vrijdag 26 november 2010

"Concrete gebeurtenissen zijn echter niet duidelijk geworden"

Het Openbaar Ministerie reageerde vandaag op de verzoeken die Mr. Nico Meijering had gedaan namens zijn cliënt Ali Akgün op de zitting van 21 Oktober. Daar was ook een verzoek bij tot opheffing voorlopige hechtenis. Om Ali Akgün niet langer in spanning te laten zitten, liet OvJ Betty Wind al aan het begin van het betoog wat hierop volgde, weten dat er volgens het OM nog voldoende ernstige bezwaren aanwezig zijn om de voorlopige hechtenis te laten voortduren. De hoop van Ali dat het OM tot andere inzichten zou zijn gekomen na het flinke betoog van zijn raadsman was hiermee dus al vrij vlot van de baan tijdens deze zitting. De definitieve beslissing moet echter nog volgen, daarin heeft de rechtbank het laatste woord.

 Özarslan, Önder en Akgün

Het was te verwachten dat het OM stelling in zou nemen tegen de verzoeken, alhoewel het niet ondenkbaar was dat ook het OM in zou zien dat bepaalde verklaringen van kroongetuige Peter La Serpe in een ander daglicht zijn komen te staan na het 75 pagina's tellende betoog van Meijering. Daarin ging het oa over de Baja Beach Club (BBC). Mr. Nico Meijering, toonde 18 Oktober aan dat Peter La Serpe niet spreekt over de Baja maar over 'club BED', een club die gevestigd is in een pand waar tot 1995 de Baja was gehuisvest. En getuige Q5 spreekt over de 'Nieuwe Baja', weer heel ergens anders in het centrum van Rotterdam. Het OM gaf toen aan dat Meijering een uitgebreid en helder betoog had gehouden en op het punt van de Baja zeker een punt had. Echter vandaag gaf OvJ Betty Wind aan dat men op dit punt La Serpe bij gelegenheid nog wil horen en dus een aantal aanduidingen die mogelijk wel op de BBC wijzen nu niet expliciet wilde benoemen.

OvJ Betty Wind: Vooralsnog houden we het er op dat La Serpe spreekt over BED en dus over een andere zaak dat de getuigen Houtman, Teeven en Q5. Op die zitting hebben we ook aangegeven dat wij ons dat pas onlangs gerealiseerd hebben en dat onze eerdere betogen over de mate waarin die getuigen de verklaring van La Serpe ondersteunen dus, uitgaande van twee horeca-locaties, nuancering behoeft. In plaats van dat de twee getuigen over dezelfde gebeurtenis verklaren, lijkt er dus sprake van twee verschillende, in elkaars verlengde liggende gebeurtenissen.

Het OM behandelde vervolgens punt voor punt de stellingen uit het betoog van Mr. Nico Meijering dat getuigen zouden liegen, zich vergissen, in de war zijn of media napraten. Zij ging gedetaileerd in op enkele van die stellingen, maar beperkte zich echter alleen tot het bespreken van de ernstige bezwaren in de zaken Önder en de Art. 140-zaak.

Betty Wind benadrukte dat het betoog van vandaag geen requisitoir betreft, maar eerlijk gezegd, daar leek het toch wel verdacht veel op. Het OM heeft ook 5 weken voorbereiding gekregen voor dit betoog. Mr. Meijering vond dat deze 5 officieren van justitie wel iets vlugger kunnen reageren op zijn volgende betoog. Zij zijn met z'n vijfen, dus zouden ze zijn pleitota ook in vijfen kunnen delen en ieder een deel voor zijn/haar rekening nemen, bijvoorbeeld. Iedere maand langer in EBI-detentie is er tenslotte één voor Akgün.

De reactie van het OM kende nu echter nog vijf weken voorbereidingstijd. Vele details over verdachten, de criminele structuur, werkwijzen, vermeende conflicten, en verschillende getuigen passeerden de revue. Het betreft niet alleen verklaringen van Peter La Serpe, waarover de conclusie is dat het met de consistentie nog wel meevalt en er ook veel aanvullend bewijs is, aldus Betty Wind.

Opvallend was dat men ook bij het OM over de verklaringen van Maria Houtman zo haar bedenkingen heeft. Mr. Meijering had betoogt dat de verklaringen van Maria Houtman en Fred Teeven over de BBC niet zijn gebaseerd op wetenschap opgedaan in 2005 en 2006, maar op informatie uit de media of het proces, of in het geval van Teeven (tevens) via OvJ Oppe. En dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Houtman al begin 2006 over de BBC gesproken heeft, omdat Van der Bijl er niets over zegt in zijn politieverhoren en het zeer onwaarschijnlijk is dat Teeven als hij over die informatie zou hebben beschikt die al die tijd voor zich gehouden zou hebben. Meijering begrijpt niet hoe die informatie naar de toen nog anonieme getuigen te herleiden zou zijn en stelt dat dat argument wegviel toen van der Bijl was vermoord en een jaar later Houtman op naam ging verklaren. Verder neemt de raadsman van Akgün aan dat rechercheur R053, die Van der Bijl heeft gehoord, het thema alleen uit de media kent.

