maandag 31 januari 2011

'De rechtbank wijst inzage in de dossiers Bethlehem en Kaale om die reden af'

Het openbaar ministerie reageerde vandaag op de verzoeken van de verdediging om de dossiers Bethlehem en Kaale toe te voegen aan het liquidatieproces 'Passage'. Rechtbankvoorzitter Frits Lauwaars gaf het woord aan het OM na eerst op te merken dat het OM in een eerder stadium had gezegd dat de dossiers wellicht nog gevoegd zouden worden. Officier van justitie Betty Wind viel daarom maar met de deur in huis en kwam meteen met de conclusie. De voeging van beide dossiers dienen volgens het OM te worden afgewezen.


Betty Wind: We zijn van mening dat de dossiers niet verstrekt moeten worden. Dit is meteen de conclusie. We hechtten er waarde aan gedegen reactie te geven. Daarom hebben we voorbereidingstijd gevraagd. We stellen het op prijs dat we die gekregen hebben. Mr. Janssen heeft gewezen op de belangen waarom de dossiers toegevoegd dienen te worden. Hoewel we de lijn volgen, zullen we komen tot een ander inzicht.

De officier van justitie wees vervolgens op allerlei jurisprudentie. Er kan volgens Wind uit worden gedestilleerd dat er uit kan worden geconcludeerd dat stukken niet dienen te worden toegevoegd.

Betty Wind (samengevat): Men wil de betrouwbaarheid van La Serpe onderzoeken. Het dossier is echter niet ingebracht in Passage. De toetsing die de verdediging wil doen, kan niet los worden gezien van de verklaringen van getuigen F1 + F3 en Remmers. Hoe dhr. Remmers dat dan weet, blijft een raadsel. De verdediging wil doen geloven dat de verklaringen van Remmers en F1 + F3 eenduidig zijn, echter wanneer Remmers het vuur na aan de schenen wordt gebracht, weigert hij licht te geven in de zaak. Remmers beroept zich op zijn zwijgrecht. Namen wil hij niet noemen. De stelling van de verdediging, La Serpe verklaard wisselend, treft geen doel naar ons inzicht. Primair verzoeken wij: Het verzoek moet worden afgewezen. Subsidiair: Als de rechtbank beslist het dossier toch in te voegen, dienen eerst de verklaringen van F1 + F3 afgelegd te zijn en niet eerst te worden voorzien van onderzoeksresultaten.

Lauwaars: De stelling: 'Als La Serpe betrokken zou zijn bij Bethlehem zou de deal niet gesloten zijn', handhaaft u deze stelling?
OvJ Wind: De stelling is dat er geen aanwijzing is dat La Serpe betrokken is bij het dossier Bethlehem.
Lauwaars: Ok, uw stelling is geen betrokkenheid bij Bethlehem. En Kaale?
OvJ Wind: Ook niet.
Lauwaars: Ok.
OvJ Wind: Ons principiële inzicht is dat ook dossier Kaale niet dient te worden toegevoegd.
Lauwaars: Hoe kan uw inzicht principieel zijn als we een belangenafweging moeten laten plaatsvinden?
OvJ Wind: We begrijpen dat er een belangenafweging dient plaats te vinden, maar we zijn van mening dat deze niet in het voordeel van de verdediging uit moet vallen.
Lauwaars: U heeft een belang. De verdediging heeft een belang. Wij moeten dat wegen. U zegt: De getuigen kunnen beïnvloed worden. Bovendien zou het kunnen zijn dat er details bekend zouden worden waardoor de getuigen beïnvloed kunnen worden.

OvJ Michiel van IJzendoorn: Het lopende onderzoek zou kunnen worden geschaadt. Deeltjes van het onderzoek openbaren, zou kunnen betekenen dat gegevens die getuigen kunnen openbaren, buiten Remmers en F1 + F3, dat dat het onderzoek zou kunnen schaden. Los daarvan heeft dhr. Remmers zich steeds beroepen op zijn zwijgrecht. Al die aspecten spelen een rol in toevoegen van het dossier Bethlehem aan Passage. Dit zou het onderzoek ernstig kunnen belemmeren. Dit belang is veel groter dan het belang van de verdachte en de verdediging. Verstrekking van de dossierstukken zou kunnen betekenen dat we straks F2 en F4 en F21 , F22 en F23 etc. zouden kunnen krijgen. De controle op het waarheidsgehalte zou in geval van verstrekking van stukken minder zijn. In dat kader willen we niet dat de stukken worden gevoegd.

Rechter: In hoeverre vind er nog concrete opsporing plaats in dit dossier?
OvJ Wind: As we speak: Nu niet. Echter, levensdelicten liggen nooit helemaal stil. U kunt zich voorstellen dat de verklaring van Remmers wel onderzoek heeft doen plaatsvinden, maar op dit moment niet.
Rechter: Hoe rijmt u dat met: 'Er is geen concreet punt dat er op dit moment aan de zaak gewerkt wordt'?
OvJ Wind: Ook als er punten zijn in de verklaring van Remmers die kloppen, wil dat nog niet zeggen dat La Serpe daarmee een dader is.
Rechter: Nee, nee...

Mrs. Nico Meijering en Sander Janssen hielden vervolgens ieder een betoog als reactie op het OM. Een verslag daarvan op:
 
'Bondtehond bij het Liquidatieproces'

Rechtbankvoorzitter Lauwaars deed na langdurig beraad aan het einde van de middag uitspraak.

Lauwaars: De rechtbank heeft fors geraadkamerd, kan ik wel zeggen. Het volgende is daar uit gekomen.
Het rechtens te respecteren belang van de verdediging bij inzage in de dossiers Bethlehem en Kaale is er met name in gelegen de betrokkenheid van La Serpe bij de moord op Bethlehem en de aanslag op Kaale vast te stellen. Het openbaar ministerie heeft desgevraagd herhaaldelijk en met nadruk verklaard dat de onderzoeksdossiers op dit moment geen aanwijzingen bevatten dat La Serpe bij de moord op Bethlehem en de aanslag op Kaale is betrokken. De rechtbank ziet geen reden om te twijfelen aan deze stelling van het openbaar ministerie. Om die redenen kan bij de huidige stand van zaken inzage in de onderzoeksdossiers niet bijdragen aan de onderbouwing van de stelling van Remmers en aan de onderbouwing van de stelling dat La Serpe bij genoemde delicten betrokken is geweest.

Voor zover hiernaast nog enig verdedigingsbelang resteert, weegt dit naar oordeel van de rechtbank niet op tegen het opsporingsbelang. De rechtbank wijst inzage in de dossiers om die reden af. De rechtbank gaat er vanuit dat het openbaar ministerie, voor zover nadere verklaring of andere gegevens hiertoe aanleiding geven, actief onderzoek zal doen plegen naar betrokkenheid van La Serpe en daarbij betreffende dossiers steeds zal doen betrekken. Mochten uit dit nader onderzoek alsnog nadere aanwijzingen voor betrokkenheid van La Serpe voortvloeien dan dient het openbaar ministerie de rechtbank en de verdediging hiervan onverwijld in kennis te stellen. Dat was de beslissing van de rechtbank.

