zaterdag 30 augustus 2014

Uitstel Bada Bing-rechtszaak 'Orca' en strubbelingen in de rechtszaal van Philipsburg

Donderdag 21 augustus vond een regiezitting plaats in het Orca-onderzoek, oftewel de Bada Bing bribary-case op Sint Maarten, waarbij politici zouden zijn omgekocht. Drie verdachten verschenen begin van de middag voor het hekje van de kleine rechtszaal, gelegen midden in het centrum van Philipsburg, de mooie toeristische hoofdstad van Sint Maarten. Hoofdverdachte Jaap van den Heuvel, eigenaar van adult entertainment-club Bada Bing en naastgelegen Neverland Bar & Restaurant, werd bijgestaan door advocaat Mr. Cor Merx, de voormalig hoofdofficier van het tropische eiland op de Nederlandse Antillen. Het zou er nog heet aan toe gaan die middag ondanks de airco-koeling in het intieme oud-bruine rechtszaaltje.

Rechtszaal Philipsburg - Sint Maarten

De aandacht vanuit Nederland voor de vermeende omkoping van een politicus op het kantoortje in de bekende nachtclub Bada Bing van clubeigenaar Jaap van den Heuvel is geslonken tot het minimum in vergelijking tot de media-aandacht die er was kort na het verschijnen van de video op de website van dagblad De Telegraaf. Kennelijk vindt men deze zaak in Nederland een (te) ver van ons bed show, terwijl er toch wel veel ophef ontstond in de eerste dagen na het artikel 'Videobewijs omkoping op St.-Maarten' met het filmpje samen, o.a. in het actualiteitenprogramma Één Vandaag en door politici in de Tweede Kamer die er schande van spraken dat 'een politicus op slippers en in korte broek eventjes geld ging ophalen bij een bordeelhouder om vergunningen te regelen'. Of zou men intussen hebben begrepen dat de werkelijke interpretatie van de video toch wel enige nuancering behoeft? Heeft men het Orca-dossier en dus de verklaringen van enkele betrokkenen inmiddels bestudeerd en begrijpt men dat het wellicht toch wat te voorbarig was om van regelrechte omkoping te spreken? En zou men sowieso voor men spreekt van "systematische uitbuiting van jonge vrouwen, die zichzelf niet kunnen verdedigen" niet eerst eens de uitspraak van een rechter afwachten? Oh wacht... het is maar op het verre Sint Maarten, dat vermeende "boevennest"...

De aanklacht omkoping op zich is inmiddels onderdeel geworden van een reeks andere aanklachten waaronder valsheid in geschrifte, belastingontduiking, witwassen, vrouwenhandel en leiding geven aan een criminele organisatie. Heftige beschuldigingen waartegen de verdachten zich nu dienen te verdedigen. Tijdens de zitting van vorige week kreeg het Openbaar Ministerie bij monde van officier van justitie Mr. Gonda van der Wulp de gelegenheid de aanklachten te formuleren en de verdediging om onderzoekswensen/verzoeken tot getuigen-verhoor kenbaar te maken voor de rechtbank onder leiding van rechtbankvoorzitter Mr. Koos van de Ven. Twee journalisten van Sint Maarten waren aanwezig om de zitting te volgen: Hilbert Haar van Today en een reporter van The Daily Herald, John van de Kerkhof.

Rechtbankvoorzitter Mr. Koos van de Ven gaf na enkele plichtplegingen, zoals het oplezen van de gegevens van de verdachten, het woord aan het OM. Officier van justitie Mr. Gonda van der Wulp had een samenvatting gemaakt en las de strafbare feiten / aanklachten per aanwezige verdachte voor:

Patrick Illidge (onafhankelijk Statenlid): Zou 150.000 dollar hebben aangepakt van Jaap van den Heuvel om onder meer vergunningen te regelen en een wapen met munitie voorhanden hebben gehad. Illidge werd bijgestaan door: Mr. Ralph Richardson.

