Officier van justitie Betty Wind reageerde vandaag op de verzoeken van 10 November tot opheffing/schorsing van voorlopige hechtenis van Ali Akgün en Sjaak Burger. Als rode draad in het betoog van advocaat Mr. Nico Meijering is volgens haar dat de raadsman vindt dat de rechtbank en de verdediging opzettelijk zijn misleid vanwege het onjuist en/of onvolledig uitwerken van proces-verbalen, het te laat toevoegen van stukken en het onjuist en/of onvolledig informeren op de zitting en bij de Rechter-commissaris tijdens verhoren van getuigen. Daarnaast zou er sturings- en daderinformatie zijn gegeven aan La Serpe door OvJ de Wind en/of anderen, en dat is volgens Mr. Meijering een 'doodzonde'. Mr. Marnix van der Werf heeft daar nog aan toegevoegd dat dit laatste punt niet meer te controleren is en dat de rechtbank er niet meer uit zal komen. Volgens Betty Wind strookt dit niet met de realiteit en treffen de verwijten geen doel. Sommige journaliste meenden zelfs te moeten melden dat het liquidatieproces op springen staat en het OM in zwaar weer verkeert. Wind: Dit is een volstrekt onjuist beeld.


Foto: BLAUW AT5

De twee hoofdthema's, misleiding en het weggeven van informatie, plus enkele lossen punten, werden behandeld. Allereerst deelde ze mede dat het zeer omvangrijke dossier Passage transparant van opzet is en de politie en OM nimmer de intentie hebben gehad relevante zaken bij de rechter weg te houden. Ze geeft toe dat enkele PV's laat zijn toegevoegd en in enkele gevallen pas nadat de verdediging of de rechtbank daartoe een verzoek had gedaan. Ook zijn enkele opsporingshandelingen pas laat verricht. Echter het OM heeft toegegeven dat dat fout zat en hebben ze alsnog toegevoegd of de onderzoeken alsnog uit laten voeren. Volgens Wind moet men zich echter realiseren dat het een zeer omvangrijk, 300 mappen tellend, dossier betreft en een omvang heeft die zijn weerga niet kent. Je zou dat moeten kunnen relativeren, zonder dat het daarmee wordt goedgepraat. In sommige gevallen zijn late toevoegingen volgens de officier ook in nadeel van het OM.

Meijering doet het soms voorkomen alsof de verdenkingen tegen Akgün alleen op La Serpe steunen. Wind: Dat is onjuist, en de rechtbank weet dat natuurlijk ook wel. Bijvoorbeeld in de zaak Houtman zijn er naast de verklaring van La Serpe ook die van mevr Houtman over de Baja Beach Club-ontmoeting, de verklaring van Teeven en de bevestiging (twee snelheidsovertredingen) dat Ali Akgün die nacht naar Rotterdam is gereden en terug, op tijdstippen die naadloos aansluiten op de verklaring van La Serpe. Waarom horen we Akgün niet over deze BBC-ontmoeting en wie hij daar ontmoet heeft? Daar komt binnenkort naar verwachting de relevante verklaring van een anonieme getuige bij.


Mr. Meijering stelt de zaken verkeerd voor als hij stelt dat de verdediging telkens weer moet bewijzen dat het OM zich niet aan de regels heeft gehouden. Het kan niet zo zijn dat elke ongefundeerde stelling, die vaak als beschuldigingen in scherpe bewoordingen wordt gebracht, maar uitgezocht moet worden, aldus Mr. Betty Wind. Als de raadsman meent dat een opsporingsmiddel ten onrechte niet of verkeerd is toegepast, kan hij dat aangeven en zal hij zijn stelling moeten onderbouwen.


