zondag 15 juli 2012

'Met de dobbelsteen van de geschiedenis is het gemakkelijk werpen'

Dinsdag 10 juli was het de beurt aan de advocaten van Nan Paul de B. en Siegfried Saez in de Bunker te Osdorp en droegen de raadslieden,  respectievelijk Mrs. Van Gaalen en Silvis, hun pleidooi voor. Daarbij verwezen beide raadslieden enkele keren naar delen uit de de pleidooien van hun collega-strafpleiters Mrs. Janssen en Meijering, die niet-ontvankelijkheid van het OM bepleitten. Dit onder meer om de rechtbank dubbele betogen en dus tijd te besparen. Het ging in beide gevallen om zaken uit 1993. In de ochtend was eerst Mr. Menno van Gaalen aan het woord.


Pleisooi Mr. Menno van Gaalen inzake Nan Paul de B. (Eis: 8 jaar)
Nan Paul de B. is de neef van Jesse Remmers en zou betrokken zijn bij de liquidatie van Tonnie van Maurik, oftwel deeldossier 'Opa'. Van Nan Paul is er op de PD (plaats-delict) een sigarettenpeuk gevonden met zijn DNA, na pas veel later bleek. De liquidatie heeft nl in 1993 plaatsgevonden en in die tijd waren er nog geen forensische opsporingsmogelijkheden op het gebied van DNA.

Mr. Menno van Gaalen was alleen op komen dagen, zonder cliënt Nan Paul de B. De raadsman bestreed de vermeende bewijzen in de zaak tegen zijn cliënt, die naast Jesse Remmers, Moppie Rasnabe, Pinny Song en Freek S. verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Tonny van Maurik. Sterker nog, het zou volgens het requisitoir van het OM onomstotelijk vaststaan dat De B. één van de twee schutters is geweest. Dit onder meer op basis van een gevonden foto waarop De B. staat met lang haar, en dat getuige de Wit iemand had gezien met zijn haar in een paardestaart.

Mr. Van Gaalen is niet zo overtuigd dat bij een Oslo-confrontatie in 1993 zijn cliënt zou hebben aangewezen als de man met de paardestaart. Er is onduidelijkheid over de lichaamslengte in vergelijking tot de lichaamslengte van Jesse Remmers en de man met de paardestaart zou net zo goed Moppie Rasnabe geweest kunnen zijn, die ook in beeld kwam als verdachte en in die tijd ook zijn haar in een paardestaart zou hebben gedragen.

De bewijzen zijn volgens Mr. Van Gaalen sowieso niet zo sterk als het OM stelt. De raadsman ging uitgebreid in op de sigarettenpeuk met DNA, de telecomgegevens en een briefje dat is gevonden in de woning van De B., een foto waarop De B. staat met lang haar en getuige De Wit die verklaarde over de avond van de liquidatie. De 2 compositietekening die zijn gemaakt op aanwijzingen van getuige De Wit lijken volgens het OM op de foto van Nan Paul de B. die later is gevonden bij een huiszoeking.

Over dat (ongedateerde) briefje dat gevonden is, kun je veel zeggen, echter niet met zekerheid dat Nan Paul de B. het heeft over een moord zoals het OM meent af te kunnen leiden als hij schrijft over een deal met justitie en een halve strafeis van 6 jaar. Nan Paul zou in gewetensnood verkeren volgens het OM, echter De B. is ook ooit betrokken geweest bij een overval op een geldloper en zou net zo goed door dat delict in gewetensnood kunnen zijn gekomen.

Mr. Van Gaalen: Het OM kan makkelijk praten dat twaalf jaar voor een overval op een geldloper "geen passende eis of straf zou zijn", maar daarmee baseert het zich op ambtshalve informatie die cliënt niet heeft, al was het maar omdat cliënt dat ambt niet bekleed. Wie weet dat een overval doorgaans bestraft wordt onder art. 312 Sr, pakt een wetboek en leest vervolgens dat de strafbedreiging 12 jaar is. De toegangkelijkheid van rechtspraak.nl is pas van de laatste jaren, net als allehande andere websites, zoals Crimesite, Bondtehond, de huiscourant van dit Passage-proces.

Nan Paul schrijft overigens "helft straf uitzitten 6 jaar", waaruit je niet kunt afleiden of hij bedoeld 6 jaar als de helft van 12 jaar, of dat hij bedoeld 6 jaar als volledige straf waarvan de helft 3 jaar zou zijn. Het OM neemt aan het eerste, echter volgens Van Gaalen heeft dat niets van doen met waarheidsvinding.