Op 10 Maart is de eerstvolgende zitting, de tweede regiezitting in de zaak Soerel. Een zitting voor alle verdachten, een tweede ronde ter bespreking van de resultaten in de ondervraging over de F-getuigen is op 15 Maart.

Bondtehond

dinsdag 25 januari 2011

'Bestaat er wel zoveel toeval? Wij denken van niet'

In het liquidatieproces Passage begon de rechtbank vanmorgen met de uitspraak rondom de overige onderzoekswensen in de zaak van Dino Soerel. Alle verzoeken werden afgewezen. Rechtbankvoorzitter Lauwaars motiveerde de uitspraak in het kort. Misdaadverslaggever John van den Heuvel en chef opsporing van de Nationale Recherche Jan Boersma hoeven niet te worden gehoord. Volgens de rechtbank zou niet aannemelijk genoeg gemaakt zijn dat Van den Heuvel heeft willen suggereren dat informatie afkomstig was van een corrupt politiecontact van Soerel over zijn op handen zijnde arrestatie. De rechtbank vindt het ook niet nodig dat Jan Boersma gehoord wordt omdat de aanhouding van Soerel aan de Rozengracht op zich ver af staat van de inhoud van het dossier Passage.


Er komt ook geen onderzoek naar de mogelijkheid of Peter La Serpe een psychopaat is. Volgens de rechtbank miste het verzoek van Mr. Bénédicte Ficq voldoende feitelijke of juridische grondslag om voor toewijzing in aanmerking te komen. Volgens Ficq zijn er sterke aanwijzingen in het dossier te vinden dat La Serpe voldoet aan een reeks eigenschappen die hem tot psychopaat maken. La Serpe zou onder meer glad, oppervlakkig, egocentrisch, leugenachtig en manipulatief zijn. Het OM gaf vorige week aan het niet van groot belang te vinden of La Serpe een psychopaat is of niet. Volgens het OM gaat het om de betrouwbaarheid van zijn verklaringen. Als deze geverifieerd en gecontroleerd kunnen worden, is er volgens het OM niets aan de hand. De advocaten twijfelen echter zeer sterk aan betrouwbaarheid van La Serpe. Of men in beroep gaat tegen deze beslissing is vandaag nog niet bekendgemaakt.

Tot slot is tevens een onderzoek naar de Endstra-tapes afgewezen. Wel wordt het hele Kolbak-dossier ter beschikking gesteld aan de verdediging van Soerel. Mr. Sander Janssen vroeg zich vervolgens af of het een groot probleem is om het Kolbak dossier ook ter beschikking aan de verdediging van Jesse Remmers te stellen.
OvJ  Betty Wind antwoordde: Als het is toegevoegd aan Passage is het voor iedereen beschikbaar. Voor de goede orde, het is een uitlenen. We hebben het nog niet officieel toegevoegd en we zijn ook niet voornemens dat te doen.
Mr. Sander Janssen merkte op: Mijnheer Remmers komt volgens mij weinig voor in het Kolbak-dossier.
OvJ Betty Wind: Helemaal niet....
Lauwaars: Kom op, het is nieuwjaar, het is maandagochtend, iedereen is weer vliegenvangerig aan het doen. Laten we dat niet doen.

Lauwaars opende meteen na zijn verzoekje het debat over de toevoeging van stukken aan het dossier Passage. Het ging over de stukken over de aanslag op Gerrie Bethlehem enerzijds en de aanslag op Arjen Kaale sr. anderzijds. Deze stukken zijn tot dusverre nog niet aan Passage toegevoegd. Zowel de verdediging van Jesse Remmers als de verdediging van Soerel, Akgün en Burger achten het wel van groot belang voor de verdediging van hun cliënten in het liquidatieproces dat deze dossierstukken worden toegevoegd.

Eerst kwam Mr. Sander Janssen met een betoog waarin hij dat belang naar voren bracht, ondersteund door voorhanden zijnde jurisprudentie van onder andere de Hoge Raad. Het OM had een aantal redenen naar voren gebracht waarom men dit dossier nog niet heeft toegevoegd aan Passage, o.a. vanwege het onderzoeksbelang en omdat Jesse Remmers onvoldoende aanknopingspunten zou hebben aangebracht. De verdediging is het daar niet mee eens en ziet juist goede reden deze twee zaken nu toe te voegen aan het liquidatieproces. Jesse Remmers is uitgebreid verhoord en heeft intussen wel degelijk wat verklaard over de zaak Bethlehem. De raadsman van Jesse Remmers wil dat in deze zaken o.a. Paul en Rob de W. worden gehoord als getuigen. Over de voornoemde en voortvluchtige Rene Pouw wordt volgens Janssen wild op los gespeculeerd waarom hij op de Most Wanted-lijst zou staan. Er zijn namelijk wel meer mensen die 1000 dagen moeten zitten en vooral in nationaal verband is dat nou niet zo schokkend. Janssen vroeg zich daarom hardop af of Pouw op die lijst staat omdat het OM hem graag wil horen over de zaak Bethlehem?

Lauwaars noemde het na afloop een degelijk betoog en liet vervolgens, zoals min of meer al door Mr. Sander Janssen aangekondigd, Mr. Nico Meijering aan het woord. Mr. Meijering zou meer inhoudelijk ingaan op wat La Serpe heeft verklaard in een betoog dat zo'n 1,5 uur duurde.

Mr. Nico Meijering: Thans zal ik mij concentreren op wat La Serpe tot op heden heeft verklaard in de zaak Bethlehem. In de zaak Kaale sluit ik mij in volle omvang aan bij het verzoek dat reeds door Mr. Janssen is geformuleerd. Het is in dit stadium uiterst interessant te bezien wat er uit de verhoren van La Serpe is gekomen, en wel vanwege een aantal redenen die ik hieronder nader zal bespreken. Zo kunnen we uit die verhoren niet alleen leren hoe onwaarachtig en wisselend La Serpe verklaard heeft, maar kunnen we tevens opmaken wat de recherche tot op heden heeft uitgevonden, alsmede wat tot nader onderzoek noopt, althans tot vragen noopt aangaande de resultaten van het onderzoek in de zaak Bethlehem tot nog toe.

Indien ik het juist zie, is de kroongetuige naast zijn verhoor ten overstaan van uw rechtbank een vijftal malen verhoord in de zaak Bethlehem. Los van na te bespreken wisselingen en tegenstrijdigheden in zijn verklaringen zijn de volgende ingrediënten uit zijn verklaringen te destilleren:  Lees HIER

Mr. Meijering verwijst vervolgens naar de (vele) verschillende passages uit de (kluis-)verklaringen van Peter La Serpe inzake Gerrie Bethlehem, waaruit blijkt dat de kroongetuige wisselend en tegenstrijdig verklaard.