Als de verdediging een gemotiveerde kwestie aanbrengt, dan gaat het OM aan de slag om e.e.a te verhelderen. Ze geeft als voorbeeld een verslaglegging m.b.t, de geheimhouders. Wind: Zeker, Mr Meijering had één geheimhoudersgesprek ontdekt in een aanvraagnota, en, laat dat helder zijn: dat is er één te veel, maar dan haalt het OM ook alles uit de kast om een transparant overzicht te presenteren. Dat getuigen Z034 en Z035 konden niet bij naam genoemd worden omdat dat hun functioneren in criminele milieus of vertrouwelijke trajecten kan schaden. Dus het woord misleiding is in die zin ongefundeerd en ongepast. Meijering heeft deze rechercheurs in een TV-optreden steevast Henkie en Careltje genoemd. Het is niet relevant, maar wel schadelijk voor betrokken recherecheurs in hun toekomstig werk, aldus Wind. Ten aanzien van Z036 zal wel een vordering ex art 190Sv (uit anonimiteit treden) worden ingediend omdat ten aanzien van deze getuige nog wel extra argumenten zijn aan te voeren. De conclusie van de verdediging dat het OM de rechtbank en de verdediging misleid, zijn volgens Wind onjuist en onterecht.


Mr. Meijering en Van der Werf hebben het beeld opgeworpen dat het dossier doorspekt is met ten onrechte aan La Serpe weggegeven informatie. Als voorbeelden noemden de raadslieden:

- de positie van de Doblo/Combo. (1) - het schieten/doorschoten in de Doblo/Combo. (2) - Kalashnikov-hulzen op de plaats delict en in de tas in de Amstel. (3) - de Uzi gebruikt bij Pels. (4) - de duur van de detentie van Atilla Önder. (5) - de auto waarin Atilla Önder reed. (6) - de ruzie in de Bulldog, zoals verklaard door Maria Houtman. (7)
Betty Wind: 'Ik zal deze onderwerpen kort bespreken'. (samengevat)
(1) La Serpe heeft hierover eerst volledig uit eigen koker verklaard. Er is later wel met CIE-ers (en niet met de officier) ter sprake gekomen. Maar niet in een situatie van ongeoorloofd info weggeven, maar in een normale situatie waar onderzoeksbevindingen worden voorgehouden aan het einde van het verhoor.

(2) La Serpe weet niet zo goed of ie op de Combo heeft geschoten. Hij twijfelt. Hij denkt van wel, door de klappen die hij hoorde. De redenatie van het OM is, dat als La Serpe gevoerd zou zijn met informatie hij hier wel stelliger over verklaard zou hebben, maar dat heeft hij juist niet. Z036 wordt hier nog over gehoord. Dan zal die wellicht kunnen vertellen hoe dit zit.

(3) (nr 3 letterlijk) Tussen het moment waarop La Serpe in zijn kluisverklaringen zegt dat ze de hulzen hebben laten liggen en zijn mededeling op 16 Mei 2007 dat hij zich herinnerde dat hij bij het instappen in de auto iets, mogelijk een aantal hulzen in zijn hand had die onderweg door Jesse uit het raam zijn gegooid, is in de verklaring over dit thema niets terug te vinden. Op 24 Mei 2007 zegt hij in zijn politieverhoor 'dat het hem verteld is' en, kort samengevat, dat hij sinds ongeveer anderhalve week aan het nadenken is over wat er met de hulzen is gebeurd. Wie hem dat verteld heeft, zegt hij in dat verhoor niet. Met betrekking tot het feit dat de hulzen ook niet in de tas zaten zegt La Serpe op 24 Mei 2007 dat hij niet meer zeker weet of hij het heeft gevraagd of dat hij zelf de conclusie heeft getrokken naar aanleiding van het feit dat de politie op zijn aanwijzing naar de hulzen is gaan zoeken. Vorige week ter zitting en ook al eerder heeft hij verklaard dat hij geen enkel moment herinnerd waarop aan hem informatie is gegeven. Het is de vraag of nog opgehelderd zal worden of dit aan La Serpe is verteld en door wie dan. Maar zoals ik al eerder heb betoogd: de gevolgen van het verkrijgen van deze informatie zijn voor alle procesdagen inzichtelijk en controleerbaar. En wel omdat La Serpe in zijn politieverhoor van 24 mei 2007 pagina's lang uitgebreid verslag doet van wat er op dit punt in zijn hoofd is omgegaan, anders gezegd, wat hij met dit hulzengegeven doet. In die zin is het resultaat niet anders dan wanneer aan La Serpe, zoals dat had gemoeten, het ontbreken van hulzen in een verhoor was voorgehouden. En ik roep ook nog maar eens in herinnering dat later op de plaats delict alsnog hulzen zijn gevonden door de verklaringen van La Serpe en de technische bevindingen bij elkaar te leggen..

