maandag 25 oktober 2010

Dino Soerel: “John van den Heuvel doet waarheid ernstig geweld aan”

Dino Soerel heeft vanmorgen via zijn advocaten middels het volgende persbericht laten weten dat hij zich ernstig benadeeld voelt in zijn procespositie in het Passage-proces. Dit naar aanleiding van de ontkenning door misdaadverslaggever John van den Heuvel van De Telegraaf dat hij Dino Soerel via zijn toenmalige raadsman getipt zou hebben voor een mogelijk op handen zijnde arrestatie. Soerel geeft aan dit ten zeerste te betreuren.


-----------------------------Persbericht -----------------------------------

In het Passage proces heeft Soerel ter zitting van 19 oktober jl. n.a.v. vragen van de rechtbank kenbaar gemaakt dat de aanleiding voor het feit dat hij eind 2006 is ‘weggebleven’ niets met Passage van doen heeft gehad. De aanleiding was immers dat de journalist John van den Heuvel Soerel via zijn toenmalige advocaat had laten weten over serieuze informatie te beschikken dat Soerel zou worden aangehouden in verband met enkele ‘oude drugszaken’, en dat (mede) daarom Van den Heuvel Soerel wilde interviewen.

In een reactie¹ heeft Van den Heuvel kenbaar gemaakt dat “áls het al zo zou zijn geweest” dat hem vooraf dergelijke informatie zou hebben bereikt, hij “dat natuurlijk nooit” zou hebben doorgeven.

Soerel laat weten dat Van den Heuvel met deze reactie “de waarheid ernstig geweld aan doet”. Soerel betreurt dat ten zeerste aangezien daarmee zijn procespositie benadeeld wordt. Niet alleen in het Passage-proces, maar ook in het kader van reeds jaren in publicaties van Van den Heuvel aangehaalde verdachtmakingen dat Soerel over “corrupte contacten bij de Amsterdamse politie” zou beschikken. Zo liet Van den Heuvel deze vermeende corrupte contacten nog terugkomen in zijn artikel in De Telegraaf van 19 november 2006² dat verscheen na de weigering van Soerel om het gevraagde interview te geven. In dat artikel schrijft Van den Heuvel dat Soerel i.v.m. vervolging voor een oude heroïnezaak “getipt (werd) over zijn op handen zijnde arrestatie en (op) de vlucht (..) sloeg”.

Soerel werd inderdaad (via zijn toenmalige raadsman ) getipt door Van den Heuvel. (Mr. Bram Moszkowicz - Red.)

***
Meijering Van Kleef Ficq & Van der Werf Advocaten
Amsterdam, 25 oktober 2010

¹
#  o.m. Telegraaf-TV d.d. 19 oktober jl.
²#  “De ‘STILLE VENNOTEN’ van Holleeder”.
Zie o.m. in dat artikel: Van Dino S. is bekend dat hij jarenlang over uitstekende corrupte contacten bij de Amsterdamse politie beschikte. Vermoedelijk nam hij de 'platte' dienders over van zijn vriend Jan Femer, die in 2000 op de Haarlemmerdijk werd geliquideerd. Toen duidelijk werd dat het Holleeder-onderzoek onvoldoende bewijs tegen Dino S. opleverde, gooide justitie het over een andere boeg. Alle andere zaken waarmee S. in het verleden in verband werd gebracht, zijn opnieuw onderzocht.

Het spitwerk had succes. Volgens het openbaar ministerie kan S. worden vervolgd vanwege zijn betrokkenheid bij de smokkel van ruim tachtig kilo heroine naar Engeland. Dat het transport al een paar jaar geleden plaatsvond, maakt voor justitie niets uit. Als S. schuldig wordt bevonden, verdwijnt hij minstens acht jaar achter de tralies.

Maar voorlopig zijn de 'stille vennoten' van Holleeder nog op vrije voeten. Dino werd getipt over zijn ophanden zijnde arrestatie en sloeg op de vlucht. Vermoedelijk verblijft hij in het buitenland.
---------------------------------------------------------------------------------


Aldus het persbericht van heden ochtend.

Bondtehond

vrijdag 22 oktober 2010

'De rol van Holleeder ga ik niet op in'

De advocaten in het liquidatieproces zagen de bui al hangen voor hun cliënten toen bleek dat het openbaar ministerie Dino Soerel na zijn arrestatie wilde toevoegen aan dit toch al langdurige onderwereldproces. Hoeveel vertraging zou het ditmaal opleveren? Zeven maanden in ieder geval, naar het zich nu laat aanzien. En dit terwijl de verdachten al meer dan drie en een half jaar in voorlopige hechtenis zitten. Hoeveel langer kan dit nog gaan duren? Het uitstel van zeven maanden voor Soerel en verdediging om zijn zaak voor te bereiden, roept in ieder geval steeds meer vragen op. Op een terechte vraag van Mr. Jan Hein Kuijpers wilde het OM geen antwoord geven, nl op de vraag: 'Zit er wellicht een mogelijkheid in dat ook Dhr. Holleeder en ook Dhr. Rommy op een later tijdstip aan het proces worden toegevoegd?'


Met andere woorden, wat heeft het OM nog meer voor "verrassingen" in petto?
OvJ Michiel van IJzendoorn: De rol van Holleeder ga ik niet op in.
Mr. Jan Hein Kuijpers: Het gaat niet om de rol van Dhr. Holleeder, maar mocht deze later ook nog worden toegevoegd, voorzie ik nog meer enorme vertragingen. De vraag is of er een patroon in zit om het proces zo lang mogelijk te laten duren?
OvJ IJzendoorn: Ik ga er niet op in.
Lauwaars: Het zij zo.

Mr. Jan Hein Kuijpers had afgelopen maandag reeds een verzoek, primair tot opheffing voorlopige hechtenis/(eventueel schorsing om het procesverloop te garanderen) en subsidiair afsplitising van de '93-zaken ('Tanta' - De Barbecuemoorden), voor cliënt Moppie Rasnabe ingediend, en voorspelde buiten de rechtszaal al dat er meerdere verzoeken zouden volgen. Hij kreeg gelijk.

Mr. Sander Janssen, de raadsman van Jesse Remmers, kwam vanmorgen evenals Mr. Jan Hein Kuijpers met het verzoek enkele zaken uit 1993 (Tanta, Opa en Cobra) de af te splitsen van Passage. De voorlopige hechtenis van Jesse Remmers is mede gebaseerd op deze oudere feiten. De redelijke termijn zou voor deze zaken dus al veel eerder dan 12 februari 2007, het moment waarop Jesse Remmers is gearresteerd in Marokko, zijn aangevangen.


(samenvatting)

Mr. Sander Janssen: Vast staat, dat Jesse Remmers al in 1994 heeft vastgezeten in de zaak Opa. Vast staat ook, dat hij reeds op 2 juni 1994 als verdachte is gehoord in de zaak Cobra. Of en in hoeverre hij toen eveneens op de hoogte is gebracht van de verdenkingen jegens hem in het onderzoek Tanta, was op deze korte termijn niet met zekerheid te achterhalen, maar duidelijk is wel dat met het verhoor in de zaak Cobra de redelijke termijn in die laatste zaak in ieder geval op 2 juni 1994 is aangevangen.

Naar het oordeel van de verdediging dient op grond van het tijdsverloop sinds de aanhouding van de heer Remmers reeds gesteld te worden dat er sprake is van een aanzienlijke overschrijding van de redelijke termijn, een overschrijding welke niet uitsluitend verklaard kan worden op grond van de complexiteit van de zaak.

Nu de verklaringen van de kroongetuige La Serpe in ieder geval in de 1993-zaken ook nauwelijks enige rol van betekenis spelen, nu voor de beoordeling van die zaken de positie van de heer La Serpe als kroongetuige eveneens van aanzienlijk minder groot belang is dan in de latere zaken, nu de redelijke termijn in die zaken op een ongekende wijze wordt geschonden, en nu de heer Remmers onder andere op grond van die zaken al vanaf diens aanhouding in februari 2007 in voorlopige hechtenis verblijft, verzoekt de verdediging Uw Rechtbank in lijn met het verzoek van de advocaat van de medeverdachte Rasnabe deze oude 1993-zaken af te splitsen van de grotere zaak Passage en deze inhoudelijk te gaan afdoen.

De verdediging merkt daar met het oog op de efficiency nog over op, dat door middel van afsplitsing van deze zaken het mogelijk wordt de zittingstijd die voor het onderzoek in deze zaak gereserveerd was en welke zich het naar laat aanzien als gevolg van de verwikkelingen rond Soerel 7 maanden lang ongebruikt lijkt te blijven, alsnog op een efficiënte wijze kan worden aangewend om de oude zaken af te handelen.

