dinsdag 27 maart 2012

OM de indruk gewekt: 'Hier heb je een zak met geld en verder zoek je het maar uit'

Maandag kregen het openbaar ministerie en de verdediging van Dino Soerel gelegenheid om de conclusies van repliek en dupliek naar voren te brengen in verband met het opheffingsverzoek voorlopige hechtenis in de zaak van Dino Soerel. In een zeer gedetailleerd betoog dat twee volle procesdagen duurde, zette Mr. Nico Meijering voor de rechtbank uiteen waarom de raadsman meent dat cliënt Dino Soerel ten onrechte in voorlopige hechtenis zit. De reactie daarop van het openbaar ministerie in twee delen was minder uitgebreid en duurde bij elkaar ongeveer één volle procesdag.


Inhoudelijk ingaan op hetgeen door beide procespartijen is betoogd, zal ik dit keer niet doen, ook mede gezien we al vlak voor het requisitoir van het OM en de pleidooien van de verdediging zitten op het rechtbankschema. Het enorme betoog van Mr. Nico Meijering wordt door de rechtbank, zo merkte de voorzitter Mr. Lauwaars een keer op maandag, min of meer gezien als het volledige eindpleidooi in de zaak tegen Dino Soerel. Mocht dat toch niet zo zijn, want niemand weet in feite precies wat de verdediging van Soerel en de ook de andere verdachten nog in petto heeft, vast staat wel dat de eindpleidooien niet gering in omvang zullen worden. Een rechtbank heeft daar wel enigzins ideeën over natuurlijk, en gezien de enorme feitenkennis die deze 3-koppige rechtbank heeft opgedaan afgelopen jaren, kun je wel zeggen dat Lauwaars er waarschijnlijk niet ver naast zal zitten. Daar is de beste man te ervaren voor. We zullen het zien aankomende maanden.

Veel niet-procesdeelnemers, behorende tot het grote publiek zeg maar, zijn de draad allang kwijtgeraakt, is een regelmatig gehoorde klacht. Er is ondertussen ook wel een zeer ingewikkeld juridisch steekspel ontstaan op grond van de verklaringen van maar één kroongetuige, Peter La Serpe. De zaken waarover de kroongetuige verklaarde, sinds hij zijn handtekening plaatste onder zijn OM-deal in februari 2007, zijn stuk voor stuk ernstige liquidatiezaken, dat zal niemand ontkennen. Echter soms kreeg je tijdens het Passageproces het gevoel dat het behandelen van de moordzaken wel eens op een tweede plan kwam te staan en er allerlei zaken die speelden, waaronder een aantal incidenten-La Serpe, waarbij de kroongetuige z'n kont weer eens tegen de krib gooide, de overhand leken te krijgen. Een moment waarop het Passageproces over een relatief korte periode afgesloten kan worden, zoals nu dus, leek vaak ver te zoeken.

Op dit moment, als de voortekenen me tenminste niet bedriegen, staan we wederom aan de vooravond van een volgend incident-La Serpe. Donderdag komt Peter La Serpe kennelijk met een verklaring die hij als zijn eigen verdediging, maar wel met behulp van zijn civiele advocaat Mr. Richard Korver, heeft opgesteld en gaat voordragen voor de Passage-rechtbank in de Bunker. De kroongetuige is allerminst te spreken over het feit dat vertrouwelijke stukken zijn gelekt en dat de NOS daar kennelijk over kon/kan beschikken. Er zou inmiddels aangifte zijn gedaan door Mr. Korver tegen het OM wegens lekken van vertrouwelijke informatie. Volgens de advocaat is met het naar buiten komen van deze informatie het ambtsgeheim geschonden. De raadsman van La Serpe wil nu dat er een onderzoek komt naar het lek.

Voorspellen wat we donderdag precies kunnen verwachten is koffiedik kijken. Dat is met deze kroongetuige altijd een verrassing. Dat het OM met deze kwestie in de maag zit moge blijken uit het korte betoog dat officier van justitie Mr. Betty Wind verzocht aan de rechtbank te mogen voordragen bij aanvang van de zitting maandagochtend. Het downplayen lijkt weer in alle hevigheid te zijn losgebarsten. De rechters van het Passage-proces zijn natuurlijk ook niet dom en lieten er geen misverstand over bestaan dat hetgeen Mr. Betty Wind ter berde bracht vorige week donderdag hen onbevredigend in de oren klonk nu het bedrag van 1,4 miljoen dat La Serpe gaat beuren definitief op straat is komen te liggen, met daarnaast zijn eis voor nog eens 2,3 miljoen wegens gederfde levensvreugde vanwege zijn lange verblijf in eenzame opsluiting...

Maar nee, Peter krijgt eigenlijk niks voor zijn verklaringen als je goed nagaat, want betalen doet het OM niet voor verklaringen, zegt men. Alleen een andere stukje van het (één en ondeelbare) OM, het TGB-OM, geeft wel 1,4 miljoen om La Serpe zijn eigen veiligheid te laten regelen. En dat is nou eenmaal zo duur, aldus het OM.

Peter mag het ook nog eens allemaal zelf regelen. Das lekker, zal menig crimineel nu denken. Zeker als je in een tropisch land als Thailand, of bv Hong Kong zoals Mr. Marnix van der Werf als voorbeeld stelde, zou gaan wonen waar een modaal jaarinkomen 20.000 euro bedraagt. In Nederland ligt een modaal inkomen op ongeveer 33.000. Ter vergelijking: La Serpe ontvangt 800.000 in de eerste 10 jaar, naast een lening van 600.000 die hij pas over 25 jaar renteloos hoeft terug te betalen.

