donderdag 1 oktober 2009

'Wij hebben uw rechtbank dan ook meer dan ooit nodig'

Vanmorgen begon de zitting met een voortzetting van de behandeling van het verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis van Sjaak Burger door zijn raadsman Mr. Marnix van der Werf. Hiervoor was dinsdag reeds een voorzetje gegeven, aangezien de termijn die daar voor stond op die dag afliep. Met deze kunstgreep kon de rechtbank wat speling houden met deze termijnduur. Mr. van der Werf was dinsdag nl. verplicht te verschijnen op het congres voor omgangsvormen in de rechtszaal. Sjaak Burger was vandaag zelf aanwezig. Ondanks de argumenten die zijn raadsman aanvoerde, o.a. dat de strafduur in geval Burger veroordeeld zou worden inmiddels na 45 maanden ruimschoots bereikt is, besloot de rechtbank na een beraad van een half uur het verzoek toch af te wijzen. Bij monde van rechtbankvoorzitter Lauwaars merkte de rechtbank hierbij nog op 'dat overwogen is dat de ene criminele organisatie niet de andere is.' In de zaak waar Burger voor vastzit, de wapenvondst in Vinkeveen en de artikel 140 - aanklacht (deelneming criminele organisatie) vond het OM dat er nog voldoende ernstige bezwaren onverkort aanwezig zijn om de voorlopige hechtenis te continuëren. Deze had dus ook gevraagd het verzoek af te wijzen. De rechtbank volgde dit verzoek dus.Sjaak Burger nam ondanks de beslissing met een lach afscheid van zijn vader die op de publieke tribune zat. Ergens hadden zowel Sjaak zelf, zijn vader en ook Mr. van der Werf deze beslissing wel verwacht, aangezien de inhoudelijke behandeling niet lang meer op zich laat wachten. Deze zal in november en december plaatsvinden. Men is meestal niet geneigt een verdachte kort voor de inhoudelijke behandeling vrij te laten. Aan de andere kant heeft Sjaak zich wel twee keer keurig teruggemeld bij het Huis van Bewaring, na de schorsingen die hij destijds kreeg om zijn zieke vader bij te staan. Er zat dus wel degelijk een kansje in dat de rechtbank hiermee rekening zou houden omdat van vluchtgevaar niet echt sprake is. Het mocht echter niet zo zijn

's Middags sprak Mr. Nico Meijering namens zijn cliënt Ali Akgün. De raadsman deed enkele verzoeken tot nader onderzoek. Deze verzoeken kwamen aan bod in een 75 pagina's tellende verbaal waar Meijering uit voorlas tijdens een betoog wat zo'n 2,5 uur duurde. Voorzitter Lauwaars complimenteerde Mr. Meijering aan het einde met: ' Ik ben onder de indruk van de degelijkheid van uw verbaal.' De toelichtingen klonken ook aannemelijk en waren goed onderbouwd. Allereerst meldde Mr. Meijering dat zijn cliënt in grote vertwijfeling is achtergelaten nadat het tussenvonnis van 8 September was uitgesproken. Dit had mede te maken met het ontbreken van een toelichting op de enstige bezwaren die volgens het OM nog aanwezig zijn. En dit ondanks dat het eindvonnis nog 9 maanden op zich laat wachten, de zaak reeds twee en een half jaar speelt, de zaak Nicht inhoudelijk is afgerond en naar aanleiding van eerdere verzoeken de beslissingen steeds betrekkelijk uitgebreid nader werden toegelicht. De rechtbank lichtte deze beslissing 8 september nl. alleen toe met te zeggen: 'Een nadere toelichting zou ten onrechte als een voorschot op de toekomst uitgelegd kunnen worden.' Tegen de achtergrond van de uitgebreidde pleidooien was het veel bevrediger geweest indien de rechtbank deze toelichting wel had gegeven, volgens Mr. Meijering.

Hierover is ook de eerste grote vertwijfeling onstaan bij Meijering's cliënt Ali Akgün. Waarom mag hij niet weten wat de toelichting is op deze beslissing? De verdediging en cliënt weten nu niet waar ze het moeten zoeken, immers de zaak Nicht is afgerond , afgezien van een staart in de zaak Agenda. Ook de samenstelling van het dossier roept vragen op. Het niet tijdig verstrekken van relevante stukken, het achterhouden van stukken en bevindingen in de zaken Bosporus en Son Nokta worden gezien als absoluut dieptepunt in dit tweeënhalf jaar voortslepende strafproces. De rechtbank had hier zelf ook uitspraken over gedaan en sprak van 'informatieachterstand', onderstreepte de noodzaak om bepaalde stukken te verstrekken, oude relevante stukken hadden moeten worden toegevoegd, de rechtbank wilde een totaaloverzicht van het dossier en sprak van 'onaanvaardbaar', aldus de raadsman. Zelfs werd gesproken van 'enkele missers' in de zaak Agenda, waarbij werd overwogen dat indien dergelijke missers een adequate verdediging in de zaak Nicht in de weg zou staan, dit van invloed zou zijn op de beoordeling van de voortduring van de voorlopige hechtenis in de zaak Nicht. Daardoor vertrouwde cliënt Akgün erop dat in de lijn van deze uitspraken de schroeven door de rechtbank nog krachtiger zouden worden aangedraaid als het gaat om het samenstellen van het dossier. Daardoor is de tweede grote vertwijfeling onstaan.