Mr. Janssen wees op verschillende jurisprudentie. Volgens de raadsman is er in de oudere zaken sprake van een zodanig omvangrijke overschrijding van de redelijke termijn, dat compensatie daarvoor niet langer kan worden uitgesteld tot een door de Rechtbank te bepalen straf. De raadsman verzoekt dan ook een verdere schending van art. 6 EVRM te voorkomen c.q. de voortdurende schending van art. 6 EVRM (deels) te beëindigen en de voorlopige hechtenis voor zo ver deze is gebaseerd op die oude '93-feiten op te heffen.

Duidelijk is dat Jesse Remmers en zijn verdediging bijzonder ongelukkig zijn met de verdere vertraging. Ze zijn van oordeel dat ook in de recentere zaken sprake is van een schending van de redelijke termijn, welke als gevolg van de beslissing Soerel toe te voegen alleen maar in ernst zal toenemen. Wat de recentere feiten betreft, verzocht de verdediging met het oog op de door de Rechtbank in de zaak Soerel genomen beslissing en de daarbij gegeven motivering niet om afsplitsing.

Lees hier de volledige pleitnota.


Het OM reageerde op de verzoeken. (samenvatting)
Volgens OvJ Michiel van IJzendoorn is er geen sprake van overschrijding van de redelijke termijn. Er is nauwelijks een complexere zaak dan deze voorgelegd in de Nederlandse strafrechtpleging. En je zult maar van doen hebben met een verdachte die er tot nu toe het zwijgen toe doet. Op niets heeft de verdachte willen antwoorden. Er is door de verdachte geen bijdrage geleverd om het proces te bespoedigen. Er zijn vele gerechtvaardigde, dan wel ongerechtvaardigde onderzoekswensen geweest. Dit heeft op z'n minst vertragende invloed gehad op de voortgang van het proces. Het gaat om moorden, buitegewoon ernstige feiten. Het OM is van mening dat er geen sprake is van overschrijding van de redelijke termijn. Mr. Sander Janssen merkte op dat door de perikelen van La Serpe met de dienst getuigenbescherming over diens veiligheid ook sprake is van extra vertraging die is onstaan, maar het is wat kort door de bocht om dat nu op het bordje van het zaaks-openbaar ministerie te schuiven. De problemen van La Serpe met het TGB heeft bepaald geen invloed gehad op het tijdsverloop van de zaak van Dhr Remmers. Derhalve verzoekt het OM de verzoeken af te wijzen, aldus Mr. Michiel IJzendoorn.

De uitspraak op de verzoeken is op Donderdag 4 November.

De advocaat van Pinny Song, Mr. Rob Meerman deed vanmiddag ook een verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis van zijn cliënte. Zij zit reeds 3,5 jaar in voorarrest in HvB Nieuwegein. De zaak van Pinny Song is reeds inhoudelijk behandeld en er hoeven geen onderzoeken meer te worden gedaan. De raadsman is van mening dat de zaak van Pinny Song geen samenhang heeft met de zaken van Remmers en Rasnabe, die worden verdacht van meerdere liquidaties. Daarom verzoekt ook Mr. Meerman de zaak af te splitsen en de voorlopige hechtenis van zijn cliënte op te heffen.

Ook op dit verzoek volgt Donderdag 4 november uitspraak.

Er was sprake van een brief van het Landelijk Parket aan Peter La Serpe.
OvJ Betty Wind: Wij denken dat de brief zeer duidelijk is. Er is ons ter ore gekomen dat er gesprekken zijn met La Serpe over eventuele verdere samenwerking met La serpe. Deze gesprekken zijn vooralsnog positief. We hopen dat dit wat koude uit de lucht neemt en dat dit een voorbode is op het goed communiceren.
Mr. Jan Peter van Schaik: Ik heb behoefte dit met cliënt te bespreken.

Mr. Sander Janssen verzocht een kopie te ontvangen van de brief omdat de verdediging graag inzage heeft in wat hen te wachten staat ivm toekomstige samenwerking tussen Peter La Serpe en het TGB en/of OM. Volgens OvJ Betty Wind is het zo dat niet alle correspondentie toegevoegd wordt aan het Passage-dossier en dat deze brief ook zo'n brief is. Er staat ook 'Vertrouwelijk' op, aldus Wind.

's Morgens had ik andere verplichtingen, waardoor ik helaas het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis van Ali Akgün door raadsman Mr. Nico Meijering mistte. Gelukkig was Crimesite hoofdredacteur Wim van de Pol wel ter plekke en kon het volgende verslag optekenen: Nachtclub hoofdrol in moordzaak

Bondtehond

dinsdag 19 oktober 2010

'Ik ben totaal niet bang voor dit proces. Ik zeg, kom maar op'

Dino Soerel verscheen vanmorgen voor het eerst in de rechtszaal in verband met zijn toevoeging in het grote liquidatieproces 'Passage'. Mrs. Benedicte Ficq en Leon van Kleef stonden hem bij en zouden de rechtbank vandaag laten weten hoe lang de verdediging, en ook Soerel zelf, denken nodig te hebben de verdediging goed voor te kunnen bereiden. Echter, allereerst had Mr. Ficq enkele vragen aan het OM, oa over een mededeling die op de dagvaarding van Soerel staat. Deze mededeling houdt de vraag nl open of er later nog meer strafbare feiten zouden kunnen worden toegevoegd aan het Passage-dossier van Soerel. Volgens het OM zouden de belangen van Soerel niet geschaadt worden door de late dagvaarding omdat er eerder sprake was van vier liquidaties en op de laatste dagvaarding nog maar van twee.


De verdediging is er erg benieuwd naar of het hier bij blijft of dat er niet in de loop van het proces nog meer zaken op het bord van Soerel geschoven gaan worden.Volgens Officier van Justitie Betty Wind was het om redenen van efficiëntie dat er nu voor is gekozen alleen dossiers Houtman en Van der Bijl in te passen omdat die goed verdedigbaar zouden zijn voor de verdediging en is het niet de bedoeling om 'op een andere manier feiten het proces binnen te fietsen'.

Mr.Ficq: En toch wringt het. Met deze mededeling op de dagvaarding lijkt het erop dat het OM straks nog met meer dossiers gaat komen. Je kunt het als rechtbank toch niet accepteren dat later nog dossiers als Neef I en Neef II etc. worden gedeponeerd bij client en men er een soort Passage II van gaat construeren?
Mr.Van Kleef vervolgens: Kennelijk is het zo dat Neef I, Neef II en Perrugia achter de hand gehouden worden. Dat de officier zegt, dat zien we later wel, stemt mij niet tevreden.
Rechtbankvoorzitter Lauwaars: Ik begrijp wel dat de verdediging hier vragen over heeft. Kan het zo zijn dat er later nog dossiers op het bordje van de verdediging geschoven wordt?
OvJ Betty Wind: Het lijkt erop of de verdediging nu vraagt om meer op het bordje van client te leggen, dat is niet geheel gebruikelijk.
Lauwaars: Nou het is eerder dat men een toezegging wil dat het niet later komt, om het uit te sluiten, zeg maar.

OvJ Betty Wind: We hebben de keuze voor deze zaken gemaakt omdat we denken dat het een keuze is dat er van de verdediging verwacht mag worden dat de verdediging dit mee kan nemen in het lopende proces. Nogmaals het is ook een reden van efficiëntie. We denken dat hier goed te verdedigen is. Ik wil eigenlijk volstaan met Soerel dat hij niet de enige is met die mededeling op zijn dagvaarding. Bij Jesse Remmers en Ali Akgün is dit ook het geval. Het OM hoeft niet uit te leggen waarom ervoor is gekozen deze feiten op de dagvaarding te zetten en andere niet. We kunnen niet garanderen dat er later geen andere feiten bijkomen. Daar is die mededeling voor bedoeld.
Mr. Ficq: Het wordt nu zo ingekleurd dat Soerel later mischien nog meer zaken op z'n bordje gelegd krijgt.Ik zou graag willen dat de rechbank gaat beraden en een beslissing neemt.
Lauwaars: Wat moet ik dan beslissen? Wat wilt u?
Mr. Ficq: Een beslissing over de vraag in hoeverre vervolging voor andere Passage-zaken pertinent niet tijdens de behandeling van Houtman en Van der Bijl aan de orde komt.
OvJ Betty Wind: We kunnen er schimmig over doen, maar het gaat om zodanig ernstige feiten, daar gaan we toch niet over zeggen, kom, in de toekomst laten we dat maar zitten. Het gaat niet om winkeldiefstallen.
Lauwaars: U kunt toch wel toezeggen dat niet tijdens de behandeling van Houtman en Van der Bijl er ineens andere zaken bijkomen?
OvJ Betty Wind: Die toezegging wil ik wel doen. We willen het tijdens de behandeling van deze zaken houden bij de zaken die er nu liggen.

De verdediging kreeg vervolgens gelegenheid toe te lichten hoe lang zij nodig denkt te hebben om het Passage-dossier afdoende te bestuderen en de verdediging van Dino Soerel goed voor te kunnen bereiden.

