dinsdag 9 oktober 2012

'In het riool zwemmen geen witte zwanen'

'Het zal u niet verbazen dat het openbaar ministerie het naar aanleiding van de op de laptop van La Serpe gevonden documenten aangewezen acht expliciet stil te staan bij de betrouwbaarheid van La Serpe en zijn verklaringen'. Zo luidde de eerste alinea waarmee officier van justitie Mr. Betty Wind vanmorgen het eerste deel van de repliek inleidde tijdens de zitting van vandaag. Alvorens zij aan het eerste deel van de repliek begon (beneden integraal te lezen) droeg zij echter eerst nog een introductie voor, genaamd: 'In het riool zwemmen geen witte zwanen'.  
 
             Wel de schaapjes op het droge en een zwart schaapje...?

Mr. Betty Wind: Edelachtbaar College,
Vandaag beginnen we aan onze repliek, een voor alle procespartijen welkom stapje dichter bij het eindvonnis in dit langlopende proces. De verdediging heeft in uitgebreide pleidooien talloze juridische en meer feitelijke verweren gevoerd, waarop wij waar nodig zullen reageren. Die pleidooien hebben vele zittingsdagen in beslag genomen. De repliek zal drie zittingsdagen in beslag zal nemen.

Onder meer is in het eerste deel van het pleidooi van de raadsman van Remmers, waarbij alle verdachten zich hebben aangesloten, gesteld dat de door het openbaar ministerie met La Serpe gesloten deal in strijd zou zijn met de wet en met de bedoeling van de wetgever. Vandaag zullen wij toelichten, waarom de visie van de raadsman onjuist is.

Het OM is er door verschillende raadslieden in scherpe bewoordingen van beticht met het sluiten van de deal, in het vooronderzoek en in het optreden ter zitting niet rechtmatig, niet magistratelijk en niet integer te hebben gehandeld en aan misleidende informatieverstrekking te hebben gedaan met als insteek dat het OM zich zou hebben willen onttrekken aan rechterlijke controle. Geheel onterechte beschuldigingen.

Nadat moeizaam een wettelijke regeling tot stand was gekomen, een wettelijke regeling die een heel open karakter heeft, heeft het openbaar ministerie haar weg moeten vinden met een casus die veel omvangrijker en complexer was dan de wetgever bij het tot stand komen van die regeling heeft voorzien. Daarbij heeft het OM van het begin tot het einde naar eer en geweten gehandeld, binnen de kaders van de wet en met inachtneming van alle in het geding zijnde belangen.

Met de deal in Passage en de daarop volgende beslissingen heeft het openbaar ministerie wel op juridisch en op ethisch gebied als ook qua zittingsmanagement de grenzen opgezocht.

Juridisch daar waar het gaat om de omvang van de deal en alle bijzonderheden die er kleven aan een getuige met een CIE-verleden en met alle daarbij behorende veiligheidsissues;

Ethisch daar waar het gaat om het als justitie afspraken maken met en strafkorting toezeggen aan een zelfverklaard moordenaar;

En qua zittingsmanagement gezien het grote aantal zaken en verdachten, de duur van het proces en alle perikelen daarbinnen, veroorzaakt niet alleen door de omvang van de zaak maar ook door enerzijds vergaande verdedigingsstrategieën en anderzijds incidenten veroorzaakt door La Serpe;

De getuige en verdachte La Serpe heeft het ons daarbij niet gemakkelijk gemaakt. We hebben hem leren kennen als iemand die uiteindelijk zijn eigen belangen voorop stelt en die een destructieve kant heeft, die maakt dat hij, zoals hij zelf ook heeft erkend, in staat is tot beschadiging van derden, de politie en het OM incluis. Hij is, naar hij zelf heeft toegegeven, gaan 'inkleuren' om de betrokken CIE-ers en het OM te belasten. Voor zover het betreft beschadiging van het OM en de CIE-verhoorders kan, zeker na het laatste incident, worden vastgesteld dat dit telkens samenhing met zijn overtuiging dat zijn veiligheid niet serieus zou worden genomen en die maakte dat hij in staat was om het Passage-proces telkens te verstoren met nieuwe incidenten.

Hij heeft in zijn laatste verhoren laten zien dat hij keihard kan zijn als hem dat naar zijn oordeel dichter bij zijn doelen brengt. Maar tegelijkertijd heeft La Serpe zich ook een consequente en overtuigende getuige getoond. Een getuige die onder druk van het proces ook telkens in de kern is gebleven bij hetgeen hij in zijn eerste kluisverklaringen verklaarde, een getuige dus die niet "omwille van de zaak" of "omwille van zijn eigen belangen" zijn beschuldigingen van de verdachten is gaan uitbreiden of inkleuren teneinde zijn oude criminele partners verdergaand te belasten. Later vandaag zullen wij nader toelichten hoe het OM tegen de betrouwbaarheid van zijn verklaringen aankijkt en hoe de rechtbank in onze visie die betrouwbaarheid dient te beoordelen. Toen het OM een deal met hem sloot, konden we redelijk inschatten met wat voor een type persoon we zaken deden. Daarin heeft La Serpe ons niet teleurgesteld en in zoverre is hij betrouwbaar gebleken in zijn voorspelbaarheid; te weten consistent en overtuigend in zijn verklaringen over de Passage-zaken en tegelijkertijd bijna onmogelijk als OM-partner.