Vervolgens somt Mr. Meijering allerlei toevalligheden in de verklaringen van La Serpe op.
Meijering: Bestaat er zoveel toeval? Wij denken van niet.
Lees HIER. 
De raadsman merkt daarnaast op: Wat ons betreft allemaal iets te veel gladde toevalligheden. Minder toevallig zou het ons inziens zijn indien La Serpe gewoonweg, zoals Remmers, gesteund door de F-getuigen, heeft verklaard, zelf schuldig is aan de geweldadige dood van Bethlehem en op een doortrapte wijze de schuld in de schoenen van Jesse Remmers wil schuiven.

De verdediging stelt zich tevens de vraag waarom Jesse Remmers van alles zou hebben verteld aan La Serpe? Het is volstrekt ongeloofwaardig dat Remmers, op een moment waarover La Serpe zelf vertelde dat Jesse en hijzelf al uit elkaar waren, La Serpe ongecontroleerd wapens in handen geeft om  het leven moeilijk te maken. Als je de visie van La Serpe zou moeten geloven dan zou Remmers 7 weken foto's van het lijk van Bethlehem onder zich hebben gehad. Niet alleen terwijl Bethlehem nog zoek was, maar zelfs nog toen het in de media was verschenen dat er een lijk was gevonden. Ter illustratie hechtte de raadsman enkele politieberichten met de datum van de vondst van Bethlehem aan de pleitnota .

Meijering: naar wij vrezen zijn het weer de onwaarschijnlijk gladde praatjes van een fantast die eenieder het bos in wil sturen om er vooral maar weer zelf beter van te worden. Ronduit verbijsterend is het dan ook weer te constateren hoeveel tegenstrijdigheden en wisselingen in zijn verklaringen te ontwaren zijn. Neem bijvoorbeeld de twee hashverhalen van 360 en 300 kilo en vooral zijn betrokkenheid daarbij.

De meest in het oog springende wisselingen en tegenstrijdigheden in La Serpe's verklaringen leest u HIER

Meijering: Al met al veel te veel tegenstrijdigheden en wisselingen in de verklaringen van La Serpe, zeker daar waar bedacht moet worden dat hij in essentie niet zo veel te verklaren had. Het past allemaal niet alleen bij een getuige die met zijn geheugen niet kan steunen op de waarheid, maar ook voor zichzelf veel te verzwijgen heeft. En dat zwijgen deed hij ook telkens daar waar hij verschoningsrecht meende te kunnen inroepen.

Vervolgens wijst Meijering in zijn pleitnota op diverse keren dat La Serpe het verschoningsrecht als gelegenheidsargument lijkt in te roepen met een ander doel dan hij de rechtbank (iedereen) heeft willen doen voorspiegelen. Daarnaast merkt de raadsman op dat het OM zich beklaagd dat Jesse Remmers bepaalde antwoorden niet wil geven waardoor zijn verklaring niet controleerbaar zou zijn, maar datzelfde doet zij dan weer niet richting kroongetuige La Serpe. Dat is opmerkelijk, vooral omdat het OM notabene met La Serpe een overeenkomst is aangegaan waarin de verplichting is opgenomen dat La Serpe de waarheid en volledig dient te verklaren (over de hashdeals en de gebruikte Hollowpoints).

De strafpleiter stelt hierna deze vraag: Gelooft de recherche La Serpe eigenlijk wel? Mr. Meijering: Het vereist geen studie hersenchirurgie om vast te stellen dat de Utrechtse recherche toch wel iets meer twijfels in de verhoren van La Serpe ten toon gespreid heeft, dan in gemiddeld ander verhoor van La Serpe. Verwezen kan worden naar diverse vindplaatsen variërend van ongeloof over het verhaal van La Serpe over de dood van Ebeli tot en met de verbazing over het ingewikkelde verhaal over het waarom van het gijzelen van Ebeli en de gedachte dat het toch Bethlehem zou moeten zijn geweest die de geripten zou hebben moeten betalen.

De recherche heeft zo haar bedenkingen bij het verhaal van La Serpe en heeft (kennelijk) al een en ander uitgezocht. Zo heeft de recherche inderdaad vastgesteld "dat het zeer waarschijnlijk is dat het in een loods heeft plaatsgevonden". Dit maakt de verdediging op uit rechercheverhoren waarin men wijst op onderzoeksbevindingen.
Mr. Nico Meijering: Het moge voor zich spreken dat de onderzoeksresultaten op tafel dienen te komen, nog daar gelaten dat het opmerkelijk is dat het OM nog steeds niet met Remmers zelf op zoek is gegaan naar de loods. Voorts heeft de recherche kennelijk al onderzoek gedaan naar het verhaal dat Bethlehem voor Ebeli geld aan het verzamelen was om Richard Ebeli vrij te krijgen. Recherche: "Dat is informatie die we hebben". Deze informatie zit dus kennelijk al in het dossier Bethlehem dat ons onthouden wordt door het OM, aldus Meijering.

Mr. Sander Janssen heeft al enkele verificatiemogelijkheden genoemd, uit de losse pols, daarbij voegt Meijering nog enkele voor de hand liggende verificatiesuggesties toe die al dan niet nog moeten plaatshebben? Het is slechts een greep om tot verificatie of falsificatie te komen van de verklaringen van La Serpe en Remmers. De verdediging kan zich overigens niet voorstellen dat dat onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden, hetgeen nog eens extra noopt tot het toevoegen van het Bethlehemdossier.Lees HIER.

Mr. Meijering: Het OM zou zich niet moeten verzetten. Het is uiterst opmerkelijk dat het OM zich tot op heden is blijven verzetten tegen toevoeging van het dossier Bethlehem. Het OM roept daarmee de schijn op allesbehalve La Serpe te willen ontmaskeren als dader in de zaak Bethlehem. Het is goed er op te wijzen dat er thans in het dossier meer bewijs tegen La Serpe in de zaak Bethlehem bevindt, dan in menig andere zaak tegen medeverdachten. Ik benoem ze nog eens.
 • Verklaring Remmers
 • Verklaring F1
 • Verklaring F3
 • Verklaring van La Serpe inclusief daderinformatie en tegenstrijdigheden en ongerijmdheden.
Het OM dat vervolgens blijft volhouden dat dit te weinig is om het dossier toe te voegen zou dan op enstige wijze met twee maten meten. Een Om dat de ontkenning van La Serpe wel wil geloven, maar Remmers hier niet wil geloven heeft veel uit te leggen. Het OM kan onmogelijk nog blijven volhouden dat het dossier niet zou mogen worden toegevoegd aan het Passagedossier gelet op de eigen uitspraken gedaan ter zitting. Ik verwijs bijvoorbeeld naar hetgeen gezegd is op 13 december jl.

OM: "Voor het proces is in het kader van de waarheidsvinding en de geloofwaardigheid van Remmers en La Serpe toch van belang om vast te stellen wie over deze zaak nu de waarheid spreekt en wie niet"

Indien het OM dat daadwerkelijk meent, zou ieder verzet tegen toevoeging van het dossier direct moeten worden gestaakt.Wat er ook zij van het verzet van het OM: de verdediging verzoekt uw rechtbank op basis van het voorgaande alsmede op basis van het betoog van Mr. Janssen het OM op te dragen de gevraagde dossiers aan het Passagedossier toe te voegen.    Raadsman.