Mr. Bénédicte Ficq: Cliënt zal zometeen zelf aangeven wat zijn mogelijkheden zijn om zijn dossier voor te bereiden, dan wel te bestuderen. Hij zit nog in Landelijke Afzonderingen. Cliënt zal iets zeggen over de spanwijdte. Hij zal iets zeggen over het lezen. Wij zijn raadslieden en zijn het gewend dossiers te lezen. Hij is dat echter niet. Je moet ook de ruimte nemen het enigzins door te nemen en te laten bezinken. Cliënt heeft ook nog de andere strafzaak 'Zuil'. Waar de verdediging toe bereid is, is om na een periode van zeg maar drie maanden nog eens bij elkaar te komen: Welke getuigen wilt u horen? Hoe formeel gaat u zich opstellen? Er zijn legio voorbeelden te noemen. Dat zouden we kunnen bespreken op die terugkomdag, laat ik het zo maar noemen. Dan kunnen we daar wat meer over zeggen. Het kan dan vrij geruisloos overgaan tot de orde van het Passage-proces.

De raadsvrouw ging door met haar pleitnota, echter Lauwaars viel haar in de rede op het moment dat Mr. Ficq een brief van kantoorgenoot Mr. Nico Meijering voorlas welke onderdeel uitmaakte van haar pleitnota.
Lauwaars: Wilt u al die meningen van Meijering achterwege laten? Ik voorzie dat u komt met het uiteindelijke verzoek, de 10 maanden blijft overeind.
Van deze ietwat brute onderbreking was Mr. Ficq niet gediend en schoot de raadsvrouw duidelijk in het verkeerde keelgat.
Mr. Ficq: Mijnheer de voorzitter, u onderbreekt mij in mijn pleitnota om vervolgens door te denderen naar de eindpagina en de conclusie voor te lezen. Dit vind ik vrij onbehoorlijk! Kennelijk bent u niet geïntresseerd in mijn pleidooien.

(Na wat over en weer bekvechten besloot de voorzitter dat het eerst maar eens tijd was voor een kopje koffie om de gemoederen enigzins te laten bedaren. Na deze korte pauze konden de voorzitter en de raadsvrouw weer enigzins door een deur. Beiden hadden wat water bij de wijn gedaan. Mr. Ficq merkte tot slot nog wel op zich onheus bejegend te voelen door de voorzitter.)

Lauwaars na de pauze: U wordt rustig aangehoord.
Mr. Ficq: Ik hoop dat er nu geluisterd wordt. Ik heb er een aantal passages uitgelaten.

Ficq kwam op het punt van de gevonden USB-sticks in een pot Completa-koffiemelkpoeder. In de brief van Mr. Nico Meijering staat o.a. dat de USB-stick slechts een splinter, een fractie, van het totale dossier bevat. En zeker lang niet alle verklaringen van La Serpe.

Mr. Ficq: De conclusie is dat de kennis van het dossier door kantoorgenoten 10 á 15% tijdswinst zullen opleveren. U zegt dat we erbij blijven dat we 10 maanden denken nodig te hebben. Dat klopt. We zeggen dat we over drie maanden terug willen komen om te kunnen bepalen hoe lang we precies nodig hebben.
Het belangrijkste deel moet echter nog komen. Cliënt wil dat voorlezen.

De stem van Dino Soerel klonk duidelijk over de speakers.
(samenvatting)
Dino Soerel: Ik wil u allereerst mededelen waarom ik ben weggebleven. Dat was omdat mevrouw Wind me had gezegd dat het een regiezitting zou zijn. Ik kreeg een laptop met het dossier en een wachtwoord. Dat was 18 uur voor de zitting waarop onderzoekswensen kenbaar moesten worden gemaakt. Onmogelijk dus.

En dat ik ben weggebleven, had te maken met 'Zuil', niets met Passage. John van den Heuvel wilde in 2006 een artikel schrijven. Hij had gehoord dat ik zou worden aangehouden en wilde me graag spreken over enkele oude drugszaken.

De USB-stick bevatte 2100 pagina's, dat is wat mijn verbalisant mij mededeelde. Dat zijn 5 ordners van ongeveer 400 pagina's, niet meer. Het totale dossier is meer dan 500 ordners, hoorde ik.

Wat ik wil. Ik ga al mijn tijd en energie in Passage steken met mevrouw Ficq. Ik ben totaal niet bang voor dit proces. Ik zeg, kom maar op. Ik ben er klaar voor om eraan te beginnen. Ik heb niets te verbergen. Wat ik wil, is een eerlijke behandeling door het OM. En ik wil ook een papieren dossier.

Nogmaals, ik ben niet bang voor dit proces. Het gaat inderdaad niet om winkeldiefstalletjes, dat is waar, maar ik ben onschuldig.

Lauwaars: De vraag is, gaat u verklaren? Of gaat u zich beroepen op uw zwijgrecht?
Soerel: Ik ga verklaren. Ik beroep mij niet op mijn zwijgrecht. U moet niet geloven wat er allemaal in de media staat.
Lauwaars: Nee, dat doe ik zeker niet, ha ha ha...
Soerel: Ik vind mijn inbreng net zo belangrijk als dat van mijn raadslieden. Ik ga mij in ieder geval inlezen. Maar ik heb wel mijn tijd nodig.

Ficq nam het van hier over.
Mr. Ficq: Op een terugkomdag kan ik beter bepalen hoeveel tijd ik nodig kan hebben. U moet toch begrijpen dat ik mijn cliënt moet laten inlezen en voorbereiden.
Lauwaars: Jawel.
Mr. Ficq: Er hangt nu wel een wolk van irritatie boven het verzoek.
Lauwaars: Even over de irritatie. Die was er, laat ik daar eerlijk in zijn. Dat heeft mede te maken met het feit dat Dhr. Meijering zei dat u alles samen doet op uw kantoor.
Mr. Ficq: Als u de pers gebruikt om u te laten informeren....?
Lauwaars: Nee, nee, dat doe ik ook niet, maar als u een aantal malen zegt dat u alles met z'n vieren doet op uw kantoor......
Mr. Ficq: Als ik in de pers zeg dat we veel samenwerken, zeg ik niet dat we elkaar dossiers kennen.
Lauwaars: Nee, nee, dat zeg ik ook niet.
Rechter: Hoe ziet u dat dan? U zegt ik kom over drie maanden terug, maar u wilt toch die tien maanden in stand houden?
Mr. Ficq: Ja. Ik vind dat wel een intressante vraag, want ik heb dit meermaals besproken nu. De relaas PV's wil ik niet blind op varen, omdat ik van Nico hoorde dat je daar niet blind op kan varen omdat ze soms niet kloppen. Het gaat om twee moorden. U zult toch met me eens zijn dat dit een goede voorbereding vereist. Ik kan niet instemmen met het niet-lezen van het hele dossier.
Rechter: Dat is dan het antwoord op mijn vraag. Ik vraag mij wel af waar die 7 maanden in gaan zitten? U heeft drie maanden nodig zegt u.
Mr. Ficq: U gaat ervan uit dat de verdediging na die drie maanden een totaalbeeld kan geven en de beoordeling klaar heeft of wij genoeg hebben aan tien maanden.

Lauwaars: Ik vraag een reactie aan het OM.
(samenvatting)
Officier van justitie Michiel IJzendoorn: Wat het OM betreft, laat dat volkomen duidelijk zijn, dat mijnheer Soerel recht heeft op een eerlijk proces. Ook dat hij een eerlijke voorbereidingstijd heeft. Wat we wel willen, is dat we willen weten wat een redelijke voorbereidingstijd is. Mevrouw Ficq moet toch de agendapunten kennen. Zij trad op in de zaak Akgün, en heeft gesproken over Perrugia en Agenda. Mevrouw Houtman is verhoord in bijzijn van raadslieden. Mevrouw Ficq discussiëerde mee, en het moet toch zo zijn dat dat alleen zou kunnen met voldoende dossierkennis. Tijdens TV-optredens heeft mevrouw Ficq duidelijk laten doorschemeren dat wijst op dossierkennis. Pauw & Witteman. Ze schetst in het kort wat La Serpe allemaal verklaarde alleen van Jesse Remmers te hebben gehoord. Niet al te complimenteuze uitlatingen over La Serpe. Het is nauwelijks voor te stellen dat een advocaat uit zeg maar Bergen op Zoom zich zo zou uitlaten over een getuige. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat zij weet wat er speelt bij kantoorgenoten. NRC, Nieuwe Revu, overal wordt benadrukt dat de leden van het kantoor samenwerken. Ze heeft minimaal twee kantoorgenoten die haar kunnen informeren.