Kroongetuige Peter La Serpe heeft het wel over 'het neefje van Jesse' in relatie tot een liquidatie, maar er moet volgens Van Gaalen wel een aantal aannames worden gedaan om van dat neefje zijn cliënt De B. te maken. Veel concreter plaatst La Serpe Jesse Remmers en Freek S. in de rol van uitvoerders, echter voor Freek S. wordt vrijspraak geëist door het OM, terwijl er aanzienelijk meer bewijs lijkt te zijn tegen S. dan tegen De B. Zo zou de telefoon van Freek S. gebruikt zijn en die is uitgepeild in de buurt van de PD bij het Altea Hotel in Amsterdam. Uit de telecomdata is de betrokkenheid van De B. evenmin af te leiden, laat staan dat de telecomdata kunnen bijdragen aan de omstandigheid dat 'onomstotelijk' kan worden vastgesteld dat De B. één van de schutters is.

Getuige De Wit
Mr. Van Gaalen: Het bewijs tegen de B. leunt voornamelijk op de opgetekende waarnemingen van getuige De Wit, waarnemeningen op basis waarvan die de Wit eerder twee volstrekt onschuldige mannen aanwees als daders van een liquidatie. (Bij de Oslo-confrontatie wees getuige De Wit verkeerde personen aan - red.) Terwijl De Wit Remmers niet aanwijst, meent het OM dat De Wit De B. wel zou hebben aangewezen als het hem in 1993 was gevraagd, en alle tegennatuurlijkheid van die aanname wordt verlicht met de opmerking "het is niet onze en dus ook niet uw fout, dat De B. in 1993 nog geen verdachte was.

Met de dobbelsteen van de geschiedenis is het gemakkelijk werpen. Het is echter wel uw fout als twintig jaar na dato, op basis van een onduidelijk tekeningetje en een vage theorie, een onschuldig man wordt veroordeeld. Die onschuldige man is Nan Paul de B., en ik verzoek u hem vrij te spreken bij gebrek aan wettig en overtuigend bewijs.


Pleidooi Mr. P.J. Silvis inzake Siegfried Saez. (Eis: levenslang)
Siegfried Saez is de Antilliaan die een van de schutters zou zijn geweest bij de dubbele liquidatie van Henie Shamel en Anne de Witte in Antwerpen, oftwel deeldossier 'Cobra'. Volgens het OM genoemd naar Zwarte Cobra of Henk Rommy, de mogelijke opdrachtgever, althans als je het requisitoir van het OM zou volgen. Saez is al 66 jaar en tevens de oudste verdachte. Hij is in 2009 reeds veroordeeld tot 17 jaar voor de liquidatie van 'Ukkie de Pool' op een parkeerplaats bij een wegrestaurant aan de A4.

Omdat de rechtbank, in verband met dubbele, lange pleidooien, er geen probleem mee heeft dat de verdediging terzake niet-ontvankelijkheid verwezen wordt naar hetgeen hierover door Mr. Janssen is opgemerkt, sluit Mr. Silvis zich ook aan bij de niet-ontvankelijkheidsverweer van Mrs. Sander Janssen.

In de zaak van Siegfried Saez is gebruik gemaak van bewijs dat afkomstig is uit oude gerechtelijke vooronderzoeken. Mr. Silvis vraagt om bewijsuisluiting, onder meer vanwege aantoonbare grote onzorgvuldigheden bij het overdragen van het dossier. Genoemde onderzoeken zijn: ASA, De Schie en Parthenon. In onderzoek Parthenon gebruikte tapverslagen zijn in dat onderzoek onrechtmatig beoordeeld en zoals Mr. Kuijpers reeds eerder betoogde, dat de tapgesprekken die via een Belgisch onderzoek zouden zijn 'witgewassen', en in het kader van 'Fruits of the Poisoined Tree' dienen te worden uitgesloten van bewijs, daar sluit Mr. Silvis zich bij aan.

Ook de CIE-verbalen die zich in het Cobra-dossier bevinden dienen volgens Silvis te worden uitgesloten van bewijs, omdat de anonieme getuigen niet gehoord kunnen worden, daar de rechtbank ongetwijfeld het horen van deze getuigen af zal wijzen omdat het belang van strafvordering bij niet bekendmaking van de informant zwaarder zal wegen dan het belang van de verdediging, aldus Mr. Silvis.

