vrijdag 3 februari 2012

'Uiteraard kan het wel leiden tot nog meer onrechtmatigheid'

De advocaten van Mohamed 'Moppie' Rasnabe, Mrs. Jan Hein Kuijpers en Mark Nillesen, deden donderdagochtend een poging voor de rechtbank in de bunker de voorlopige hechtenis van hun cliënt te laten opheffen. Moppie is aangehouden op 22 juni 2006 in Spanje in verband met een EAB (Europees Aanhoudings Bevel). Dit nadat Peter La Serpe de CIE had gebeld dat hij informatie had over Moppie Rasnabe en hem zou kunnen aanleveren tegen een geldelijke beloning. (What's new?) Vanwege deze, maar ook andere Passage-gerelateerde informatie wordt Peter La Serpe op 19 juni 2006 ingeschreven als informant.

                                                                                            
Twee dagen daarna vertelde hij de CIE dat Moppie zich bediende van een valse indentiteit en dat deze onder de naam Raymond Mark Nurton op 22 juni van Madrid naar Malaga zou reizen. Daarop werd Moppie gearresteerd door de Spaanse politie. Hij diende nog een straf van 973 dagen uit te zitten voor een oude XTC-zaak.

Op 11 juli 2006 heeft de Sala Penal de la Audienca de overlevering bevolen en op 14 augustus 2006 vond de daadwerkelijke overlevering plaats. Op 1 maart 2007 volgt een vordering GVO (gerechtelijk vooronderzoek) in de zaak 'Cobra', op 2 maart 2007 in de zaak 'Indiana' en op 9 maart in de zaak 'Tanta'. Op 30 oktober 2007 werd Moppie aangehouden in zijn cel en bleef iets meer dan twee weken gehecht in verband met de zaak 'Cobra'. De raadkamer in Amsterdam achtte echter onvoldoende ernstige bezwaren aanwezig om Moppie vast te houden. Op 19 februari 2008 werd Moppie weer gearresteerd, nu in verband met onderzoek 'Tanta' en is hij voorlopig gehecht gebleven tot op de dag van vandaag.

Op het EAB van 22 juni 2006 is later een aanvullend Europees arrestatiebevel gekomen. Het OM zag de bui waarschijnlijk al hangen. De raadslieden van Moppie zeggen nu dat Moppie is aangehouden op oneigenlijke gronden als het gaat om het Passage-proces. Het OM vroeg om uitlevering van Moppie voor de XTC-zaak, in het aanvullende verzoek schreef officier van justitie Mr. Betty Wind dat kroongetuige La Serpe zich pas had gemeld nadat Moppie was uitgeleverd, en dat is aantoonbaar onjuist, zeggen advocaten Mrs. Jan-Hein Kuijpers en Mark Nillesen.

De Spaanse rechtbank keurde het aanvullende verzoek in 2009 goed. Moppie staat nu echter terecht in het Passage-proces voor vijf moorden die in 1993 zijn gepleegd, hoewel er slechts in één zaak voldoende bewijs zou zijn om hem nog in voorlopige hechtenis te houden, nl voor 'Tanta', de dubbele ("barbecue-")moord in Ouderkerk. Daarop stapte Mr. Jan Hein Kuijpers naar de Hoge Raad. Het Spaanse constitutionele hof heeft vervolgens afgelopen 5 januari 2012 j.l. de uitlevering van Moppie nietig verklaard. Zowel het eerste verzoek als de gang van zaken bij het aanvullende verzoek zijn niet rechtsgeldig geweest. Moppie is namelijk uitgeleverd voor een openstaande XTC-straf maar kwam dus in hechtenis te zitten voor moord. Daarnaast is Moppie ook niet gehoord in Spanje in verband met het aanvullende verzoek.

Het is vrij ingewikkeld, maar hier komt het in grote lijnen op neer. Volgens de raadslieden van Moppie zit hun cliënt dus sinds 30 oktober 2007 onrechtmatig vast en eisen zij niet-ontvankelijkheid van het OM en tevens vrijlating van Moppie uit voorlopige hechtenis. Het OM heeft volgens Mr. Kuijpers destijds ook de Passage-rechtbank niet goed ingelicht. Conclusie van Mr. Kuijpers: Het OM heeft destijds uit beleidsmatige overwegingen gekozen om Mohamed Rasnabe niet tevens over te leveren voor het onderzoek Passage en men heeft fundamentele vormverzuimen op de koop toe genomen.

Mr. Jan Hein Kuijpers: De verdediging vraagt u per ommegaande vonnis te wijzen in genoemde zaaksdossiers en te concluderen tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. U dient daarbij indachtig te houden dat een voortbouwen op een eerdere onrechtmatigheid nimmer kan leiden tot het intreden van een hernieuwde rechtmatigheid; niet gelet op zwaarte van het fenomeen, o.a. uitgedrukt in de overwegingen van het KEAB (Kaderbesluit Europees Aanhoudings Bevel). Uiteraard kan het wel leiden tot nog meer onrechtmatigheid. In ieder geval dient u de voorlopige hechtenis van Rasnabe op te heffen, zulks met een overweging als nader te bespreken.