Het klinkt flauw, maar door zijn detentie heeft Soerel niet veel meer om handen. Hij heeft dus genoeg tijd om aan het lezen van het dossier te besteden. Naar onze mening moet twee maanden genoeg zijn om Agenda, Perrugia en het Art 140-dossier te bestuderen. De aantekeningen die gevonden zijn betekenden dat Soerel al aan het lezen was geslagen. En laat ons duidelijk zijn, het betreft niet alle dossiers. We praten over 58 ordners. In onze optiek is dit wat mee zou moeten wegen in het beoordelen over de zaak.

Mr. Ficq:  Ik vind het wel bemoedigend over het feit dat het OM nu zegt dat ik over dossierkennis zou beschikken naar aanleiding van een TV- en Media-optreden. Ik vind dit echt hilarisch. Ik ken de zaak niet! Het raakt ook de geheimhouding.

Lauwaars: Ja maar, je kunt van een strafpleiter als Ficq toch wel verwachten dat ze zich niet uitlaat over een zaak als ze geen dossierkennis bezit?

Mr. Ficq: Een opmerking. Dat het OM zegt, ze heeft dossierkennis, dat irriteert me!

Dino deed tot slot ook nog een duit in het zakje: Ja, ik wil reageren op het papieren dossier. Dat mag niet in mijn cel ivm de brandveiligheid. Dan wil ik reageren op de twee maanden. Dat is echt onzin. Daar heb ik niet genoeg aan. Ik kan daar echt niks mee. Het OM wil zich voorbereiden, ik wil dat ook. Twee maanden is echt onmogelijk....

De rechtbank besloot twee uur te beraden alvorens tot een uitspraak te komen.
(samenvatting uitspraak 16:00)
De uitspraak klonk als volgt.
Lauwaars:  De verdediging en Soerel hebben aangegeven lange tijd nodig te hebben omdat ze geen dossierkennis hebben. De rechtbank merkt het volgende op. Soerel heeft recht op een eerlijk proces. Dit houdt in dat Soerel en verdediging genoeg tijd moeten krijgen. Het Passageproces kenmerkt zich door veel bijzonderheden, de langdurigheid, de rol van het beschermingstraject, de kroongetuige, de anonieme bedreigde getuigen, etc etc. Één zittingscombinatie per dossier is te prefereren. Indien het tot een veroordeling zou komen, zou men zich ook over Soerel uit moeten spreken. Ook om die reden ligt het voor de hand dat Soerel meegenomen wordt in Passage en er tegelijk met de andere verdachten uitspraak gedaan wordt. De rechtbank houdt rekening met het volgende: De omvang beslaat een gering gedeelte. De rechtbank acht het van belang dat in het huis van Soerel handgeschreven pagina's zijn aangetroffen waaruit je kunt afleiden dat van enige dossierkennis sprake moet zijn.
De rechtbank staat de volgende wijze voor ogen: De verdediging laat gefaseerd weten hoe ver zij is. Binnen 3 maanden is een 1e zitting, op 7 Januari 2011. De 2e zitting is op 7 Maart 2011. Dan zal de verdediging uitputtend moeten hebben voorbereid. U krijgt 7 maanden tot de inhoudelijke behandeling. Dat is korter, maar zeker voldoende. Dit was de uitspraak.

Mr. Bénédicte Ficq verliet de Bunker als een tevreden raadsvrouw.

Donderdag verder.

Bondtehond

maandag 18 oktober 2010

Voorlopige hechtenis Sjaak Burger opgeheven

Tot grote blijdschap van Sjaak Burger, verdachte in het liquidatieproces, heeft de rechtbank vanmiddag besloten zijn voorlopige hechtenis met onmiddelijke ingang op te heffen. Er gingen enkele onderbrekingen voor overleg aan vooraf, maar uiteindelijk kon de 40-jarige Burger opgelucht ademhalen na beëindiging van zijn voorarrest dat zo'n 3,5 jaar heeft geduurd. De andere aanwezige verdachten, Jesse Remmers, Moppie Rasnabe en Ali Akgün hadden er allen voor gekozen in de rechtszaal te blijven om de uitspraak van het besluit door de rechtbank ook mee te kunnen maken. Gespannen luisterde iedereen naar rechtbankvoorzitter Lauwaars die de uitspraak voorlas.


Ditmaal viel deze na een aantal eerdere afwijzingen wel positief uit in het voordeel van Sjaak Burger. Breed grijnzend omhelsde Burger allereerst zijn raadsman Mr. Marnix van der Werf, en nam daarna één voor één felicitaties en omhelsingen in ontvangst van zijn medeverdachten en hun raadslieden. De uitspraak volgt op een oordeel van het Amsterdamse hof, dat 12 oktober stelde dat er geen bewijs is dat Burger lid zou zijn van een criminele organisatie, de z.g. Artikel-140 beschuldigingen. Burger is nu alleen nog verdachte in dossier 'Bilbao', de grote wapenvondst in 2003 in een villa in Vinkeveen, dat eigendom was van actrice Katja Schuurman en op dat moment werd verhuurd. De totale duur van een eventueel later door de rechtbank op te leggen maximale gevangenisstraf zou met de 3,5 jaar voorarrest reeds bereikt, dan wel overschreden zijn, was een van de argumenten die de verdediging van Sjaak Burger naar voren bracht op 14 oktober. Vandaag bleek dus dat de rechtbank meeging met dit argument. Sjaak is weer vrij man.

Een andere opmerkelijke gebeurtenis in de Bunker vandaag was de uitbrander die Mr. Jan Hein Kuijpers  kreeg van zowel OM als rechtbankvoorzitter Lauwaars over de in hun ogen schofferende wijze waarop de raadsman van Moppie Rasnabe opmerkingen plaatste richting de rechtbank. Dit gebeurde tijdens het voordragen van zijn pleitnota, in verband met het inpassen van de zaak van Dino Soerel in het reeds langdurige Passageproces. Mr. Kuijpers, die vaker wordt gezien en genoemd als het bijtertje, of zelfs de straatvechter, van het Passage-proces ziet de bui nl al hangen en zegt 'bang te zijn' dat als Soerel in het proces wordt ingevlochten, in een toch al enorm vlechtwerk, dat het proces wederom enorme vertraging zal oplopen. Daarom verzocht hij de '93-moorden (Barbeque-moorden), waarin Rasnabe verdachte is, af te splitsten van de rest van het Passageproces.

In principe heeft cliënt Moppie Rasnabe niks met Soerel van doen, maar wordt diens zaak met de toevoeging van Soerel wel buitensporig langgerekt. Kennelijk waren sommige bewoordingen in Kuijpers' verzoek tegen het zere been van het OM en rechtbank, en voelde de officier van justitie zich geroepen voor rechtbankvoorzitter Lauwaars in de bres te springen. Persoonlijk leek het schofferende karakter nogal mee te vallen volgens de meeste toehoorders op de publieke tribune, en de schrijver dezes, echter Lauwaars sloot zich aan bij het OM en merkte op dat men wel wat gewend is inmiddels van raadsman Kuijpers maar dat hij nu toch wel wat buiten zijn boekje ging en verzocht hij Kuijpers de omgangsregels binnen de rechtszaal toch enigzins in acht te blijven nemen en te respecteren. Mr. Jan Hein Kuijpers zelf reageerde daar op. Niet verontwaardigd, want hij kent zichzelf, maar enige nuance was volgens de raadsman wel op zijn plaats.

Mr. Kuijpers: Ik heb absoluut niet de bedoeling de rechtbank te schofferen. Ik ben er voor om het recht zijn loop te laten en niet schofferend bezig te zijn. U kent me langer als vandaag. Ik sta niet bekend als degene die altijd even chique opereert, maar van belediging is geen sprake.
Lauwaars ging er verder maar niet op in en besloot op donderdag om 14.00 antwoord te geven op het verzoek wat er nu ligt.

Last but not least kwam Mr. Nico Meijering met een enorm verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis van cliënt Ali Akgün.

Er zijn nogal wat opheffingsverzoeken gedaan de afgelopen jaren, waarvan de jongste 4 maanden geleden. Veel is er in die tijd gezegd over de (on-)betrouwbaarheid van kroongetuige Peter La Serpe. Al het directe bewijs wordt geleverd door La Serpe en dat is volgens Meijering na 3,5 jaar onderzoek (in voorlopige hechtenis) veel te weinig. Hij roept in herinnering dat de kroongetuige wisselend met zichzelf en andere onderzoeksbevindingen strijdig heeft verklaard. Bovendien is La Serpe een hoofdzakelijk de auditu (van horen zeggen) verklarende kroongetuige, die naar het zich laat aanzien ook nog eens tijdens verhoren in meerdere of mindere mate is gestuurd. Hoe dan ook, hij staat in z'n eentje en wordt op geen enkele wijze ondersteund door direct voor cliënt belastende onderzoeksbevindingen. Intussen is er nog wel wat gebeurd.

(samengevat) Mr. Meijering:
-Zo is getuige Gwenette Martha gehoord door de rechter-commissaris en heeft deze zijn vermeende Atilla Önder-betrokkenheid in de Bulldog-verklaring inmiddels tegengesproken.