Het OM verzocht de rechtbank op een later tijdstip te mogen reageren. De rechtbank stond dat toe. Op maandag 31 januari zal het OM 'goed onderbouwd' reageren. Men wil eerst 'de nuances goed onder de loep nemen'. Het gaan niet alleen om de belangen in deze zaak, maar ook om de presedentwerking die er van uit gaat. Daarbij gaat het met name om het betoog van Mr. Sander Janssen. Het gaan nl om een niet afgerond moordonderzoek, aldus officier van justitie Betty Wind.

Telegraafverslaggever John van den Heuvel was 's morgens aanwezig tot Lauwaars uitspraak had gedaan. Daarna verliet hij de de publieke tribune. Over de maandag-column van John van den Heuvel  in De Telegraaf als reactie op de zitting van 17 januari werden niet veel woorden vuil gemaakt in de wachtkamer. Van den Heuvel mag roepen wat hij wil of "Das je goed recht" zullen de strafpleiters wellicht gedacht hebben.

Volgens enkele Bunkerbezoekers was het echter 'minder chique' om zo op de man (vrouw) te spelen terwijl John van den Heuvel afgelopen jaar slechts enkele malen op de publieke tribune van de Bunker is gesignaleerd.De misdaadverslaggever beweert namelijk(ook) dat de advocaten kroongetuige Peter La Serpe om zijn uiterlijk zouden hebben beledigd en belachelijk gemaakt. "Daar doet hij de waarheid toch echt wel (weer) ernstig geweld aan", grapte een van deze vaste Bunkerbezoekers. En ja, eerlijk is eerlijk, persoonlijk is mij dit ook nooit opgevallen gedurende 2 jaar liquidatieproces. Maar goed.... kennelijk wordt er tijdens een belangrijk proces als dit op meerdere fronten tegelijk "gestreden"?

Maandag 31 januari gaat het proces verder.

Bondtehond

dinsdag 18 januari 2011

Onderzoekswensen verdediging Dino Soerel: 'De moeder aller lijsten'

Maandag vond in de extra beveiligde Bunker-rechtbank in Osdorp de regiezitting plaats in verband met de toevoeging van Dino Soerel tot het liquidatieproces. Een peloton aan advocaten was aangerukt om Soerel bij te staan. Mrs. Bénédicte Ficq lichtte samen met kantoorgenoten Leon van Kleef en Nico Meijering stuk voor stuk een reeks onderzoekswensen toe aan de rechtbank, op zich niet eens zo'n grote lijst, wat echter niet wil zeggen dat er in een later stadium niet nog enkele verzoeken tot onderzoek zullen volgen. Mr. Leon van Kleef beet de spits af met het lijstje verzoeken, 'De moeder aller lijsten', aldus Van Kleef. De verdediging heeft zich hierbij laten leiden door de ernstige bezwaren.


Mr. Leon van Kleef (samengevat):
- De Endstra-tapes.
Het OM heeft er voor gekozen de Endstra-tapes als bewijsmiddel in te zetten. In de Kolbak-zaak hebben deze als bewijs gediend. We gaan ervan uit dat er is gerechercheerd.
- Kroongetuige Peter La Serpe.
Deze getuigen dient verder geen nadere toelichting: La Serpe heeft niet naar waarheid verklaard.
-Patrick de M.
Cliënt zou 20 tot 25 keer bij deze getuige gezien zijn. Daar willen we hem over horen.
-Alex de Boer.
Werd door Fred Ros benaderd voor de liquidatie van Thomas van der Bijl maar weigerde deze uiteindelijk uit te voeren. De Boer heeft één en ander zelf aan de politie verteld.
- John van den Heuvel.
Er is gesproken over de reden waarom cliënt zich aan rechtsvervolging heeft ontrokken. Cliënt heeft zich nimmer ontrokken, hij was nimmer gedagvaard. Het belang is tweevoudig; Cliënt kan niet als leugenaar worden weggezet; Er zou politie-informatie naar cliënt zijn gelekt. Als bijlage een artikel uit De Telegraaf.
Cliënt zou uitstekende contacten hebben bij de politie, overgenomen van Jan femer, geliquideerd op de Haarlemmerdijk.
( Lees: John van den Heuvel doet waarheid ernstig geweld aan.)
-Jan Boersma, chef opsporing Nationale Recherche. Tijdens een besloten briefing werd verwezen naar massamoordenaar Sadam Hoessein door middel van de uitspraak "We've got him!". Tijdens de informele voorbespreking van de KLPD met de pers zijn er foto's van het interieur van het onderduikadres aan de Rozengracht getoond. De verdediging heeft daar vragen over aan Dhr. Boersma. (zie foto)

Mr. Leon van Kleef wil de neuzen procedureel dezelfde kant op zien te krijgen en verzocht voornoemde personen binnenkort allen op zitting te horen.

Vervolgens kwam Mr. Bénédicte Ficq met een uitgebreid en opmerkelijk verzoek. De raadsvrouw van Dino Soerel verzocht de rechtbank onderzoek te laten verrichten naar een mogelijke geestelijke stoornis van kroongetuige Peter La Serpe, een moeilijk te diagnosticeren persoonlijkheidsstoornis, nl psychopathie.

Mr. Bénédicte Ficq (samengevat): Als je in een zaak geconfronteerd wordt met een bewijsvoering die evenredig zwaar leunt op de verklaringen van één persoon dan is het van essentieel belang dat niets wordt nagelaten om de betrouwbaarheid van deze persoon te toetsen. Gedoeld wordt op de kroongetuige/medeverdachte Peter La Serpe. Vastgesteld kan worden dat in de hoofdzaken Agenda (Houtman) en Perugia (Van der Bijl) de tegen cliënt ingebrachte bezwaren in volle omvang leunen op de verklaringen van deze kroongetuige. Nu al kan worden gewezen op de haken en ogen die kleven aan de verklaringen van La Serpe en aan La Serpe zelf:

1) Hij is kroongetuige;
2) Hij heeft - als het gaat om feiten die cliënt worden verweten - alles van horen zeggen van de medeverdachte Jesse Remmers;
3) Hij heeft overvloedig tegenstrijdig en wisselend verklaard;
4) Hij heeft evident in strijd met harde onderzoeksresultaten (zie o.m. in Agenda) verklaard;
5) Hij heeft naar het zich laat aanzien meermalen daderinformatie gekregen;
6) Hij heeft niet alleen een zwaar criminele achtergrond maar heeft mogelijk (ook in strijd met de kroongetuigedeal) niet de waarheid verteld over (eigen betrokkenheid bij) enstige delicten (zie o.m Bethlehem)

De Rechtbank wacht de moeilijke en belangrijke taak tactisch bewijs op betrouwbaarheid te gaan beoordelen. Volgens mij is het beoordelen van het betrouwbaarheidsgehalte van getuigenverklaringen een van de moeilijkste taken van de rechter, Zeker als de getuigenverklaringen niet of nauwelijks gesteund worden door sterk (niet discutabel) steunbewijs. In het algemeen gesproken kunnen getuigen zich vergissen, ze kunnen liegen of simpelweg gestoord zijn. Alle zijn redenenen waardoor de getuigenverklaringen niet bruikbaar zijn voor vaststelling van de feiten.