Jaap van den Heuvel (eigenaar) van Lunteren NV: Zou zich volgens het OM schuldig hebben gemaakt aan onder meer valsheid in geschrifte (huurovereenkomst), omkoping van ambtenaar Illidge, witwassen van 1,7 miljoen gulden, leiding geven aan een criminele organisatie, medeplegen vrouwenhandel en belastingontduiking. Van den Heuvel werd bijgestaan door: Mr. Cor Merx.

Krijn van den B. (manager Bada Bing/Neverland): Zou medepleger zijn van vrouwenhandel en deel hebben genomen aan een criminele organisatie. Van den Burg werd bijgestaan door: Mr. Geert Hatzmann.

Kort na het puntsgewijs voorlezen van de vermeende strafbare feiten ontstond er een verhitte discussie tussen officier van justitie Van der Wulp en rechtbankvoorzitter Van de Ven over de regels die te gelden zouden hebben op een regiezitting. De officier zei dat de regiezitting bedoeld is om de verdedigingswensen van de verdediging kenbaar te maken en dat de advocaten minimaal 3 dagen voor de zitting gemotiveerd en schriftelijk kenbaar zouden moeten maken welke wensen zij hebben. Met name doelde zij op wie de getuigen, dan wel deskundigen zouden moeten zijn. Van der Wulp deelde mede dat zij die brief echter niet had ontvangen en daarmee ging zij er dan maar vanuit dat er geen verdedigingswensen zouden zijn. Ook kwam zij terug op een brief van de rechtbank waarin stond dat de inhoudelijke behandeling die gepland stond voor 14 januari 2015 uitgesteld zou worden tot een latere datum. Dit omdat rechter Van de Ven per 1 oktober as. vervangen wordt door een nieuwe rechter. Het OM vond echter dat deze beslissing niet eenzijdig kon worden genomen, en zeker niet per email, zei ze erbij, omdat het OM ook een zittings-planning had gemaakt en daarom vond Van der Wulp dat de Orca-zaak, mede uit maatschappelijk belang, gewoon doorgang zou moeten vinden op die reeds geplande 14e januari.

De discussie die daarop volgde liep nogal hoog op. Ik zat tenminste even te klapperen met mijn oren. Heb afgelopen jaren heel wat zittingen meegemaakt (in Nederland), maar een officier die zo tekeer ging tegen een rechtbankvoorzitter had ik eerlijk gezegd nog niet eerder meegemaakt. Het viel mij allereerst op dat Gonda van der Wulp de voorzitter telkens onderbrak en dwars door de man heen praatte en zeer geïrriteerd overkwam alsof er iets van een soort persoonlijke vete aan voorafging.

Voorzitter Mr. Van de Ven, die juist overkwam als een rustige sympathieke man, zat er ook wel even van te kijken, had ik de indruk. Op een gegeven moment kon hij een lach niet onderdrukken, maar op de vraag of dat van nu uit vermakelijkheid was of uit een soort van plaatsvervangende schaamte, moet ik het antwoord helaas schuldig blijven. Degenen die wel even diep moesten zuchten waren de verslaggevers naast me en ikzelf.

Maar goed, waar het om ging was dat de voorzitter vroeg naar wie zij bedoelde met 'de leiding van het gerecht' die het OM zou hebben medegedeeld dat 'de maatschappelijke relevantie werd onderkend' en het OM er daarom vanuit gaat dat de rechtbank zijn verantwoorde-lijkheid zal nemen en dat ervoor zou worden gezorgd dat de inhoudelijke behandeling 14 januari gewoon doorgang zou kunnen vinden'... De voorzitter meende echter dat hij de leiding heeft en daarom wilde hij van de officier weten hoe zij e.e.a. bedoelde? Dat viel dus kennelijk niet in goede aarde en de irritatie bij Van der Wulp liep hoog op. Echt duidelijkheid kreeg de voorzitter niet. Daarop stelde hij vast dat officier Van der Wulp geen antwoord gaf op zijn vraag en vroeg hij de raadslieden maar om een reactie.

Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Mr Cor Merx begon met harde stem aan een vlammend betoog. Het viel helemaal niet in goede aarde bij de top-advocaat van Jaap van den Heuvel, dat na een email van de rechtbank, waarin staat dat de voorzitter 14 januari niet meer beschikbaar is, er een vervanger zal worden aangesteld en waarvoor begrip wordt gevraagd van de verdediging, die dat vervolgens ook toont, dat het OM dat begrip nu kennelijk niet kan opbrengen.

Mr. Merx geagiteerd: 'Wij hebben dat als advocaten opgebracht. Als het OM dat begrip niet kan opbrengen, is het OM zo tolerant als een loden deur! Maar dat is het OM in deze zaak altijd geweest! Het OM ging op vakantie, het OM wil niet dat de aangeklaagden op vakantie gaan... Dan kan de zaak dus niet aangehouden worden... Dan kan de zaak dus wél aangehouden worden! Dat moet ophouden!'

'Ik ben het helemaal met u eens, dat in die email überhaupt niet gesproken wordt van een lijn. En daarnaast... daarnaast is het zo: wanneer mijn secretaresse mijn email gelezen zou hebben, zou ik het léf niet gehad hebben om dan hier te zeggen: "Dat heeft de secretaresse mij verteld"... Ik! L'etat c'est moi! Ik ben hier en ík moet hier verantwoording afleggen. En ik ga mij niet beroepen op het meisje of meneer die bij mij op kantoor zit die het mij verteld heeft, terwijl ik zelf email heb en het zelf email kon ontvangen. Dat slaat nergens op!'

'Dan... het tweede punt is de regiezitting. Ik denk dat de officier ergens bang voor is. De officier heeft in een email aan ons laten weten dat de heer Merx waarschijnlijk met een hele reeks getuigen aan zal komen dragen. Daar heb ik op geantwoord: "Dat zou u wel eens bij het rechte eind kunnen hebben". Die email ligt vast. En een regiezitting is er nu om een getuigenverzoek neer te leggen, maar ook om dat hier te motiveren, zodat de rechter een belangenafweging kan maken. Hier merk je de flexibiliteit van het OM: 'Ze hebben me niks verteld'. 'We hebben geen getuigen opgegeven gekregen'. Dus moet de verdediging maar kijken hoe ze de zaak rond krijgen. Maar, dat zijn de regels van het spel niet! De officier zegt wel dat de regiezitting daar niet voor bestemd is, maar dan vraag ik haar: Welk artikel? Welk artikel in strafvordering geeft aan dat de regiezitting hier niet voor bestemd is? En Van Agt in Nederland zei altijd: "Als het niet in de wet staat, dan is het niet verboden". Ik, en ik denk namens mijn collega's, persisteer bij dat de afspraak staat zoals-ie is. Die is met alle coulance en alle égards bij ons neergelegd, de advocaten hebben gezegd oké, dan doen we dat op 14 januari. En dat verhaal op regiezitting, dat er dan geen getuigen gehoord mogen worden, dat is volstrekte nonsens! Dat slaat nergens op! Dank u'.

De confrères van Mr. Merx sloten zich, op enkele eigen wensen na, aan bij de raadsman.

De officier persisteerde nog bij haar standpunt, dat getuigen vooraf bekend gemaakt dienden te worden en haalde nog jurisprudentie aan van de Hoge raad. De voorzitter wees de officier er echter op dat niemand het mes op de keel zou krijgen en dat ook zij ruimschoots de gelegenheid zou krijgen te reageren en ook om voordien haar reactie voor te kunnen bereiden.

Vervolgens kregen de raadslieden het woord om hun wensen kenbaar te maken en te motiveren. Ik zal de onderzoekswensen / verzoeken tot getuigenverhoor van advocaat Mr. Cor Merx hieronder weergeven.

