zaterdag 9 november 2013

'Natuurlijk moet de eerlijkheid van het proces voorop staan'

De advocaten van Fred Ros en Moppie Rasnabe, respectievelijk Mrs. Peter Plasman en Jan Hein Kuijpers, droegen vrijdagochtend de onderzoekswensen voor namens hun cliënten. Ros en Rasnabe waren beiden aanwezig in de rechtszaal van het JCS (Justitieel Complex Schiphol). Mr. Jan Peter van Schaik, de raadsman van Peter La Serpe, was er ook. Nadat de voorzitter de verdachten had medegedeeld dat zij niet verplicht waren te antwoorden, kon Mr. Kuijpers beginnen met zijn voordracht.

AG's van het OM : Mrs. Frits Posthumus en Cynthia de Jong 

Tijdens het liquidatieproces in eerste aanleg heeft Moppie Rasnabe levenslang gekregen. Levenslang toch maar, ondanks het feit dat het OM in eerste instantie, lange tijd de mening was toegedaan dat Rasnabe een feitelijke uitvoerder van meerdere liquidaties, en een poging daar toe, zou zijn geweest, maar het OM zich nadien van die versie distantiëerde en Rasnabe dientengevolge maar als zijnde uitlokker of mede betrokkene in de zin van medepleger kwalificeerde. Want bewijs voor die eerdere stelling dat Moppie Rasnabe op welk moment dan ook enige trekker jegens wie dan ook zou hebben overgehaald, was er niet. En hij ontkent, aldus Kuijpers.

Mr. Jan Hein Kuijpers: Want voorzitter, het bewijs dat tegen mijn cliënt wordt ingebracht berust op aannames, gevolgtrekkingen/ conclusies en het debiteren door 'getuigen' van door hen gestelde de-auditu informatie die eigenlijk niet op deugdelijke wijze te controleren valt. Wat wel vastgesteld is kunnen worden is dat verschillende, door de rechtbank gehanteerde, verklaringen niet consistent zijn. De verdediging kwalificeert de inhoud van bepalende, door de respectievelijke getuigen afgelegde verklaringen als zijnde onvoldoende betrouwbaar om de hoogst mogelijke straf daar op te baseren.

Kuijpers spreekt over de verklaringen van Malika Nasri, Peter La Serpe, Harry W. en Patrick de Maere. En over de aannames die worden gedaan op grond van telecomgegevens uit een ver verleden en de informatie die uit bepaalde, in beslag genomen laptops zou zijn gekomen. Kuijpers kondigt aan dat Moppie Rasnabe in Hoger beroep, voor zover mogelijk, gemotiveerd verklaren waarom hij niet veroordeeld had moeten worden en waarom hetgeen genoemde personen zeggen te hebben gehoord niet de waarheid is. Moppie zal het Hof zo goed en zo kwaad als het kan informeren. Over zijn eigen positie. Zijn leven hangt er immers vanaf.

Na deze inleiding kwam Kujpers terug op verzoeken die in eerste aanleg reeds zijn gedaan, met name het verzoek om computers te onderzoeken waaruit informatie afkomstig is waar conclusies aan verbonden zijn, zoals telecombewegingen en bepaalde informatie uit bepaalde laptops. In Hoger beroep doet Kuijpers deze verzoeken opnieuw. Hij wil onderzoek aan harde-schijven uit (laten) voeren naar ongerijmdheden aangaande verschillende bestanden op die computers. Of de klok/klokken van die computers werden gemanipuleerd om latere activiteiten van de recherche op die computers 'wit te wassen'.

Volgens Rasnabe hebben er activiteiten op die computers plaasgevonden na de in beslag name. Op de in Marokko in beslag genomen laptop zijn activiteiten op de harde-schijf te zien met exact hetzelfde tijdstip. Dat zou kunnen duiden op manipulatie van de klok. De raadsman gaf aan dat Rasnabe het Hof graag zou willen duiden wat daarmee wordt bedoeld. Moppie is sinds enkele jaren bezig tot de kern van die bestanden door te dringen. Dat is monnikkenwerk, aldus Kuijpers. Moppie wil graag uitleggen hoe het gegaan kan zijn. Hij heeft in het huis van bewaring ook mensen die verstand hebben van computers ernaar laten kijken en volgens Kuijpers is het grotendeels abacadabra voor hem, daarom laat hij het liefst Moppie het zelf even toelichten.

