dinsdag 10 april 2012

'Dat is eerlijk gezegd het belangrijkste gedeelte, de verzoeken aan de rechtbank'

Kroongetuige Peter La Serpe legde vorige week aansluitend aan zijn verklaring, een klaagzang gericht tegen het Openbaar Ministerie en Team Getuigen Bescherming (TGB), een serie van in totaal 30 verzoeken op het bordje van de Passage-rechtbank. Deze had u overigens nog tegoed. Het leek mij zinniger daar kort voor of na de zitting van vandaag op terug te komen. In een volgend verslag komen zowel de reactie van het OM als van de verdediging aan de orde.


Vorige week donderdag eindigde La Serpe met een conclusie.

La Serpe: In het begin van dit proces dacht ik dat waarheidsvinding het hoogste doel was, maar als ik bemerk hoeveel direct en indirect betrokkenen alles in het werk stellen om de waarheid niet te willen weten of verborgen proberen te houden, kan ik alleen maar cynisch vaststellen dat waarheidsvinding is verworden tot een opportunistisch begrip dat wordt misbruikt om het eigen belang en het algemene belang te dienen en veilig te stellen. Dank u wel. 

La Serpe: Dat was mijn verklaring. Ik heb 29 verzoeken aan de rechtbank, die zitten daarachter geplakt. Ik weet niet of u wil dat ik die voorlees? Ja? 

Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars: Zeker. Dat is eerlijk gezegd het belangrijkste gedeelte, de verzoeken aan de rechtbank.

La Serpe stak daarop meteen van wal met zijn verzoeken:

La Serpe: 'De verzoeken:
1/ Het horen van een anonieme bedreigde getuige, bij de rechter-commissaris welliswaar, omdat hij kan mijn verklaringen onderbouwen en bevestigen. (Waarschijnlijk zijn zoon, die hij bescherming geniet van Justitie en waarvan hij zegt dat die ook wordt bedreigd.)

2/ Het horen van Mr. Sander de Haas over het beïnvloeden van mij als verdachte en als getuige en over de dreigementen in de gesprekken met Mr. Richard Korver en de door de staat gebruikte afpersing om mijn verklaringen in de rechtbank te beïnvloeden.

3/ Het horen van Mr. Richard Korver om de rechtbank te informeren over het bedreigen en afpersen door de staat om mijn verklaringen in de rechtbank te beïnvloeden. Hij kan mijn verklaringen van vandaag onderbouwen en bevestigen. En zonodig aanvullen.

4/ Het horen van Henk en Z036 om te horen dat hij twijfelde aan mijn directe betrokkenheid bij Houtman en waarom Henk Z036 heeft tegengehouden om meer kritische vragen te stellen.

5/ Het horen van Henk en Z036 over de gesprekken die hebben plaatsgehad voorafgaand aan de kluiverklaringen-verhoren, gesprekken die tijdens de luch hebben plaasgehad en vragen die werden gesteld over wat ik net had verklaard, mede over de zaak Houtman en de nagesprekken.

6/ Karel en Henk om heb te horen over de gesprekken die hebben plaatsgevonden in de periode ten tijde van de kluisverklaringen in de auto.

7/ Het horen van de tactische rechercheurs Jan en Jimmy om te horen of Jan een opleidingsvriend van Henk is. En wie hen heeft aangestuurd en/of er doorheen ,Sander de Haas en/of Betty Wind, invloed en/of aansturing is uitgeoefend op de verhoren. Met name de tactische verhoren.

8/ Het horen van Sander de Haas, Karel en Henk, Peter van de Brenk over het verhaal met George van Dijk en dat ik daar niets over mocht zeggen en dat zij niet hadden mogen handelen omdat ik niet als informant stond geregisteerd. Over dat ze mij gevraagd hebben dat achter te houden.

9/ Het horen van Sander Janssen over de gemaakte afspraken op de Parnassusweg in 2008 om alle drank uit mijn verklaringen te houden en dat hij dat uit de uitwerkingen van de opnames zou houden. De CIE-opnames.

10/ Het horen van Sander de Haas over de gemaakte side-deal.  (Dat La Serpe zijn Holleeder-verklaringen zou inzetten in ruil voor een half jaar gratie.)

11/ Het horen van Sander de Haas over de gepleegde meineed en het oneigenlijke gebruik van de naam van Mr. Jan-Peter van Schaik, mijn toenmalige advocaat.

12/ Karel, Henk, Peter van de Brenk om heb te horen over de afspraken met mij, waar zaken werden doorgesproken ten tijde van de tactische verhoren door de politie en de RC op de locatie waar ik verblijf en in de bunker, welke zijn vastgelegd door de inrichting waar ik verblijf.

13/ Sander de Haas over de afspraken met mijn waar zaken werden doorgesproken ten tijde van de tactische verhoren bij de politie en de RC op de locatie waar ik verblijf en in de bunker en welke zijn vastgelegd op de PC in de inrichting waar ik verblijf.

14/ Het horen van Betty Wind over de afspraken met mij, waar zaken werden doorgesproken ten tijde van de tactische verhoren door de politie en de RC op de locatie waar ik verblijf.

15/ Het horen van Betty Wind over het gesprek over de hulzen.