De rechtbank heeft nog niets inhoudelijks overwogen, anders dan de overweging dat hetgeen door de verdediging ter zake was aangevoerd de rechtbank niet tot een ander oordeel omtrent de voorlopige hechtenis van cliënt heeft gebracht, aldus advocaat Meijering. Want wat betekent deze overweging voor alle eerdere krachtige uitspraken ivm de samenstelling van het dossier? Wat betekent dit voor de ruimte die het OM zich telkens veroorloofd inzake de samenstelling van het dossier? Wat betekent dit voor de onjuiste en ontwijkende uitlatingen door het OM gedaan betreffende de volledigheid van het dossier? Dit zijn volgens Meijering vragen die 'nopen' om eens te meer eerdere gedane uitspraken door het OM op ztting, de politie en OM bij Rechter Commissais mbt het sporenonderzoek nog eens goed onder de loep te nemen, nu het debat nog gaande is. Al het voorgaande heeft de verdediging ertoe gebracht eenkele verzoeken te formuleren. Zonder deze in detail uit te pluizen komen deze op het volgende neer:
Het verzoek tot direct vragen stellen aan Peter La Serpe. Eerder is beslist door de rechtbank dat enkel nog schriftelijke vragen gesteld mogen worden aan La Serpe. Daarmee wil de verdediging niet akkoord gaan. Immers het OM kan wel vragen stellen aan de kroongetuige. Dit is dus in strijd met het beginsel der gelijkheid van wapenen, aldus Meijering.

Het verzoek tot bijvoegen van bepaalde stukken en horen van getuigen. Dit gezien de overvloedige hoeveelheid tegenstrijdige verklaringen en wisselende uitlatingen van La Serpe. Het is ook van essentieel belang te kunnen vaststellen of La serpe gestuurd is tijdens verhoren, althans informatie heeft gekregen van de politie in plaats van andersom. Hiertoe gaf Mr. Meijering een aantal voorbeelden uit getuigenverhoren met La Serpe in de hoofdrol.

Onder de te horen getuigen bevinden zich rechercheurs die La serpe hebben verhoord. Meijering onderbouwde zijn verzoeken door passages voor te lezen uit processen verbaal van getuigenverhoren. Hij liet zien dat in bepaalde gevallen La Serpe wel degelijk is gestuurd en noemde dit onacceptabel. Ook weggelaten passages of gevallen waarbij La Serpe werd gecorrigeerd door verbalisanten noopt tot ingrijpen van de rechtbank als nooit tevoren, omdat dit tot zijns inziens als een schaduw over het strafproces heen hangt. Een verhoorder van de tactische recherche merkt zelfs een keer op 'dat alle verhoren vrij gestuurd waren, een kant op'. Dit schreeuwt volgens Meijering om uitleg. Zeker terwijl de onderzoeksleider zegt nooit iets van te hebben gemerkt of van gehoord heeft dat La Serpe tijdens CIE-verhoren werd gestuurd.

Dan is er nog het verzoek tot bijvoegen ontbrekende en nog niet ingebrachte versies van zes tactische verhoren van La serpe. En het aan de rechter-commissaris beschikbaar laten komen van de totaal 'verbatim' uitgewerkte kluisverhoren en de opdracht aan de RC om te bezien in hoeverre inderdaad in de eerste twee kluisverhoren passages voorkomen die alleen toezien op de veiligheid en onderhandelingsfase. Deze passages mogen dan verwijderd/witgelakt worden, zolang het overige van de twee kluisverklaringen maar aan het dossier worden toegevoegd. Dat de verhoren minder leesbaar zijn, durft de verdediging wel aan, aldus Meijering.

En nog het verzoek het OM de opdracht te geven de tactische verhoren van La Serpe te beluisteren. In het Kolbak-onderzoek heeft het Hof opgedragen de verdediging de gelegenheid te bieden alle verhoren integraal te beluisteren. Er werden onthutsende ontdekkingen gedaan die gingen om het buiten het dossier houden van essentiële passages uit de verhoren. Het Hof sprak van 'zeer ernstig'. De verdediging wil dus kunnen toetsen of alles daadwerkelijk is opgenomen in het proces verbaal. Pauzes, aarzelingen, maar ook onverstaanbare passages wil de verdediging zelf nog kunnen beluisteren of zij deze alsnog kunnen verstaan.

Tot slot het verhoren van officier van justitie Mr Wind m.b.t. de bespreking die heeft plaatsgevonden met La Serpe rondom 16 Juni 2007. Dit zou een uitzondering betekenen aangezien zaakofficieren normaalgesproken niet gehoord worden over getuigen, uitzondering daargelaten, waarbij de officier min of meer bij de opsporing zelf betrokken is geraakt. Dat is volgens Meijering het geval gezien hetgeen Mr. Wind heeft gezegd over het bewuste contact dat zij heeft gehad met La Serpe. Daarover is tot op heden nog geen proces-verbaal opgemaakt.

Volgens Mr. Nico Meijering wordt het grote passage-proces gekenmerkt door vele incidenten die de kwaliteit van het proces onder grote druk zet. De te laat of helemaal niet ingebrachte stukken hebben de verdediging op een onaanvaardbare achterstand gezet. Vooral de wijze waarop het OM de blootgelegde problemen heeft willen bagatalliseren, heeft het vertrouwen met zijn onmetelijke belangen voor cliënten telkens meer onder druk gezet..

Meijering: Met al hetgeen hij hiervoor heeft betoogd omtrent
- de kennelijke sturing die aan La Serpe is gegeven,
- de wijze waarop het OM dit altijd heeft tegengesproken en de pas heeft afgesneden ter zake nader onderzoek te doen,
- de achtergehouden totale versies van de tactische verhoren,
doet het vertrouwen van de verdediging verder weg zijn dan ooit.
Tot slot: Wij hebben uw rechtbank dan ook meer dan ooit nodig......

Door Bondtehond