Op dit moment werd er afgeweken van de pleitnota en gaf voorzitter Mr. Veldhuisen Moppie Rasnabe het woord om uitleg te geven wat hij precies bedoelt. 

Mr. Ruud Veldhuisen: Meneer Rasnabe, ik hoor u raadsman zeggen abacadabra, maar u zou allerlei ongereimdheden hebben gezien waar u iets over zou kunnen vertellen?

Moppie Rasnabe: Meneer de voorzitter, ik heb het dossier vanaf 2011 ter beschikking gehad, maar vanaf 2010 heb ik meteen gezegd: 'Die nummers zijn erin gezet', tegen mijn advocaat John Mull. (voormalig advocaat Moppie) Nadat ik het dossier kreeg...
Mr. Veldhuisen: Ik val u af en toe in de rede, maar dat is om u goed te begrijpen. Als u zegt 'Die nummers zijn erin gezet', dan zegt u eigenlijk...?
Moppie Rasnabe: Door rechercheurs... erin gezet... in de computer
Mr. Veldhuisen: In de computer van?
Moppie: Van Jesse Remmers... die belastend waren voor mij en Jesse...
Mr. Veldhuisen: Ok.
Moppie: Maar het probleem is, ik wist niet hoe ze dat gedaan hadden. Dat ze ze erin hebben gezet, wist ik 100%.
Mr. Veldhuisen: Waarom?
Moppie: Omdat ik serienummers had gezien, Spaanse nummers, die had ik nog nooit gezien. En u weet ik heb in Spanje gewoond en dat vond ik een rare serie...
Kuijpers: Telefoonnummers...
Moppie: Telefoonnummers... een paar. Toen is Kuijpers naar Spanje gevlogen naar mijn Spaanse advocaat, die heeft die nummers daar achter gelaten en geluk bij een ongeluk zat er één nummer bij van een bedrijf dat bestaat pas sinds 2007. Dat bedrijf heeft Yoigo. En ons geluk is, dat de wet veranderd is in Spanje en op 18 oktober 2007 ken je geen prepaids meer kopen. Je ken wel prepaids kopen, maar je moet dan een paspoort geven ivm de aanslag in Madrid. Dus al die nummers die erin zitten, in het document waarvan het openbaar ministerie zegt: Dat document is van 2002. Nou, je hoeft geen deskundige te zijn, maar in een document van 2002 kan nooit een nummer uit 2007 zitten... 
Mr. Veldhuisen: Dat is wat u zegt. U weet 100% zeker dat die nummers...
Moppie: Dat ze erin zijn gezet, die nummers van Yoigo. En een kennis van mij uit Ibiza (Sanny Lampie) heeft dat nummer gebeld op Ibiza, of hij heeft die man of die vrouw gebeld, of ze mensen kennen uit Nederland. Hij zegt: Nou uw nummer is gevonden in een laptop bij een onderzoek in Nederland. Ze zegt: Nou, wij kennen helemaal niemand in Nederland. Toen zegt die vrouw: Welk abonnement is het? Het is Yoigo, en Yoigo is gestart vanaf 2007. Nou, in ieder geval, Jesse Remmers ken dat nummer nooit gekocht hebben en hij kent die mensen niet. Dus dan... hehe...klopt het verhaal niet. Dus het kenne geen nummers uit 2002 zijn. Ik heb hier een afschrift voor u, van het bedrijf dat heet Yoigo, alleen om die gegevens te krijgen van dat bedrijf, dat doen ze niet. Maar wat ze gezegd hebben: Het nummer is van ons. En meer geven ze niet. Maar via een rechtshulpverzoek, alle gegevens kunnen ze geven. Wanneer het nummer is verkocht, waar het nummer is verkocht, welk nummer is verkocht en hoeveel er van verkocht zijn. Meer geven ze niet.

Tot zover de samenvatting van Moppie z'n ontdekking. Vanaf hier werd het voor mij ook een beetje abacadabra, met erg veel nummers, codes en documenten, maar je kon dus merken dat Moppie duidelijk wat op het spoor is, zijns inziens. En toegegeven, het is natuurlijk wel opmerkelijk.

Mr. Kuijpers en Moppie hebben het bedrijf Fox-IT gevraagd wat er aan de hand kan zijn en die hebben gezegd dat het onderzoeksprocedé zoals dat werd uitgevoerd fraudegevoelig is. In het kort komt het erop neer dat de deskundigen zeggen dat er veel mogelijk is, dat feitelijk kan worden vastgesteld middels technische data wat zich op een bepaalde computer heeft afgespeeld. En dat de politie, zo zou gezegd kunnen worden, niet bepaald zorgvuldig onderzocht, concludeerde en relateerde, aldus Kuijpers.