Indien een getuige behept is met een direct in het oog springende stoornis en deze stoornis van directe invloed is op de betrouwbaarheid van de verklaring zal dit van invloed zijn op het gebruik van de verklaring.

Het komt natuurlijk ook voor dat een getuige normaal lijkt maar dat niet is. Dat hij een stoornis heeft, maar dit zo goed weet te verbergen dat dit voor de rechter niet kenbaar is, dat zijn verklaring van onbesproken kwaliteit lijkt maar dat het tegendeel het geval is.

Vooropgesteld: het OM heeft de plicht uw rechtbank getuigenmateriaal voor te leggen waaraan geen gebreken kleven zoals hierboven omschreven. Het OM moet dit zelf willen en evenmin het risico op de koop toe willen nemen dergelijk besmet bewijsmateriaal in een strafzaak in te brengen. Waarheidsvinding dient immers de doelstelling van het OM te zijn.

Om het risico van besmet getuigenmateriaal zo veel mogelijk te vermijden kijkt het voor de hand te liggen dat het OM zelf de wens heeft en uitdraagt om het kaf van het koren te scheiden. De evident zwaar aan wanen lijdende getuige zal u niet snel als centrale getuige in een strafzaak aantreffen. Wel komt het voor dat achteraf blijkt dat een hele batterij magistraten voor de gek is gehouden door een pathologische leugenaar.

Mr. Ficq noemde als voorbeeld de Nomad-zaak met de moord op de drie Hells Angels, waarbij een ras-oplichter gedurende maanden het podium kreeg dat hij wilde. Hij was het centrum van de aandacht, loog er lustig op los en verdween als een dief in de nacht toen hij op zitting door de mand viel. Dit nadat hij maandenlang achterelkaar ogenschijnlijk 'rechtovereind' was gebleven. Het OM had toegang tot tal van gegevens (strafblad e.d.) waaruit men had kunnen en moeten afleiden dat deze getuige nooit serieus naar voren geschoven had mogen worden in deze belangrijke strafzaak waarin levenslange gevangenisstraffen werden geëist.

Er zijn meer voorbeelden van publiciteitsgevoelige zaken die dit soort lieden aangetrokken heeft waarin pathalogische leugenaars podium werd geboden door het OM. De pathalogische leugenaar is niet gemakkelijk te ontmaskeren. Zijn leugens zijn de resultante van een stoornis die hij al levenslang bij zich draagt en waarmee hij steeds zijn omgeving volledig op het verkeerde been kan zetten. Hij liegt en manipuleert met een gemak dat de gezonde toeschouwer de indruk geeft dat hij de waarheid spreekt. De pathologische leugenaar kan lijden aan een moeilijk te diagnosticeren persoonlijkheidsstoornis met de naam : psychopathie.  Deze stoornis komt onevenredig vaak voor in de forensische setting.

Het is geen eenvoudige zaak om de diagnose psychopaat bij iemand te stellen. De diagnose kan alleen gesteld worden door een professionele psycholoog of psychiater, aldus Ficq.

Op grond van de inhoud van het dossier [in het bijzonder de verklaringen van personen die La Serpe persoonlijk intensief hebben meegemaakt], mijn waarneming op zitting, de door mijn kantoorgenoten verwoordde waarnemingen op de zittingen, heeft de verdediging het sterke vermoeden dat Peter La Serpe wel eens een psychopaat zou kunnen zijn. De verdediging zal uw rechtbank verzoeken hiernaar een onderzoek te gelasten.

Mr. Ficq ging vervolgens in op een kenmerkende verzameling gedragingen en daaruit afgeleidde persoonlijkheidskenmerken die voor het merendeel als maatschappelijk ongewenst gelden. Ter onderbouwing van haar verzoek heeft Mr. Ficq kennisgenomen van allerlei publicaties van wetenschappers, waarvan zij er een aantal naar voren bracht in haar pleitnota.

Belangrijkste symptomen van psychopathie op emotioneel inter-persoonlijk vlak:
 • Glad en oppervlakkig;
 • Egocentrich en met een opgeblazen gevoel van eigenwaarde;
 • Ontbreken van berouw of schuldgevoel;
 • Gebrek aan empathie;
 • Leugenachtig en manipulatief;
 • Oppervlakkige emoties;
Op het gebied van sociale deviantie:
 • Impulsief;
 • Gebrekkige gedragsregulering;
 • Parasitaire levensstijl;
 • Behoefte aan opwinding;
 • Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Vroegtijdige gedragsproblemen;
 • Antisociaal gedrag als volwassene;
Vervolgens gaf de raadsvrouw een opsomming van voorbeelden uit het dossier en de uit eigen waarneming voortvoeiende voorbeelden die de conclusie zouden kunnen rechtvaardigen dat de rechtbank in de persoon van Peter La Serpe van doen heeft met een psychopaat.

UPDATE: Een greep voorbeelden uit het dossier 'Passage', die Mr. Bénédicte Ficq noemde in haar pleitnota. Onder andere gedeeltes uit verklaringen van getuigen F1 en F3, maar ook van ex-intimi van La Serpe, zoals Francis K., de ex van Jesse Remmers, en Marion G., de ex van La Serpe.)


De verdediging meent dat het in belang van de verdediging is een hetero-anametisch onderzoek te laten verrichten door een deskundige, gespecialiseerd in de stoornis psychopathie [In wiens benoeming zowel de Rechtbank, de verdediging als het OM zich kunnen vinden] die de opdracht krijgt de vraag te beantwoorden of de beschikbare dossier informatie, eventueel aangevuld met mondelinge informatie afkomstig van ex-intimi van La Serpe, betrouwbare aanwijzingen opleveren dat La Serpe lijdt aan een psychopathologische stoornis.

(Hetero-anametisch onderzoek:  Het komt erop neer dat de verdediging niet verzoekt Peter La Serpe zelf te onderzoeken maar dat men deskundigen wil laten onderzoeken of La Serpe psychopaat zou kunnen zijn aan de hand van dossierstukken die reeds voorhanden zijn in het ' Passage-dossier'. Men heeft de medewerking van La Serpe dan niet nodig.)

Mr. Ficq toont tot slot een brief aan de rechtbank met enkele aanbevolen experts op het gebied van psychopathie.

Officier van Justitie Mr. Betty Wind reageerde na een kort beraad van het OM op de verzoeken:
La Serpe: Dat belang zien wij;
De Boer: Dat belang ook, maar dan wel horen bij de Rechter-commissaris,
Patrick de M.:We zullen ons niet verzetten tegen het horen van Dhr de M.
John van den Heuvel: Dat belang zien wij niet.
Jan Boersma: Dat ligt te ver verwijderd van Passage.

