maandag 31 januari 2011

'De rechtbank wijst inzage in de dossiers Bethlehem en Kaale om die reden af'

Het openbaar ministerie reageerde vandaag op de verzoeken van de verdediging om de dossiers Bethlehem en Kaale toe te voegen aan het liquidatieproces 'Passage'. Rechtbankvoorzitter Frits Lauwaars gaf het woord aan het OM na eerst op te merken dat het OM in een eerder stadium had gezegd dat de dossiers wellicht nog gevoegd zouden worden. Officier van justitie Betty Wind viel daarom maar met de deur in huis en kwam meteen met de conclusie. De voeging van beide dossiers dienen volgens het OM te worden afgewezen.


Betty Wind: We zijn van mening dat de dossiers niet verstrekt moeten worden. Dit is meteen de conclusie. We hechtten er waarde aan gedegen reactie te geven. Daarom hebben we voorbereidingstijd gevraagd. We stellen het op prijs dat we die gekregen hebben. Mr. Janssen heeft gewezen op de belangen waarom de dossiers toegevoegd dienen te worden. Hoewel we de lijn volgen, zullen we komen tot een ander inzicht.

De officier van justitie wees vervolgens op allerlei jurisprudentie. Er kan volgens Wind uit worden gedestilleerd dat er uit kan worden geconcludeerd dat stukken niet dienen te worden toegevoegd.

Betty Wind (samengevat): Men wil de betrouwbaarheid van La Serpe onderzoeken. Het dossier is echter niet ingebracht in Passage. De toetsing die de verdediging wil doen, kan niet los worden gezien van de verklaringen van getuigen F1 + F3 en Remmers. Hoe dhr. Remmers dat dan weet, blijft een raadsel. De verdediging wil doen geloven dat de verklaringen van Remmers en F1 + F3 eenduidig zijn, echter wanneer Remmers het vuur na aan de schenen wordt gebracht, weigert hij licht te geven in de zaak. Remmers beroept zich op zijn zwijgrecht. Namen wil hij niet noemen. De stelling van de verdediging, La Serpe verklaard wisselend, treft geen doel naar ons inzicht. Primair verzoeken wij: Het verzoek moet worden afgewezen. Subsidiair: Als de rechtbank beslist het dossier toch in te voegen, dienen eerst de verklaringen van F1 + F3 afgelegd te zijn en niet eerst te worden voorzien van onderzoeksresultaten.

Lauwaars: De stelling: 'Als La Serpe betrokken zou zijn bij Bethlehem zou de deal niet gesloten zijn', handhaaft u deze stelling?
OvJ Wind: De stelling is dat er geen aanwijzing is dat La Serpe betrokken is bij het dossier Bethlehem.
Lauwaars: Ok, uw stelling is geen betrokkenheid bij Bethlehem. En Kaale?
OvJ Wind: Ook niet.
Lauwaars: Ok.
OvJ Wind: Ons principiële inzicht is dat ook dossier Kaale niet dient te worden toegevoegd.
Lauwaars: Hoe kan uw inzicht principieel zijn als we een belangenafweging moeten laten plaatsvinden?
OvJ Wind: We begrijpen dat er een belangenafweging dient plaats te vinden, maar we zijn van mening dat deze niet in het voordeel van de verdediging uit moet vallen.
Lauwaars: U heeft een belang. De verdediging heeft een belang. Wij moeten dat wegen. U zegt: De getuigen kunnen beïnvloed worden. Bovendien zou het kunnen zijn dat er details bekend zouden worden waardoor de getuigen beïnvloed kunnen worden.

OvJ Michiel van IJzendoorn: Het lopende onderzoek zou kunnen worden geschaadt. Deeltjes van het onderzoek openbaren, zou kunnen betekenen dat gegevens die getuigen kunnen openbaren, buiten Remmers en F1 + F3, dat dat het onderzoek zou kunnen schaden. Los daarvan heeft dhr. Remmers zich steeds beroepen op zijn zwijgrecht. Al die aspecten spelen een rol in toevoegen van het dossier Bethlehem aan Passage. Dit zou het onderzoek ernstig kunnen belemmeren. Dit belang is veel groter dan het belang van de verdachte en de verdediging. Verstrekking van de dossierstukken zou kunnen betekenen dat we straks F2 en F4 en F21 , F22 en F23 etc. zouden kunnen krijgen. De controle op het waarheidsgehalte zou in geval van verstrekking van stukken minder zijn. In dat kader willen we niet dat de stukken worden gevoegd.

Rechter: In hoeverre vind er nog concrete opsporing plaats in dit dossier?
OvJ Wind: As we speak: Nu niet. Echter, levensdelicten liggen nooit helemaal stil. U kunt zich voorstellen dat de verklaring van Remmers wel onderzoek heeft doen plaatsvinden, maar op dit moment niet.
Rechter: Hoe rijmt u dat met: 'Er is geen concreet punt dat er op dit moment aan de zaak gewerkt wordt'?
OvJ Wind: Ook als er punten zijn in de verklaring van Remmers die kloppen, wil dat nog niet zeggen dat La Serpe daarmee een dader is.
Rechter: Nee, nee...

Mrs. Nico Meijering en Sander Janssen hielden vervolgens ieder een betoog als reactie op het OM. Een verslag daarvan op:
 
'Bondtehond bij het Liquidatieproces'

Rechtbankvoorzitter Lauwaars deed na langdurig beraad aan het einde van de middag uitspraak.

Lauwaars: De rechtbank heeft fors geraadkamerd, kan ik wel zeggen. Het volgende is daar uit gekomen.
Het rechtens te respecteren belang van de verdediging bij inzage in de dossiers Bethlehem en Kaale is er met name in gelegen de betrokkenheid van La Serpe bij de moord op Bethlehem en de aanslag op Kaale vast te stellen. Het openbaar ministerie heeft desgevraagd herhaaldelijk en met nadruk verklaard dat de onderzoeksdossiers op dit moment geen aanwijzingen bevatten dat La Serpe bij de moord op Bethlehem en de aanslag op Kaale is betrokken. De rechtbank ziet geen reden om te twijfelen aan deze stelling van het openbaar ministerie. Om die redenen kan bij de huidige stand van zaken inzage in de onderzoeksdossiers niet bijdragen aan de onderbouwing van de stelling van Remmers en aan de onderbouwing van de stelling dat La Serpe bij genoemde delicten betrokken is geweest.

Voor zover hiernaast nog enig verdedigingsbelang resteert, weegt dit naar oordeel van de rechtbank niet op tegen het opsporingsbelang. De rechtbank wijst inzage in de dossiers om die reden af. De rechtbank gaat er vanuit dat het openbaar ministerie, voor zover nadere verklaring of andere gegevens hiertoe aanleiding geven, actief onderzoek zal doen plegen naar betrokkenheid van La Serpe en daarbij betreffende dossiers steeds zal doen betrekken. Mochten uit dit nader onderzoek alsnog nadere aanwijzingen voor betrokkenheid van La Serpe voortvloeien dan dient het openbaar ministerie de rechtbank en de verdediging hiervan onverwijld in kennis te stellen. Dat was de beslissing van de rechtbank.

Op 10 Maart is de eerstvolgende zitting, de tweede regiezitting in de zaak Soerel. Een zitting voor alle verdachten, een tweede ronde ter bespreking van de resultaten in de ondervraging over de F-getuigen is op 15 Maart.

Bondtehond