dinsdag 7 juni 2011

'Laten we niet komen met vervelende benamingen als 'loktefefoontje'

Na lange tijd afwezig te zijn geweest, was verdachte Mevr. Chai Pin 'Pinny' Song weer eens aanwezig in de Bunker te Osdorp. Dit maal geflankeerd door haar twee nieuwe advocaten, Mr. Stein Franken en Mr. Chrisje Zuur van kantoor Franken, Zuur, Van Baarlen, Van Kampen, Advocaten. We kennen dit team onder meer als de advocaten van Willem Holleeder in zijn Hoger Beroep. De reden waarom Pinny Song opnieuw van advocaat heeft gewisseld, werden verder geen mededelingen over gedaan. De raadslieden deden tijdens hun eerste zitting in de zaak van Pinny Song meteen een verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis.

                                      
Pinny Song verblijft intussen (totaal) al meer dan 3 jaar in voorlopige hechtenis op verdenking van uitlokking van de moord op Tonny van Maurik, de Amsterdamse sportschoolhouder die op 19 april 1993 bij het Altea-hotel werd geliquideerd in zijn Fort Escort. Dit terwijl zij in de jaren '90 al eerder was gearresteerd, echter weer in vrijheid werd gesteld en in '97 een kennisgeving van niet verdere vervolging kreeg.

Song kwam destijds als verdachte in beeld door de verklaring van ene Karin Swager, een inmiddels overleden oud collega prostituee van Pinny. Deze verklaarde dat zij door Pinny Song gevraagd zou zijn of zij iemand wist die Tonny van Maurik dood kon schieten. Als tweede pijler waarop de verdenkingen zijn gebaseerd, is het telecommunicatie-onderzoek, waaruit contacten tussen Song en Van Maurik zijn afgeleid, alsmede met telefoonnummers die toegeschreven werden aan Moppie Rasnabe, Jesse Remmers en Freek Stevens.

Pas in 2008, zo'n 10 jaar later dus, wordt het onderzoek heropend op basis van de verklaringen van Peter La Serpe. De kroongetuige in Passage noemde de naam van Pinny Song echter niet. Hij had juist van Jesse Remmers begrepen dat Henk Rommy degene is geweest die opdracht tot liquidatie van Van Maurik had gegeven. Het OM heeft tot op heden groot gewicht toegekend aan de verklaringen van La Serpe. Dat maakt het vreemd dat het OM een ontlastende verklaring nu toch als belastend kenmerkt. Pinny Song komt namelijk opnieuw als verdachte in beeld. Ditmaal in het nieuwe onderzoek Opa.

In de jaren '90 had men door onbekende oorzaak, zo wordt in het huidige dossier gesteld, geen onderzoek gedaan naar of analyse verricht van de zogenoemde printlijsten van telecommunicatie. Daaruit zou nu blijken dat twee mobiele telefoons - die zouden zijn gebruikt door Remmers, Rasnabe en/of Stevens - rondom de liquidatie in de buurt van de plaats delict waren en frequent contact met elkaar hadden. Daarnaast zou uit printgegevens blijken dat Pinny Song contact heeft gehad met de telefoon van Remmers en/of Rasnabe, rondom het moment dat zij op 19 april 1993 met Van Maurik zou hebben afgesproken elkaar die avond te ontmoeten bij het Altea-hotel.

Er bevindt zich veel meer materiaal in het dossier. Er zijn verklaringen afgelegd over mogelijke motieven. Er is onder meer gesproken over de slechte wijze waarop Pinny Song door Van Maurik zou zijn behandeld. En er is een financieel motief gesuggereerd, dat verband houdt met waardepapieren. Voor de ernstige bezwaren kunnen de verklaringen geen betekenis hebben. De verdediging was verheugd te lezen in het dossier dat het OM zich op hetzelfde stanpunt heeft gesteld. Over de verklaringen van getuigen K. en Van H. heeft de officier van justitie opgemerkt dat deze slechts hun eigen ideeën verwoorden en niet uit wetenschap verklaren. Daar kan het OM niet zoveel mee is er toen gezegd op zitting. Het lijkt de verdediging van Song dat dit evenzeer moet gelden voor de andere verklaringen die speculeren over de rol van Pinny Song.

Volgens de raadslieden van Song is er bar weinig veranderd ten opzichte van de situatie in de jaren '90 en spreekt daar haar verbazing over uit. Een contact tussen een telefoon die aan Remmers en/of Rasnabe wordt toegeschreven op de dag van de liquidatie. Dat is het wel zo'n beetje. Of dat gesprek daadwerkelijk betrekking heeft op het ten laste gelegde feit kan niet meer dan speculatie zijn. De inhoud van het gesprek is immers niet bekend.