Officier van Justitie Michiel IJzendoorn merkte op: Ook al zou La Serpe een psychopaat zijn, dan nog kan hij wel betrouwbare verklaringen afleggen. Dat onderzoek is wat ons betreft niet nodig aangezien de rechtbank uitstekend kan bepalen of alles wat er voorhanden is aan dossier voldoende is om te kunnen bepalen hoe betrouwbaar dat is.

Mr. Ficq merkte hierover op: Ik vind het bijna niet te geloven waarom het OM zou gaan liggen voor het onderzoek dat daarover duidelijkheid komt.

Dino Soerel kreeg ook nog even het woord van Lauwaars.
Dino Soerel: Ik zou graag gebruik willen maken van de mogelijkheid om zelf vragen te stellen en dat zou bij de rechter-commissaris niet mogelijk zijn.
Lauwaars: Ja, dat begrijp ik.

De rechtbank besloot dat Peter La Serpe in zaak Soerel als getuige moet worden gehoord op zitting. Patrick de M. en Alex de Boer worden bij de rechter-commissaris gehoord. Of en waar John van den Heuvel en Jan Boersma verhoord gaan worden beslist de rechtbank aanstaande maandag. De rechtbank maakt dan ook haar besluit bekend of een deskundige zal moeten beoordelen of Peter La Serpe een geestelijke stoornis heeft. De rechtbank gaat daar uitgebreid over 'raadkameren', aldus Lauwaars.

Maandag 24 januari verder.

Bondtehond

woensdag 5 januari 2011

'Ik ben niet zo'n sterke verhalen verteller'

Op de eerste dag van het nieuwe rechtbank-jaar na het Kerstreces waren Ali Akgün en Sjaak Burger vanuit vrijheid aanwezig en hadden een goede stemming. Alle aanwezigen, verdachten, advocaten, journalisten en parketwachten wensten elkaar een gelukkig nieuwjaar in de wachtkamer. Felicitaties werden door Ali Akgün dankbaar in ontvangst genomen. Dat deed hem zichtbaar goed.


Het nieuwe jaar bracht echter niet veel goeds voor verdachte Siegfried Saez. Zijn raadsman deed een verzoek de voorlopige hechtenis in de Passage-zaak van de kortgeleden door een andere rechtbank tot 17 jaar veroordeelde Saez op te heffen, dan wel te schorsen. Het doel van dit opheffingsverzoek was om Siegfried Saez in een lichter bajes-regime te krijgen. Het is namelijk zo dat het regime van het huis van bewaring (hvb) strenger is dan het regime voor een verdachte wiens zaak in Hoger Beroep dient. In voorlopige hechtenis blijft Saez in het zwaardere hvb-regime. Volgens de raadsman zou de rechtbank de voorlopige hechtenis kunnen schorsen, en zodra Saez in de andere zaak vrijgelaten zou worden, zou de rechtbank de schorsing weer kunnen opheffen.

Het OM vroeg het verzoek echter af te wijzen omdat niet alleen de ernstige bezwaren nog volop aanwezig zijn, maar ook een bewezen feit. Verder wees officier van justitie Betty Wind de rechtbank erop dat Siegfried Saez in hun ogen bekend staat als een uitzonderlijk gevaarlijke man. Hij zou ook buitegewoon vluchtgevaarlijk zijn en reeds een keer met zwaar geweld uit een gevangenis zijn ontsnapt.

Betty Wind: Hij is al oud, zou je kunnen zeggen. Maar je kunt ook zeggen, hij is al oud en heeft niets te verliezen. Hij heeft zelfs nog lopen vechten met het arrestatieteam, tijdens zijn aanhouding. Kortom, we vinden dat het maatschappelijk belang moet prefaleren boven het persoonlijke belang. We vinden dat Saez in deze zaak gewoon in hechtenis moet blijven en dat het verzoek moet worden afgewezen.

Later op de dag ging de rechtbank mee met het OM en wees de verzoeken af. Ook de schorsing werd afgewezen.

Na een kort beraad zaten alle Passage-verdachten in de rechtszaal en ging de rechtbank verder met waar men de laatste dag voor het Kerstreces was gebleven, met het horen van Jesse Remmers.

Rechtbankvoorzitter Lauwaars: Goedenmiddag iedereen. Een voorspoedig 2011 allemaal. We gaan verder waar we gebleven waren voor de vakantie. Dat was met Dhr. Remmers. U liet ons met een mededeling. U zei dat La Serpe onschuldig was in de zaak Houtman. Het is van belang wat u daar verder over gaat zeggen. Het is buitengewoon belangrijk voor de waarheidsvinding. Wat gaat u hier nu over zeggen?

Jesse Remmers zweeg weer als vanouds: Ik heb het besproken met mijn raadsman. Ik heb besloten gebruik te maken van mijn recht om te mogen zwijgen.

Vervolgens gaf Lauwaars Mr. Nico Meijering gelegenheid vragen te stellen aan Jesse Remmers nadat deze de belofte had afgelegd.
Mr. Meijering: Ik kan daar kort over zijn. De loods, of hij deze zou kunnen aanwijzen? Dat zou hij kunnen doen. Het verhaal rond Arjen Kaale, dit thema wil ik liever nog even mee wachten. Ik verwacht niet dat er veel vragen komen. Graag hou ik nog een slag om de arm.
Lauwaars: U kunt dat later wel doen omdat het tussen neus en lippen door kan, zegt u eigenlijk?
Mr. Meijering: Ik heb wel een vraag aan het OM. Of men nog met dhr. Remmers de route is gereden?
Jesse Remmers: Ik kan mij niet herinneren dat dat heeft plaatsgevonden.
Lauwaars: Mischien kan het OM zelf antwoorden?
Betty Wind: Er is niet met hem gereden. Hij is niet verdoofd of zo. Hahaha.... Nee, het is niet gebeurd.
Mr. Meijering: Of u nog gaat rijden met hem in IJselstein? Het is een klein plaatsje zei dhr. Remmers. Gaat het nog gebeuren? Ik hoeft niet te weten wanneer.
Betty Wind: Dat bepalen we nog op een later tijdstip.
Lauwaars: Ok, dan wachten we dat af.

