het lijkt erop dat het gaat om een bedrag dat sowieso gemaakt moet worden om de veiligheid van de getuige te garanderen.
- Voorzitter, hier worden we alvast voorbereidt op dat wat wij u ongetwijfeld gaan vragen. Kom nou maar es op met die bedragen.
- Daar vliegen wij niet in.
- Die integriteit is in het geding en dient derhalve onderzocht te worden.
- Het mag, zolang het bij de wet niet verboden is. Alles wat bij wet niet is verboden, is dus toegestaan.
- We houden ons niet bezig met vergunningen voor patatkramen.
- We houden ons bezig met een OM dat zich bezighoudt met een getuige waardoor levenslang geëist kan worden.

Conclusie Mr. Meijering: Op grond van het voorgaande en hetgeen op 15 Maart jl. bekend is geworden, kan gesteld worden dat er een overvloedige hoeveelheid redenen is om de verzoeken tot onderzoek toe te wijzen. Zonder dergelijk onderzoek kan onmogelijk tot de vereiste toetsing van de rechtmatigheid van de deal worden gekomen.

Tot slot wees Mr. Meijering op een artikel uit De Telegraaf waarin Mr. Bart Nieuwenhuizen, de hoogste baas van het landelijk parket, enkele uitspraken heeft gedaan, oa deze: 'De waarheid kun je wellicht ook kopen, wat is daar mis mee?' Het landelijk parket overweegt nieuwe wegen: Moeten we kroongetuigen niet geld geven, zodat ze een nieuw leven op kunnen bouwen? Mogen we dat doen, mensen zelf voor hun veiligheid laten zorgen? Zo ja, dan moeten we aan de rechter precies melden hoe de deal in elkaar zit, met strafkorting en bijvoorbeeld een som geld. Dan kan die daar over oordelen. Advocaten zullen het verwijt maken dat wij een getuige hebben gekocht.

Meijering: Maar, 'de waarheid kun je wellicht ook kopen, wat is daar mis mee ?'

De verdediging kan dan het OM nog eens uitleggen wat daar mis mee is: Het is nl bij wet verboden !

Dank u.

(er klonk applaus op de tribune)

Lauwaars sloot de zitting nadat de andere raadslieden zich hadden aangesloten bij de verzoeken van Mr. Nico Meijering.
Donderdagochtend 09:30 verder.

Door Bondtehond