De voorzitter gaf aan dat het niet helemaal als abacadabra klinkt en daar was Kuijpers blij om, zei hij. Er ligt nu dus een verzoek om dit te onderzoeken.

Ten aanzien van de getuigenverzoeken vroeg Kuijpers om te horen: Getuige Harry W. en een reeks personen waarover W. verklaarde. Kuijpers noemt ze 'controlegetuigen': Henk Orlando Rommy, Gilbert Rommy, Witeman, Salomon 'Sanny' Lampie, Bertus Kwarten, Marco Proper, De Groot, Van Duuren, Bronkhorst, 'de broer van Jaap', Walter Douglas, Tom Bergsma, Mulder en Greg Remmers.

Daarnaast wil Kuijpers dat Harry W. door gedragsdeskundige professor van Koppen onderzocht wordt.

De verzoeken om de volgende getuigen worden uitgebreider gemotiveerd door Kuijpers:
 • Henk Orlando Rommy, (OM maakt geen bezwaar, men is er kennelijk mee bezig)
 • Huib Noorlander, (OM maakt geen bezwaar)
 • Tonny Visser, de man van Pinny Song.
 • Paulina van Vliet, de zus van Pinny Song.
 • Malika Nasri, de (nogal) weerbarstige getuige uit Passage in eerste aanleg.
 • Freek Geukens, ivm de laptop die in Brandpunt Reporter aan de orde kwam.
 • Peter la Serpe, de kroongetuige. (wordt opgeroepen door het OM)
 • Estrella Verbaan, de zus van de overleden Raymond Verbaan. (geen bezwaar OM)
 • Anthony Vaz, ten overstaan van de RHC. (Raadsheer-Commissaris)
 • Patrick de Maere, ten overstaan van de RHC.
 • Passage-verdachten: Remmers, Song, Saez, De Boer en Stevens.
 • Belgische funtionarissen, betrokken bij uitwisseling dossiers.

Raadsman Mr. Peter Plasman verzoekt voor zijn cliënt Fred Ros om de volgende getuigen:

 • Remy Habes, Dwight Saro en Alex de Boer, over de druk en de dwang die Ros op hen zou hebben toegepast ivm de te plegen liquidatie van Thomas van der Bijl. (zaak Perugia)
 • Peter La Serpe, (OM maar geen bezwaar)
 • Harry W., Plasman sluit zich aan bij andere raadslieden.
 • Freek Geukens, ivm de laptop die in Brandpunt Reporter aan de orde kwam.
 • Dino Soerel, over de vermeende relatie met zijn cliënt Fred Ros. (zaak Nicht)
 • Ali Akgün, in de zaak Nicht omdat hij opdrachtgever zou zijn. (zaak Nicht)
 • etc.

Wat volgens Mr. Peter Plasman voorrang zou moeten krijgen is de vaststelling dat er sprake moet zijn van 'equality of arms'. In dit proces, als je kijkt naar de equality of arms, neemt het OM eigenlijk de macht, en dat heeft de verdediging niet, aldus de raadsman. 'Het OM bepaald wie zij dan willen horen, dus van equality of arms is geen sprake. Het is van belang dat het Hof dadelijk zelf een indruk krijgt van de betrouwbaarheid van de kroongetuige'.

De voorzitter vroeg: Meneer Ros, heb ik u al om uw proceshouding gevraagd?  Wat zal die zijn?

Fred Ros: Nee voorzitter, u heeft me er nog niet om gevraagd. Op dit moment kan ik er nog weinig over zeggen. Ik heb er nog niet op gerekend.

De AG Mr. Frits Posthumus merkte op: Natuurlijk moet de eerlijkheid van het proces voorop staan. Dat moet het Hof ook in de gaten houden.

AG Mr. Cynthia de Jong gaf aan zich wel te zullen verzetten tegen het horen van Alex de Boer. Niet tegen Saro en Habes als dat bij de RC plaastvindt. Ros heeft gevraagd daarbij aanwezig te mogen zijn.

Het onderzoek werd onderbroken en dinsdag 12 november wordt het onderzoek in Hoger beroep hervat om 9:30. Het OM zal dan uitgebreider reageren op onderzoekswensen van Soerel, Akgün en Burger.

Verdachten Ros en Rasnabe gaven aan niet te zullen komen.

Bondtehond