Opmerkelijk vond ik dat Mr. Merx ondekt heeft dat de bekende video- en geluidsopname waarschijnlijk gemanipuleerd is. De opname zou zijn gemaakt met de beveiligingscamera's en het geluid was apart opgenomen met een iPhone. De video zoals deze verscheen op de website's van De Telegraaf en Youtube lijkt volgens de raadsman mee gerommeld te zijn. De editor heeft beeld en geluid samengevoegd, echter er kloppen bepaalde dingen niet in de video. Dit mogelijk ten nadele van de verdachten. De raadsman van Jaap van den Heuvel wil dat dit onderzocht wordt.


Onderzoekswensen regiezitting 21 augustus 2014 Mr. Cor Merx
Advocaat Mr. Cor Merx verzocht de rechtbank de volgende getuigen te kunnen horen. Ook verzocht de raadsman teruggave van stukken en om enkele missende stukken toe te voegen aan het Orca-dossier:

I. Algemeen;
1. De brief van de Procureur-generaal met de opdracht tot huiszoeking

Waar is de brief met de opdracht van de PG waaruit blijkt dat hij die opdracht gegeven zou hebben? Aan wie is die opdracht gegeven? Aan het OM of aan de LR?

2. Teruggave inbeslaggenomen voorwerpen: boekhouding - (stukken worden geweigerd terug te geven) De verdediging wil deze stukken kunnen inzien om verdediging op te kunnen bouwen. Tevens zijn zij nodig om achterliggende boekhouding te kunnen verwerken.

3. Verhoor van de Rechter-commissaris mbt de huiszoeking.

Aanvullend:
toevoeging van de (missende) pv's met de volgende nummers: 08032013.1852 + 04092013.10.00

4. Verhoor van de verbalisanten:
1. Franciscus Johannes Machielsen buitengewoon agent, ook aangesteld als medewerker van de belastingdienst Sint Maarten Sectie Inlichtingen & Opsporing (maar is volgens Merx is hij niet beëdigd - in dossier staat: zijn werkzaamheid 'is' beperkt tot coördinator)
- Als alternatief Dhr. Roland Duncan, toenmalig Minister van Justitie - degene die destijds belast was met de benoeming van Machielsen.
2. Louis Sendar ambtenaar van de belastingdienst, tevens werkzaam als buitengewoon agent van politie - moet gevraagd worden naar relatie met Jean Halley
3. U.C. Marchena (landsrechercheur Aruba) Zijn zij beëdigd?
4. R.V. Croes (landsrechercheur Aruba) Zijn zij beëdigd?
Waar is de beëdiging als zodanig en waar is de publicatie in de Landscourant?
5. E.P. Martina (financieel analist landsrecherche)
Hij is ook met Machielsen en Sendar naar Bada Bing gegaan om vervolgens een of meer laptops in beslag te nemen. Is hij opsporingsambtenaar? Is er PV van beëdiging? Publicatie in landscourant?

- Er worden onder meer informele verbanden vermoed door Merx tussen betrokkenen Halley en sommige verbalisanten. Hij wil dat uitgezocht hebben.
- Mr. Merx heeft ontdekt dat er niet beëdigde ambtenaren onderzoek hebben verricht waartoe zij niet bevoegd zijn, Ook dat wil hij uitgezocht hebben.
- Er is onderzoek verricht en spullen zijn in beslag genomen, zoals laptops, maar waren daar bevelen van binnentreding bij?
- etc.

Verhoor van J.P. de Vroom: de boekhouder van Lunteren NV.
De Vroom heeft verklaard dat hij bij is met de boeken en dat hij alles zover klaar heeft. Hij heeft ook verklaard dat het aan zijn schuld te wijten is geweest dat alles zo in het honderd is gelopen.
Moet gehoord worden over zijn informele contact met de heer Sendar over deze zaak.