-In de zaak Burger heeft het Hof inzake de tenlaste gelegde Art.140 Sr.-zaak geoordeeld dat de bezwaren, mede gelet op de inmiddels uitzonderlijke lange duur van de voorlopige hechtenis onvoldoende ernstig zijn om voortduring van de voorlopige hechtenis te rechtvaardigen. Geenzins valt in te zien welke bezwaren er tegen Akgün meer zouden liggen, in vergelijking tot de Art 140 sr.-zaak tegen Burger.

- Anonieme bedreigde getuige Q5 is ook tegen Burger ingezet, maar ook dit vond het Hof niet genoeg. De overweging van het Hof inzake Q5 kan volgens ons inziens niet anders liggen dan in de zaak van cliënt.

- Cliënt heeft in essentie altijd verklaard en zich vanaf voorgeleiding nimmer hardnekking op zijn zwijgrecht beroepen.

- Ali zit al 3,5 jaar in voorarrest. Met deze uitzonderlijke lange duur van het proces, en de harteloosheid van het EBI-regime, zou je al snel tot de conclusie moeten komen dat het verblijf daar dubbel telt. In die periode heeft Akgün nl geen enkel contact gehad met zijn jonge kinderen. Er is slechts achter glas bezoek toegestaan en enkel één keer in de zoveel tijd is het toegestaan je kind een hand te geven. Met jonge kinderen werkt zo'n regime uiteraard niet. Dat is erger dan gedwongen je kinderen niet zien. En dit alles op basis van niet op betrouwbaarheid te controleren CIE-info uit 2007. In het geval Soerel wordt toegevoegd aan het proces , zoals het OM wil, wordt uitspraak niet verwacht vóór de zomer van 2011.

Verder ging de raadsman ook nog in op het Baja Beach Club verhaal.
Lees daarover hier Club Baja was club Baja niet op Crimesite.
(Wim van de Pol)

Voorzitter Lauwaars: Mijnheer Meijering ik bedank u voor uw intrigerende betoog, zoals we inmiddels wel gewend zijn van u. Het OM krijgt donderdag de gelegenheid te reageren op uw verzoek.

Morgen wordt Dino Soerel voor het eerst verwacht in de Bunker. Advocate Bénédicte Ficq zal te kennen geven hoe lang zij en haar cliënt denken nodig te hebben het dossier te bestuderen en de verdediging voor te bereiden.

Bondtehond

donderdag 14 oktober 2010

'Het geldt wel voor meer verklaringen van La Serpe, dat ik er alleen maar verdrietig van word'

Behalve Dino Soerel waren alle verdachten vandaag aanwezig in de Bunker te Osdorp. Zelfs Siegfried Saez en Pinny Song zaten in de rechtszaal. Het zou ook een belangrijke dag kunnen worden, gezien de verklaringen van de anonieme bedreigde getuigen F1 + F3, die in gesloten envelopen werden uitgedeeld aan alle verdachten en hun raadslieden. Deze kregen allen een leespauze van zo'n twee uur om de inhoud door te lezen. Verwacht werd dat kroongetuige Peter La Serpe daar een reactie op zou geven, althans die mogelijkheid was er. Maar helaas, de raadsman van La Serpe, Mr. Jan Peter van Schaik, meldde na de leespauze dat La Serpe zijn medewerking voorlopig nog opschort, zolang zijn veiligheid en van diens verwanten nog niet kan worden gegarandeerd. Een brief van het Landelijke Parket had de toch al ontevreden kroongetuige gesterkt in zijn vrees dat hij en zijn familieleden gevaar lopen.Mr. Van Schaik: Cliënt is gesanctioneerd en mag niet meer vrij getuigen. Dit is een substantiële beperking. Cliënt zal daarom geen vragen meer beantwoorden. Tijdens de zitting van 22 augustus heb ik de officier van justitie daarop gewezen en gevraagd een standpunt in te nemen. Er is sindsdien niet meer gecommuniceerd. Cliënt is daardoor nog meer geïsoleerd. Verwanten zijn in de tussentrijd benaderd. Er zou alleen bescherming mogelijk zijn als er geen contact zou zijn tussen verwanten en cliënt. Dit is een schending van het 'fair trial beginsel' in samenhang met 'equality of arms'. Nimmer is cliënt voorgehouden dat hij gesanctioneerd zou kunnen worden voor uitspraken die hij doet hier in de rechtszaal. Dat is nodig omdat de rechtbank niet gebonden is aan de TGB- of OM-deal. Slechts als hij de garantie zou krijgen dat hij geen vervolging krijgt voor zijn uitspraken/uitlatingen in de rechtbank, is cliënt in staat tot vrije uiting van zijn uitlatingen. De verdediging wijst op het feit dat er een willekeur is bij het innemen van standpunten. Er wordt hiermee bevestigd dat er sprake is van één traject en ondersteund de stelling dat de scheiding tussen het TGB- en OM-traject slechts theoretisch is. Dit heeft cliënt al eerder gezegd.

In een brief verwijst de officier van justitie (OvJ) op een geheimhoudingsbepaling. De OvJ beschikt over kennis van de overeenkomst. Ik ken hem niet als advocaat. Er is info die het OM naar voren brengt over het TGB-traject. De OvJ reageert op de andere gronden. Ook hier is dus het OM dat verklaard hij mag alles gezegd worden. Via het andere kanal vindt druk plaats op cliënt. Het zou zuiverder zijn, "Mijnheer La Serpe, u heeft contractuele verplichtingen geschonden en we gaan dat in het civiele traject ter sprake brengen". Dat doet men niet. Er is dus sprake van één en hetzelfde traject. Dit is niet helemaal zuiver. Het zou dus een stuk eerlijker zijn dat cliënt niet gesanctioneerd wordt voor uitspraken hier in de rechtszaal. Er is een zodanige schending van rechten dat dit alleen de niet-ontvankelijkheid van het OM kan betekenen. Nogmaals, cliënt wil graag getuigen, maar gezien het voornoemde en het feit dat zijn veiligheid niet kan worden gegarandeerd, schort hij zijn medewerking op.

(korte stilte)
Rechtbankvoorzitter Lauwaars: Ik was er even stil van, van wat u hier ter berde bracht. Heeft u hier iets op te zeggen, mevrouw Wind?
OvJ Betty Wind: Wij hebben hebben even behoefte aan een kort beraad. Laten we de lunch daarvoor benutten.

De Advocaat van Jesse Remmers, Mr. Sander Janssen, vroeg de rechtbank of hij een verzoek mocht doen. Dat mocht ie.
Mr. Sander Janssen: We luisteren nu allen naar Dhr. La Serpe. We constateren dat hij werderom zijn overeenkomst schendt. Het zou zo kunnen zijn dat wat hij vandaag zou kunnen verklaren van groot belang is voor onze cliënt(en). Ik zou willen dat u duidelijkheid geeft. We willen tevens constateren dat de kroongetuige niet de waarheid heeft gesproken. Naar aanleiding van de civiele procedure wordt het steeds uitgesteld. We willen dat niet. We willen niet steeds luisteren. We vragen de overeenkomst te beëindigen.
OvJ Betty Wind: We nemen het mee in ons beraad.
Mr. Nico Meijering: We sluiten ons graag aan bij dit verzoek.

Alle andere raadslieden sloten zich vervolgens ook aan bij het verzoek. Na de luchpauze reageerde het OM.

(samenvatting)
OvJ Betty Wind: Het betoog is een herhaling van zetten. Het veranderd niets aan ons standpunt dat het TGB en OM twee verschillende trajecten zijn. De problemen van La Serpe horen in dat andere traject thuis. Dat standpunt zijn we heel erg duidelijk over geweest. We hebben daar geen civiele procedure voor nodig tegen onze eigen getuige. We hebben geput uit onze eigen gegevens. We hebben niet geput uit de civiele overeenkomst. Wat de reactie is geweest van de rechter-commissaris, zoals die hier ter sprake is gebracht, hebben we niet geput uit de civiele overeenkomst. Dat hoort typisch thuis in het civiele traject, in de civiele procedure, niet bij ons. Voor de weerlegging van zijn de beschuldigingen tegen hem wordt ie op geen enkele wijze beperkt. Sterker nog, we zouden het op prijs stellen als hij reageert vandaag. We menen dat wat naar voren is gebracht voor uw rechtbank dat er geen enkele reden is om de overeenkomst op te heffen. Geschillen zijn reeds onder de civiele rechter. We willen dat u het afwijst. Wat Mr. Janssen ter sprake bracht. Ook wij zijn steeds opgehouden, niet alleen de verdediging. Dat geduld moet opgebracht kunnen worden. Dhr. Janssen loopt vooruit op het waarheidsgehalte en dat is een beetje voorbarig. We willen dus geen enkele uitspraak doen over de OM-deal. We vinden dat we afdoende gereageerd hebben. Als de rechtbank vindt van niet moet zij dat maar zeggen.