16/ Het horen van Betty Wind over de bij haar bekende  dwang die op mij van toepassing was en waarom zij daar niets mee heeft gedaan.

17/ Het horen van Mr. Mark Zandhuis, mijn voormalig advocaat, over dat Betty Wind zijn OM-contact was die invloed heeft uitgeoefend op hem en via hem op mijn verklaringen in de rechtbank.

18/ Opvragen van telecomgegevens van Betty Wind, Mark Zandhuis, Sander de Haas in de periode van 26 april 2010 tot 2 juli 2010 waaruit kan blijken dat er onderling contact is geweest tussen Betty Wind, Mark Zandhuis en Sander de Haas. De officier (Wind) heeft gezegd dat zij mijn voormalig advocaat niet kent, maar door de objectieve telecomgegevens van die periode kan dat worden bevestigd. Desnoods kan de rechter van Passage deze gegevens interpreteren.

19/ Het horen van TGB-officier Verwiel over de door haar gebruikte dwangmethode om mijn verklaringen als verdachte en getuige te beïnvloeden.

20/ Het horen van TGB-chef G1101 over de door hen gebruikte dwangmethode om mijn proceshouding en daarmee mijn verklaringen als verdachte en als getuige te beïnvloeden.

21/ TGB-audio-opnamen van TGB-chef G1101 van een de samenkomst van 18 juni 2010 op de locatie waar ik verblijf door G1101, G1501, G1801 en La Serpe. Hier werd mij op intiminderende wijze medegedeeld dat ik zou worden bestraft voor mijn verklaringen in de rechtbank. Er mocht van G1101 geen wederhoor plaatsvinden en ook mocht ik geen advocaat aanwezig laten zijn. Uit deze opnames blijkt duidelijk de intimiderende werkwijze op mij te dwingen te doen wat gewenst is en zaken achter te houden als Marjolein Verwiel, TGB-chef 1101 en Sander de Haas dat wilden.

22/ Het horen van officier Ton Maan over de door hem gebruikte dwangmethode en de uitspraken om mijn verklaringen als verdachte en getuige te beïvloeden.

23/ Het horen van Mr. Sander de Haas over de door hem gebruikte dwangmethode om mijn verklaringen als verdachte en getuige te beïnvloeden.

24/ Het horen van Ton Maan, Sander de Haas, Marjolein Verwiel en teamchef G1101 over het lekken van de geheime gegevens over mij aan de media om mij onder druk te zetten.

25/ Computergegevens van de overdracht-computer van de mensen die mij beveiligen om de afspraken van de CIE, Sander de Haas en Betty Wind en de samenkomst met G1101 en TGB-medewerkers te bevestigen. Dit zijn objectieve gegevens die mijn aantijgingen onderbouwen.

26/ Opvragen van eventuele registratie bij de voorportier welke personen en wanneer bij mij op bezoek zijn geweest en hoe lang. In de inrichting waar ik verblijf uiteraard.

27/ Opvragen van bezoeksregistratie door politie en justie door TGB, omdat alles via hen loopt, ook bezoeken van politie en justitie.

28/ Verzoek aan de rechtbank om onderzoek te doen naar de samenwerking tussen TGB-OM, CIE-OM en het zaaks-OM om aan te tonen dat sprake is van één traject.

29/ TGB-officier Marjolein Verwiel, TGB-chef G1101, TGB-mederwekers 1501 en 1801 om hen te bevragen over het onrechtmatig opnemen en uitluisteren van geheimhouders-gesprekken tussen mij en mijn civiele advocaat en mij en mijn strafrechtadvocaat in de periode 2 februari 2007 en 1 juli 2010. Met wie zij de informatie hebben gedeeld, wat zij met de informatie hebben gedaan en op welke wijze het TGB-OM het zaaks-OM heeft laten profiteren van deze opgenomen en beluisterde tactische geheimhoudersgesprekken. Door hetgeen ik vandaag heb verklaard is ook duidelijk geworden dat het opnemen van afluisteren van mijn geheimhoudersgesprekken ook meerdere doelen hebben gediend en niet alleen mijn veiligheid. Verder is nu nog meer duidelijk geworden dat sprake is van één traject en samenwerking tussen het TGB-OM, CIE-OM en zaaks-OM dat daarmee de door het TGB opgenomen en beluisterde geheimhoudersgesprekken tussen mij en mijn advocaat mogelijk onderdeel worden van strafvordering en daarmee van schending op dat punt evident is.

30/ Ik wil er nog één verzoek aan toevoegen. Tijdens het lezen bedacht ik dat de rechtbank opdracht kan geven, ik weet niet hoe dat precies in z'n werk gaat, in ieder geval om de 4 opnames uit te laten werken door Mr. Korver en of daar budget voor vrijgemaakt kan worden.

Ik heb nog meer verzoeken aan de rechtbank, maar die kan ik alleen doen nadat de rechtbank heeft besloten wel of niet onderzoek te doen en eventuele getuigen zijn gehoord of nadat ik van Marjolein Verwiel toestemming heb gekregen om openheid te geven over de opnames van afpersing en bedeiging door de staat om mijn strafrechtelijke verdediging en mijn getuigenverklaringen te beïnvloeden. Dank u wel. En dat was mijn verhaal voor vandaag.'

Morgen het vervolg hierop van dinsdag 10 april.

Bondtehond