Het oude materiaal uit België
Anders dan dat het om 'negers' gaat en dat ze groot waren is niet gebleken uit de stukken van de Belgische autoriteiten. Saez is een Antilliaan en is licht gekleurd, naar mening van Silvis valt Saez niet in de categorie 'neger', immers dan denkt de advocaat aan een behoorlijk donkere huid. Er wordt steevast over grote negers gesproken. Later is door het ASA-team nog een poging gedaan om met een fotomap waar Saez prominent in voorkwam te confronteren met getuigen, echter de daders treffen ze niet aan. Een getuige spreekt over: Twee zwarte mensen..... Ik kan enkel zeggen dat zij zeer groot waren. (Siegfried Saez is echter allebehalve groot, eerder zeer klein, zoals hij in de Bunker-rechtszaal verscheen) De term lange, zwarte neger lijkt eerder van toepassing op Henk Rommy en dat is toch eerder een persoon waar Henie Shamel mee zou hebben afgesproken.

Telecom
Uit de telecomgegevens denkt het OM bewijs te destilleren, echter volgens Mr. Silvis is in het geheel niet aan te tonen wie bewuste semafoon of telefoon in handen had op de avond van de moord in Antwerpen. Saez en Kenny Rampenburg (R.I.P) worden zo'n beetje neergezet als Siamese tweeling, maar de veronderstelling dat Saez en Rampenburg samen naar Antwerpen zouden zijn afgereisd, blijkt volgens Silvis uit de telecomgegevens niet.

Getuigen
De reeks getuigen die vervolgens de revue passeren in het pleidooi van Mr. Silvis zijn o.a. Lesley V. , Peter La Serpe, Ricnald B. Leonardo 'Coby' K., Renzo M., Huib N. en last but not least Harry W.

Kroongetuige Peter La Serpe levert geen bruikbaar bewijs op, volgens Mr. Silvis. Immers, La Serpe verklaart dat er van beide kanten op de slachtoffers in de auto is geschoten. Dit blijkt niet te kloppen. Er zijn 3 hulzen aangetroffen en 2 kogels veiliggesteld uit hetzelfde wapen. Het is dus onwaarschijnlijk dat er met twee wapens is geschoten. Er zijn twee kogelinslagen in de vooruit van de gele Mercedes van Henie Shamel aangetroffen en het glas van het zijportier was verbrijzeld, maar het staat niet vast dat dit door kogel in- of uit-slagen is gebeurd. Mogelijk is het hoofd van het slachtoffer de oorzaak van verbrijzeling. Het OM heeft ook aangegeven uit te gaan van 1 schutter. Verder heeft La Serpe aangegeven het dossier te hebben gelezen dat hij van Jesse Remmers ter beschikking had gekregen.

Ik zal getuige Harry W. er nog uit pikken tot aan de eindconclusie van Mr. Silvis:

Harry W.
Mr. Silvis: Naast wat er door de andere raadslieden reeds over deze met zijn geweten bezwaarde getuige is gezegd, heeft in de zaak van client te gelden dat er van het favoriete programma van deze getuige, Peter R de Vries, een gehele uitzending is gegaan over client. (los van de door Mr. Kuijpers onderzochte hoeveelheid uitzendingen de gehele passage zaak rakend) Client heeft vervolgens de moeite genomen om naar de zitting te komen opdat deze fantast kan zien over wie hij een leugenachtige verklaring aflegt, en den herkent de getuige.

Vreemd aan de verklaringen van Harry W. is voorts dat hij middels een veronderstelde moraliteit bij Rasnabe in een kort scenario weergeeft waarom hij zich zo goed herinnert dat de zaak Antwerpen besproken werd. ( ook al nam hij het niet serieus ) Hij zegt 'Rasnabe waarschuwt mij voor Rommy'. Die zou dan in de ogen van Moppie iets verwerpelijks doen, anders hoef je niet te waarschuwen, maar dan zou Rasnabe daama zeggen 'ik heb dat smerige klusje mede opgeknapt'. Naar de bescheiden mening van de verdediging klopt daar iets niet of je vind het fout en je bent er niet trots op, dus niet vertellen of je bent er trots op ziet er niks fout in en vertelt het maar dan zonder het waarschuwende element. Het lijkt dat het verhaal is ontsproten aan de fantasia van een man die juist nu zo bezig is met de hogere moraal.

Dit lijkt een denkfout die Harry W. vaker maakt hij is uit het wereldje gestapt wil er niks meer mee te maken hebben, maar de politie vraagt wel over zijn betrokkenheid bij een liquidatie en 4050 kg ? en daar weet hij van, ondanks zijn morale bezwaren. Er is zelfs een mythe om hem heen ontstaan die jaren na dato nog de uitlokkers van een moord in zijn richting brengt.