Lauwaars: Ik zit te denken. Dat is even nieuw voor me dat u dat zegt. Alles wat u hier zei heeft te maken met wat La Serpe naar voren bracht eerder. De rechtbank ziet niet direct waar uw veiligheidspositie geschaad zou worden bij wat u vandaag over de F-getuigen zou kunnen zeggen. U zou op basis van uw argumenten dus niets meer kunnen zeggen. Praktisch gezien, heeft dit nogal wat consequenties. Ik zeg maar wat...

Mr. Jan Peter van Schaik: Het gaat erom dat clënt hier zit als getuige en als verdachte. Cliënt is van mening dat hij zich niet kan verdedigen.
Lauwaars: Gaat het nu om de F-en of andere zaken?
Mr. Van Schaik: Nou, cliënt is beperkt. We brengen nu ter sprake wat in Juli reeds is besproken. Cliënt en verwanten zitten in een onveilige situatie. Dit zijn beletselen waaronder cliënt niet kan verklaren. De veiligheid van cliënt staat voorop.

De stem van Peter La Serpe klonk plotseling luid en duidelijk door de speakers.
La Serpe: Mag ik een korte reactie geven? Het is niet 2, maar 1 traject. In de rechtsgeschiedenis staat dat andere kroongetuigen dat ook zo zagen. Dat het OM dat zo beweert, kunnen ze doen, maar dat is niet zo. Tot er een brief komt waarin staat dat het wel degelijk op 1 traject is gebaseerd, houd ik mijn mond. Het is 1 proces. Het is 1 traject. Ik beantwoord pas als mijn veiligheid is gegarandeerd. De beknotting van mijn verdediging is groter als ik niet in staat ben bepaalde uitlatingen te doen.

Rechtbankvoorzitter Lauwaars keek vervolgens naar Jesse Remmers.
Lauwaars: Heer Remmers, het is van belang om uw licht te laten schijnen over wat La Serpe zegt.
Jesse Remmers antwoordde: Hoewel het geen verrassing is, ik wens nog steeds een beroep te doen op mijn zwijgrecht. Er zijn wel een aantal personen die ook kunnen verklaren, waarover La Serpe heeft verklaard. Het zou mischien handiger zijn als zij ook eerst verklaren. Ik heb begrepen dat ook zij alleen anoniem willen verklaren. Ik kan dus niet hun namen nu noemen. Ik zou wel eerst hun verklaringen willen afwachten.
Lauwaars: F2 en F4 zouden dat moeten zijn?
Jesse Remmers: Ja. Er zijn nog een aantal anderen, zo'n 6 of 7, aan wie La Serpe het verhaal over de loods heeft verteld. Ik zou aan hen willen vragen zich uit zichzelf te melden bij mijn advocaten, wellicht via de media, die hier aanwezig zijn. Ik had dat ook eerder willen doen, maar ben echter niet in staat geweest dat eerder te kunnen doen. Ik denk dat het een stuk sneller had kunnen zijn, maar het feit dat ik in de EBI zit, maakt het allemaal moeilijk.
Lauwaars: U doet als het ware een oproep. U weet als het ware dat er meer mensen van hetgeen gebeurd is weten? Ik zou zeggen, kunnen zij niet via uw advocaten worden opgeroepen?
Jesse: Mijn advocaten kunnen hen niet bereiken.

Officier van justitie Hans Oppe: U kent ze. Waarom zou u niet een oproep kunnen doen via uw advocaten? Het betekent dat u in de loods was. Dat u naast deze personen stond. Dat u kunt zeggen wie het zijn.
Jessse Remmers gaf echter niet het antwoord waar het OM op hoopte.
Jesse: Ik beroep mij op mijn zwijgrecht.
Lauwaars: Het verrast dat u niks zegt nu.....
Mr. Janssen: Er is een grote informatieachterstand. De toegang tot bepaalde dossiers was er lange tijd niet. Dat zijn nou eenmaal de haken en ogen, waarmee je als verdediging te maken hebt, wanneer er dossiers zijn waar je geen inzage in hebt.
OvJ: Als het nou toch gaat om het vertellen van de waarheid......  In die theorie verder redenerend, zou je daar toch geen dossiers voor nodig hebben? Wellicht zou dat een andere proceshouding van Dhr. Remmers opleveren. Dit is een uitermate geschikt moment. Mijnheer Remmers, er wordt veel niet beantwoord en afgeschermd, dus dit is het moment waarop u kunt reageren. Een andere optie zou kunnen zijn dat Dhr. Remmers een verhoor op video vast laat leggen bij de rechter-commissaris. Dan kunnen we daar later u over horen. We willen ook zeggen, hoe later het gebeurd, des te ongeloofwaardiger het wordt.
Mr. Janssen: We willen toetsen wat daar is gezegd door La Serpe.
OvJ: Het punt is dat de F-jes betrouwbaar zouden zijn, maar degene die daar licht op zou kunnen werpen er via de pers eerst nog meer getuigen bij oproept.
Mr. Janssen: Dhr. Remmers heeft om redenen gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht.
Lauwaars: Hij heeft ook herhaaldelijk gezegd, ik ga er wat over zeggen. Ik zal het maar huiselijk zeggen: Zeg er dan iets over!

Jesse: Ik had uitgelegd dat er meerdere personen zijn die dat aangaande die F1 + F3 kunnen steunen.
OvJ: waarom is het zo van belang dat zij eerst verklaren?
Jesse: Omdat over hetgeen ik eerst zou kunnen zeggen dan,  na verschijnen in de media, door de nieuwe personen iets gezegd zou kunnen gaan worden wat daar naadloos op zou kunnen aansluiten, en mijn verhaal alleen maar, dat zagen we nl bij Q5, zwakker zou maken. Stel dat er een andere verdachte naar voren zou komen en dat enkele van de door mij vertelde punten overeenkomen, dan zegt men mogelijk dat het uit de media afkomstig is....
OvJ: U heeft het toch over de zaak van de loods?
Jesse: Ik beroep mij op mijn zwijgrecht.
Lauwaars: Samenvattend zit u nu met de situatie van twee getuigen die mogelijk iets kunnen zeggen over La Serpe en een aantal nieuwe getuigen die u kent, maar nu oproept via de media zich zelf te melden omdat zij mogelijk anoniem willen blijven?
Mr. Janssen: Anders dan La Serpe heeft Dhr. Remmers geen plicht om te spreken en voor zover de F-en zouden toezien op de zaak van Bethlehem, beroept cliënt zich op zijn zwijgecht.
OvJ: Oh, het gaat om Bethelehem? Er zouden mogelijk nog andere getuigen kunnen komen? Zou het niet zo kunnen zijn dat juist Dhr. Remmers eerst wil weten wat deze getuigen verklaren om zijn verklaring daar op af te kunnen stemmen?
Jesse: Toen ik terug kwam uit Marokko, heb ik in een verklaring op het bureau gevraagd of ik een verklaring af zou kunnen leggen over deze zaak. Ik heb ook gelezen dat het voor F3 het een morele verplichting zou zijn. Dat is heel erg netjes. Ik moet dus ook zorgen voor hun anonimiteit. Dat geldt niet voor de nieuwe getuigen. Ik moet eerst even afwachten hoe zij in de zaak staan.

Lauwaars: Ok, het zij zo. Het is uw goed recht. U kunt wellicht iets zeggen over dat La Serpe opmerkte dat het gekochte verklaringen zijn en in elkaar gezet?

Jesse Remmers: Het geldt wel voor meer verklaringen van La Serpe, dat ik er alleen maar verdrietig van word......

Maandag 18 Oktober gaat het proces verder.
- Mr. Nico Meijering krijgt het woord over een kwestie. (verzoek opheffing voorlopige hechtenis)
- Mr. Jan Hein Kuijpers heeft het woord verzocht over het inpassen van Soerel.
- Mr. Peter Hermens/Mr. Marnix vd Werf krijgen 15.00 uitspraak op verzoek opheffing hechtenis Sjaak Burger.
Dinsdag 19 Oktober.
- Zitting met Dino Soerel en Mr. Bénédicte Ficq over hoeveel tijd zij denken nodig te hebben het dossier te bestuderen/de verdediging voor te bereiden.
Donderdag 21 Oktober.
- Mr. Jan Peter van Schaik/Peter La Serpe krijgen 14.00 antwoord op verzoeken.

Bondtehond

vrijdag 8 oktober 2010

Liquidatiekantoor: Completa-dossier niet compleet

Media-berichten dat Dino Soerel zo'n 1000 ordners tot zijn beschikking zou hebben op een USB-stick worden door diens advocaten naar het rijk der fabelen verwezen. Op de bedoelde stick zou niet meer dan 5 ordners aan Passage-informatie hebben gestaan. De drie andere data-sticks waren gevuld met het 'dossier Zuil', over de drugszaak waarin Soerel kortgeleden is veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf.Deze week verscheen daarover het volgende persbericht in de media.
......................................................................................................
PERSBERICHT
In De Telegraaf van heden verscheen onder de kop “Soerel volgde liquidatiezaak op onderduik” een bericht rondom hetgeen gisteren is voorgevallen ter zitting van de strafkamer van de Amsterdamse rechtbank in de strafzaak tegen S.