Het is niet de bedoeling dat de kroongetuige als een pasja in Perzië gaat leven, zei officier van justitie Mr. Wind tijdens de zitting. Maar ja, in een of ander tropisch land ergens op de wereld in een zwaar beveiligde villa met zwembad van 200.000 wat dat doorgaans in die landen ongeveer kost en een toelage van 70.000 per jaar (meer dan 2x modaal), is ook niet mis natuurlijk, zei Mr. Van der Werf. Eigenlijk zou je die dingen niet moeten willen weten, probeerde Mr. Wind nog tegen de rechtbank, want dit valt onder getuigenbescherming en dat is geheim. Maar dat soort tegenwerpingen vonden de leden van de rechtbank dus nogal 'onbevredigend' nu het bedrag op straat ligt, liet men de officier weten.

Mr. Lauwaars merkte donderdag zelfs op richting de leden het openbaar ministerie: 'U heeft toch op z'n minst de indruk gewekt dat u zegt: Hier heb je een zak met geld en verder zoek je het maar uit'.

De roep uit de Nederlandse samenleving om duidelijkheid en bewijzen dat een moordenaar niet wegloopt met een grote zak met geld na zo'n afschuwelijke moord als die op Kees Houtman, klinken steeds heviger door in de media. En dat is nog buiten de vraag of het wettelijk wel is toegestaan. Diverse discussies zijn ontstaan en je kunt geen krant, weekblad, forum of (misdaad-)website openslaan of -klikken of iemand heeft er wel een mening over. Nou heeft het OM voorbije zittingen diverse keren laten blijken zich niets van berichten in de media aan te trekken en wil men daar dan ook niet op reageren. Nou voer je natuurlijk ook geen proces naar aanleiding van wat er wordt gezegd in de media, maar je kunt er toch niet meer omheen dat de gemoederen nu wel erg hoog zijn opgelopen. Zelfs de voorzitter was dat dus opgevallen. De documenten die nu gelekt zijn, liegen er niet om in ieder geval.

Nou ja, we zullen donderdag allemaal zien wat er allemaal gaat gebeuren. Ik was trouwens gebleven bij het betoog dat Mr. Betty Wind maandag jl. voordroeg.

Ovj Mr. Wind:

Edelachtbaar College,

Op de zitting van vorige week donderdag 22 maart, over het thema 'de afspraken met La Serpe met betrekking tot de getuigenbescherming' zijn, naar aanleiding van de berichtgeving in de media dat La Serpe een bedrag van 1,4 miljoen zou ontvangen zijn, mede ook naar aanleiding van de stellingen van de verdediging, door de rechtbank een aantal vragen aan het OM gesteld. Wij hebben al kenbaar gemaakt dat geen sprake is van het ter beschikking stellen van gelden, die La Serpe naar believen zou kunnen besteden, maar konden als zaaksofficieren, bij gebrek aan wetenschap omtrent de beschermingsafspraken, niet alle vragen volledig beantwoorden.

Wij realiseren ons dat de rechtbank om een beslissing te kunnen nemen op de door de verdediging geformuleerde verzoeken nadere informatie over de met La Serpe gemaakte afspraken behoeft en hebben besloten zelf initiatief te nemen. Wij menen dat een antwoord op de onderstaande vragen tegemoet zal komen aan de behoefte aan nadere informatie bij de rechtbank en de verdediging en willen deze vragen aan de TGB-officier voorleggen.


1. Zijn er na het sluiten van 'de overeenkomst op hoofdlijnen'van juni 2009 met La Serpe over de financiële voorzieningen andersluidende afspraken gemaakt dan in die overeenkomst is vastgelegd? (Hetgeen La Serpe zelf ter zitting heeft verteld, wijst er op dat hij mogelijke nadere eisen heeft gesteld. Is daaraan tegemoet gekomen?)

2. Zijn de eerder door mevrouw Verwiel in haar pv's genoemde voorwaarden die werden gesteld aan de terbeschikkingstelling van gelden nog onverkort van kracht?

3. Is er enigerlei wijze voorzien in een controle op dat de verstrekte gelden worden besteed aan de (beschermings)doelen waarvoor die gelden worden verstrekt?

4. Kan met inachtneming van alle in het geding zijnde belangen meer duidelijkheid worden gegeven over de met La Serpe gemaakte of te maken afspraken?

De officier van justitie belast met de getuigenbescherming heeft ons (opnieuw) meededeeld dat het in de media geschetste en door de raadslieden verder uitgebouwde beeld dat La Serpe na ommekomst van zijn detentie een zak met naar eigen believen te besteden geld zou krijgen, zonder enige daaraan verbonden voorwaarde, niet strookt met de werkelijkheid. Wat in dit verband ook van belang is, is dat door de berichtgeving en de reacties daarop, de integriteit van het Team Getuigenbescherming, de officier van justitie belast met getuigenbescherming en zelfs de Staat in het geding is. De TGB-officier zal in overleg met het College bezien of en in hoeverre met inachtneming van de geheimhoudingsplicht van de Staat, de belangen van La Serpe en andere getuigen en de overige belangen van het Team Getuigenbescherming, opening van zaken kan worden gegeven.

Graag verneem ik of de rechtbank zich kan vinden in de geformuleerde vragen. Ik realiseer mij dat de kwestie van belang is in de zaken tegen alle Passage-verdachten en dat niet al die zaken vandaag expliciet dienen. Maar omwille van de voortgang hebben wij gemeend er goed aan te doen op dit moment aandacht voor het onderwerp te vragen.


Donderdag verder.

Bondtehond