Wanneer hij uitgenodigd wordt om bij de politie te komen praten over een liquidatie, geeft hij op vragen van de verdediging aan dat er om hem een mythe is ontstaan. Kennelijk raakt dat de betrouwbaarheid van hem niet, en is daar voor Harry W. de kous mee af. En dan heeft Harry W. niet eens de pech gehad dat info over de aan hem gelinkte liquidatie in zijn favoriete programma breed wordt uitgemeten met een uitzending vol fabels en roddels over zaken waarvoor zelfs vrijspraken zijn gevolgd. Dat Justitie deze man een podium gunt in een zaak die al jaren in alle media breed wordt uitgemeten, en die geholpen zou zijn met waarheidsvinding is te betreuren.

Maar ook hier heeft te gelden; In geen van deze getuigenverklaringen worden relevante details genoemd die alleen van de dader afkomstig zouden kunnen zijn.

Bijvoorbeeld "er is drie keer geschoten met een pistool van het Merk FEG waarvan de originele loop is vervangen". Overigens is dit onderzoeksgegeven al op 14 juli 1993 bekend maar zie ik dit nergens terug in de ondervraging van getuigen. Bijvoorbeeld aan M. had Kenny Rampenburg een vuurwapen waar de loop van vervangen was. Of is dit wel gevraagd en was het antwoord negatief. Het Gerechtelijk Laboratorium heeft niet voor niets een foto van zo'n wapen bij het rapport gevoegd.

Eigenlijk is er sinds de twee eerdere sepot/kennisgevingen niet verdere vervolging niets relevants bijgekomen. La Serpe zijn verklaring sluit niet aan bij hetgeen er feitelijk gebeurd is en buitendien weet hij niet meer van wie hij zijn wetenschap heeft dossier of Remmers. Resteert Harry W. maar ook dit is een van horen zeggen verklaring die geen enkele inhoudelijke meerwaarde kent.

Afsluitend ken gezegd worden dat dit dossier slechts bestaat uit van horen zeggen verklaringen die opgeleukt zijn met in dezelfde teneur gepresenteerd, geïnterpreteerd, besmet telecom materiaal.

Van of de jaren zeventig is de naam van client door justitie, de media, maar ook in het milieu aan diverse ernstige misdrijven gekoppeld. In veel gevallen ten onrechte, maar soms kwam het client niet slecht uit dat hij hierdoor een bepaalde reputatie verkreeg. In sommige gevallen werd in het bijzijn van client voor een incasso gedreigd met Siegfried Saez, wanneer hij zich dan bekend maakte en aangaf van niets te weten, kon er tenminste nog gelachen worden. Die tijd van lachen is met de verdenking, het voorarrest en de eis in deze zaak wel voorbij.

(Ander bekend en gelijksoortig verhaaltje: Siegfried Saez liep eens met luchten in een Huis van Bewaring voorbij een groepje gedetineerden, waarvan één stond op te scheppen dat ie Siegfried Saez zo goed kende en dat Saez 'levensgevaarlijk' zou zijn. Siegfried ging bij het groepje staan en de gedetineerde vertelde verder, terwijl Siegfried Saez dus voor hem stond... Met andere woorden: Zo zie je hoe er gemakkelijk een soort mythe rondom Siegfried Saez onstaat als zou hij een levensgevaarlijk figuur zijn en dat gaat al gauw z'n eigen leven leiden. - red.)

Mr. Silvis: Het door Mr. Jan Hein Kuijpers aangehaalde vonnis van de rechtbank Rotterdam in de zaak van Mink Kok BB0065 geeft m.i. goed weer dat indien er zoals in casu niet in het begin van een zaak emstige aanwijzingen zijn, en er nimmer enige ooggetuige is, men de later ontstane roddels soms naar aanleiding van door justitie of de media ( Peter R de Vries voor de getuige Harry W.) niet moet verheffen tot waarheden die kunnen dienen tot bewijs.

Conclusie: VRIJSPRAAK

Tot slot vroeg de Mr. Silvis onmiddelijke invrijheidstelling voor zijn cliënt Siegfried Saez, wat betreft onderzoek Cobra. Dit onder meer omdat Saez terug wil vallen in het arrest van zijn andere zaak waarvoor hij is veroordeeld. De rechtbank ging daartoe in beraad en wees dit verzoek af. Toelichten deed de rechtbank deze beslissing niet, omdat 'het nog onderwerp is van debat'.

*
Ik loop door omstandigheden één verslag achter, met name het pleidooi van Mrs. Janssen en Malewicz inzake cliënt Jesse Remmers van donderdag 12 juli. Daar zal ik later nog op terugkomen.

Maandag 16 juli zal Mr. Nico Meijering zijn pleidooi afsluiten en daarmee is tevens het liquidatieproces Passage aangeland op de laatste dag voor het zomerreces.

Bondtehond
Aangepast zoeken