Het bericht bevat een onjuistheid die - gelijk aan voorgaande onjuistheden – gemakkelijk een eigen leven kan gaan leiden zowel in, als buiten de tegen Soerel aanhangige strafzaak.

In het bericht is te lezen:
De jarenlang gezochte topcrimineel Dino Soerel, alias De Commissaris, beschikte tijdens zijn arrestatie vorige maand op zijn onderduikadres over een immens aantal justitiële stukken. Daaronder bevond zich een groot aantal verklaringen van kroongetuige Peter la Serpe, die hem aanwijst als de opdrachtgever voor liquidaties, maar ook talloze verklaringen van medeverdachten.


De voormalige ’most wanted’ bewaarde de justitiële stukken op vier usb-sticks in een pot koffiemelkpoeder. Bij elkaar gaat het om naar schatting een kleine duizend ordners aan justitie-informatie, die digitaal was opgeslagen.

Dit is onjuist. Het gaat in totaal om (omgerekend) 5 ordners.

B.L.M. Ficq en L.J.B.G. van Kleef
Amsterdam, woensdag 6 oktober 2010
......................................................................................................

Het argument dat Dino Soerel het dossier zelf reeds heeft kunnen bestuderen, gaat dus niet helemaal op met 5 ordners met maar een klein gedeelte van het Passage-dossier op een USB-stick. Deze stick zou volgens het OM 'wellicht zeker afkomstig zijn van het kantoor van Meijering' en aan Soerel zijn verstrekt. Mr. Ficq: Cliënt wist nooit dat hij gedagvaard zou worden in Passage. Hij heeft logischerwijs wel het dossier, daar waar zijn naam is genoemd, willen lezen.

De advocaten van Dino Soerel hebben er momenteel twee weken hun handen vol aan. Dat is de tijd die Mrs. Bénédicte Ficq en Leon van Kleef dinsdag van de rechtbank hebben gekregen om samen met cliënt Dino Soerel het ruim 500 ordners tellende Passage-dossier te bestuderen. Vervolgens zullen de twee raadslieden op de nieuwe regiezitting van 19 Oktober met een nieuwe schatting komen hoe lang zij denken nodig te hebben goed beslagen ten ijs te komen om de vermeende topcrimineel bij te kunnen staan en Soerel een eerlijk proces te kunnen bieden. De grootste redenen om in eerste instantie op 10 maanden in te zetten, hebben te maken met het feit dat Soerel in de EBI te Vught is gedetineerd, de reistijd van minimaal 3 uur per dag, de in de EBI geldende strikte beveiligingsmaatregelen en de enorme omvang van het dossier.

Het is volgens Mr. Ficq van groot belang dat het dossier samen met haar cliënt wordt bestudeerd.
Mr. Ficq : Die paar gesprekken die we met cliënt hadden, hebben al zoveel relevante punten opgeleverd, dat het zeer van belang is dat cliënt daarbij aanwezig is. Het speculeren in de media of hij in Passage gevoegd zou worden, was echter voor hem geen reden zich te verdiepen in het dossier. We zullen bij nul moeten beginnen.....

Officier van justitie Betty Wind vond het erop lijken, voor zover naar voren is gebracht dat de kantoorgenoten niet over dossierkennis beschikken, dat dat een gelegenheidsargument was. En de verdediging had toch eerder kunnen aansluiten in het proces?

Bénédicte Ficq reageerde hier weer eens fel op.
Mr. Ficq: 'Daar vallen mij toch de schoenen van uit'! Dat ik mij maar had moeten aansluiten?! Ik denk dat u gezegd zou hebben, mevrouw Ficq, wat komt u hier in godsnaam doen? Als wij aan de media moeten kunnen aflezen waar en wanneer een cliënt zou worden toegevoegd aan een proces.....  Het is een doelmatigheidsargument. Jij, Soerel, hebt ervoor gekozen om advocate Ficq te nemen.

Benadrukt moet ook worden; de invullingen wie en hoe we onze cliënten verdedigen, behoort tot de geheimhouding. Dat Soerel nu Mrs. Ficq en Van Kleef heeft gekozen als zijn advocaten is zijn vrije keuze. In 'Zuil' treden Mrs. Nico Meijering en Marnix van der Werf op als zijn advocaten. De eigen keuze om pas nu in te stromen, die was er niet. Soerel is pas twee weken verdachte. Cliënt wist nooit dat hij gedagvaard zou worden in Passage. Het is niet aan de rechtbank of welke raadsman Soerel zou gaan verdedigen. Het is de cliënt die voor zijn advocaat kiest, en dat gaat het OM niets aan, en ook niet de rechtbank.

Bondtehond

dinsdag 5 oktober 2010

Dino Soerel: 'Het is als meegezogen worden in een draaikolk'

Tijdens de regiezitting van Dinsdag 5 Oktober in de extra beveiligde rechtbank De Bunker stonden Mr. Bénédicte Ficq en kantoorgenoot Mr. Leon van Kleef verdachte Dino Soerel bij, die zelf overigens verstek had laten gaan op deze eerste zitting. Soerel heeft besloten niet te komen uit een soort protest tegen de manier waarop hij is gedagvaard, aldus Ficq. Hierop kwam de raadsvrouw meteen met twee preliminaire verzoeken.


Mr. Ficq wilde als eerste weten waarom zij buiten overleg is gelaten dat had plaatsgevonden tussen OM en de rechtbank in het kader van het al dan niet aanbrengen van de zaak van Soerel in het Passageproces. Meer in het bijzonder wilde de raadsvrouw weten of er bij het overleg rekening is gehouden met de volgende punten :
- de (on)mogelijkheid van de verdediging om op deze korte termijn (tussen voorgeleiding en heden) verdedigingswensen kenbaar te maken, mede gelet op:
a de omvang van het dossier;
b de naar verluid kleine 60 zittingsdagen die reeds in Passage hebben plaatsgevonden;
c het feit dat Soerel in het geheel nog geen (digitaal of papieren) dossier heeft gekregen;
d de noodzaak om de zaak (en mogelijk daar uit voortvloeiende onderzoekswensen) uitvoerig met (de in Vught gedetineerde) cliënt te bespreken;
e de ernst van de tenlaste gelegde feiten en de daarmee samenhangende belangen van cliënt.
Lees hier het hele 1e verzoek

Als tweede had de raadsvrouw een verzoek aan zowel rechtbank, maar meer in het bijzonder aan het OM hun visie kenbaar te maken wat men nu eigenlijk met deze regiezitting voor ogen heeft.
Lees hier het hele 2e verzoek

Mr. Ficq: De vraag is aan het OM. Heeft het OM zelf onderzoekswensen die men kenbaar wil maken? Wat verwacht het OM van ons? Daar ben ik echt heel nieuwsgierig naar. We vernemen graag uw visie op een en ander.

Volgens rechtbankvoorzitter Lauwaars zou de raadsvrouw niet moeten willen dat ze inzage krijgt in wat er zoal besproken is. Lauwaars: U zult het toch mee eens zijn dat er gewone besprekingen over de planning zijn en dat dat organisatorische aspecten zijn. Er is helemaal niets gebeurd.

Mr. Ficq: We starten vandaag vanaf nul. Ik ben toch benieuwd naar de antwoorden.
Ficq drukte hiermee eigenlijk meteen haar stempel op de zittingsdag. Ze is zeker niet van plan zich zonder slag of stoot bij van alles en nog wat neer te leggen. Een aantal malen reageerde ze behoorlijk fel, vooral richting het OM, maar soms ook richting de rechters.

Officier van justitie Betty Wind wilde hier wel wat over zeggen: Mevrouw Ficq spreekt van overleg. Er is geen sprake van overleg. Er is een brief gestuurd aan de president van de rechtbank mevrouw Eradus. Volstrekt geen overleg dus, alleen wat organisatorische aspecten. U heeft wel een punt, waarom ben ik niet betrokken bij dit overleg. Mischien is het goed voor de zaak Soerel dat argwanende eens aan de kant te zetten en te vertrouwen op het professionele karakter van dat soort overleg met het OM. U weet, mevr. Ficq, dat het OM er voorkeur voor heeft dat we de zaak van uw cliënt in het lopende Passageproces invoegen. Op 14 oktober komen F1 en F3 ter sprake. Het is onze grote wens dat uw cliënt ook aan de zitting deelneemt.