OvJ Betty Wind: Duidelijk is dat op de consistentie van de verklaringen van Maria Houtman wel iets is aan te merken. Waar ze op de zitting in 2009 plotseling ging verklaren dat ze ook van Van der Bijl had gehoord dat La Serpe met Remmers betrokken was bij de moord op haar man lijkt ze inderdaad in de war en is ze ook voor het OM niet geloofwaardig. We zijn het ook eens met de verdediging dat het onwaarschijnlijk is dat er in de BBC een briefje met 3 namen is afgegeven. Maar dat wil nog niet zeggen dat alles wat ze heeft verklaard naar het Rijk der Fabelen verwezen kan worden. Sommige van haar verklaringen worden wel als steunbewijs bruikbaar geacht.

Ik loop wat puntjes uit de OM-reactie na:

De verklaringen van Q5.
De stelling van de verdediging dat Q5 niet uit eigen waarneming verklaard maar leugens verteld of de media napraat wordt niet gedeeld door het OM.
OvJ Wind: Q5 zelf heeft verklaard wel eens iets over het proces te hebben gelezen en gezien in de krant en op TV, maar de zaak niet nauwgezet te hebben gevolgd. en ook niet te weten wat er precies speelt in het proces. Q5 verteld daarnaast een uitgebreider BBC-verhaal dan ooit in het proces aan de orde is geweest. Q5 heeft het immers ook over de liquidaties op Mieremet en Hingst en benoemt ook motieven. En nu juist weer niet over Jesse Remmers in de BBC. Twee RC's hebben zich uitgelaten over de betrouwbaarheid van Q5. Beiden zeggen dat hij hen wel betrouwbaar lijkt. Er is volgens de RC's geen reden om aan te nemen dat Q5 niet betrouwbaar zou zijn.

Ernstige bezwaren 140-zaak.
Rondom de ernstige bezwaren in de 140-zaak verwijst het OM voornamelijk naar verklaringen van Peter La Serpe. Die verklaringen gaan in dit geval over de rol en de positie van Akgün in de criminele organisatie. Er wordt gesproken over afgeschermde communicatie, het gebruik van Powerflush-codes in samenhang met de moord op Houtman, communicatie via semafoons, communiceren in een gesloten netwerk van 1 op 1 telefoons en over de onderlinge verzorging zodra er iemand bijvoorbeeld in de gevangenis komt te zitten.

Zaak Nicht.
Tot slot zijn de ernstige bezwaren in zaak Nicht besproken, oftewel de poging tot liquidatie van de Turk Atilla Önder. De ruzie tussen Ali Akgün in de Bull Dog kwam aan de orde en de verklaringen daarover van Maria Houtman. De kogelvrije BMW van Kees Houtman, die naar Önder gegaan is, had ze dus over verklaard en het briefje met de 3 namen.

OM (samenvatting): De conclusie kan worden getrokken dat er een ernstig, lang lopend conflict was tussen groepen van Akgün en Önder. Getuigen onderstrepen dat het geen conflictje was van eenvoudige aard, om het zacht uit te drukken. Het zou gaan om hun status op drugsgebied, om wie de grootste was. Volgens getuigen D. en S. liep dit zo hoog op dat Önder ene S. en ene Y. opdracht had gegeven Ali Akgün te liquideren. Andersom zou Akgün Önder naar het leven staan. Dit leidt men onder meer af uit tapgesprekken en de verklaring van Maria Houtman over de gepanserde BMW van Kees Houtman die overgedragen werd aan Atilla Önder, een vriend van haar man.

Concrete gebeurtenissen die aan dit conflict ten grondslag liggen zijn echter niet duidelijk geworden. Daarover is door niemand verklaard. Men had te maken met zwijgende getuigen. Önder zelf verklaard wisselend. De ene keer is er niks aan de hand, de andere keer zou Akgün hem geld hebben willen afpersen. Dino Soerel en Willem Holleeder worden ook even opgevoerd als zou Akgün tot hun groepering horen die een conflict met Önder had. Önder vermoedt ook dat Akgün tot de groep Hidir (Ramazan Özarslan) behoort. Het zou hem ook niets verbazen  als Akgün 'samen dingen doet' met Senol Ayhan Tuna. In nog weer een andere verklaring zegt Önder dat Nedim Imaç Akgün en hem tegen elkaar had op lopen zetten. Mogelijk heeft de voorgenomen liquidatie te maken met drugshandel waar zowel getuige D. als La Serpe over praten. Önder heeft naar het zich laat aanzien ook een zeer dubieuze rol gespeeld, nl dezelfde als Ali Akgün.

Veel beweringen, aannames en verschillende uiteenzettingen. Maar wat het echte verhaal is, wordt toch niet helemaal duidelijk. Mr.Nico Meijering begon gisteren al aan een reactie in een betoog van 412 pagina's, wat uitloopt naar Maandag. Dit is een reactie op het betoog van het OM. De raadsman moet hier erg hard aan gewerkt hebben, gezien de dikte van de pleitnota. We gaan Maandag zien wat Meijering te vertellen heeft. We kunnen onze borst dus alvast natmaken.

Lauwaars merkte op: We zullen nog maar geen oordeel geven over het OM-betoog, omdat dit wrakingsgevoelig ligt.

Maandag dus verder...

Bondtehond