Verhoor van de heer Toochie Meyers: bordeelhouder op Sint Maarten
- Over de vraag: Wie pleegt hier vrouwenhandel? Zijn dat de exploitanten of de overheid?
De heer Meyers kan, als de oudste en de enige houder van 3 bordelen (met daarin zo'n 150 dames werkzaam), een objectief boekje open doen hoe dat nou zit met die mensenhandel en of daar in de praktijk sprake van is en door wie eigenlijk die "mensenhandel" wordt gepleegd, althans dat de ondernemers "uitgelokt" tot het massaal-plegen van het strafbare feit: valsheid in geschrifte. Ze worden onder druk gezet om dat te tekenen (ook bij de Immigratiedienst ter verkrijging van een verblijfsvergunning) en dus is er sprake van "uitbuiting" zoals dat omschreven is in de tenlastelegging
In het rapport van De Wit (integriteit) wordt daar geen aandacht aan besteed. Wel wordt naar aanleiding van e.e.o enkel bezoek aan een bordeel opgemerkt: dat het OM meer oog moet hebben voor de "mensenhandel" of "mensensmokkel". De schuld wordt dan van meet af aan gelegd bij de uitbaters van de bedrijven.

De verdediging heeft die verklaring nodig als een objectieve tegenhanger tegen de sfeer die opgeroepen wordt door de verbalisanten in het proces-verbaal (over uitbuiting, aanwerven, tekenen van contract, op tijd binnen zijn, verlof om naar buiten te gaan) met betrekking tot "vrouwenhandel".

Verhoor van Brown: oud medewerker Bada Bing
Heeft als oud-medewerker een belastende verklaring afgelegd. De verdediging wil hem daarover horen. Schijnen niet te kloppen. Allemaal erg verontrustend maar ook zeer belastend. Client wenst hem te horen als getuige.

II. Feit 1 primair en subsidiair;
Verhoor van Mevrouw Curleta en Meneer Jean Halley:
eigenaren/verhuurders pand Bada Bing/Neverland.

De reden van het horen van belde getuigen is op de eerste plaats gelegen in het feit dat een eventuele veroordeling in deze zaak alleen berust op de verklaring van de getuigen. Het niet doen mogen horen van de getuigen zou dan in strijd komen met het beginsel van "fair trial". Daarnaast bevatten de verklaringen veel tegenstrijdigheden.

III. Omkoping;
Horen van toenmalig hoofdofficier van justitie van Sint Maarten Mr. Hans Mos.

IV. Witwassen;
Waar komt dat bedrag 1,7 miljoen vandaan? Is dat de resultante van de nadeelberekening?
Er zijn documenten, die absoluut in het voordeel van de verdachten zijn, maar die niet meegenomen. Ze zijn ontdekt in 'de scan' die de verdediging heeft gemaakt. Deze scan kostte 13.500 dollar om te laten maken.
Merx: En hoe komt dat? Dat komt omdat de officier pertinent weigert die stukken terug te geven. Ze zegt: "Die zijn voor de waarheidsvinding". Maar de waarheid is al gevonden. We hebben een PV gekregen en daar staat een dagvaarding in en daarin staat ook de waarheid waarop dat gebaseerd zou zijn. Maar ik wil de andere waarheid ook weten, namelijk of er stukken zijn waarbij de verdediging in het belang van de cliënt een voordeel kan doen. Die kan ik nu niet zien. Het OM móet die stukken teruggeven. Het OM zegt dat we kopiën kunnen krijgen, maar zo werkt dat niet. Ik heb u net voorgehouden, dat kost enorm veel geld. En Art. 144 Sv. zegt ook: dat als de stukken niet meer nodig zijn voor de waarheidvinding, dan gaan ze terug naar onder wie ze in beslag genomen zijn. Daar is geen woord Spaans bij!

V. Criminele organisatie;
Actueel strafblad van client;
Vooral de afdoening van een eerdere zaak. Als die er niet is, dan is het ook goed.