De voorlopige hechtenis van Pinny Song, zoals gezegd in totaal meer dan 3 jaar, is gebaseerd op één grond: die van de geschokte rehtsorde. Voor het laatst is er een verzoek gedaan op 21 oktober 2010. Dit verzoek is afgewezen omdat er naar oordeel van de rechtbank op dat moment geen sprake van schending van het recht op een redelijke termijn was. Thans, ruim een half jaar later, zijn er goede redenen om daar anders over te denken. De rechtbank overwoog dat volgens de bestendige jurisprudentie het bestaan van ernstige bezwaren en gronden kritischer moet worden beoordeeld naarmate het voorarrest langer duurt. Uit die jurisprudentie volgt bovendien dat de toepassing van voorarrest een strikte uitzondering moet zijn, en dat het harde uitgangspunt is dat een verdachte in vrijheid de berechting moet kunnen afwachten.

Mr. Stijn Franken ging vervolgens in op verschillende jurisprudentie. Onder andere verwijst Mr. Franken in dit verband expliciet op de uitspraak van het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) in de zaak Letellier. Mevrouw Letellier zat drie jaar in voorarrest op verdenking van uitlokking van moord op haat tweede echtgenoot. Het EHRM oordeelde dat de voorlopige hechtenis van bijna drie jaar een schending van Art. 5 EVRM (Europees verdrag voor de rechten van de mens) opleverde. De paralellen met de zaak van Pinny Song zijn duidelijk. Ook zij wordt beschuldigd van uitlokking tot moord, en zij zit inmiddels ook drie jaar in voorarrest.

Mr. Stijn Franken: Het zal niet verbazen dat ik me dan ook op de uitspraak in de zaak Letellier baseer, als ik uitspreek dat Art. 5 lid 3 EVRM wordt geschonden indien de voorlopige hechtenis van Pinny Song niet wordt opgeheven. Ik werk dat hieronder uit.
(Lees hier die 'uitwerking')

Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars vroeg of het OM meteen kon reageren. Dat kon omdat de verdediging de pleitnota beschikbaar had gesteld aan het OM.

OvJ Mr. Hans Oppe nam de reactie voor zijn rekening. (een aantal opvallende punten en uitspraken samengevat):
- Het Hof heeft een interessant arrest gelezen: De-auditu verklaringen kunnen als nieuwe bezwaren worden aangemerkt. De verklaringen van La Serpe spelen ook in dit deelonderzoek. La Serpe neemt aan dat de opdracht door Rommy is gegeven. De waarde ligt ergens anders. Met de nieuwe printlijstgegevens kunnen drie zaken uit 1993 worden gekoppeld. Mevrouw Song belt 5 minuten met 'toestel 1810'. Deze gegevens kunnen als novem worden aangenomen. Song heeft uitgebreidt gesproken met AT's (autotelefoons). De AT's kunnen worden toegekend aan Remmers, Rasnabe en/of Stevens. Ze zijn kort rondom de liquidatie bij het Altea-hotel.
- Een telefoontje met Van Maurik wordt 'loktelefoontje' genoemd.
- De verklaring van Karin Swager wordt nog eens aangehaald. Song zou Swager ook verteld hebben dat ze Moppie Rasnabe benaderd had omdat ze nog wat tegoed had van Moppie.
- Over de redelijke termijn: Passage is uitermate complex en zeer omvangrijk. Het tijdsverloop is te wijten aan laakbaar gedragingen van de verdediging, waardoor het proces langer duurt dan verwacht.
- Het OM vindt de verklaring die Pinny Song op zitting gaf ongeloofwaardig. Song heeft zich lange tijd op haar zwijgrecht beroepen. Ze doet er in die zin nu ook weer het zwijgen toe. Dat doet de zaak er niet eenvoudiger op maken.
- Van het OM hoeft niet verwacht te worden dat er telkens nieuwe ernstige bezwaren worden benoemd.

Kortom: De conclusie van het OM is dat de verzoeken moeten worden afgewezen.

Mr. Lauwaars gaf nog het woord aan de verdediging.
Mr. Stijn Franken (punten samengevat): 
-We kunnen onbevangen kijken en oprecht verbaast zijn over het betoog van het OM. Het kan toch niet zo zijn dat een ontlastende verklaring van La Serpe als bezwarend wordt gebruikt, als bezwaar om Song vast te houden?!
-De inhoud van het gesprek (met Van Maurik -red.) is simpelweg onbekend. Laten we niet komen met vervelende benamingen als 'loktelefoontje'.
- Door u rechtbank is gezegd: Van verlenging in verband met Soerel is nog geen sprake. Dat is inmiddels wel anders. (Soerel keeg 7 maanden verlenging -red.). Dank u.

Op 16 juni doet de rechtbank uitspraak.

(Morgenmiddag een verslag van het 2e verhoor van getuige Peter 'Peerke' S.)

Bondtehond