(4) La Serpe zegt eerst dat hij niet weet met wat voor wapen Pels is doodgeschoten. Hij antwoord op de vraag wat voor wapen Jesse zou gebruiken: Uh nee, maar als ik uh, als ik zou moeten gokken laat ik het zo zeggen, is het toch een Glock of een Uzi. Verbalissant: Dat is zijn favoriet he? La Serpe; Ja. In Utrecht zegt La Serpe dat hij van de CIE heeft gehoord dat Pels met een Uzi is neegeschoten. Of hij doelt op CIE Friesland in 2003 of op de passage hierboven, waarin overigens geen sprake is van zo'n mededeling, is niet duidelijk. Maar hoe het ook is, de NFI heeft niet kunnen vaststellen met wat voor wapen is geschoten. De CIE kan dus helemaal niet verteld hebben dat het om een Uzi ging.

(5) La Serpe zegt: Önder is geloof ik weer een week opgepakt geweest, of iets langer. Langer is ie opgepakt geweest. De suggestie dat het La Serpe wel eens ingefluisterd kan zijn wanneer Önder precies had vastgezeten, klopt niet. De raadsman laat weg dat La Serpe zichzelf corrigeert.

(6) Waarom La Serpe eerst over een Audi 80 spreekt en daarna over een Volvo 80 is niet duidelijk, het kan zijn dat hij of de RC zich heeft vergist. (7) Er is onduidelijkheid over wat zich precies en wanneer heeft afgespeeld. Het is ook drie jaar na dato dat daar herinneringen over opgeroepen moeten worden door CIE-ers. Mevrouw Houtman weet het ook niet precies wanneer er ruzie heeft plaatsgevonden in de Bulldog. Een referentiepunt, de dag waarop de gepantserde auto van Houtman na die ruzie overgedragen werd aan Önder kon Maria Houtman niet tot op de week nauwkeurig herinneren. Het wordt nl door de verdediging in twijfel getrokken of Soerel daar wel geweest kan zijn omdat hij daar al maanden, zelfs jaren niet meer kwam, dus daar niet in de zomer van 2005 geweest kan zijn bij de ruzie. De berekeningen van de verdediging zouden niet kloppen, volgens Wind. Een weggelaten passage die volgens de verdediging bewust is weggelaten omdat deze niet verstaanbaar zou zijn, klopt niet. Deze is toch verstaanbaar. Het gaat om een gesprek wat lopend op straat plaatsvind. Wind: Het uitwerken van zo'n verhoor is geen sinecure en daarbij, niemand is onfeilbaar.

De conclusie:
'Van misleiding door het OM zoals door de verdediging gesteld, is geen sprake. Van voeden van de kroongetuige met informatie als door de verdediging gesteld is evenmin sprake. Van het enkele onopgehelderde punt met betrekking tot de hulzen, zijn de effecten bij de kroongetuige volledig inzichtelijk. Dat uw rechtbank er niet meer uit zou komen is een onjuiste aanname. Van het voeden van andere getuigen is geen sprake. De ernstige bezwaren zijn nog onverkort aanwezig. De verzoeken tot opheffen of schorsen van voorlopige hechtenis van Akgün en Burger moeten opnieuw worden afgewezen.'

Aldus geschiedde. De rechtbank wees na een beraad van een uur de verzoeken af. De rechtbank vindt het prematuur om nu al te beslissen over opheffing hechtenis, omdat er nog te veel punten in onderzoek zijn.
Vanavond de reactie van de verdediging + het verzoek tot opheffing hechtenis van Pinny Song door haar raadsman Mr. Brander, wat overigens ook werd afgewezen.

Bondtehond