Volgens Mr. Kuijpers heeft Moppie zijn straf voor de oude XTC-zaak inmiddels al uitgezeten, aangezien de onderbreking van de executie in die zaak evenmin rechtsgeldig is geweest. In juridische zin heeft deze niet plaatsgevonden. Moppie viel dus terug op zijn aanvankelijke titel. Hij is vanaf 22 juni 2006 gedetineerd voor de zaak waarvoor overlevering is gevraagd en geaccodeerd, de XTC-zaak dus. Rasnabe moest 4 jaren zitten, 2/3 van 48 maanden is 32 maanden uitzitten, oftewel 2 jaar en 8 maanden. Sedert 22 februari 2009 heeft Moppie Rasnabe zijn straf uitgezeten, sterker nog: Hij heeft vanaf dat moment bijna 3 jaar teveel gezeten.

Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars vroeg vervolgens het OM te reageren op het verzoek.

De officier noemde het een ingewikkelde internationale kwestie. Het openbaar ministerie is van mening dat de overlevering definitief is en dat een arrest van het Spaanse Hof nooit gevolgen kan hebben voor beslissingen van een Nederlandse rechtbank, omdat Spanje en Nederland aparte landen zijn met een eigen rechtssysteem. En het Spaanse constitutonele recht heeft nu een uitspraak gedaan in het Spaanse recht. Het recht houdt op bij de constitutionele landsgrenzen, aldus officier van justitie Mr. Nanette van Ditshuijzen. Overleveringsrecht is volgens de officier van justitie een kwestie van vertrouwen, dat een andere staat iemand vervolgt op goede gronden, daarom is er ook geen hoger beroep mogelijk in overleveringszaken. Ook geldt in het overleveringsrecht: male captus, bene detentus (slecht gevangen, goed gehouden), een beginsel is in het overleveringsrecht. De verzoeken moeten volgens het OM worden afgewezen. Alles wat de raadslieden naar voren hebben gebracht kan niet baten, aldus Mr. Van Ditshuyzen.

Mr. Nillesen reageerde in de 2e termijn op het OM. De advocaat had om de mening gevraagd van Prof. mr. Stijn Franken, hoogleraar Straf(proces)recht en Mr. Geertjan Knoops, professor internationaal strafrecht. Deze zeggen beiden: "In deze situatie zou het moeten leiden tot een niet-ontvankelijkheid van het OM".

De rechtbank besloot tijdens de middagpauze te zullen beraden. De pauze duurde daarom een half uurtje langer dan normaal. Rond kwart over twee deed de jongste rechter Mr. Van Dale uitspraak. Het klonk als een ingewikkelde juridische uitspraak, maar het komt erop neer dat de verzoeken van de verdediging van Moppie Rasnabe zijn afgewezen. Ik zal u niet vermoeien met de vele genoemde regels en/of allerlei rechtsartikelen en zal volstaan met de conclusie van de rechtbank.

Rechter Mr. Van Dale: De rechtbank concludeert uit dit samenspel van regels, dat vervolging voor andere feiten dan die waarvoor de overlevering heeft plaatsgevonden, slechts met vrijheidsberoving gepaard kan gaan nadat de uitvoerende lidstaat toestemming voor de vervolging heeft gegeven. Gegeven het uitgangspunt van wederzijdse erkenning, het feit dat het kaderbesluit beoogt te voorzien in een korte, vereenvoudigde procedure en het feit dat in art. 17 van het kaderbesluit van definitieve besluiten wordt gesproken, heeft een eenmaal genomen besluit tot overlevering of toestemming ten aanzien van de verzoekende lidstaat naar het oordeel van de rechtbank, behoudens wellicht zeer uitzonderlijke omstandigheden, waarin een flagrante schending van de meest wezenlijke mensenrechten heeft plaatsgevonden of dreigt, een definitief karakter.

Er is niets gebleken van omstandigheden waarom in het onderhavige geval dat anders zou moeten worden geoordeeld. Gelet hierop heeft het arrest van het Spaanse constitutionele Hof naar het oordeel van de rechtbank geen gevolgen voor het recht van het openbaar ministerie tot het vervolgen van Rasnabe in de Passage-zaken en evenmin voor de rechtmatigheid van zijn voorlopige hechtenis. De verzoeken van de raadslieden worden daarom afgewezen. Dat was de beslissing van de rechtbank over de verzoeken die vanmorgen zijn ingediend.

Wat de verdediging van Rasnabe zal doen in navolging van deze uitspraak is mij (nog) niet bekend. Moppie Rasnabe, die zelf overigens niet naar de Bunker was gekomen, en zijn raadslieden zullen zich ongetwijfeld beraden over eventueel te nemen stappen.

Maandag a.s. gaat het liquidatieproces in ieder geval verder achter gesloten deuren.
.

Bondtehond
.