Mr. Meijering: La Serpe heeft van Jesse stukjes te horen gekregen. Kan dhr. La Serpe terughalen wat Jesse heeft verteld over de zaal Bethlehem?
La Serpe: Uh, uh, Gerrie van de hasj had hem in Spanje uit huis gezet. Wat ik me herinneren kan, hij liet twee foto's zien van een lij..... levenloze Gerrie Bethlehem.
Mr. Meijering: Hoe lang erna was dat?
La Serpe: Dat weet ik niet meer. Een dag of 5, 6 na Hoog Catharijne. Dat was nadat hij was gevonden in het Amsterdam Rijn-Kanaal.
Mr. Meijering: Er komen thema's naar voren. U weet niets van de dood van Gerrie Bethlehem. Ik probeer het te plaatsen. Waarom vertelde Jesse u dat allemaal?
OM: Het verhaal was dat er een koppeling was met een loods, dat daar schoongemaakt moest worden en hij had zelf geïmpliceerd dat het daar gebeurt was.
Mr. Meijering: Kunt u daar iets over zeggen.
La Serpe: Weet ik niet meer.
Mr. Meijering: Van wie was die loods?
La Serpe: Weet ik niet.
Mr. Meijering: Zegt de naam Sjarl de Groot u iets? U heeft het bij de politie gezegd. Het is in een loods gebeurt van Sjarl de Groot.
La Serpe: Als ik dat gezegd heb, is dat naar waarheid verklaard.
Mr. Meijering citeert: Ik denk dat Jesse de loods moest schoonmaken.
La Serpe: Ik kan het me niet herinneren. Ik heb het niet paraat.
Mr. Meijering: Wat is er verder aan wapens gebruikt?
La Serpe: Ik zou het niet weten.
Mr. Meijering: Wat heeft u erover gehoord?
La Serpe: Mij is niets verteld over Bethlehem, behalve dan wat ik bij Jesse had gehoord.
Mr. Meijering: Is er een auto gebruikt?
La Serpe: Dat weet ik niet. Dit hoort er ook bij.
Mr. Meijering: Ik lees voor: De loods. Nu bedenk ik mij ploseling dat mogelijk de groene Mercedes is gebruikt.
La Serpe: Dat zou kunnen. Niet voor een misdrijf. Kan ook voor boodschappen.
Mr. Meijering: U wordt gehoord in de zaak in Utrecht. Verteld u op dat moment wat van relevantie, wat u weet van de loods, en u herinnert zich plotseling een groene Mercedes?
La Serpe: Ik heb er wel een verklaring voor. Het geheugen is geen exacte wetenschap.

Mr. Meijering: Verklaarde u dit tactisch?
La Serpe: Hoe bedoeld u dat? Ik heb altijd naar waarheid verklaard.
Meijering: Het zij zo. Het lichaam van Gerrie Bethlehem, wat weet u daarover, bijvoorbeeld hoe het opgeborgen is?
La Serpe: Daar heb ik foto's van gezien. Meer weet ik niet.
Mr. Meijering leest voor uit verhoor: "Zijn jou nog bijzonderheden bekend over Bethlehem en hoe het lichaam aangetroffen is?"
La Serpe: Ik heb het niet zo paraat. Ik kan het me niet herinneren.
Mr. Meijering: U heeft het over een spoorrails, dat Bethlehem daarop is aangetroffen. "Ik meen me te herinneren dat Gerrie Bethlehem aan een spoorrails verbonden was". Doet dat nog iets bij u bovenkomen?
La Serpe: Nee.
Mr. Meijering: Men heeft foto's getoond. Ik probeer me dat zo voor te stellen. Ik probeer te plaatsen waarom Jesse dat aan u zou vertellen. Het gaat toch om iets lelijks, dat zou je normaal niet zo vertellen.
La Serpe: Jesse heeft zoveel verteld. Dit past volledig in het rijtje. Hij vertelde me over van alles. Dit was het contact wat ik had met Jesse.
Mr. Meijering: Tja, waarom verteld iemand over andere moorden?
La Serpe: Tja, waarom stelt u die vraag niet aan Jesse?
Mr. Meijering: Die Silvertip Hollowpoint, wat kunt u daar nou over vertellen?
La Serpe: Niets. Dat ik die geruild heb voor een zak kogels.
Mr. Meijering: Kunt u daar nog iets over vertellen?
La Serpe: Ik heb verteld dat ze gebruikt zijn bij Pels. Dat was een 100%-score. Het was een soort zekerheidje. Het enige wat ik zeker weet, is dat men het checkte.
Mr. Meijering: U weet het wellicht zo goed omdat u ze wellicht zelf heeft gebruikt?
La Serpe: Nee, dat is niet waar!
Mr. Meijering: Ok.  U heeft Silvertip geruild. Het is van belang na te gaan hoe dat is gegaan en wie erbij betrokken was.
Rechter: Dat is uitgebreid aan de orde geweest.

Mr. Meijering: Wat ook een thema is, of dhr La Serpe al dan niet verschoningsrecht toekomt?
Lauwaars: Het leek ons op het eerste gezicht zinloos te bekijken.
Mr. Meijering: Ik weet dat u hem niet kunt dwingen, maar er zouden consequenties aan verbonden kunnen worden, gezien de deal.
La Serpe: Mag ik zelf een opmerking maken? Dat leveren van de Silvertip Hollowpoint staat niet in de overeenkomst.
Mr. Meijering: Ik wil het kort over Richard Ebeli hebben. Kunt u zeggen waar u hem ontmoette?
La Serpe: Hoog Catharijne. In McDonald Lelystad....
Mr. Meijering: Spanje?
La Serpe: Kan het me niet herinneren. Hij kan er geweest zijn. Hij is niet aan mij voorgesteld.
Mr. Meijering: De politie ondervraagt u. U zegt dat u Ebeli in Lelystad ontmoette. We hebben intussen meerdere mensen die zeggen dat u hem eerder had ontmoet.
La Serpe: Het zou me niet uitmaken, maar het is niet zo.
Mr. Meijering: U zegt nou, ik heb hem niet eerder gezien?
Lauwaars: Het is uitgebreid aan de orde geweest.