VI. Belastingdelicten;1. Teruggave in beslag genomen voorwerpen om de herberekening te kunnen maken.

VII. LAV. (Landsverordening Arbeid Vreemdelingen) Hoofdstuk "Vrouwenhandel"
Zoals gezegd in mijn vorige verslag over mijn verblijf op Sint Maarten heb ik een week lang onderzoek kunnen doen naar de vermeende vrouwenhandel en diverse dames binnen Bada Bing mansion / Neverland Lounge gesproken. Ook in afwezigheid van de eigenaar + manager(s). Van gedwongen prostitutie is totaal geen sprake in mijn ogen. De managers, de vaste kokkin, barpersoneel en bewaker die zorgt voor constante bewaking van het perceel en gebouwen zorgen goed voor de overwegend Zuid-Amerikaanse jongedames. De werksfeer is er prima. Kan niet anders zeggen. Helaas voor meneer Ronald van Raak van SP die kennelijk maar wat speculeert. Het is sowieso opmerkelijk dat de politcus zich kennelijk niets aantrekt van enige vorm van onschuldpresumptie.


***


Rechtbank Philipsburg - Sint Maarten(voor zover ik het mee heb kunnen schrijven, volgen hier enkele reacties uit de 2e termijn -niet volledig-)

Het Openbaar Ministerie bij monde van officier van justitie Mr. Gonda van der Wulp verzocht afwijzing van getuige(n) e.a. verzoeken:
  • de getuigen onder I (vanwege vertrouwensbeginsel)
  • J.P. de Vroom (zou niet noodzakelijk zijn)
  • T. Meyers (zou niet noodzakelijk zijn)
  • C. Halley + J. Halley (zou geen zin hebben)
  • toenmalig hoofd-OvJ Hans Mos (heeft geen zin, zou niet meer bevoegd zijn)
  • Oslo-confrontatie (zou geen zin meer hebben omdat Hans Mos intussen 10.000 keer de foto van Illidge en Van den Heuvel zou hebben gezien)
  • Rechter-commissaris (niet noodzakelijk)
  • onderzoek naar de videoband ('wij zijn van mening dat dit de videoband is')
  • teruggave in beslag genomen stukken (vanwege onderzoeksbelangen)

Toewijzing :
  • getuige Brown

In de 2e termijn persisteerde Mr. Merx bij alle verzoeken. Enkele reacties:

Over:
(Oslo confrontatie)
Mr. Merx: Het heeft geen zin, of ik héb geen zin?

(horen Meyers)
'Het is van belang dat een objectieve bron wordt geraadpleegd. Deze getuige wil ik horen'.

(horen Halley's)
'De officier kent het dossier niet. Goethe zei: 'Nur was schwarz auf wiess steht, gilt'. Ik wil kunnen toetsen wie van de genoemde Halley's heeft getekend'.

(ovj Hans Mos)
'Ben ik nou gek, of wordt ik nou gek! Hij heeft toen proces-verbaal opgemaakt en niet nu. Toen was hij bevoegd. Dus ik wil Mos daarover nu kunnen horen'.

(video-opname)
'Over de videoband zei de officier: "Wij zijn het erover eens: dit is de band". Wij?! Ben ik 'wij'? Ik wil dat de video getoetst wordt.


Rechtbankvoorzitter Mr. Koos van de Ven sloot de zitting af. Hij gaf aan dat de rechtbank dinsdag 26 augustus de beslissingen op de verzoeken bekend zou maken. Op 14 januari wordt er een zitting ingeruimd om zittingsdagen af te spreken in 2015. Ik kan bij die zitting niet aanwezig zijn, maar ik zal de Orca-zaak van afstand blijven volgen. Mogelijk volgen er tijdens de behandeling van de Orca-zaak in het voorjaar 2015 nog wel verslagen.


***

Het laatste nieuws uit Sint Maarten is dat rechtbankvoorzitter Mr. Koos van de Ven dinsdag 11:00 uitspraak heeft gedaan in Rechtbank Philipsburg en op één na alle getuigenverhoren heeft toegewezen aan Mr. Cor Merx. Alleen de door Merx verzochte getuigenverhoren van toenmalig hoofdofficier van justitie dhr. Hans Mos en dhr. Meyers zijn afgewezen. Deze beslissing is alvast een succes voor de verdediging en de verdachten in de Orca-zaak. Indien mogelijk zal ik tussentijds informeren naar voortgang van de onderzoeksresultaten.

Bondtehond