Een gedweeë OM-partner hoeft een kroongetuige ook niet te zijn. Dat is waarschijnlijk ook te veel gevraagd voor deze categorie personen afkomstig uit dit door en door zieke criminele milieu. La Serpe wilde uit het criminele milieu, maar had wel bijna zijn hele leven in dat milieu verkeerd; een milieu waarin het maar beter is niemand te vertrouwen en waarin het begrip "vertrouwen" of "loyaliteit" is verworden tot een kwestie van plussen en minnen; een afweging van kansen en risico' s, waarbij de kansen alleen zien op eigen belangen.

Het is een illusie te denken dat als het OM in dit segment van criminaliteit een deal wil sluiten met iemand de beschikt over waardevolle informatie, dat zou kunnen met een brandschone, eerzame burger. Natuurlijk kan dat niet. Zoals professor Ybo Buruma het onlangs verwoordde:

"In het riool zwemmen geen witte zwanen".

Zou het OM het een volgende keer weer doen? Jazeker. Als dit is wat er nodig is om bewijs te vergaren tegen lieden die opdrachten geven tot moord en lieden die zich daarvoor laten inhuren, zal het OM opnieuw in zee gaan met zich aandienende (potentiële) kroongetuigen, die beschikken over waardevolle informatie en onder voorwaarden bereid zijn die te delen. Het OM zal daarbij altijd als grens stellen dat verklaringen van zulke getuigen toetsbaar en verifieerbaar zullen moeten zijn. Dat is bij de verklaringen van La Serpe aantoonbaar het geval.

De maatschappij verwacht van de politie en het OM dat zij ook in staat zijn om deze categorie misdadigers aan te pakken, ook als daarvoor alle wettelijke instrumenten moeten worden aangeboord en jarenlange investeringen vereist zijn. De ondermijnende effecten van het ongemoeid laten van dergelijke misdaadvormen zijn onacceptabel. Ook vandaag zijn er weer honderden politiemensen en tientallen officieren van justitie in de weer met de bestrijding van dergelijke vormen van zware georganiseerde criminaliteit. Ook personen figurerend in dit Passagedossier die nu niet terechtstaan blijven onverminderd voorwerp van onderzoek zolang daartoe aanleiding bestaat. Daar kunnen zij op rekenen en daar mag de maatschappij op rekenen.

*

Vervolgens liet Mr. Wind de rechtbank en de aanwezige raadslieden weten hoe het openbaar ministerie de repliek heeft ingedeeld.

Indeling repliek

Dinsdag 9 oktober 2012.
  • De rechtmatigheid van de deal; wetshistorisch verweer van mr. Janssen (en aangesloten raadslieden) en andere verweren m.b.t. de deal.
  • De betrouwbaarheid van (de verklaringen van) La Serpe, mede n.a.v. het laatste incident.
  • Vermeende vormverzuimen.
                                                                                            
Donderdag 11 oktober 2012.
1. Ochtend: de 1993-zaken:
a) Algemeen.
b) Cobra.
c) Tanta.
d) Opa.

Middag:
a) Indiana.
b) Perugia.
c) Wapenhandel en Bilbao.
d) Oma.

Dinsdag 16 oktober 2012.
1. Laundry.
2. Neef 1 en 2.
3. Nicht.
4. Agenda.
5. 140 Sr. NB.

NB. In de zaak Galway persisteren wij bij ons requisitoir en heeft het pleidooi geen aanleiding gegeven tot repliek. Ook in de zaken tegen Ros is er geen specifieke repliek, omdat er in die zaken in het geheel geen pleidooi is gevoerd.


Lees hier : Deel 1 : De inleiding van de repliek van 9 oktober.


De rest van de dag klonken er vooral veel wetsartikelen en rechtsgeschiedenis. Dat laat ik op dit moment even voor wat het is. Zoals u hierboven in de indeling leest, komt het OM vanaf donderdag meer inhoudelijk terug op de verschillende zaken.

Donderdag dus verder...

*
Op 9 oktober zou voor de repliek Mr. Van de Woude, de advocaat van Maria Houtman, nog met een laatste woord komen. De raadsman was inderdaad aanwezig om nog voor de repliek van het OM een aanvulling te geven op de vordering benadeelde partij van dinsdag 6 maart. Na een korte lezing waarin hij onder meer stelde dat mevrouw Houtman en de kinderen na 2010 geen inkomen meer zouden hebben en dat momenteel het ene gat met het andere gevuld moet worden, handhaafde hij de vordering van de familie Houtman.

Bondtehond