Mr. Meijering: Het gaat nu over een ring. Waar bent u die ring kwijtgeraakt?
La Serpe: Die ring?..... Een ring.
Mr. Meijering: Nou ja, kunt u me dat vertellen?
La Serpe: Ik ben nooit een ring kwijtgeraakt, dat met een liquidatie te maken had.
Mr. Meijering: Wat was het voor ring?
La Serpe: Een verlovingsring.
Mr. Meijering: Met wie was u verloofd.
La Serpe: Met Marion G.
Mr Meijering: Hoe lang?
La Serpe: Daar verschoon ik me op.
Mr. Meijering: Nou luister....
La Serpe opgefokt: U luistert !! Ik zeg niets dat uitgebreid gaat over een relatie.
Mr. Meijering: Nou ja....  Er zijn twee getuigen die verklaren dat er een ring is kwijtgeraakt.
Rechter: U gaat wel ver.
Mr. Meijering: Mogelijk spreekt hij niet de waarheid.
Rechter: U hoeft toch niet zo breed te gaan?
Mr. Meijering: Nou, ik stel mij zo voor dat als je een verlovingsring kwijtraakt, dat je verloofde daar niet blij mee was. Waneer was dat?
La Serpe: In 2004.
Mr. Meijering: Hoe is de ring zoekgeraakt?
La Serpe: Daar verschoon ik me op.
Mr. Meijering: En als het met een liquidatie te maken heeft? U kunt toch zeggen waarmee dat was?
La Serpe: Nee, dat kan ik niet.
Mr. Meijering: Het ging toch over handel?
Rechter: Het ging..... (onhoorbaar)
Mr. Meijering: Ik zie dat u moet lachen?
La Serpe: Ik ben geamuseerd door uw vraagstelling.
Mr. Meijering: In verband met handel is een broek met ring weggedaan. Kunt u me vertellen waarom die broek uit moest?  (gelach in de rechtszaal + op de tribune)
La Serpe: Ik verschoon mij.
Mr. Meijering: Het wordt nog doller. Voor die broek uitgaat...(iedereen lacht) Ik zie de lol er wel van in.... Eerst gaat die ring erin, in verband met handel. Wat voor handel?
La Serpe: Ik verschoon mij op alle antwoorden. F1+F3 zijn geregiseerde verklaringen, mischien wel door u.
Lauwaars: Ik weet niet, maar het wordt nu wel een beetje rommelig.
Mr. Meijering gaat rustig verder: Bent u vaker een ring kwijtgeraakt?
La Serpe: Nee.
Mr. Meijering: Één keer in ieder geval?
La Serpe: Ja.
Mr. Meijering: U weet wat de getuigen zeggen?
La Serpe: Ik ben een ring kwijtgeraakt, maar niet bij een liquidatie.
Mr. Meijering: Kan het zijn dat u een ring bent kwijtgeraakt, en heeft u soms een sterk verhaal verteld in een kroeg?
La Serpe: Ik ben niet zo'n sterke verhalen verteller..... (gekuch op de tribune) De ring ben ik niet in 2004, maar in 2003 kwijtgeraakt. Ik weet nog dat de relatie eind 2003 uitging en dat was eind van het jaar.
Rechter: Waar was dat en waarom?
La Serpe: Ik ga niet helemaal uitleggen waar, waarom en hoe, etc etc.
Mr. Meijering: Kunt u nog uitleggen.....
La Serpe onderbrak: Ik verschoon mij op alle vragen. Ik blijf bij mijn verklaringen.
Mr. Meijering: U wilt dus ook niet zeggen hoe de ring in de broek terecht is gekomen?
La Serpe: Nee.
Mr. Meijering: Zaten er sporen op de ring?
La Serpe: Wat voor sporen?
Mr. Meijering: Dat vraag ik aan u.
La serpe: Nee.
Mr. Meijering: Wat was de reden dat u die ring heeft afgedaan?
La Serpe: Ik verschoon mij.
Mr. Meijering: Wat was de reden dat u hem afdeed?
La Serpe: Ik verschoon mij.
Mr. Meijering: Zat er bloed op de ring?
La Serpe: Ik verschoon mij.

Mr. Nico Meijering was in December op reis. De laatste zitting waar de raadsman van Akgün niet bij was werd er over de ontmoeting in Naarden-Vesting met Willem Holleeder gesproken. Daar had Meijering wel wat vragen over.
Mr. Meijering: Mijn cliënt zou in verband worden gebracht met Holleeder?
Ali Akgün zelf: De enige link die ik kan maken met Holleeder is een scooter.
La Serpe: Toen ik de vorige keer zei, Ali is bekend met Holleeder, heb ik naar waarheid verklaard.
Ali Akgün: Hoe weet je dat? Was je er bij? Je bent een boef! Hij moet ophouden met liegen!
Lauwaars: Hij zegt, de derde persoon die aanwezig was, was zeker niet Ali.
Rechter: La Serpe zegt ook wel: de derde persoon in Naarden-Vesting is Ali Akgün.
Mr. Paul Waarts: Dat klopt wel. Hij zei, de derde persoon was Ali Akgün. Later heeft ie gezegd, Ali was er niet bij.
La Serpe: Dan klopt het toch? Na die afspraak is er een ontmoeting.
Ali Akgün: Holleeder is geen vriend van mij. Het is een vriend van jou! Jij reed toch in een auto die door Holleeder is geregeld.
La Serpe: Jij reedt in een gepanserde BMW van Holleeder, dus waar hebben we het over?

Het vraagstuk blijft een beetje onduidelijk. De ene keer zegt La Serpe dat Ali er wel bij was, de andere keer weer niet. Dat was Bondtehond ook opgevallen. Er lijkt dus iets tegenstijdigs aan de hand te zijn in de verklaringen van La Serpe over de aanwezigheid van Akgün.

Mr. Nico Meijering ging verder met z'n vragen.
Mr. Meijering: Even een nabrandertje. Ik las in politierapporten dat Gerrie Bethlehem in Loenen aan de Vecht is gevonden. Bent u in die periode wel eens in Loenen aan de Vecht geweest?
La Serpe: Ik ben er 5 tot 10 keer geweest want Gilbert Rommy woont daar.
Mr. Meijering: In de periode van Gerrie Bethlehem?
La Serpe: Toen Jesse een telefoontje gaf toen Richard Ebeli aan de verwarming (vastgeketend) zat.
Mr. Meijering: U zegt Gilbert woonde daar. Toen bent u daar geweest. Bent u in relatie tot hasj en Gerrie Bethlehem in Loenen aan de Vecht geweest? Of kunt u het uitsluiten?
La Serpe: Ik verschoon mij op ieder antwoord.
Mr. Meijering: U heeft zoveel verklaard. We kunnen alles lezen. Mijn vraag is nu of u in Loenen aan de Vecht bent geweest?
La Serpe: Ik kreeg een telefoontje dat Ebeli vast lag aan de verwarming.
Mr. Meijering: Was u in Loenen aan de Vecht in verband met 316 kilo hasj om een deel daarvan op te halen?
La Serpe: Nee, u bent aan het draaien. Ik blijf erbij dat ik mij verschoon. Ik blijf bij het dossier. Nogmaals, ik blijf erbij dat ik mij verschoon.
Mr. Meijering: Een NEE op mijn vraag.....?
Rechter: Het is mij wel duidelijk.
Mr. Meijering: Uw verklaring luidt: Pas hiervoor was Arnold Pels geliquideerd. Hij (Jesse) liet me een pak geld zien. Even later belde hij dat er 316 kilo was aangekomen.
La serpe: Het was...(onhoorbaar)
Mr. Meijering: U bent niet in Loenen aan de Vecht geweest om hasj op te halen. U zegt....
La Serpe opgefokt nu: Allemaal academisch geschoold, maar kunnen nog geen 1 bij 2 optellen !!!
Marnix van der Werf rustig: Nou, mijnheer La Serpe, u kunt toch gewoon antwoorden.
Het OM viel La Serpe bij: Hier wordt redelijk aan de haal gegaan met hetgeen verteld is.
Mr. Meijering: Voorzitter, nou heb ik het weer gedaan....
Lauwaars concludeerde richting La Serpe: U blijft dus bij verklaringen die in het dossier staan.

Lauwaars sloot de zitting af met enkele huishoudelijke mededelingen, zoals de rechtbankvoorzitter dat altijd noemt.

Lauwaars: De ondervraging van La Serpe en Remmers is afgelopen. De planning: De nadere ondervraging van de F-getuigen. U zult er wel een bericht van de Rechter-Commissaris van krijgen. De Endstra-tapes + toevoeging van beide dossiers: Dat laten we weten via de mail. 17 Januari gaan we verder met Soerel en de onderzoekswensen. 13 en 20 Januari zijn komen te vervallen. De 24e is er wel zitting, om 9:30.

17 Januari verder

Bondtehond