Mr. Wind: De dagvaarding is inderdaad uitgebracht. Of de zaak van Soerel meegenomen wordt in Passage, dat dient vandaag an de orde te komen. De rechtbank moet daar nog op beslissen. Ik zal de feiten opnoemen. Mijnheer Soerel wordt beschuldigd van het feit:
1/ dat dhr. Remmers en dhr. La Serpe dhr. Houtman hebben geliquideerd. Dat dhr Soerel een lijst heeft samengesteld en toezeggingen heeft gedaan.
2/ dat dhr. Saro en dhr. Habes op 20 april 2006 Dhr. Van der Bijl om het leven hebben gebracht met tussenkomst van Akgün, Ros en Remmers. Dat de verdachte een lijst heeft samengesteld. Dat hij bedragen en auto's beschikbaar heeft gesteld. Dat hij aanwijzingen zou hebben gegeven dat de moord van Van der Bijl prioriteit had.
3/ deelname aan een criminele organisatie (Artikel 140) met de heren Akgün, Ros, Remmers, La Serpe en Burger.
4/ dat hij valse paspoorten in het bezit had.
5/ dat hij in Amsterdam bij een aanhouding 25.000 euro + 60 Britse ponden voor handen had, terwijl hij wist dat dit van een misdrijf afkomstig was.

Betty Wind: We vinden dat deze zaken nu bij de rechtbank behandeld dienen te worden. Als Soerel niet was ondergedoken, zou hij meteen met Akgün gedagvaard en aangebracht zijn. Vanwege de omvang van het dossier is het van belang dat deze rechtbank zich ook buigt over de zaak Soerel. Er zijn ook nog 3 getuigen, Q5, F1 en F3. Het is van belang dat er een samen-oordeel wordt gevormd. Om die reden hebben we verzocht de zaak Soerel in Passage te voegen. Het is ook wenselijk dat Soerel hierbij aanwezig is. Het zal onvermijdelijk tot vertragingen leiden. Dit zou onrecht zijn ten opzichte van de andere verdachten die al lang in voorarrest zitten. We zijn echter van mening dat er een planning mogelijk is.

Voorzitter Lauwaars gaf vervolgens Mr. Ficq het woord: Mevrouw Ficq, gaat uw gang. Het is in ieder geval de bedoeling om Soerel een fair trial te bezorgen.

De advocate van Dino Soerel kwam met een flink betoog waarin zij aangaf dat dat haar cliënt de gang van zaken van vrijdag 24 september, de dag waarop Soerel werd voorgeleid voor de Rechter Commissaris, had ervaren 'als te worden meegezogen in een draaikolk.' In een noodgang vanuit Vught naar Amsterdam, daar aangekomen vernemen dat hij twee weken later zitting had in een meervoudige moordzaak, in bewaring gesteld worden en voor hij het goed en wel besefte weer in een noodgang terug naar de EBI in Vught.
Cliënt wordt geacht zijn regiewensen te formuleren in een zaak die 500 ordners beslaat en al bijna 3,5 jaar loopt. de computer waarmee cliënt het dossier (digitaal) zou kunnen lezen is door justitie nog niet eens verstrekt. Het papieren dossier evenmin. Lees hier de hele pleitnotitie.

De raadlieden van Dino Soerel verzoeken de rechtbank:
  • de behandeling van de strafzaak aan te houden voor een periode van tenminste 10 maanden teneinde een reéle voorbereidingstijd te gunnen aan de verdediging.
  • het OM te gelasten de oproeping van Soerel voor de zitting van 14 oktober a.s. in te trekken gezien het gebrek aan kennis van de verdediging van het dossier en de daar uit voortvloeiende zinloosheid van de geboden 'verdedigingsmogelijkheden', althans de behandeling van hetgeen die dag behandeld zou worden voor tenminste 10 maanden aan te houden.
Lauwaars probeerde nog enigzins in debat te gaan met Ficq, en wees haar erop dat de planning toch wel erg in de war gegooit zou worden door die 10 maanden aanhouding en dat kantoorgenoot Mr. Nico Meijering het dossier toch al moet kennen.
Lauwaars: Uw kantoorgenoot kent de hele zaak door en door, tot op de comma.....
Ficq: Ik laat mij niet verleiden tot efficiëntie. Ik zou het bijzonder op prijs stellen dat de verdediging niet door het OM, noch door de rechters beknot worden in zijn verdedigingsbelangen. Ik heb mijn eigen verplichtingen ten opzichte van andere cliënten. Ik heb die 10 maanden al krap aangehouden.Wilt u weten wat ik van de zaak weet ?
Lauwaars: Ja..?
Ficq: Bijna niets ! !

De discussie ging zo nog een poosje door. Vervolgens kwam ook confrère van Ficq Mr. Leon van Kleef met een betoog waarin hij wees op allerlei jurisprudentie. Voor hij aan de pleitnota toekwam merkte de raadsman eerst nog wat op.
Mr. Van Kleef: Cliënt zou worden beloond als hij ingepast wordt in Passage. Ik weet niet hoe ik die beloning moet plaatsen. Kleef, wat wilt u? Goed recht, of snelrecht.....?
Mijn zorg is of er naar de verdediging gekeken gaat worden.  Voor cliënt bestaat overdoen niet. De zaak begint bij het OM, vijf man sterk, om cliënt niet in 2006 te dagvaarden, maar pas in 2010 op een moment dat het proces eigenlijk zou moeten beëindigen. Het is het gevolg hoe er gedagvaard is, geen gevolg van de verdediging. De essentie is dat de verdachte de main trial moet kunnen voorbereiden. De essentie is wanneer kan hij er worden tussen geschoven? De dagvaarding van Soerel is twee weken oud. De verdediging voorbereiden doe je met z'n tweeën, cliënt en advocaat. Het is een complexe zaak, daar zijn we het wel over eens. De verdachte moet beschikking over een laptop hebben en over een printer.

Hierna reageerde Betty Wind namens het OM: Mevrouw Ficq begon met de beeldspraak van de draaikolk dat Soerel daar ingezogen is. Dan moet mij even van het hart dat hij zo'n 3 jaar heeft rondgezwommen rond het zuigpunt en daar pas is ingezogen. Hij heeft het dus wel degelijk aan kunnen zien komen. Soerel heeft ervoor gekozen zich te onttrekken aan deze zaak. Nu wordt er gezegd dat het OM cliënt bewust niet heeft gedagvaard. In deze zaak achtten wij het van belang dat Soerel op een later stadium werd gedagvaard, zodat hij niet op afstand wellicht zou kunnen sturen. Dit kun je niet zien in het kader van het ontnemen van rechten. Het was nl zijn eigen keuze. Soerel heeft net als ieder ander recht op een eerlijk proces, dat staat buiten kijf. Het is abstracto niet te bepalen hoe lang een cliënt nodig heeft zijn zaak voor te bereiden. Het is wel dat je moet kunnen onderbouwen hoe lang je nodig hebt. De rechtbank zal ook de rechten van de medeverdachten mee moeten laten wegen.

Wind noemde enkele omstandigheden op die van belang zijn volgens het OM:
- Soerel heeft zich willens en wetens aan zijn aanhouding onttrokken.
- Hij wist al in 2006 dat hij verdachte was in Passage.
- Via Moszkowicz hebben we laten weten dat hij verdachte was.
- Moszkowicz meldde dat Ficq de verdediging had overgenomen.
- Hij volgde de zaak in de media, dat bleek nadat hij via een kort geding tegen de Telegraaf dat hij niet 'de baas van Holleeder' genoemd wilde worden.
- er zijn 4 USB-sticks aangetroffen in een pot Completa koffiemelk, 3 stuks met 'dossier Zuil' en 1 met een groot deel van 'dossier Passage'.

Het OM vindt dus dat Soerel zich dus wel heeft kunnen voorbereiden op het proces, gezien deze punten, en dat Dino Soerel meteen meegenomen moet worden in Passage op de zitting van 14 Oktober.

De rechtbank deed na de pauze uitspraak over de verzoeken.
Rechtbankvoorzitter Lauwaars: De rechtbank heeft de volgende tussenoplossing bedacht. Dat u 14 dagen de tijd heeft om samen met uw cliënt het dossier te bestuderen en dat we later met een beslissing en verdere invulling van de planning komen, laten we zeggen op 19 Oktober.

Uiteindelijk merkte Ficq nog op: Ok, dan slik ik wat in en ben de 19e gewoon aanwezig.
Lauwaars: Als u niet komt met betrekking tot de F-problematiek?
Ficq: Ik moet nog bij mijn cliënt te rade gaan. Ik laat mij niet op deze manier een proces in loodsen van ga hier maar bij zitten. De F-en zijn niet ingebracht in de zaak van mijn cliënt.
Lauwaars: U komt de 14e niet? De 19e wel?
Ficq: Ik wil graag in de PV wordt opgenomen dat de verdediging niet aanwezig zal zijn.
Lauwaars: U ervaart het kennelijk alsof er heel wat over u heen gaat komen?
Ficq onhoorbaar: Kennelijk.....

14 Oktober gaat het proces verder.

Bondtehond